Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BAL TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/7)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/37)

MADDE 1- 22/4/2020 tarihli ve 31107 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No: 2020/7)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

e) Karar ölçütü: Balın doğasında bulunan veya bulunmayan organik ve/veya inorganik maddeler üzerinden balın orijinalliğinin belirlenmesine yönelik analiz metotlarından elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, Ülkemizde üretilen orijinal balları temsil edecek şekilde aynı organik ve/veya inorganik maddeler üzerinden yapılan çalışmalarla oluşturulmuş kalitatif veya kantitatif değeri,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bala dışarıdan madde katıldığının veya bileşiminde bulunmayan organik ve/veya inorganik maddelerin varlığının tespitinde bu Tebliğ hükümlerinin yanı sıra Bakanlık resmî internet adresinde duyurulan analiz metotlarının karar ölçütleri kullanılır.”

MADDE 3- Aynı Tebliğe 15 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Karar ölçütlerinin belirlenmesi ve duyurulması

MADDE 15/A- (1) Bu Tebliğ kapsamında uygulanacak karar ölçütleri, 31/10/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliğine göre kurulmuş alt komisyonun önerisi ve Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun kararı ile belirlenir.

(2) Belirlenen karar ölçütleri Bakanlık resmî internet adresinde duyurulur. Yapılacak duyuruda analizi yapılacak parametre ve karar ölçütü, uygulanacak analiz metoduna atıf ve uygulama tarihi belirtilir.

(3) Karar ölçütünün resmî kontrollerde uygulanmasına, karar ölçütünün Bakanlık resmî internet adresinde yayımlanma tarihinden üç ay sonra başlanır.”

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.