Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HUYAM): Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Havacılık ve uzay bilimleri ile sportif havacılık alanlarında bilgi birikimini arttıracak stratejik araştırmalar, geliştirmeler ve yenilikçi akademik çalışmalar yapmak.

b) Havacılık ve uzay bilimleri ile sportif havacılık alanlarında bilginin yayılımını sağlamak, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde farkındalık oluşturmak ve bu faaliyetleri özendirmek için topluluk, kulüp gibi öğrenci yapılarını desteklemek.

c) Havacılık ve uzay bilimleri alanlarında bilginin ileri teknolojik ürünlere ve/veya hizmetlere dönüşmesine katkı sağlamak ve sanayi uygulamasına yönelik faaliyetler yürütmek.

ç) Havacılık ve uzay bilimleri ile sportif havacılık alanlarında ulusal ve uluslararası üniversite, araştırma merkezleri, enstitüler, özel sektör kuruluşları ve benzerleri ile iş birliği yapmak ve ortak çalışmalarda bulunmak.

d) Havacılık ve uzay bilimleri ile sportif havacılık alanlarında ilgili mevzuat kapsamında her türlü ulusal ve uluslararası projelerde yer almak.

e) Havacılık ve uzay bilimleri ile sportif havacılık alanlarında ulusal ve uluslararası sertifikasyonlara yönelik test ve onay yetkisi sahibi olmak amacıyla çalışmalar yürütmek.

f) Havacılık ve uzay bilimleri ile sportif havacılık alanlarında kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektöre danışmanlık hizmeti sunmak.

g) Havacılık ve uzay bilimleri ile sportif havacılık alanlarında geliştirilecek teknoloji/ürün ve/veya hizmetlerin sanayiye uygulanması ve ticarileşmesi amacıyla ilgili mevzuat kapsamında teknoloji/ürün ve/veya fikri hakları uygun lisanslama yöntemleriyle aktarmak.

ğ) Havacılık ve uzay bilimleri ile sportif havacılık alanındaki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör çalışanlara ve ilgililere eğitim verilmesini sağlamak, bu amaçla düzenlenecek seminer ve kurslarla konu hakkında elde edilen yeni teknikleri ve bilgileri aktarmak.

h) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren, faaliyetlerini yaygınlaştırmak, kitlelere benimsetmek için rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu kurum ve kuruşları ile özel sektörün havacılık ve uzay bilimleri ile sportif havacılık alanlarında ihtiyaçlarına yönelik muhtelif ürün/sistem/hizmet/eğitim ve benzeri projeler geliştirmek.

b) Araştırma ve geliştirme çalışmaları neticesinde kazanılan teorik birikimin uygulamaya geçirilmesi aşamasında akademi-sanayi-kamu iş birliğini en üst düzeyde sağlamak.

c) Üniversitenin havacılık ve uzay bilimleri ile sportif havacılık alanlarında bilimsel etkinliğini artırmak ve Üniversiteyi akademik ve sosyal çevrede daha görünür hale getirmek.

ç) Öğrencilerin akademik yeterliliğini artırmak, iş birliği becerilerini ve beraber çalışma kabiliyetlerini geliştirmek.

d) Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör kurum ve kuruluşlarına havacılık ve uzay alanlarında ilgili mevzuat kapsamında muhtelif test, analiz ve benzeri hizmetler vermek.

e) Üniversitenin tüm akademik birimleri ile koordineli olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarıyla ulusal ve uluslararası kaynaklı projeler geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları kolaylaştırmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma laboratuvarları ve atölyeler kurmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversitedeki öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Merkezle ilgili konularda Müdürün vereceği görevleri yapar ve kurulların toplantılarına katılabilirler. Müdür görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse ya da Müdür başka bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılırsa, kalan süreyi doldurmak üzere Mütevelli Heyetin onayı ile yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetler için genel çerçeveyi belirlemek.

c) Merkezin yönetim organlarına başkanlık yapmak.

ç) Sürekli bir gelişim planı çerçevesinde yeni hedefler belirlemek.

d) Üniversitenin birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yapmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve bu çalışmaları belgelendirmek.

e) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve toplantılar düzenlemek ve alınan kararları uygulamak.

f) Merkezin ve bağlı birimlerin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme ve denetlemeleri yapmak.

g) Merkez ve bağlı birimlerinin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, yıllık çalışma raporlarını oluşturarak Yönetim Kuruluna ve Rektöre onay için sunmak.

ğ) Her yıl sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili olarak etkinlik raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Üniversite Senatosuna sunmak.

h) Yönetim Kurulunun belirlediği ilkeler ve hedefler doğrultusunda Merkezi yönetmek, akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak.

ı) Yayımlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri Rektörlüğe onay için sunmak.

i) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun idari hizmetlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında, fakülte dekanları ve meslek yüksekokulu müdürleri olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeliği görev süresi üç yıl ile sınırlıdır. Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine üç ayda en az bir kez toplanır. İhtiyaç halinde Müdür, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmalarıyla ilgili kararlar almak.

b) Yönetim Kurulu üyelerinin öneri ve tekliflerini görüşmek ve karara bağlamak.

c) Araştırma merkezinin uzak görüşlülüğü, görevi, stratejik planı ile yıllık çalışma planı, programı ve bütçesini incelemek ve değerlendirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu üyeleri ile Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ve Rektörün kararıyla merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile diğer üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezleri temsilcileri arasından olmak üzere en fazla on yedi üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri bir yıllığına görevlendirilir ve süresi biten üye aynı yöntemle tekrar görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma planı, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Tamamlanmış ve yürütülen çalışmaları değerlendirmek.

ç) Yılda en az bir defa toplanarak Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.