Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde yer alan “yararları” ibaresi “yararı” şeklinde, “ve uluslar arası” ibaresi “ve uluslararası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “SGM’yi” ibaresi “gemi mühendisini” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) GKYM başarı sertifikası: Oda tarafından düzenlenecek eğitim ve sınav sonucunda başarılı olan Oda üyesi gemi mühendisine verilen belgeyi,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) En az beş yıl süreyle gemi veya su araçlarının dizayn, inşa, tadilat ya da bakım-onarım işlemlerinde mesleki deneyime sahip olmak,”

“g) GKYM başarı sertifikasına sahip olmak,

ğ) Odaya ait yükümlülükleri yerine getirmiş olmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyanlar, başvuru halinde aşağıda sayılan belgeleri Oda’ya sunmak zorundadır:

a) Başvuru dilekçesi ve başvuru formu.

b) Başvuruda bulunanın özgeçmişi, çalıştığı ve bitirdiği işlerin listesi, uzmanlık alanları.

c) Çalıştığı işlerdeki referans belgeleri ve/veya bitirdiği işlerin iş bitirme belgeleri.

ç) SGM Belgesi.

d) GKYM başarı sertifikası.

e) Hizmet döküm belgesi.

f) Adli sicil kaydı belgesi.

g) OYK tarafından belirlenen belge ücreti ödenerek ödemeye dair belgenin sunulmuş olması.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gemi kontrolüne yetkili mühendis belgesi ile başarı sertifikasının geçerliliği ve süresi

MADDE 7- (1) GKYM belgelerinin her yılın Ocak ayı içerisinde yenilenmesi esastır. Belge yenileme işlemleri ile şartlarını OYK belirler.

(2) GKYM belgesinin yenilenmesi için OYK tarafından belirlenecek gerekli işlemleri yaptırmayan gemi kontrolüne yetkili mühendisin kaydı, 2 yıl süre için askıya alınır ve korunur. Bu sürenin sonunda kayıt kapatılır. Kaydı kapatılan gemi kontrolüne yetkili mühendisin yeniden başvurması durumunda, yeni belge işlemleri uygulanır, ancak eski belge numarası verilir.

(3) GKYM başarı sertifikaları, Oda tarafından yapılacak eğitim ve sınav sonucunda başarılı olan GMO üyesi mühendislere verilir. Eğitim, sınav, başarı ve sertifika geçerlilik şartları Oda tarafından belirlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesinin yenilenmesi için gereken belgeler aşağıda sayılmıştır:

a) Başvuru dilekçesi ve başvuru yenileme formu.

b) SGM Belgesi.

c) GKYM başarı sertifikası.

ç) Tescilli gemi kontrolörü olarak bir önceki yıl çalıştığı ve bitirdiği işlerin listesi ve o yıl hazırlanan en az bir gemi kontrol dosyası, devam eden işlerin listesi veya GKYM hizmeti sunmadığına dair beyan.

d) OYK tarafından belirlenen belge ücreti ödenerek ödemeye dair belgenin sunulmuş olması.

(2) Yıllık GKYM belge yenileme işlemi, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde sayılan belgelerin sunulması ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan niteliklere uygunluğu halinde gerçekleştirilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Değerlendirme Kurulu tarafından yetkilendirilmesi uygun görülen Oda üyesi mühendise, OYK kararı ile gemi kontrolüne yetkili mühendis sicil numarası tahsis edilerek listeye kaydedilir.

(2) Oda, her Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesine sahip üye için bir dosya açar ve yetki belgelerini, yıllık GKYM belgesini, eğitim belgelerini, iş bitirme belgelerini ve benzeri tüm evrakı bu dosyada muhafaza eder.

(3) Oda Yönetim Kurulu, Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesi verilmesi hususunda yapılacak başvurular dahil olmak üzere tüm iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini kararlaştırabilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesi, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki niteliklerden herhangi birinin kaybedilmesi halinde OYK tarafından iptal edilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Gemi kontrolüne yetkili mühendis, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği hükümlerine uyar.

c) Gemi kontrolüne yetkili mühendis GMO tarafından atanır. Kontrol mühendisliği yapılacak gemi/su aracının proje müellifi ve gemi/su aracının inşa veya tadilat edileceği tesis sahibi/çalışanı olan mühendisler kontrol mühendisliği hizmetini üstlenemezler. Atamaya yönelik şartlar Oda tarafından belirlenir.

ç) Gemi kontrolüne yetkili mühendislerin imzaladıkları sözleşme dahilindeki işi bitirmeleri esastır. Ancak herhangi bir nedenle iş bitmeden kontrol mühendisliği hizmetini devam ettirmeyen gemi kontrolüne yetkili mühendis, işi devam ettirmeme nedenlerini açık ve net olarak yazdığı bir raporla Oda’ya bildirir. Gemi/su aracının GKYM’si değişene kadar projenin kontrolünden ve yapılan işlerin raporlandırılmasından mevcut GKYM sorumludur.

d) Gemi kontrolüne yetkili mühendis üretimin, tadilat veya onarımın yürürlükteki yasa, yönetmelik, plan/proje ve hesapların hazırlanmış olduğu klas kuralları, şartname ve projelerine uygunluğunu denetleme hizmetini işin uygun safhalarında yaptığı denetimlerle yerine getirir. Her denetimde yaptığı işlemleri raporlandırır. Bu raporlar her denetimde doldurulur. Üretimin, tadilat veya onarımın yürürlükteki yasa, yönetmelik, plan/proje ve hesapların hazırlanmış olduğu klas kuralları, şartname ve projelerine uygun devam etmediğini tespit eden gemi kontrolüne yetkili mühendis üretimi yürütmekten sorumlu olan yapımcıya, idareye ve donatana alınması gereken önlem önerisi ile durumu yazılı olarak bildirir ve uygunsuzlukların takibini yapar.”

“f) Gemi kontrolüne yetkili mühendis, ürünün bütününün plan, proje ve hesaplara uygun olarak tamamlandığını raporlandırır ve ilgili taraflara bildirir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kurul yıllık belge yenileme döneminde ve yeni bir gemi kontrolüne yetkili mühendis adayının değerlendirilmesi gerektiğinde Oda’nın çağrısı ile toplanır. GMO Kontrol Mühendisi Değerlendirme Kurulu çalışmalarını tamamlayabilmek amacıyla ayrıca kendisi de toplantı düzenleyebilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mevcut GKYM belgeleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce alınmış GKYM belgeleri yıl sonuna kadar geçerlidir.

(2) Bu maddenin yayımı tarihinde GKYM belgesine sahip olanlar maddenin yayımı tarihinden itibaren ikinci belge yenileme dönemine kadar GKYM başarı sertifikası almak zorundadır.”

MADDE 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.