Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ DALGIÇLIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2001 tarihli ve 24462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silâhlı Kuvvetleri Dalgıçlık Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “deniz ve sualtı hekimi” ibaresi “sualtı hekimi ve hiperbarik tıp uzmanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Sualtı Hekimi ve Hiperbarik Tıp Uzmanı: Sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanlık eğitimini tamamlamış tabipleri,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen yaş sınırından büyük olanlar, dalgıç ve kurbağa adam olmak için müracaatta bulunamaz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup, müracaat edecek adayların sınıfları, statüleri ve rütbeleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca; diğer kuvvet komutanlıklarına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yetiştirilecek adayların sınıfları, statüleri ve rütbeleri ise anılan komutanlıklarca yapılacak değerlendirme çerçevesinde belirlenir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “a) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen test ve muayenelere,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (8) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (B) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Sıhhî nedenlerle dalgıç-kurbağa adam kadrosundan ayrılan personelin daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen hastanelerin sıhhî kurulundan “Dalgıç-Kurbağa Adam Olur” kararı alması halinde, kadro ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınıp mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülenler, ihtisası ile ilgili kadroya atanabilir. Ancak bu süre on sekiz ayı geçmiş ise şahsın en az iki hafta süreli dalış intibak eğitimi görmesi gereklidir. Bu eğitimin süresi ve şekli Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca tespit edilir.”

“(2) Dalış yapacak bütün personelin dalış öncesi sağlık durumunun uygun olup olmadığı, dalış amiri veya sualtı hekimi ve hiperbarik tıp uzmanı veya dalış tabibi tarafından kontrol ve takip edilir. Sakıncalı görülen personele dalış yaptırılmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sıhhî Yetersizlik: Dalgıç ve kurbağa adamların, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri haiz olmadıklarının ve sıhhî yetersizliklerinin aynı Yönetmelikte belirtilen tam teşekküllü hastanelerin sıhhî kurullarınca saptanmasıdır.”

“c) Kazanılan Yeni İhtisas: Dalış tabiplerinden Kuvvet Komutanlıkları Personel Temin ve Yetiştirme Plânlarına göre tıpta uzmanlık eğitimini (sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp uzmanlığı hariç) tamamlayarak tıpta uzmanlık belgesi almış olanlar.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sıhhî Kurul: Sıhhî yetersizlik bakımından “Dalgıç veya Kurbağa Adam” statüsünün kaldırılmasını gerektiren kararlar almaya yetkili Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen tam teşekküllü hastanelerin sıhhî kuruludur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Görüşülecek konunun ilgili olması halinde sualtı hekimi ve hiperbarik tıp uzmanı veya dalış tabibi,”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Dalgıç Kurulu; Kurul Başkanı ile 15 inci maddede belirtilen üyelerden en az üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. Ancak, görüşülecek konunun ilgili olması halinde, sualtı hekimi ve hiperbarik tıp uzmanı veya dalış tabibinin toplantıda bulunması şarttır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe 26 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin Uygulanmasında Sorumluluk

Madde 26/A- Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 2- Özel Kuvvetler Komutanlığı; bu Yönetmelik kapsamında verilen suüstü/sualtı kurslarından, gerekli teçhizat ile eğitici personele sahip olması kaydıyla kendi harekât ihtiyaçlarına yönelik olanları icra etme yetkisini haizdir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar Millî Savunma Bakanlığınca çıkarılan yönerge ile belirlenir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 29- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.”

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.