Türk yargı sisteminde parasal sınırlar; pek çok hukuki işlemin ve sürecin belirlenmesinde asli rol oynamaktadır. Bu kapsamda başvurulabilecek yargı yolunun belirlenmesi, duruşmaya tek hâkimin mi yoksa heyetin mi bakacağı, yargılamanın kaç aşamalı şekilde gerçekleşeceği, verilen kararın ilk derece mahkemesinde yahut istinaf mahkemesinde kesinleşip kesinleşmeyeceği gibi pek çok husus yargı sistemimizde parasal sınırlar dikkate alınarak tespit edilecektir. Parasal sınırların belirlenmesinde ilgili kanun hükümleri önemli rol oynamaktadır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Ek 1. maddesi; “(1) 200 üncü, 201 inci, 341 inci, 362 nci ve 369 uncu maddelerdeki parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların; o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.  (2) 200 üncü ve 201 inci maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hukuki işlemin yapıldığı, 341 inci, 362 nci ve 369 uncu maddelerdeki parasal sınırların uygulanmasında hükmün verildiği tarihteki miktar esas alınır.”

İdari Yargılama Usulü Kanunun Ek 1. maddesi; “Bu Kanunda öngörülen parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların bin Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.

İcra ve İflas Kanunu’nun Ek 1. maddesi; Bu Kanunun 119, 226, 326, 363 ve 364 üncü maddelerindeki parasal sınırlar; her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal sınırların, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanlığınca her yıl tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen sınırların on Türk lirasını aşmayan kısımları dikkate alınmaz.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68. maddesi: “ (4) Bu maddede belirtilen parasal sınırlar her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere, o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu artışların hesabında bin Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

Görüldüğü üzere kanun hükümleri gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre parasal sınırlar tespit edilmektedir. Bununla bağlantılı olarak; 25.11.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2023 yılı için geçerli olan yeniden değerleme oranı açıklanmış ve açıklanan bu orana göre 2024 yılında uygulanacak parasal sınırlar belirlenmiştir. 2023 yılı için %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit yeniden değerleme oranı esas alındığında 2024 yılı için parasal sınırlar aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Ayrıca devamında yıllara göre karşılaştırmalı biçimde parasal sınırları gösteren tablo yer almaktadır.

2024 YILI ADLİ YARGIDA PARASAL SINIRLAR
İstinaf sınırı: 28.250,00-TL
Temyiz sınırı: 378.290,00-TL
Temyizde duruşma sınırı: 567.520,00-TL

Senetle ispat sınırı: 23.450,00-TL

 

2024 YILI İCRA MAHKEMELERİNDE PARASAL SINIRLAR

İstinaf sınırı: 66.090,00-TL
Temyiz sınırı: 378.290,00-TL

 

2024 YILI İDARİ YARGIDA PARASAL SINIRLAR

Tek hakimli duruşma sınırı: 31.000,00-TL
İstinaf sınırı: 270.000,00-TL
Temyiz sınırı: 920.000,00-TL

 

2024 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ PARASAL SINIRI

İl-ilçe hakem heyeti sınırı: 104.000,00-TL

 

İŞ MAHKEMELERİ, ASLİYE HUKUK VE ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ, SULH HUKUK MAHKEMELERİ, TÜKETİCİ MAHKEMELERİ PARASAL SINIRLARI

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Senetle İspat Zorunluluğu Sınırı

₺2.960,00

₺3.660,00

₺4.480,00

₺4.880,00

₺6.640,00

₺14.800,00

₺23.450,00

İstinaf Sınırı

₺3.560,00

₺4.400,00

₺5.390,00

₺5.880,00

₺8.000,00

₺17.830,00

₺28.250,00

Temyiz Sınırı

₺47.530,00

₺58.800,00

₺72.070,00

₺78.630,00

₺107.090,00

₺238.730,00

₺378.290,00

Temyizde Duruşma Sınırı

₺71.300,00

₺88.210,00

₺108.120,00

₺117.960,00

₺160.660,00

₺358.150,00

₺567.520,00

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ GÖREV SINIRI

2019

2020

2021

01.01.2022 30.09.2022 arası

01.10.2022 sonrası

2023

2024

İlçe

₺5.650,00

₺6.920,00

₺7.550,00

₺10.280,00

₺30.000,00

₺66.000,00

₺104.000,00

İl

₺8.480,00

₺10.390,00

₺11.330,00

₺15.430,00

₺30.000,00

₺66.000,00

₺104.000,00

* Manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir.

* 2024 yılı için %58,46 yeniden değerleme oranı esas alınarak hesaplanmıştır. Resmi rakamlar değildir, herhangi bir hata olması halinde sorumluluk kabul edilmez.

Av. Rahmi Furkan ÖZTÜRK

Yasal Uyarı

İşbu yazı yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmış olup işbu bilgi notu bir mütalaa veya hukuki görüş niteliğinde değildir ve yayım tarihinde hazırlanmış olup, devamlı surette güncellenmemesinden kaynaklı tarafımca sorumluluk alınmamaktadır.