Gümrük birliği, anlaşmaya varmış ülkelerin kendi aralarında gümrük vergilerini kaldırdığı ve ortak dış ticaret politikası uyguladığı bir serbest ticaret alanıdır. Gümrük birliği, ekonomik entegrasyonun bir şeklidir ve taraflar arasında ticareti kolaylaştırır, rekabeti artırır ve işbirliğini güçlendirir. Türkiye, 1996 yılından beri Avrupa Birliği ile bir gümrük birliği içindedir. Bu gümrük birliği, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsamaktadır. Türkiye, gümrük birliği kapsamında, Avrupa Birliği’nin gümrük tarifesini, rekabet politikasını ve fikri mülkiyet haklarını benimsemektedir. Gümrük birliği, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefinin önemli bir aşamasıdır. 

Gümrük birliği ile serbest ticaret arasındaki fark, gümrük birliğinde tarafların üçüncü ülkelere karşı ortak bir dış ticaret politikası uygulaması, serbest ticarette ise böyle bir yükümlülük olmamasıdır. Gümrük birliğinde, taraflar arasında gümrük vergileri ve tarife dışı engeller kaldırılır ve malların serbest dolaşımı sağlanır. Serbest ticarette ise, taraflar arasında sadece gümrük vergileri ve tarife dışı engeller kaldırılır, ancak malların serbest dolaşımı için menşe kuralları uygulanır. Gümrük birliği, serbest ticaretten daha ileri bir ekonomik entegrasyon modelidir.

Gümrük rejimleri, dış ticaret işlemlerini düzenleyen kurallardır ve gelen eşyaların daha güvenli ve daha kolay yollardan kontrollerinin yapılabilmesi için alt dallara ayrılmıştır. Bu gümrük rejimlerinin bazıları:

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi: Türkiye’ye gümrük bölgesine gelen eşyanın ticaret politikasında bulunan gerekli önlemlerin uygulanması, eşyanın ithalatı için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi mecbur olan vergilerin tahsili ve diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

Transit Rejimi: Eşyanın bir ülkeden diğerine geçişini kolaylaştıran bir rejimdir. Transit rejimi altında eşya, Türkiye üzerinden başka bir ülkeye taşınabilir.

Gümrük Antrepo Rejimi: Eşyanın gümrük kontrolü altında depolanmasını sağlayan bir rejimdir. Antrepolar, eşyanın gümrük vergileri ödenmeden depolandığı yerlerdir.

Dahilde İşleme Rejimi: Türkiye’de üretilen veya ithal edilen eşyanın işlenmesi veya değerinin artırılması amacıyla kullanılan bir rejimdir. Bu rejim altında eşya gümrük vergileri ödenmeden işleme tabi tutulabilir.

Geçici İthalat Rejimi: Belirli bir süre için eşyanın ithalatını kolaylaştıran bir rejimdir. Örneğin, fuar malzemeleri veya geçici olarak kullanılacak eşyalar bu rejim altında işlem görür.

Hariçte İşleme Rejimi: Türkiye’de üretilen eşyanın yurtdışında işlenmesi veya değerinin artırılması amacıyla kullanılan bir rejimdir. Bu rejim altında eşya gümrük vergileri ödenmeden yurtdışına gönderilebilir.

İhracat Rejimi: Türkiye’den başka ülkelere yapılan eşya ihracatını düzenleyen bir rejimdir. İhracat rejimi altında eşya gümrük vergileri ödenmeden ihraç edilebilir.

Bu gümrük rejimleri, dış ticaretin düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar ve işletmelerin uluslararası ticarette daha esnek olmalarına yardımcı olur. 

 Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği, ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan önemli etkilere sahiptir.

Ekonomik faydalardan bazıları şunlardır:

Türkiye’nin AB ile Gümrük Birliği sayesinde pazar büyüklüğü artmıştır. Ortak pazarda serbest dolaşım, Türk ürünlerinin AB ülkelerine daha kolay ulaşmasını sağlar. Gümrük birliği Türk sanayi ürünlerinin AB pazarında rekabetçi olmasını destekler. Ölçek ekonomisi sayesinde üretim gelişir. AB ile entegrasyon, yabancı yatırımları artırır ve teknoloji transferini kolaylaştırır.

Siyasi ve sosyal faydaları:

Gümrük Birliği, Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri güçlendirir. Ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliği yapma imkanı sunar ve sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi işbirliği için de bir araçtır. Gümrük Birliği, ihracatın artmasıyla istihdam olanaklarını artırır. Ekonomik büyüme ve yatırımlar, yaşam standartlarını yükseltir.

Bu faydalar, Türkiye-AB ilişkilerinin derinleşmesine katkı sağlar.

Gümrük Birliği, Türkiye’ye ekonomik kazanımlar sağlamış olsa da günümüz ticaret gereksinimlerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. AB Komisyonu, modernizasyon ve vize kolaylığı önererek yeni bir başlangıç ve stratejik iş birliği için Gümrük Birliği’ni güncellemeyi önermektedir. Ancak bu güncelleme, teknik şartların yanı sıra siyasi konulardaki pürüzlerin de çözülmesini gerektirmektedir.

Türkiye ve AB arasındaki ticaret hacmi hala önemli düzeydedir. AB, Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır ve Türkiye’nin ihracatının büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.

Av. Güzel ERYÜREK

Av. Güzel ERYÜREK