Türkiye Adalet Akademisinden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başkanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi” gereğince, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen ünvanlara göre 10 adet Sözleşmeli Destek Personeli alımı yapılacaktır.

I) GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 nci maddesinde belirtilen şartları taşımak;

- Türk Vatandaşı olmak,

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak.

2- KPSS sınavına girmiş olmak, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

Adayların KPSS puanı, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartlarına uygun olması gerekmektedir.

3- Adayların sıralamasının belirlenmesi için esas alınan KPSS puanlarının eşit olması halinde; mezuniyet tarihi önce olan aday, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya göre sıralama belirlenecektir.

4- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

8- Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon ünvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

9- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

10- Adaylar sözleşmeli personel pozisyonları için belirlenen cinsiyet grupları arasında kendi cinsiyetlerine uygun doğru gruba başvuru yapmakla sorumludur. Yanlış cinsiyet grubuna başvuruda bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

11- Bir yükseköğretim kurumunda örgün eğitime devam ediyor olmamak.

12- Adaylar sadece tek bir ünvan için başvuru yapacaklardır.

II) 4/B SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ DAĞILIMI İLE ARANACAK ŞARTLAR

A) DESTEK PERSONELİ (BAHÇIVAN-ERKEK)

Bu pozisyonda 1 sözleşmeli erkek personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- 2 (iki) yıllık meslek yüksek okullarının “peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği” ya da benzeri bölümlerden veya Tarım/Ziraat Meslek Lisesi ve dengi okullardan mezunu olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) grubu için KPSSP93 ve KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanılarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

B) DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR-ERKEK)

Bu pozisyonda 1 sözleşmeli erkek personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Ön lisans mezunu olmak,

2- E sınıfı sürücü belgesine (manuel vites) sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 01.01.2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı sürücü belgesine, başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıl süredir sahip olmak,

3- Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak,

4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanılarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

C) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK-ERKEK)

Bu pozisyonda 6 sözleşmeli erkek personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanılarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- Hijyen Belgesi sahibi olmak,

4- Açık ve kapalı alanlarda temizlik, düzenleme, taşıma ve evrak teslimi ve bunun gibi hizmetleri yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

D) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK-KADIN)

Bu pozisyonda 2 sözleşmeli kadın personel alınacaktır.

Bu pozisyona başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanılarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,

3- Hijyen Belgesi sahibi olmak,

4- Açık ve kapalı alanlarda temizlik, düzenleme, taşıma ve evrak teslimi ve bunun gibi hizmetleri yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

5- Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

III) BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE TARİHİ, BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER:

1- Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden Türkiye Adalet Akademisi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr platformundan 19.01.2024-31.01.2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

4- Fotoğraflı özgeçmiş.

5- Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adayların, her iki yüzü de görünecek şekilde sürücü belgelerini ve psikoteknik değerlendirme belgelerini, “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alanlara, pdf veya jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

6- Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna başvuracak adayların, hijyen belgelerini, “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana, pdf veya jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.

7- Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

IV) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

1- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen ünvanlar için deneyim ve/veya sertifika belgeleri gibi) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir.

3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ve belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen ünvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

5- Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

6- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

ÖNEMLİ NOT:

Bu sınavın başvurudan atama yapılıncaya kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar Başkanlığımızın internet sayfasında (https://taa.gov.tr) ilân yoluyla ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacaktır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna ilanen duyurulur.

İLETİŞİM:
Türkiye Adalet Akademisi
Ahlatlıbel Mh. İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Blv, 06805 Çankaya/Ankara
Tel : (0312) 489 81 80 | Fax: (0312) 489 81 01
Eposta : [email protected]
KEP : [email protected]
WEB : https://taa.gov.tr