Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketinden:

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL SATIŞ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketine ait hurda, ihtiyaç fazlası ve/veya ihtiyaç dışı deniz vasıtası, taşıt, iş makinesi ile malzeme ve yedek parçaların satışına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 37 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Deniz vasıtaları: Şirket mülkiyetinde bulunan her türlü motorlu ve motorsuz deniz araçlarını,

b) Genel Müdür: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

c) Hurda: Ekonomik ömrünü doldurmuş, tamir edilmesi mümkün olmayan ve/veya tamir için yapılacak masraf ekonomik olmayan, teknik özelliği azalan veya kullanılmayacak derecede hasara uğramış olması nedeniyle ancak hurda olarak değer ifade eden deniz vasıtası, iş makinesi, makine, teçhizat, yedek parça ve her türlü malzemeleri,

ç) Hurda taşıt: 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından muayenesi yapılarak 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda, hurda olarak tefrik edilen ve hurda işlemine tabi tutulan taşıtları,

d) İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme: Çeşitli nedenlerle uzun süre hareket görmeyen ve kullanım alanı kalmayan, ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle kullanılmasına, tüketilmesine imkân bulunmayan yeni, kullanılmamış, kullanılmış, sağlam veya onarım ile kullanılabilir durumdaki deniz vasıtası, taşıt, iş makinesi, makine, teçhizat, yedek parça ve her türlü malzemeleri,

e) İstekli: İhaleye teklif veren gerçek ve tüzel kişileri,

f) İşletme: Genel Müdürlüğe bağlı olarak faaliyetlerini yürüten işletme müdürlüklerini,

g) Satış yetkilisi: Yönetim Kurulunca belirlenen satış yetki sınırları dahilindeki yetkilileri,

ğ) Şirket: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketini,

h) Taşıt: Motorlu ve motorsuz bütün kara vasıtalarını,

ı) Ünite: Genel Müdürlük birimleri ile işletme müdürlüklerini,

i) Üst Birim: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü ve genel müdür yardımcılarını,

j) Yönetim Kurulu: Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yetkiler, Tespit ve Değer Takdir Komisyonunun Kuruluşu

Satış yetkisi

MADDE 4- (1) Satış yetkisi, Yönetim Kurulunca belirlenen satış yetki limitleridir.

Satış onayı

MADDE 5- (1) İlgili ünitesi veya Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen satış talepleri için Genel Müdürlükten satış işlemine başlanmak üzere onay alınarak tespit ve değer takdir komisyonu oluşturulur.

(2) İhale Komisyonu teşkil edilmesi ve nihai satış kararı alınması için, motorlu deniz araçlarının satışında Yönetim Kurulundan, diğer satışlarda ihale yetkilisinden onay alınır.

Tespit işlemleri

MADDE 6- (1) Taşıtların hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş olduğunun belirlenmesi için Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine uygun olarak komisyon teşkil ettirilir.

(2) Deniz vasıtası, iş makinesi, makine, teçhizat, yedek parça ve malzemelerin hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş olduğunun belirlenmesi işlemleri ilgili ünitesince veya Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Değer takdir komisyonunun kuruluşu ve çalışması

MADDE 7- (1) Değer takdir komisyonları, Üst Birim tarafından belirlenen, satışı talep eden üniteden konu hakkında bilgi sahibi iki personel ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığından bir personel olmak üzere en az üç asıl ve her asıl üyenin yedeklerinden oluşur.

(2) Asıl üyenin yedeği olarak seçilen üye, zorunluluk bulunmadıkça farklı üniteden olamaz.

(3) Üst Birim tarafından üyelerden biri komisyon başkanı olarak atanır. Komisyon üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Üyeler oy ve kararlarından sorumlu olup oy kullanmaktan kaçınamaz ve çekimser oy kullanamaz. Karşı oy kullanılması halinde karşı oyun sahibi gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalar.

(4) Komisyon üyeleri, onayı takip eden beş iş günü içinde toplanır. Asıl üyelerin toplantıya izin, rapor, görevlendirilme, ücretsiz izin nedenleriyle katılamaması veya görevinden ayrılması halinde yerlerine yedek üye görev yapar.

(5) Komisyon üyeleri kararlarında bağımsız olup, görevlerine müdahale edilemez ve kendilerine görevleriyle ilgili herhangi bir telkinde bulunulamaz.

(6) Satış işleminin niteliği gerektirdiğinde komisyon başkanı konu ile ilgili personelin bilgisine başvurabilir.

(7) İstanbul il sınırları dışında kalan ünite ve işletmelerde, üst birim tarafından verilecek yetki dahilinde, komisyon işletme müdürleri veya ünite müdürleri tarafından konuyla ilgili personelden oluşturulabilir.

(8) Komisyon tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak, katma değer vergisi hariç olarak belirlenen tahmini bedel, satış işlemleri için Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(9) Komisyonun gerek görmesi halinde üniversitelere, kamu kuruluşlarına veya 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına değerleme raporu hazırlattırabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Satış

Taşıtların satışı

MADDE 8- (1) Hurda taşıtların satış işlemleri, Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi ile 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yerine getirilir.

Hurda satışı

MADDE 9- (1) Her çeşit hurdanın satış işlemleri, 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre yapılır.

İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzemelerin satışı

MADDE 10- (1) İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzemeler; Kuruluşun tabi olduğu Kanun, bu Yönetmelik ve 31/10/1972 tarihli ve 7/5472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Yedek Parça ve Malzemelerin Tarifi, Tespiti, Değerlendirme ve Tasfiyesi Hakkında Karar hükümleri doğrultusunda ihale yoluyla satışa arz edilerek değerlendirilir. Piyasaya satılarak değerlendirilemeyenler, 3/7/2003 tarihli ve 4916 sayılı Çeşitli Kanunlarda ve Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 37 nci maddesinde yer alan kuruluşlara sorularak talepleri halinde satılır. Satışı gerçekleşemeyenler Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi MKE Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğüne satış suretiyle devredilir.

İhale Komisyonunun kurulması ve çalışması

MADDE 11- (1) İhale Komisyonu ihale yetkilisi tarafından seçilen; satışı talep eden üniteden konu hakkında bilgi sahibi en az iki personel, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve ilgili birimlerden bir personel olmak üzere en az beş asıl ve her asıl üyenin yedeklerinden oluşur. Asıl üyenin yedeği olarak seçilen üye, zorunluluk bulunmadıkça farklı üniteden olamaz. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde, İhale Komisyonunda hukuki yardımda bulunmak üzere danışman olarak Hukuk Müşavirliğinde görevli bir hukukçu görevlendirilebilir.

(2) İhale yetkilisi tarafından üyelerden biri komisyon başkanı olarak atanır.

(3) İhale Komisyonu üyelerine ihale dosyasını, şartnameleri, ilan metinlerini, ihale öncesi yapılan tüm işlemleri inceleme ve satış hakkındaki işlerle ilgili gerekli bilgileri edinme imkan ve yeterli zaman verilir.

(4) Asıl üyelerin toplantıya izin, rapor, görevlendirilme, ücretsiz izin nedenleriyle katılamamaları veya görevden ayrılmaları halinde yerlerine yedek üyeler görev yapar. Bu durumda asıl üyenin mazereti komisyon başkanlığına yazılı olarak iletilir ve bu durum toplantı tutanağına yazılır.

(5) İhale Komisyonu üye tamsayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Üyeler oy ve kararlarından sorumlu olup oy kullanmaktan kaçınamazlar ve çekimser oy kullanamazlar. Karşı oy kullanılması halinde karşı oyun sahibi gerekçesini komisyon kararına yazarak imzalar.

(6) İhale Komisyonu üyeleri kararlarında bağımsız olup, görevlerine müdahale edilemez ve kendilerine görevleriyle ilgili herhangi bir telkinde bulunulamaz.

(7) Satış işleminin niteliği gerektirdiğinde komisyon başkanı konu ile ilgili personelin bilgisine başvurabilir.

(8) İhale Komisyonunun aldığı karar; Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, satış onayı alınmak üzere motorlu deniz vasıtaları için Yönetim Kurulu onayına, diğer satışlarda ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale Komisyonu kararları, yetki sınırlarına göre onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.

(9) İhale Komisyonunun çalışma esasları aşağıdaki şekildedir:

a) Seçilen satış şekline göre ihale işlemlerini yapmak.

b) Seçilen satış şekline göre, alınan geçici teminatları kontrol ederek teklifleri alıp değerlendirmek.

c) Tekliflerin incelenmesi sonucu, verilen fiyatların yeterli görülmemesi halinde satış işleminin iptalini teklif etmek.

ç) Tahmini bedelin üstünde ya da altında olarak verilen fiyatların güncel piyasa şartları göz önüne alınarak yapılacak değerlendirmede yeterli görülmesi halinde satışa dair komisyon kararı vermek.

d) Komisyon kararını ve karara esas olan belgeleri kesin satış kararının alınması için Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına sunmak.

İhale usulleri

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller uygulanır:

a) Kapalı teklif usulü.

b) Pazarlık usulü.

c) Açık artırma usulü.

(2) Bu usullerden hangisinin veya hangilerinin uygulanacağı satışın niteliğine göre ihale yetkilisi tarafından belirlenir.

(3) İhale Komisyonu, ihaleye devam eden isteklilere yapacağı duyuru ve şartnamede belirtilmek koşuluyla, yukarıda belirtilen usullerden biri ile başlayan ihaleyi diğer usullerle sonuçlandırabilir.

Kapalı teklif usulü

MADDE 13- (1) Kapalı teklif usulü, bütün isteklilerin kapalı zarf ile teklif verebileceği usuldür.

(2) İhale Komisyonunun teklif bedelini uygun bulması kaydıyla, İhale Komisyonu kararı ve ihale yetkilisinin onayıyla tek teklif ile de satış işlemi gerçekleştirilebilir.

Pazarlık usulü

MADDE 14- (1) İhaleye birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak şartı ile başlanabilir. Pazarlık görüşmeleri teklif sahipleriyle ayrı ayrı yapılır. Her bir teklif sahibi ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir.

(2) İhalenin herhangi bir aşamasında pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahipleriyle, pazarlık görüşmelerinin müştereken yapılmasına İhale Komisyonunca karar verilebilir.

(3) Pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında rekabete engel teşkil etmemek, satış ilanında ve/veya şartnamede yer alan hususlara aykırı olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerine eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar belirlenebilir.

(4) Pazarlığın ne suretle yapıldığı ve ne gibi tekliflerde bulunulduğu ve üzerinde ihale kalanın neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında açıklanır.

(5) İlanda ve/veya şartnamede belirtilmiş olması koşuluyla, İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde satış, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.

(6) Görüşmeler İhale Komisyonu tarafından tutanağa geçirilir, tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.

Açık artırma usulü

MADDE 15- (1) Açık artırma usulü ile yapılan ihalelere, istenilen teminatı vermiş ve ihale ilanında, ihaleye katılabilmek için belirtilen gerekli şartları yerine getirmiş oldukları İhale Komisyonunca tespit edilen teklif sahipleri katılabilirler.

(2) İstenilen ilk değer ile açık artırmanın her aşamasında verilecek tekliflerde asgari artırılabilecek miktar komisyonca belirlenir.

(3) Açık artırmanın süresi komisyonca belirlenerek açık artırmaya başlanılmadan önce hazır bulunan teklif sahiplerine duyurulur. Komisyonca gerekli görülen hallerde süre bir defaya mahsus olmak ve en çok önceki sürenin yarısını geçmemek üzere artırılabilir. Bu işlemler ve komisyonca belirlenecek teklif verme sırası teklif sahiplerinin huzurunda komisyonca bir tutanakla tespit edilir.

(4) Teklif sahipleri tarafından, açık artırmaya esas alınacak ilk değer kadar veya bu değerin üzerinde teklif yapıldığı takdirde açık artırmaya devam olunur. Teklif sahipleri bir önceki teklifi artırmak suretiyle yeni tekliflerde bulunurlar. Bu suretle yapılan açık artırmada yeni bir teklif gelmezse komisyon başkanı son teklif üzerinden ihalenin bitirileceğini duyurur ve bu duyuru üç kez yapılır. Buna rağmen teklif gelmemesi halinde açık artırmaya son verilir.

(5) Açık artırmaya ilişkin işlemler tutanakla tespit edilir. Tutanak komisyon üyeleri ve teklif sahiplerince imzalanır.

Doğrudan satış ve takas

MADDE 16- (1) 4916 sayılı Kanunun 37 nci maddesi doğrultusunda; hizmet dışı kaldığından kullanılmayan veya ihtiyaç fazlası olan iş makinesi, makine ve teçhizat, demirbaş, araç, gereç ve malzemeleri; belediyelere, il özel idarelerine, tarımsal kalkınma kooperatiflerine, sulama kooperatiflerine, sulama birliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşılıklı anlaşma suretiyle satmaya, kiralamaya, satış ve kira bedellerini taksitlendirerek diğer satış yöntemlerine başvurulmaksızın doğrudan satışa veya takasa Yönetim Kurulu yetkilidir.

(2) Bu usulde; teminat alınması, şartname hazırlanması, ilana çıkılması ve sözleşme imzalanması zorunlu değildir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Hazırlık

İhale işlem dosyasının hazırlanması

MADDE 17- (1) İhalesi yapılacak her iş için Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığınca bir işlem dosyası düzenlenir. Alınan olurlar, ihale dokümanı, ilan metinleri, istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler, değer takdir komisyonu ile İhale Komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bu dosyada bulunur.

Şartname

MADDE 18- (1) Şartnamelerde ihale konusu işlemin her türlü özelliğini belirten özel ve teknik şartlar ve varsa ekleri satışı talep eden ilgili birimlerce hazırlanır ve ihale işlem dosyasına eklenir.

Şartname ve sözleşmede bulunması gerekli hususlar

MADDE 19- (1) Şartname ve sözleşmelerde satış işleminin özelliğine göre özel ve teknik şartların yanında aşağıda belirtilen hususlardan ilgili olanlar yer alır:

a) Taraflar.

b) Satış konusu.

c) Birimi.

ç) Evsafı ve görülmesi.

d) Artırma ve eksiltme haddi.

e) İhaleye katılabilme ve ihaleden vazgeçme şartları.

f) Teklif verme şekli.

g) Devir, teslim yeri ve şartları.

ğ) Tarafların yükümlülükleri.

h) Sözleşme süresi.

ı) Ödeme şartları.

i) Geçici ve kati teminat miktarı ve teminat olarak nelerin kabul edileceği.

j) Teminat ve belgelerin iadesi.

k) Mevcut ve muhtemel her türlü vergi, resim, fon ve masrafların istekliye ait olacağı.

l) Cezai şartlar.

m) Sözleşmenin feshi ve tasfiyesi.

n) Gerektiğinde ihaleye katılacaklarda aranan mali ve teknik yeterlilikler.

o) Tekliflerin geçerlilik süresi.

ö) Anlaşmazlıkların çözüm yeri.

p) Kanuni ikametgâh ve tebligat adresleri.

r) Sözleşmenin noterlikçe onaylanıp onaylanmayacağı.

s) Gerekli görülebilecek diğer hususlar ile ön şartlar.

Geçici teminat

MADDE 20- (1) Geçici teminat, tahmini bedelin % 3’ünden az olmamak üzere belirlenir.

(2) Şirket tarafından belirtilen tutardan daha az geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Bu süre teklif geçerlilik süresinden itibaren otuz günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

(4) Teminat mektupları, teklif zarfının içinde satış komisyonuna sunulur.

(5) Teminat mektupları dışındaki teminatlar satış komisyonunca teslim alınmaz. Bunların niteliklerine göre Şirket banka hesabına veya veznesine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.

Geçici teminatın iadesi

MADDE 21- (1) Üzerinde ihale kalan istekli ile ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat mektupları ihaleden sonra tutulur. Diğer isteklilere ait geçici teminatlar ise iade edilebilir.

(2) Üzerinde ihale kalan isteklinin geçici teminatı satış bedelinin yatırılması veya kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde iade edilir.

(3) Ekonomik açıdan en uygun ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminat; üzerinde ihale kalan isteklinin, satış bedelini yatırması veya kesin teminatı verip sözleşmenin imzalanması halinde iade edilir.

(4) Geçici teminat, Şirket tarafından istekli veya yetkili temsilcisine iade edilir.

Kesin teminat

MADDE 22- (1) Kesin teminat, ihale bedelinin % 6’sından az olmamak üzere belirlenir.

(2) Satış bedelinin peşin ödendiği hallerde kesin teminat alınmayabilir.

Kesin teminatın iadesi

MADDE 23- (1) Satış işleminin şartname ve sözleşme hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği ve Şirkete herhangi borcun olmadığı tespit edildikten sonra iade edilir.

Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 24- (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca konvertibilitesi kabul edilen yabancı para.

b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(2) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(3) İlgili mevzuatına göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontr-garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 25- (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar:

a) Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) Şirketin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

c) Şirketin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

ç) (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

d) (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

e) Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenecek yabancı ülkelerin isteklileri.

f) Şirket bünyesinde bulunan veya şirket ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bunların sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketler.

(2) Birinci fıkradaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları ceza olarak gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine satış kararı alınmışsa teminatı ceza olarak gelir kaydedilerek satış iptal edilir.

(3) Kısmi teklif verilen durumlarda, yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin uhdesinde kalan kısım iptal edilerek teminatları ceza olarak gelir kaydedilir.

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 26- (1) İhaleye katılanların aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunması yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla satışa ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya satış kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, satışlarda bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

d) 25 inci madde kapsamında olmak.

(2) Birinci fıkrada belirlenen unsurların birinin işlenmesi ve tutanakla tespit edilmesi halinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Bu durumda, alıcının Şirket ihalelerine katılması bir yıl süreyle yasaklanır ve teminatları ceza olarak gelir kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale İşlemleri

İhalenin duyurulması

MADDE 27- (1) İhale, Şirketin firma adresleri listesinde yer alan ve iştigal konusu uygun olan firmalara bildirilir ve ayrıca Şirketin internet sayfasında ilan edilir. İhale, Şirketin gerekli görmesi halinde başka usullerle de ilan edilebilir.

(2) İlan yapıldıktan sonra ihale koşullarında herhangi bir değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, zorunlu nedenlerle değişiklik yapılmak istenildiğinde, ihale yetkilisinin onayı ile bu değişiklik ihalenin duyurulduğu aynı usullerle duyurulur ve gerekirse son teklif tarihi uzatılır.

İlanda bulunması zorunlu hususlar

MADDE 28- (1) İlanlarda,

a) Satışın niteliği ve yeri,

b) Şartname ve belirlenecek diğer evrakın bedelli veya bedelsiz olarak nerelerden sağlanabileceği,

c) Tekliflerin hangi gün ve saate kadar nereye verileceği,

ç) İhalenin hangi usulle yapılacağı,

d) Teminatın alınması ile ilgili hususlar,

e) Şirketin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğu,

f) Satışın özelliğine göre gerekli görülecek diğer ön şartlar,

açık ve anlaşılır bir ifade ile belirtilir.

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 29- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya unvanı, tebligata esas açık adresi, satışa ait dosya numarası yazılır ve zarfın kapağı istekli tarafından imzalanarak istekliye ait kaşe ile mühürlenir. Bu şartları taşımayan zarflar açılmadan değerlendirme dışı bırakılır.

(2) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak yazılması, üzerinde silinti, kazıntı ve düzeltme bulunmaması ve adı ve soyadı veya unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması gerekir. İhale dokümanının her sayfasının isteklice imzalanarak zarfın içine konulmuş olması, isteklinin ihale dokümanını okuduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği olarak değerlendirilir. Teklif edilen bedelin yazı ve rakamlarında farklılık olması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Şirkete verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler posta veya kargo yoluyla da gönderilebilir. Gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Şirkete ulaşması şarttır. Gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmayarak iade edilirler.

(4) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(5) Pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde, teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 30- (1) İhale Komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale Komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2) Belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatın usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak İhale Komisyonunca imzalanır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 31- (1) İhale Komisyonu tekliflerin değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili olarak isteklilerden açıklama isteyebilir. Ancak, bu açıklama hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılamaz.

(2) Teklifleri usule aykırılıktan dolayı 30 uncu maddeye göre değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilenlerin haricindeki teklif sahiplerinin 30 uncu maddede belirtilenler haricindeki belgelerinin eksik olması veya belgelerinde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, Şirketçe belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge ve bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.

(3) Teklif fiyatlarındaki aritmetik hatalar birim fiyattan hareketle komisyonca düzeltilir. İstekliye yazılı olarak teyit ettirilir. İsteklinin kabul etmemesi halinde teklif değerlendirilme dışı bırakılarak geçici teminatı irad kaydedilir.

(4) Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır. Teklifleri usulüne uygun olan isteklilerin teklifleri ayrıntılı olarak değerlendirilir.

(5) Kapalı teklif usulünde; birden fazla istekli tarafından aynı bedeli içeren uygun teklif verildiği takdirde, aynı teklifte bulunan birden fazla isteklinin hazır olması durumunda bu isteklilerden ikinci bir yazılı teklif alınır ve bu işlem eşitlik bozuluncaya kadar sürdürülür.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 32- (1) İhale Komisyonunun kararı üzerine Şirket, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere yazılı olarak bildirilir. Şirket bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Şirket talepte bulunan isteklilere ihalenin iptal edilme gerekçelerini bildirir.

Satışın karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 33- (1) 30 uncu ve 31 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, en yüksek fiyatı veren isteklinin üzerine bırakılır.

(2) İhale Komisyonu gerekçeli kararını, ihaleyi sonuçlandırmamış ise nedenlerini belirterek, İhale yetkilisinin onayına sunulmak üzere Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına sunar.

(3) İhale Komisyonu satış konusu varlıklara ihalede tahmini bedelin altında teklif alınması durumunda piyasa fiyatlarını göz önüne alarak satışa karar verebilir.

(4) Satış özelliği veya yetki sınırlarına göre İhale yetkilisi, ihale kararını onaylar veya iptal eder.

Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

MADDE 34- (1) İhale kararının onaylanmasını müteakip, en geç beş işgünü içinde ihale üzerinde bırakılan alıcıya imza karşılığı elden veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle ya da faks yoluyla bildirilir. Mektubun postaya verildiği gün dahil olmak üzere takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

Gizlilik

MADDE 35- (1) İhale dosyası hazırlanmasından, İhale Komisyonu kararının onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına kadar olan süreçte gizlilik esastır. Bu hususlarla ilgili işlemleri açıklayan, gizlilik icaplarına riayet etmemek suretiyle bunların duyulmasına sebebiyet veren ve gereksiz yere işlemleri geciktirenler hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşme

Sözleşmeye davet

MADDE 36- (1) 34 üncü maddede belirtilen tebligat sürelerinin bitimini izleyen günden itibaren ihale üzerinde kalan istekli, alıcı durumuna geçer ve beş iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Tebligat adresi yurtdışı olan isteklilerin tebligat ve sözleşme imzalama sürelerine on iki gün ilave edilir.

Sözleşme yapılmasında alıcının görev ve sorumluluğu

MADDE 37- (1) İhale üzerinde kalan alıcı sözleşmeyi imzalamak zorundadır.

(2) Sözleşme imzalanmadığı takdirde protesto çekmeye ve ayrıca karar almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan alıcının geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda Şirket, ihale yetkilisi tarafından da uygun görülmesi kaydıyla, en uygun ikinci teklifi veren istekli ile sözleşme imzalayabilir. Ancak, en uygun ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için 34 üncü ve 36 ncı maddelere göre tebligat yapılması zorunludur.

(3) En uygun ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda, bu teklif sahibinin de teminatı ikinci fıkrada belirtilen usulle gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

İhalenin sözleşmeye bağlanması

MADDE 38- (1) Sözleşmeler, Şirket tarafından hazırlanır ve Şirket yetkilileri ile alıcı tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

(2) Alıcının ortak girişim veya konsorsiyum olması halinde sözleşmeler ortak girişimin yada konsorsiyumun bütün ortakları tarafından imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39- (1) 7/5/2013 tarihli ve 28640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.