Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ, İHTİYAÇ FAZLASI VE HURDA MALZEME DEĞERLENDİRME VE SATIŞ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatındaki ihtiyaç fazlası (ölü stok) ve/veya hurda malzemeler ile ihtiyaç fazlası (ölü stok), hurda ve/veya ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ile iş makinelerinin saptanması, sınıflandırılması, transferi ve satış işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 14/2/2018 tarihli ve 30332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alternatif teklif: Bir isteklinin asıl teklifi yanında birden fazla teklif vermesini,

b) Ambar: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi merkez ve taşra teşkilatında her türlü ihtiyaç fazlası (ölü stok) ve hurda malzeme, taşıt, iş makinesi ve teçhizatları ile bunlara ait yedek parçaların ve diğer malzemelerin muhafaza edildiği açık ve kapalı alanları,

c) Ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri: 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından muayenesi yapılarak 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda trafikten çekme işlemine tabi tutulan, onarımla kullanılabilir hale geldiği takdirde tekrar tescili yapılabilen taşıt ve iş makinelerini,

ç) Genel Müdürlük: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

d) Hurda malzeme: Normal hizmet süresini doldurarak kullanılamaz hale gelmiş veya herhangi bir nedenle yeniden hizmete konulması mümkün olmayan, bakım ve onarımla dahi kullanılmasına imkân bulunmayan bozulmuş, hasarlı, yıpranmış veya eskimiş her türlü malzeme ile taşıt ve iş makinesi yedek parçalarını,

e) Hurda taşıt ve iş makineleri: 237 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre oluşturulan komisyon tarafından muayenesi yapılarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda, hurda olarak tefrik edilen ve hurda işlemine tabi tutulan taşıt ve iş makinelerini,

f) İdare: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

g) İhtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme: Çeşitli nedenlerle uzun süre hareket görmeyen ve kullanım alanı kalmayan, ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle kullanılmasına, tüketilmesine imkân bulunmayan yeni (kullanılmamış), kullanılmış (sağlam) veya onarım ile kullanılabilir durumdaki her türlü malzeme ile taşıt ve iş makinesi yedek parçalarını,

ğ) İhtiyaç fazlası (ölü stok) taşıt ve iş makinesi: Çeşitli nedenlerle uzun süre hareket görmeyen ve kullanım alanı kalmayan, ihtiyaçtan fazla olması nedeniyle kullanılmasına imkân bulunmayan yeni (kullanılmamış), kullanılmış (sağlam) veya onarım ile kullanılabilir durumdaki her türlü taşıt ve iş makinesini,

h) Merkez teşkilatı: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün merkez birimlerini,

ı) Satış birimi: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü bünyesindeki satış işlemlerinden sorumlu üniteyi,

i) Sistem: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin ambar, satınalma, muhasebe ve insan kaynakları işlemlerinin birbirleriyle entegreli bir biçimde bilgisayar ortamında izlenmesini sağlayan sistemi,

j) Taşra teşkilatı: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi bölge müdürlükleri ile eğitim ve sertifikasyon merkezlerini,

k) Tespit ve değer takdir bedeli: Bir malzeme taşıt veya iş makinesi için tespit ve değer takdir komisyonu tarafından tespit edilerek ilgili ünite amirinin onayı ile belirlenen rayiç bedeli,

l) Uygun teklif: Tespit ve değer takdir bedelinden aşağı olmamak üzere istekliler arasından verilen en yüksek bedeli,

m) Ünite: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü organizasyon yapısında görev alanı belirlenmiş başkanlık/müşavirlik, müstakil müdürlükleri veya bölge müdürlüklerini,

n) Yönetim Kurulu: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tespit ve Değer Takdir Komisyonunun Kuruluşu

Tespit ve değer takdir komisyonunun kuruluşu ve çalışması

MADDE 4- (1) Tespit ve değer takdir komisyonu;

a) Merkez teşkilatında malzemenin kullanıldığı ünite amirince görevlendirilecek iki, satış biriminin bağlı olduğu ünite tarafından görevlendirilecek bir kişi olmak üzere en az üç asıl ve üç yedek üyeden,

b) Taşra teşkilatında ilgili ünite amirince görevlendirilecek en az üç asıl ve üç yedek üyeden,

oluşur ve üyelerden biri başkan olarak görevlendirilir.

(2) Gerek görülmesi halinde taşra teşkilatında kurulan komisyonlara katılmak üzere Genel Müdürlükçe ilgili birimlerden personel görevlendirilebilir.

(3) Komisyonda görevlendirilecek personelin; malzemenin nerelerde kullanılabileceği ve ne şekilde değerlendirilebileceği konularında bilgi sahibi olması esastır.

(4) Komisyon, tespit ve değer takdir işlemlerini her yılın Şubat ayı sonuna kadar tamamlar. İhtiyaç duyulduğu takdirde yıl içinde de komisyon kurularak tespit ve değer takdir işlemleri yapılabilir.

(5) Taşıtların hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş olduğunun belirlenmesi için 237 sayılı Kanuna uygun olarak komisyon teşkil ettirilir.

(6) 237 sayılı Kanuna tabi olmayan iş makinelerinin hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş olduğunun belirlenmesi için üyelerden en az biri makine mühendisi olmak üzere, 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre komisyon teşkil ettirilir.

(7) Tespit ve değer takdir komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

(8) Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

(9) Komisyon değer takdirinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın alan veya satışını yapmış olan kamu idarelerinden veya fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir.

Tespit ve değer takdir tutanakları

MADDE 5- (1) Tespit ve değer takdir komisyonu çalışmaları sonunda;

a) İhtiyaç fazlası (ölü stok), ekonomik ömrünü doldurmuş ve hurda malzeme ile yedek parçalara ait bilgiler EK-1’de yer alan,

b) İhtiyaç fazlası (ölü stok), ekonomik ömrünü doldurmuş ve hurda taşıt ve iş makinelerine ait bilgiler EK-2’de yer alan,

ilgili tutanaklarına işlenir.

(2) 237 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre ihtiyaç fazlası (ölü stok), EK-3’te yer alan hurda veya ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin satışı için gerekli olan belgeler 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında yer alan komisyon tarafından doldurulur.

(3) Bu tutanaklar aynı zamanda Sistemden veya İdarenin kurumsal portalı üzerinden temin edilebilir.

Tutanakların bildirilmesi

MADDE 6- (1) 5 inci maddede belirtilen tutanaklar, üçer aylık periyotlarla malzeme, taşıt veya iş makinesinin ilgili olduğu ünite tarafından tasnif edilerek Sisteme girildikten sonra on iş günü içinde merkez teşkilatında ambar faaliyetlerinden sorumlu üniteye değerlendirilmek üzere teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tutanakların İncelenmesi

Tutanakların incelenmesi ve malzeme isteme şekli

MADDE 7- (1) Merkez teşkilatında ambar faaliyetlerinden sorumlu olan ünite; malzeme, taşıt veya iş makinelerine ilişkin tutanakları tasnif ederek Sistemden kontrolünü yapar.

(2) Ambar faaliyetlerinden sorumlu ünite tarafından tutanaklar birleştirilerek bahse konu malzeme, taşıt ve iş makinelerine ihtiyacın olup olmadığı hususu, merkez ve taşra teşkilatında bulunan ünitelere sorulur.

(3) Talepte bulunan üniteler, nakliye maliyetini de dikkate alarak yıllık malzeme ihtiyaçlarını öncelikle Sistem üzerinde bildirilen malzeme, taşıt ve iş makinelerinden temin yoluna giderler.

İç transfer işleminin kesinleşmesi ve satışa sunulması

MADDE 8- (1) Malzeme, taşıt ve iş makinesi ile ilgili iç tahsis ve transfer işlemleri, işin ekonomik durumu ve nakliye maliyeti de dikkate alınarak ambarın bağlı bulunduğu ünite tarafından yapılır.

(2) İç tahsis ve transfer işlemlerinden sonra kalan satışa tabi malzeme satış birimine bildirilir.

(3) Taşıt veya iş makinelerinden satılacak olanlar, taşıt ve iş makinelerinin sevk ve idaresinden sorumlu ünite tarafından ilgili mevzuatı gereğince satışa hazırlık işlemleri ile ekonomik ömrünü doldurduğuna dair tutanaklar tamamlandıktan sonra satış biriminin bağlı olduğu üniteye bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Satış

Satış müsaadesi

MADDE 9- (1) Ambarlarda bulunan ve daha sonra oluşan her çeşit hurda malzemenin satış işlemleri 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre, taşıt ve iş makinelerine ait ihtiyaç fazlası (ölü stok) yedek parça ve malzemelerin değerlendirme ve tasfiye işlemleri ise 31/10/1972 tarihli ve 7/5472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) Yedek Parça ve Malzemelerin Tarifi, Tespiti, Değerlendirme ve Tasfiyesi Hakkında Karar hükümlerine göre Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketine satışı yapılır.

(2) Satışa esas ihtiyaç fazlası malzeme, ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin satış işlemlerinin başlatılması için satış biriminin bağlı olduğu ünite tarafından yetki limitleri dahilinde ilgili makamdan satış onayı alınması gerekir.

(3) Malzemenin azlığı, ilan masraflarının yüksekliği, nakliye masrafları, kamu yararı ve benzeri hususlar dikkate alınarak, Genel Müdürlük Makamından olur alınması kaydıyla satış biriminin bağlı olduğu ünite koordinasyonunda satış işlemleri taşra teşkilatı tarafından yerinde yapılabilir.

Satışın duyurulması

MADDE 10- (1) Satışına karar verilen malzemelerin tespit ve değer takdir bedeli toplamının Genel Müdürlük Makamının satış yetki limitinin 1/100’ünü aşması halinde ihale Türkiye genelinde yayımlanan günlük gazete ve/veya satışın yapılacağı yerdeki mahalli gazetelerin birinde ve İdarenin internet sayfasında, son teklif verme tarihinden en az on dört gün önce ilan edilir.

(2) Tespit ve değer takdir bedeli toplamının bu oranın altında kalması halinde, ilan metninin İdarenin internet sayfasında yayımlanması yeterlidir. Bu şekildeki duyurular bir tutanakla belgelenir.

Satış komisyonunun kuruluşu ve çalışma esasları

MADDE 11- (1) Satış komisyonu aşağıdaki şekilde oluşturulur:

a) Merkez teşkilatında malzeme, taşıt ve iş makinelerinin satışı ile ilgili kurulacak komisyon; Genel Müdürlük Makamından alınacak olur ile satış biriminin bağlı olduğu ünite amirinin başkanlığında olmak üzere en az beş asıl beş yedek üyeden oluşturulur. Komisyon üyelerinden birinin malzeme, taşıt ve iş makinelerinin ilgili olduğu üniteden bir üyenin ise mali işler ünitesi personelinden oluşması esastır.   

b) Taşra teşkilatında söz konusu komisyon ilgili ünite amirinin bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı tarafından biri başkan olmak üzere en az beş asıl beş yedek üyeden oluşturulur. Gerek görülmesi halinde taşra teşkilatında kurulacak komisyonlara merkez teşkilatından üye gönderilebilir.

(2) Satış komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Komisyon üyeleri kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

Satış komisyonunun görev ve yetkileri

MADDE 12- (1) Komisyonun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Satışı yapılacak malzeme, taşıt ve iş makineleri ile bunlara ait yedek parçaları yerinde görüp incelemek.

b) Satış için yapılan ilanın uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek.

c) Seçilen satış usulüne göre satış işlemlerini yapmak.

ç) Seçilen satış usulüne göre; alınan geçici teminatları kontrol ederek teklifleri değerlendirmek.

d) Tekliflerin incelenmesi sonucu, verilen fiyatların yeterli görülmemesi halinde satış işleminin iptalini teklif etmek.

e) Verilen fiyatların yeterli görülmesi halinde satışa dair komisyon kararını oluşturmak.

f) Kesin satış kararının alınması için komisyon kararının ve karara esas olan belgelerin satış birimince satışa yetkili olan Makamın onayına sunulması için satışı isteyen birime teslim etmek.

Satış usulleri

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren malzeme, taşıt ve iş makinelerinin satış usulleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Açık ihale usulü ile satış: Açık ihale usulü ile satış, tespit ve değer takdir bedeli toplamı Genel Müdürlük Makamının satış yetki limitinin 1/100’ünü aşan ve bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Açık ihale usulü ile satış işlemlerinde, isteklilerin teklifleri kapalı zarf içinde alınır ve satış komisyonu ve katılımcıların huzurunda açılır. Açık ihale usulü ile başlayan satış işlemi,  teklif fiyatlarının yeterli görülmemesi ve/veya daha yüksek fiyat teklifi elde etmek amacıyla satış komisyonunca diğer satış usullerine dönüştürülüp sonuçlandırılabilir.

b) Pazarlık ihale usulü ile satış;

1) Açık ihale usulü ile yapılan ihalenin sonuçlandırılamaması durumunda limite bakılmaksızın veya malzemenin patlayıcı, yanıcı ve zamanla özelliği bozulabilecek nitelikte olması veya ivedilikle satışı gerekli görülen malzeme, taşıt ve iş makinelerinin olması veya tespit ve değer takdir bedeli toplamı Genel Müdürlük Makamının satış yetki limitinin 1/100’ünün altında olması halinde başvurulacak ihale usulüdür.

2) Bu usulde ilan yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. En az üç adaya davet gönderilerek en az bir geçerli teklif bulunması kaydı ile uygun olan teklif ile ihale sonuçlandırılır.

3) İsteklilerin teklifleri kapalı zarf içinde alınır ve satış komisyonu ve katılımcıların huzurunda açılır, fiyat tekliflerinin yeterli görülmemesi halinde isteklilerden tekliflerinin açık artırma yoluyla yükseltmeleri istenir, açık artırma turlarından çekilen istekli ihale salonunu terk eder. Açık artırmaya son teklif alınıncaya kadar devam edilir.

c) Belli istekliler arasında ihale usulü ile satış;

1) İlgili mevzuatı gereğince nakliyesi ve bertaraf edilmesi belli şartlara bağlı olan malzemeler için, teknik kriterler taşıyan veya lisansa sahip adayın davet edilerek ihalenin yapıldığı yöntemdir.

2) Bu usulde ilan yapılma zorunluluğu bulunmamaktadır. En az üç adaya davet gönderilerek en az bir geçerli teklif bulunması kaydıyla uygun olan teklif ile ihale sonuçlandırılır.

3) Bu usulle yapılan satışta, isteklilerin teklifleri kapalı zarf içinde alınır ve satış komisyonu ve katılımcıların huzurunda açılır fiyat tekliflerinin yeterli görülmemesi halinde isteklilerden tekliflerinin açık artırma yoluyla yükseltmeleri istenir, açık artırma turlarından çekilen istekli, tekliflerin yazılı olduğu tutanağı imzalayarak ihale salonunu terk eder. Açık artırmaya son teklif alınıncaya kadar devam edilir.

Satış yetki limitleri

MADDE 14- (1) Satış yetkisi, Yönetim Kurulunca belirlenen satış yetki limitleri kadar olup, söz konusu limitlerin üstündeki satış için Yönetim Kurulundan olur alınır.

Teminat miktarlarının tespiti ve alınması

MADDE 15- (1) Satışı yapılacak malzeme, taşıt ve iş makineleri için alınacak geçici teminatlar, teklif edilen tutarın %3’ünden, kesin teminatlar, ihale bedelinin %6’sından az olamaz. Pazarlıkla satış usulünde geçici teminat şartı aranmayabilir.

(2) Teminat olarak kabul edilecek değerler:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(3) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

(4) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve mahalli idareler, kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu bağlı ortaklıklarından teminat alınmayabilir.

(5) Fiyat teklifinde veya yapılacak artırmada teklifi en yüksek ilk üç sırada yer alan isteklilerin geçici teminatları ilk sıradaki isteklinin kesin teminatı ibraz edilinceye kadar tutulur. Diğer isteklilerin geçici teminatları iade edilir.

(6) Satış kesinleştikten sonra geçici teminatın kesin teminata dönüştürülmesi satış birimi tarafından sağlanır.

(7) Kesin teminat satış işinin şartnamesine uygun bir şekilde sonuçlanmasını müteakip iade edilir.

Satış bedelinin tahsili

MADDE 16- (1) Satış birimince, satışa konu malzeme, taşıt ve iş makinesi bedelinin teslimattan önce satış üzerinde kalan istekli tarafından İdarenin banka hesabına peşin olarak yatırılması sağlanır.

(2) Satış üzerinde kalan isteklinin satışa konu malzemeyi, taşıt ve iş makinesini satış dokümanında belirtilen süre içinde kısmen veya tamamen teslim almaması durumunda malzeme bedeli iade edilmez ve kesin teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca bunların İdarenin malzeme, taşıt ve iş makineleri satış ihalelerine katılmaları bir yıl süreyle yasaklanır.

(3) Malzeme, taşıt veya iş makinesini satın alanın, satış bedelini peşin yatırması ve tesellümünü aynı gün yapması halinde kesin teminat alınmayabilir. Bu hususa ihale dokümanında yer verilir.

Tekliflerin düşük olması durumu

MADDE 17- (1) Teklif fiyatlarının tespit ve değer takdir bedelinin altında kalması halinde, satış komisyonu tarafından ihale iptal kararı alınır ve İdare tarafından tespit edilecek uygun bir tarihte yeniden ihale yapılır. İkinci ihalede de teklif fiyatlarının değer takdir bedelinin altında kalması halinde; ihale komisyonu, tespit ve değer takdir bedelinin güncelliği, gerçek piyasa değerini yansıtıp yansıtmadığı ve hesaplama hatası olup olmadığı yönünden kontrol eder, iki ihale ile alınan teklifleri de dikkate alarak yeniden değer takdir bedelini yetkili makamın onayı ile belirleyebilir. Belirlenen yeni değer takdir bedeli üzerinden en az üç aday davet edilmek ve en az bir geçerli teklif alınmak suretiyle satış komisyonu tarafından pazarlık usulüyle satış gerçekleştirilebilir. Bu durumda da satış gerçekleştirilemez ise bu Yönetmeliğin 24 üncü madde hükümleri uygulanır.

Malzemenin toplanarak satışı

MADDE 18- (1) Malzeme, taşıt ve iş makinelerinin satışının yapılması için, satış biriminin bağlı olduğu ünite tarafından Genel Müdürlük Makamı onayı ile bu malzeme, taşıt ve iş makineleri gerekli işlemler yapılmak üzere uygun bir yerde toplanabilir.

(2) Bu durumda, satış biriminin bağlı olduğu ünitenin teklifi üzerine Genel Müdürlük Makamınca bu Yönetmeliğe göre bir satış komisyonu kurulur.

Kesin satış kararları

MADDE 19- (1) Satış komisyonlarınca verilmiş olan kararlar yetki limitleri dâhilinde, ilgili makamın onayı ile kesinleşir.

Satış kararlarının uygulanması

MADDE 20- (1) Kesinleşen kararların uygulaması ve sonuçlandırılması satışı gerçekleştiren ünite tarafından yapılır. Satış işlemi tamamlandıktan sonra; satış onayları, komisyon kararı, teslim ve tesellüm tutanakları ile gerekli tüm bilgi ve belgeler, muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi için muhasebe ünitesine gönderilir.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 21- (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar;

a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

ç) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

f) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Cumhurbaşkanlığı Kararı ile belirlenecek yabancı ülkelerin isteklileri.

g) İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

ğ) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler.

(2) Birinci fıkradaki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine satış kararı alınmışsa teminatı gelir kaydedilerek satış iptal edilir.

(3) Kısmi teklif verilen durumlarda, yukarıdaki yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin uhdesinde kalan kısım iptal edilerek teminatları gelir kaydedilir.

Yasak fiil veya davranışlar

MADDE 22- (1) İhaleye katılanların aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunması yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla satışa ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya satış kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, satışlarda bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif vermek.

(2) Birinci fıkrada belirlenen unsurlardan birinin tutanakla tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur, teklifleri değerlendirmeye alınmaz. Bu durumda, alıcının İdarenin malzeme, taşıt ve iş makineleri satış ihalelerine katılması bir yıl süreyle yasaklanır ve teminatları gelir olarak kaydedilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Satışla İlgili Diğer Hususlar

İstisnai satış

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren ihtiyaç fazlası malzeme ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makinelerinin, 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alan kuruluşlara yapılacak zati ihtiyaçlarına yönelik, ticari gaye gütmeyen satışlarda bu Yönetmelik hükümleri dışında belirlenen tespit ve değer takdiri üzerinden bedeli peşin alınmak kaydıyla ilan ve limitlere bağlı kalmaksızın istisnai satış yapılabilir.

Satılamayan ihtiyaç fazlası malzeme

MADDE 24- (1) 7/5472 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamına girmeyen ve en az iki kez piyasaya satışa sunulmasına rağmen satışı yapılamayan ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş ve/veya ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makineleri en az üç aday davet edilerek ve en az bir geçerli teklif alınarak, satış komisyonu tarafından pazarlık usulüyle tespit ve değer takdir bedelinin altında satılabilir. Buna rağmen satılamayan ihtiyaç fazlası (ölü stok) malzeme ve yedek parçalar ile ekonomik ömrünü doldurmuş taşıt ve iş makineleri hurda tefrik edilerek mevzuatı gereği işlem yapılır.

Malzemenin bağış ve yardım şeklinde devri

MADDE 25- (1) Tespit ve değer takdir komisyonunca, İdarenin teknolojik kapasitesini karşılamadığı veya ihtiyaç dışı kaldığı tespit edilen bilgisayar ve ek donanımları ile büro malzemelerinin, talepte bulunan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine bu malzemenin kaydî ve/veya takdiri değeri üzerinden bağış ve yardım şeklinde devredilmesi Yönetim Kurulunun teklifi ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde onay alınması ile mümkündür.

(2) Bağış ve yardım yapılacak malzemelerin İdarenin kayıtlara alınış tarihi itibarıyla en az beş yılını tamamlamış olması veya amortismanı sıfırlanmış olması ve idarece kullanımına ihtiyaç duyulmaması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26- (1) 15/3/2008 tarihli ve 26817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Devam eden satış işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce başlamış olup henüz sonuçlanmayan satışlara ilişkin işlemler, 26 ncı madde ile yürürlükten kaldırılan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Ekleri için tıklayınız