Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SATIŞI - ARAÇ VE GEREÇ KİRA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere verdiği hizmetlerin satışı ile sahip olduğu araç ve gereçlerin kiralanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından verilen hizmetlerin satışı ile sahip olduğu araç ve gereçlerin kiralama işlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 14/2/2018 tarihli ve 30332 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araç: Nakliye, yükleme, boşaltma, inşaat ve montaj işlerinde kullanılan lastik tekerlekli, paletli her türlü taşıt ve iş makinesini,

b) Genel Müdür: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

c) Gereç: Bir işin yapılması ya da hizmetin götürülebilmesi için kullanılan her türlü elektrikli veya elektriksiz cihaz, tezgâh, makine ve benzeri teçhizatı,

ç) Hizmet: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler için yapılan müşavirlik, mühendislik, yazılım, donanım, mesleki eğitim, proje/harita onay, kabul, sertifikasyon, iş deneyim belgesi düzenlemesi, taşınmaz değerleme ve benzeri işleri,

d) İlgili birim: Hizmet satışı, araç ve gereç kiralama işlerini yürüten birimi,

e) Kiracı: Kiralama işleminde bir bedel karşılığı kiralık malı alan tarafı,

f) Kiralama: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait araç ve gereçlerin kısa süreli olarak bedeli mukabili talep sahibinin hizmetine sunulmasını,

g) Merkez teşkilatı: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez birimlerini,

ğ) Satış: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan her türlü hizmetin bedeli karşılığında talep sahibinin kullanımına sunulmasını,

h) Talep sahibi: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü dışında, bu Yönetmelik kapsamındaki işlerle ilgili istekte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişileri,

ı) Taşra teşkilatı: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı dışında kalan birimleri,

i) Teşekkül: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

j) Yönetim Kurulu: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hizmet Satışı ve Kiralamaya İlişkin Ortak Hükümler

Hizmet satışı ve kira bedellerinin duyurulması

MADDE 5- (1) Teşekkülün ilgili birimi/birimleri tarafından belirlenen kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere verilen hizmetlerin satış bedelleri ile kiraya verilen araç ve gereçlerin kiralama bedelleri, Genel Müdür onayını takiben duyurulur ve Teşekkülün internet sitesinde yayımlanır.

Hizmet satışı veya kiralama talebinin karşılanması

MADDE 6- (1) Teşekkül tarafından verilen hizmetlerin satışı ile Teşekkülün sahip olduğu araç ve gereçlerin kiralanması Teşekkül faaliyetlerini aksatmamak koşulu ile yapılabilir.

(2) Taleplerin karşılanmasında aşağıda belirtilen öncelik sırası izlenir:

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan kamu idareleri.

b) Kamu iktisadi teşebbüsleri.

c) Belediyeler ve il özel idareleri.

ç) Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili olan gerçek ve tüzel kişiler.

d) Diğer gerçek ve tüzel kişiler.

(3) Hizmet satışı ile araç-gereç kiralama talepleri, ilgili birim tarafından incelenir, Teşekkül merkez teşkilatında ilgili daire başkanının veya genel müdür yardımcısının, taşra teşkilatında ise en üst amirin onayına sunularak sonuçlandırılır.

(4) Talebin karşılanması konusunda ilgili birim amiri; tespit edilen hizmet satışı yetki limitleri kadar yetkilidir. Yetki limitleri açısından işin bölünmemesi esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Satışı

Sözleşmenin hazırlanması ve yapılması

MADDE 7- (1) Talep sahibi ile hizmet satışı bedeli sözleşmesi yapılması esastır. Hizmet satışı bedeli tip sözleşmeleri işin özelliğine göre ilgili birim tarafından Genel Müdür onayı alınmak suretiyle hazırlanır.

(2) Teşekkül tarafından kapsamı belirlenerek sözleşme düzenlenmesine gerek olmadığına karar verilen hizmet satışları bu Yönetmelik hükümleri kapsamında gerçekleştirilir.

Hizmet satışı bedel hesabı

MADDE 8- (1) İlk defa belirlenecek olan hizmet satış bedelinin tespit edilmesi ve uygulanması aşağıdaki usullerle yapılır:

a) Hizmet satışında alınacak bedelin tespit edilmesinde ilgili birimlerce;

1) İşçilik ve mühendislik hizmetleri bedeli,

2) Kullanılan malzemenin hizmetin görüldüğü tarihteki piyasa fiyatı,

3) Hizmete katılan araç ve gereçlerin kira bedeli,

4) Personelin ferdi kaza sigorta masrafları,

5) Ekipman sigorta masrafları,

ile birlikte sair masraflar ve genel giderler dahil edilmek suretiyle maliyeti bulunur. Bu maliyete asgari %25 kâr ilave edilerek hizmet satışı bedeli tespit edilir.

b) Hizmet satış bedelleri ilgili birim tarafından belirlenen yöntemle her yıl periyodik olarak güncellenir. Yıl içerisinde gerekmesi halinde birden fazla fiyat güncellemesi yapılabilir.

c) Yeni bir yılın hizmet satış bedelleri belirleninceye kadar önceki yılın hizmet satış bedeli uygulanır.

Özel ihtisas gerektiren hizmetler

MADDE 9- (1) Kapsam ve mahiyeti olağan iş süreçlerinin dışında özgün çalışma gerektiren hizmetler özel ihtisas gerektiren hizmetler olarak değerlendirilir ve bu hizmetler için 8 inci madde hükümlerine bağlı kalmaksızın bedel tespit edilebilir.

Hizmete başlama

MADDE 10- (1) Hizmetin gerektirdiği tahmini bedel Teşekkül hesabına yatırılmadıkça hizmete başlanamaz.

Hizmete katılan personelin masrafları

MADDE 11- (1) Hizmete katılan TEDAŞ personelinin, ulaşım, iaşe ve konaklama giderleri talep sahibi tarafından karşılanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Araç ve Gereçlerin Kiralanması

Kira bedelleri

MADDE 12- (1) Araç ve gereçler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere, Teşekkül merkez teşkilatında ilgili daire başkanının veya genel müdür yardımcısının, taşra teşkilatında ise en üst amirin onayıyla bedeli mukabili kiraya verilir.

a) Araç ve gereç kira bedelleri ilgili birim tarafından belirlenen yöntemle her yıl periyodik olarak güncellenir. Yıl içerisinde gerekmesi halinde birden fazla fiyat güncellemesi yapılabilir.

b) Uygulama yılında araç ve gereç kira bedeli belirlenmemesi halinde bir önceki yılın araç ve gereç kira bedeli uygulanır.

Kira sözleşmesi

MADDE 13- (1) Talep sahibi ile Genel Müdürün onayı alınarak hazırlanmış olan araç ve gereç kira sözleşmesi yapılır. Araç ve gereç kira sözleşmesi ile kiraya verilen araç ve gerecin teslim ve tesellüm tutanağı ikinci fıkrada yer alan hususlar esas alınarak işin özelliğine göre ilgili birim tarafından hazırlanır. Araç ve gereçleri teslim eden ile teslim alan arasında, araç ve gereç kira sözleşmesi ve kiraya verilen araç ve gerecin teslim ve tesellüm tutanağı düzenlenir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen sözleşme ve tutanakta esas olarak araç ve gereçlerin varsa rayiç, yoksa Teşekkülce belirlenecek bedelleri, demirbaş numarası, markası, modeli, cinsi, plaka numarası, teslim tarihi, varsa çalışma saati veya kilometresi, dış görünüşü, çalışma durumu, lastikler, akümülatör, takım ve avadanlıklar ve bunun gibi bilgiler yer alır.

(3) Çalışma saati ve kilometre göstergeleri arızalı olan araçlar kiraya verilmez. Araç ve gereçlerin geriye alınışında sadece tutanak düzenlenir. Teşekkülce kiraya verilecek araç ve gereçler Teşekkülün belirlediği yerde teslim edilir ve teslim alınır. Araç ve gereçlerin teslim alınan yerden nakli ve teslim edilecek yere getirilmesi ile her türlü sigorta masrafları kiracıya aittir.

(4) Kiraya verilen araç ve gereçlerin nakliyesinde veya işletmesinde meydana gelecek herhangi bir hasar veya arıza halinde kiracı, kiraya verilen araç ve gereçlerin hiçbir surette tamiratı yoluna gidemez ve derhal Teşekkülün ilgili birimini haberdar eder. Çekici ve treyler kiralamalarında gerekli görülen hallerde öncü (kılavuz) tedbirleri kiracı tarafından alınır.

(5) Teşekkül, kiraya verdiği araç ve gereçleri her zaman kontrol etme yetkisini haizdir. Kiralanan araç ve gereçler sözleşme esaslarına göre çalıştırılmıyor ise kiracı ikaz edilir. İkazlar yerine getirilmezse Teşekkül, kira sözleşmesini feshedebilir ve kiraya verilen araç ve gereçleri geri alabilir.

Kira süresi

MADDE 14- (1) Kira süresi; araç veya gerecin teslim alındığı yerden, işin bitiminde teslim edileceği yere vardığı ana kadar saat olarak geçen süredir. Kiralama süreleri iki saatten az olması halinde iki saatlik kira bedeli alınır.

Kiraya verilecek araç ve gerecin kullanıcısı

MADDE 15- (1) Kiraya verilecek araç veya gereç, kullanıcısı ile birlikte kiralanabilir. Kirada bulunan araç ve gerecin Teşekkülün usul ve kurallarına uygun olarak her türlü bakım ve onarımın gereğince yapılıp yapılmadığından sorumlu olan kişi, araç ve gerecin kontrolüne yetkili olan kullanıcısıdır. Kullanıcı gerekli gördüğünde, üst makama haber vermek suretiyle araç veya gereci çalıştırmaktan alıkoyabilir.

(2) Aynı işyerine birden fazla araç ve gerecin kiraya verilmesi halinde Teşekkül gerekirse kullanıcılar dışında yetkili bir nezaretçi bulundurabilir.

Kira bedelinin hesabı

MADDE 16- (1) Kiraya verilen araç veya gereç için tahakkuk ettirilecek kira bedeli; 5 inci maddeye göre duyurulan araç ve gerece ait kira ücreti ile 14 üncü maddede belirlenen kira süresinin çarpımı suretiyle hesaplanır.

Kiraya verilen araç ve gereçlerle ilgili, çeşitli nedenlerle doğabilecek sorumluluklar

MADDE 17- (1) Kiracıya teslim edilen araç veya gerecin normal işletmeden doğacak yıpranma veya aşınma sebebiyle gereken tamirat giderleri Teşekküle; işletme hatasından ve her türlü kaza, standartlara uygun olmayan kalitesiz veya yanlış yakıttan kaynaklı arızalar, yangın, infilak, sel ve benzeri nedenlerden doğacak bütün zarar, hasar ve kayıpların giderilmesi için yapılacak tamir ve bakım masrafları ile yedek parça bedelleri, üçüncü kişilere yapılabilecek her türlü zararlar ile iş kazalarından doğacak sorumluluklar kiracıya aittir.

(2) Kiraya verilecek araç ve gereçler için kiralanan malzemenin fatura bedelinin kiraya verildiği tarihteki Teşekkülce belirlenecek güncel bedelin en az %6’sı oranında kiracıdan teminat bedeli alınır.

(3) Kiraya verilen araç ve gereçlerin kullanıcılarının, yardımcılarının veya nezaretçilerin yol, iaşe ve ibate giderleri kiracı tarafından ödenir. Bu giderler kira bedeline dâhil değildir. Araç ve gerecin her türlü işletim giderleri kiracıya aittir. Bu görevlilerin kiracı nezdinde bulundukları süredeki bütün sosyal haklarından Teşekkül sorumludur. Ayrıca araç ve gereç kullanıcısı tarafından yapılacak her türlü hasar ve kazanın sorumluluğu da kiracıya aittir.

Araç ve gereçlerde meydana gelebilecek hasarlar

MADDE 18- (1) Kiraya verilen araç ve gereçlerde 17 nci maddede belirtilen normal işletmeden doğacak yıpranma veya aşınmalar sebebiyle gereken tamir ve bakım giderleri dışında herhangi bir nedenle oluşan hasar ve zararlar kiracı tarafından giderilir. Kiracı hasar ve zararları kendi imkânlarıyla gideremezse araç veya gereç Teşekkülce tamir ettirilir. Bu nedenle yapılacak masrafların tamamı kiracı tarafından karşılanır. Kiracının masrafları ödememesi halinde oluşan masraf tutarı, kiracının teminatından karşılanır. Teminatın oluşan masraf bedelini karşılamaması durumunda ise masraf tutarı genel hukuk kuralları çerçevesinde kiracıdan tahsil edilir.

Araç ve gereçlerin geri alınması

MADDE 19- (1) Araç ve gereçler kiraya verildikten sonra kira sözleşmesinde yazılı yer ve saatte teslim edilmekle sözleşme son bulur. Ancak ihtiyaç sebebiyle araç ve gereçler sözleşme süresinden önce alınabilir. Bu takdirde kira sözleşmesi geri alınma yer ve saatinde son bulur. Kiracı geri alma nedeniyle zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.

(2) Kiraya verilen araç ve gereçler, araç ve gerecin incelenmesinden sonra son durumu belirtilerek tutulacak tutanaktan sonra Teşekküle teslim edilir.

Teminatların iadesi

MADDE 20- (1) Sözleşmedeki esaslar dâhilinde alınan teminatlar, kiraya verilen araç ve gerecin hasarsız ve eksiksiz olarak Teşekküle teslim edildiğinin ilgili birim tarafından onaylanmasını müteakip iade edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21- (1) 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) Hizmet Satışı-Araç ve Gereç Kira Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.