Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonundan:

TÜRKİYE GELİŞMEKTE OLAN SPOR BRANŞLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun teşkilatı, genel kurul ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının oluşumu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Ana Statü; Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunun genel kurulu, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu ile diğer kurullarını, spor dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini ve ilgili diğer kuruluşları, sporcu, antrenör, teknik direktör, hakem, menajer, gözlemci, yönetici, temsilci ve benzer spor elemanları ile bunların katıldığı yurt içi ve yurt dışı tüm faaliyetleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Ana Statü, 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Ana Statüde yer alan;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) Federasyon: Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunu,

ç) Federasyon başkanı: Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanını,

d) Genel Müdür: Spor Hizmetleri Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

f) İl müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

g) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

ğ) Kanun: 22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununu,

h) Spor dalı: Kriket, Korfbol, Squash, Paintball, Dalga Sörfü ve Kuraş spor dallarını,

ı) Tahkim Kurulu: Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunu,

i) Talimat: Bu Ana Statüye uygun olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi,

j) Yönetmelik: 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Federasyonun Teşkilatı, Görev ve Yetkileri

Teşkilat

MADDE 5- (1) Federasyon, idari ve mali özerkliğe ve tüzel kişiliğe sahiptir. Federasyonun merkezi Ankara’dadır. Federasyon, merkez teşkilatı ve il temsilciliklerinden oluşur.

(2) Federasyonun merkez teşkilatı aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Genel kurul.

b) Yönetim kurulu.

c) Denetim kurulu.

ç) Disiplin kurulu.

d) Genel sekreterlik.

(3) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere, illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

(4) İkinci fıkrada belirtilenlerin dışındaki kurulların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanacak talimatlarla belirlenir.

Federasyonun görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Federasyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Spor dalının ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak.

b) Spor dalına özgü konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi spor dalı ile ilgili konularda yurt dışında temsil etmek.

c) Yurt dışındaki ve yurt içindeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri izlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışında uluslararası spor dalı ile ilgili faaliyetleri ve yurt içi diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

d) Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, ülke içinde düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci görevlendirmek.

e) Yabancı ülkelerdeki spor dalı ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek bu bilgilerden ülke içinde daha çok kişinin yararlanmasını sağlamak.

f) Spor dalına ait malzemelerin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek bunların yurt içinde veya yurt dışında yaptırılmasını veya temin edilmesini sağlamak.

g) Kulüpler, il müdürlükleri ve il temsilcileri arasında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

ğ) Ulusal ve uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

h) Talep eden kişi ve kuruluşlara, düzenleyecekleri özel yarışma, özel seminer ve kurslara ilişkin, gerekli koşulları yerine getirmesini takiben izinlerini vermek.

ı) Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve spor dalına kaynak sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.

i) Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör, yardımcı antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

j) Spor dalı ile ilgili müsabakaların düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak, yayınlamak ve uygulamak.

k) Başarılı sporcuların takibini yapmak, bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu sporcuları ödüllendirmek.

l) Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.

m) Spor dalı ile ilgili arşiv ve istatistiki çalışmalar yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak, bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

n) İl temsilcilerinin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

o) Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak.

ö) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak.

p) Spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin spor dalı tescil işlemlerini yaparak spor dalı katılım işlemlerini ve gerekli kuralları düzenlemek, talimat hazırlamak, denetlemelerini yapmak.

r) Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmak.

s) Yıllık ve dört yıllık stratejik plan hazırlamak ve Bakanlığa sunmak.

ş) Altyapı ve yetenek tespit projeleri hazırlayarak bunların altyapısını oluşturup uygulanmasını sağlamak.

t) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Genel kurul

MADDE 7- (1) Genel kurul Federasyonun en üst organıdır. Genel kurulun üye sayısı 100’den az ve 200’den fazla olamaz.

(2) Genel kurul aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Görevine adli veya idari soruşturma sonucu son verilmemek kaydıyla, asaleten Federasyon başkanlığı yapanlar.

b) Genel kurul üye sayısının yüzde onu oranında Bakanlık temsilcileri.

c) Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

ç) Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi.

d) Seçimin yapıldığı tarihte Federasyonun bağlı olduğu Dünya ve Avrupa Federasyonlarının yönetim kurullarında Türkiye adına görev yapanlar arasından öncelik sırasına göre en fazla beş üye.

e) En fazla milli olmuş beş sporcu.

f) En üst seviyede hakemlik yapanlar arasından noter huzurunda yapılacak olan kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

g) Büyükler kategorisinde milli takım teknik direktörlüğü veya antrenörlüğü yapanlar arasından kura ile belirlenecek en fazla beş üye.

ğ) Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılarak tamamlamış olmak kaydıyla;

1) Genel kurul tarihinden önce son iki sezon üst üste büyükler kategorilerinde Türkiye kulüpler takım şampiyonasına erkek ve kadın takımı ile katılarak tamamlayan kulüplere üçer üye,

2) Genel kurul tarihinden önce son iki sezon üst üste büyükler kategorilerinde Türkiye kulüpler takım şampiyonasına erkek veya kadın takımı ile katılarak tamamlayan kulüplere ikişer üye,

3) Genel kurul tarihinden önce son iki sezon üst üste büyükler kategorilerinde Türkiye şampiyonasına erkek ve kadın sporcu ile katılarak tamamlayan kulüplere ikişer üye,

4) Genel kurul tarihinden önce son iki sezon üst üste büyükler kategorilerinde Türkiye şampiyonasına erkek veya kadın takımı ile katılarak tamamlayan kulüplere birer üye,

5) Genel Kurul tarihinden önce iki sezon üst üste liglerde yer almış kulüplere ikişer üye.

(3) İkinci fıkranın (ğ) bendi kapsamında genel kurul üyelerinin belirlenmesinde;

a) Hem Liglere ve hem de Türkiye şampiyonalarına katılan kulüpler için sadece Türkiye şampiyonaları esas alınır.

b) Federasyona bağlı birden fazla spor dalı bulunduğu için her spor dalında en fazla kırk üye hakkı tanınır.

(4) Genel kurulda kulüplerin üye sayısı, toplam üye sayısının yüzde altmışından az olamaz. Kulüp temsilcileri kulüp yönetim kurulunca, kulüp üyeleri arasından belirlenir.

(5) Bakanlık temsilcileri;

a) Genel Müdür ve genel müdür yardımcıları,

b) Kurul ve daire başkanları ile il müdürleri,

arasından Federasyonun üye sayısı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.

(6) Genel kurul üyesi olacak milli sporcuların belirlenmesinde sırasıyla;

a) Büyükler Dünya Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

b) Büyükler Avrupa Şampiyonasında ilk üç dereceye girmiş olan sporcular,

c) Belirtilen şartları taşıyan sporcular yoksa milli olma sayıları,

esas alınarak tamamlanır.

(7) Üye sayılarının hesaplanmasında her grup kendi içerisinde değerlendirilir. Üye gruplarına ilişkin sayıların tespitinde yarımlar tam sayıya tamamlanır.

(8) Federasyonda çalışanlar genel kurul üyesi olamazlar.

(9) Bu maddede belirtilen esaslara göre belirlenecek üye sayısının, birinci fıkrada öngörülen sayıyı aşması halinde her grup kendi içerisinde değerlendirilerek, fazla üye sayısı, grup bazında noter huzurunda çekilecek kura ile birinci fıkrada öngörülen sayıya indirilir.

(10) Bu madde kapsamında birden fazla oy kullanma hakkına sahip üyeler ancak bir kez oy kullanabilir. Genel kurulda vekâleten oy kullanılamaz.

Genel kurulun görevleri

MADDE 8- (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Ana Statüyü değiştirmek.

b) Başkan ile yönetim, denetim ve disiplin kurullarının üyelerini seçmek.

c) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet programını ve bütçeyi onaylamak ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri arasında değişiklik yapma konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

ç) Yönetim kuruluna taşınmaz mal alımı-satımı ile uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yetki vermek.

d) Yönetim kurulu faaliyet raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.

e) Denetim kurulu raporlarının ibra edilip edilmemesini oylamak.

f) Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulmasına karar vermek.

g) Bakanlığın onayına sunulmak üzere; Federasyona farklı bir spor dalı bağlanması, bağlı spor dallarının ayrılmasını teklif etmek ve Bakanlığın onayı ile profesyonel şube kurulmasına karar vermek.

ğ) Faaliyet raporu ve yönetim kurulunun ibra edilip edilmemesi kapsamında değerlendirilmek üzere; Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunca yönetim kurulunun federasyonun yönetimi ve temsili hususunda yeterli bulunmadığına ilişkin olarak düzenlenen raporu görüşmek.

h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Federasyon başkanı

MADDE 9- (1) Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az lise mezunu olmak.

c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının disiplin kurullarından son beş yıl içinde bir defada altı ay veya toplamda bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

ç) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, nefret ve ayırımcılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, şike veya teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkân sağlama, reklamını yapma, para nakline aracılık etme veya Kanunun 20 nci maddesine muhalefet etme suçlarından mahkûm olmamak.

d) Genel kurul üyelerinin en az yüzde onunun yazılı desteğine sahip olmak.

e) Bakanlık tarafından belirlenecek miktarı geçmemek üzere spor federasyonu tarafından tespit edilen adaylık ücretini yatırmak.

(2) Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Federasyon başkan adaylarının, adaylık şartlarını taşıyıp taşımadıkları Bakanlık tarafından değerlendirilir.

(3) Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği.

c) Tahkim Kurulu, Bakanlık spor disiplin kurulları, ulusal veya uluslararası spor federasyonlarının disiplin kurullarından son beş yıl içinde bir defada altı ay veya toplamda bir yıl hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı.

ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı.

d) Adaylık başvuru ücret makbuzu.

e) Genel kurul üyelerinin en az yüzde onunun yazılı teklifi.

(4) Başkanın görev süresi dört yıldır. Başkanın seçimi; yönetim, denetim ve disiplin kurullarının seçimi ile birlikte yapılır. Bir kimse üst üste veya aralıklı olarak aynı spor federasyonunda en fazla üç dönem federasyon başkanlığı yapabilir.

(5) Başkanın ölümü, istifası veya başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi halinde, üç ay içinde seçim yapılması şartıyla, bu görevi yönetim kurulu üyeleri tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi yürütür.

(6) Başkan vekili veya asbaşkan olarak görevlendirilecek kişilerin, başkanda aranan şartları haiz olmaları gerekir.

(7) Federasyon başkanı, yönetim, disiplin ve denetim kurulu üyeleri; milletvekilliği ve yerel yönetimlerin genel ve ara seçimlerinin başlangıcından bir ay önce, seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde, başka bir federasyon başkanlığına aday olmaları halinde, Federasyonun genel kurul tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler. Her ne şekilde olursa olsun istifa eden başkan, yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri istifalarını geri alarak görevlerine dönemezler.

Federasyon başkanının görevleri

MADDE 10- (1) Federasyon başkanının görevleri şunlardır:

a) Federasyonu temsil etmek.

b) Federasyonun faaliyetlerini ilgili mevzuat hükümleri ile genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına göre yürütmek.

c) Yönetim kuruluna başkanlık etmek ve yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Yan kurulların kurulmasını ve adaylarını yönetim kuruluna teklif etmek, gerekli gördüğünde bu kurullara başkanlık etmek.

d) Federasyonun genel amaçlarını gerçekleştirmek için harcamalar yapmak, gerektiğinde bu yetkisini başkan vekiline veya vekillerine devretmek.

e) Başkan vekilini veya asbaşkanları belirlemek.

f) Federasyonda çalıştırılacak personel seçimini yapmak ve uygun görülenleri yönetim kuruluna teklif etmek.

g) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim kurulu; Federasyon başkanı dâhil on bir asıl ve on bir yedek üyeden oluşur. Kurulun en az iki asıl üyesinin, ilgili spor dalında olimpiyat, paralimpik ve deaflimpik oyunları ile büyükler dünya veya Avrupa şampiyonaları ya da kupalarında milli olan ve en az bir yıl önce faal sporculuğu bırakmış sporcu olması zorunludur. Bu kapsamda yönetim kurulu üyesi olabilecek milli sporcu bulunmaması hâlinde, bunların yerine en az bir yıldır faal olmayan lisanslı sporcular yönetim kurulu üyesi seçilebilir.

(2) Yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Federasyon başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından başkan vekilleri ve asbaşkanlar atanır.

(4) Yönetim kurulunun görev süresi dört yıldır. Asıl üyelerin ölümü veya istifası gibi nedenlerin varlığı halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(5) Ölüm veya istifa gibi nedenlerle, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısının federasyon başkanı dahil altının altına inmesi halinde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Spor kulüplerinin ve spor anonim şirketlerinin spor dalı tescilini yapmak, bunları gruplara ayırmak, yarışmalar düzenlemek, uygulanacak terfi ve tenzil statüsünü belirlemek.

b) Müsabaka sonuçlarını tescil etmek, olaylı yarışmalar hakkında karar vermek.

c) Spor dalları ile ilgili idareci, menajer, teknik direktör, antrenör, masör, teknik eleman, hakem ve benzeri elemanları eğitmek, bu elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, bunların kulüp değiştirmeleri ve çalışmaları ile ilgili usul ve esasları tespit etmek.

ç) Antrenör ve öğreticilerinin lisanslarının yıllık vize ücretini tespit etmek.

d) Kulüpleri, sporcuları, antrenör, menajer ve teknik elemanları ödüllendirmek.

e) Müsabakalarda emniyet ve sağlık ile ilgili tedbirleri almak ve aldırmak.

f) Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı ve satımı yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak.

g) Federasyonun il temsilciliklerini kurmak.

ğ) Görev alanına giren konularda düzenleme yapmak, uygulamak ve Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili her türlü faaliyetleri yürütmek.

h) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili televizyon, radyo, internet, basılı eser yayınları, kulüplerin yarışma malzemelerinde ve spor malzemelerinde kullanacakları reklamlar ile her türlü reklam konusunda ticari ve mali hakları düzenlemek ve denetlemek.

ı) Başkan tarafından teklif edilen yan kurulları onaylamak.

i) Sporda şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

j) Kulüpler, sporcular, teknik yöneticiler, antrenörler, hakemler ve müsabaka görevlileri ile spor dallarında görevli diğer ilgililerin başvurularını, gerekli olan durumlarda bağlı oldukları kuruluşların görüşlerini alarak karara bağlamak.

k) Genel kurul toplantılarını hazırlamak.

l) Bütçeyi hazırlamak.

m) Genel kurulun verdiği yetkileri kullanmak.

n) Federasyonun görevlerini yürütmek ve faaliyetlerini düzenlemek amacıyla; merkez teşkilatı ve il temsilcilikleri bünyesinde yer alacak birimlerinde görevlendirilecek kamu görevlileri dışında kalan idari ve teknik personelinin sayısını, sözleşme ücretlerini ve sosyal haklarını, gerekli görülen kurul üyelerinin yolluk ve yevmiyelerini tespit etmek.

o) Görevlerini yerine getirebilmek için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.

ö) Disiplin ihlali gerçekleştiren kulüp, spor dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, teknik direktör, yönetici ve görevli diğer kişilerle ilgili olay ve fiilleri incelemek, gerekli belge ve kanıtlarla beraber bu kişileri disiplin kuruluna sevk etmek.

p) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurarak faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.

r) Genel kuruldan aldığı yetki doğrultusunda profesyonel şube kurulması için Bakanlığa müracaat etmek.

s) İlgili mevzuat ve genel kurul kararlarıyla verilen görevleri yerine getirmek ve bu konularla ilgili düzenlemeler yapmak.

(2) Yönetim kurulu, Federasyon başkanı başkanlığında üyeleri arasından seçeceği beş kişilik bir İcra Kurulu oluşturabilir. Ayrıca bu İcra Kurulunda profesyonel olarak görev yapacak İcra Kurulu koordinatörü atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu Kurula devredebilir. Bu Kurul gerekli zamanlarda toplanır, kararlar alır ve uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi verir.

Yönetim kurulu toplantıları

MADDE 13- (1) Yönetim kurulu, başkan tarafından belirlenen gündemi görüşmek üzere, en az iki ayda bir kez, üye tamsayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Üyelerin önereceği konular gündeme eklenir. Asıl üyelerin ölümü veya istifası halinde yedek üyelerden sırası gelenler yönetim kuruluna alınır.

(2) Yönetim kurulu kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Mazeretsiz olarak, üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer ve bunun yerine sırası gelen yedek üye çağrılır.

(4) Mazeretler, sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden önce başkana bildirilir. Mazeretin geçerliliğine yönetim kurulu karar verir.

(5) Genel sekreter, yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(6) Kararlar, karar defterine yazılır ve imzalanır. Alınan kararlar başkan tarafından uygulanır.

Denetim kurulu

MADDE 14- (1) Denetim kurulu, Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç üyenin yanında, genel kurulca dört yıl için seçilen ve mali konularda ihtisas sahibi olan iki asıl ve iki yedek üyeden oluşur.

(2) Denetim kurulunun seçimle gelen asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler. Kurul, başkan tarafından gerektiği zamanlarda toplantıya çağrılarak çalışmalarını yürütür. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Karara katılmayan üye gerekçelerini genel kurula yazılı bir rapor ile sunmak zorundadır.

(4) Kurul görevinde bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak üzere sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(5) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya iki yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce başkana bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

Denetim kurulunun görevleri

MADDE 15- (1) Denetim kurulu, Federasyonun mali işlemlerinin mevzuata, belge ve kararlara uygun olup olmadığını genel kurul adına denetler. Her malî genel kurul için yıllık esasa göre hazırlayacağı denetleme raporunu, genel kurulun onayına sunar. Denetimlerin Federasyonun merkezinde yapılması zorunludur. Her mali yılda en az dört defa denetim yapılarak tespit edilen hususlarda gerekli işlemlerin tesis edilmesi için yönetim kuruluna bildirim yapılır. Yönetim kurulu tespit edilen hususların gereğini yerine getirmekle yükümlüdür. Kurul, gerek görmesi durumunda uzman bilirkişilerden yararlanabilir. Bilirkişilere verilecek ücret denetim kurulunca teklif, yönetim kurulunca tespit edilir ve Federasyonca karşılanır.

(2) Kurul, denetimleri yerine getirirken, Federasyon görevlileri kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır. Denetleme raporu, genel kurul toplantısından on beş gün önce Federasyonun ve Bakanlığın internet sitesinde ilan ettirilmek suretiyle, genel kurul üyelerine duyurulur.

(3) Denetim kurulu tarafından yapılacak denetimin usul ve esasları; Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Disiplin kurulu

MADDE 16- (1) Disiplin kurulu, genel kurulca dört yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Asıl ve yedek ikişer üyenin hukukçu olması zorunludur. Asıl üyeler kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir raportör seçerler.

(2) Disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve seçilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(3) Kurul, görevlerinde ve kararlarında bağımsızdır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen yedek üye başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır.

(4) Disiplin kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar.

(5) Disiplin kurulu; ihtar, kınama, para cezası, ödüllerin iadesi, ihraç, müsabakadan men, hak mahrumiyeti, lisans ve diğer uygunluk belgelerinin askıya alınması veya iptali, spor dalı tescilinin iptali, seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan indirme, ligden düşürme ve Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik veya Federasyon tarafından çıkarılacak talimatla belirlenecek diğer cezaları verebilir.

(6) Disiplin kurulu, kendi görev alanını ilgilendiren işleri görüşüp karara bağlamak üzere, disiplin kurulu başkanının çağrısıyla toplanır. Toplantı gündemi disiplin kurulu başkanı tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması halinde, kurula başkan vekili başkanlık eder.

(7) Kurul, en az üç üyenin katılımı ile toplanır. Kurul kararlarını oy çoğunluğu ile alır. Oyların eşit çıkması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(8) Mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya veya bir yıl içinde aralıklı olarak dört toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üye, mazeretlerini sebepleri ile birlikte yazılı olarak toplantı saatinden en geç bir saat önce kurul başkanına bildirir. Mazeretin kabulüne o toplantıdaki kurul üyelerince karar verilir.

(9) Disiplin ihlali oluşturacak fiiller ve disiplin yargılamasının temel usul ve esasları; Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Yan kurullar ve görevleri

MADDE 17- (1) Federasyon yan kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatlarla belirlenir.

Genel sekreterlik

MADDE 18- (1) Genel sekreter, kamu veya özel sektörde en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip ve en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu kişiler arasından yönetim kurulu kararıyla istihdam edilir.

(2) Genel sekreter, Federasyonun her türlü idari iş ve işlemlerini yönetim kurulunun talimatları doğrultusunda yapmakla yetkili ve sorumludur. Federasyonun yönetim kurulu toplantılarına iştirak eder ve Federasyonun idari işlemleri hakkında yönetim kuruluna bilgi verir. Raportör olarak kararları yazar ve imzalar ancak oy kullanma hakkı yoktur.

(3) Genel sekreter;

a) Federasyon başkanı adına ulusal veya uluslararası federasyonlar, kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmaları yapar, il müdürlükleri ile koordinasyonu sağlar.

b) Federasyonun harcama talimatlarına göre gerekli işlemleri yapar, evrakı düzenler ve ödeme aşamasına getirir. Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının da bulunması zorunludur.

c) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal kayıtlarının tutulmasını sağlar.

(4) Genel sekreterlikte aranacak diğer şartlar ile çalışma usul ve esasları; Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Federasyon il temsilciliği

MADDE 19- (1) Federasyonun yurt içi bağlantısını sağlamak üzere yönetim kurulu kararı ile illerde Federasyon temsilcilikleri kurulabilir.

(2) Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile görevlendirilir. Federasyon il temsilcisinin görev süresi, başkanın görev süresi kadardır.

(3) Federasyon il temsilcilerinde, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar aranır ve görevlendirilmeleri durumunda, 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

(4) Federasyon il temsilcisi, Federasyon ile il müdürlüğü arasındaki koordinasyonu sağlar. Federasyon adına yaptığı işlemler hakkında il müdürlüğüne ve Federasyona bilgi verir. Federasyon il temsilcileri, il müdürlükleri ya da Federasyonca temin edilecek bürolarda görev yapar.

(5) Federasyon hizmet ve faaliyetlerini yerine getirmeyen, il müdürlüğü ve Federasyonla koordinasyon sağlamayan Federasyon il temsilcileri, Federasyon başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile görevden alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları ve Seçim İşleri

Genel kurul toplantıları

MADDE 20- (1) Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Olağan genel kurul, dört yılda bir, yaz olimpiyat oyunlarının bitiminden itibaren en geç üç ay içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

b) Olağanüstü genel kurul;

1) Federasyon yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile,

2) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların salt çoğunluğunun noter kanalı ile yaptığı yazılı müracaat üzerine,

3) Federasyon başkanının istifası, başkan olma şartlarından herhangi birisini kaybetmesi, ölümü ile yönetim veya disiplin kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde,

olağanüstü toplanır. Disiplin kurulu üye sayısının toplantı yeter sayısının altına düşmesi nedeniyle yapılacak olağanüstü genel kurulda sadece disiplin kurulu üyelerinin seçimi yapılır.

c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(2) Yaz olimpiyat oyunlarının herhangi bir sebeple;

a) En fazla bir yıl süreyle ertelenmesi hâlinde mevcut federasyon başkanı ve organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

b) Bir yıldan fazla süreyle ertelenmesi veya iptali hâlinde, erteleme veya iptal kararından itibaren en geç üç ay içinde genel kurul yapılır.

(3) Son yapılan genel kurul toplantısında üye olanların noter kanalı ile yapacakları olağanüstü genel kurul çağrılarında ilk müracaat ile son müracaat arasındaki süre altmış günü geçemez.

(4) Mali genel kurulda ibra edilmeyen veya birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerde, başkan ve yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere en geç altmış gün içerisinde seçimli olağanüstü genel kurul toplanır. Ancak birinci fıkranın (b) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen hallerde, son toplantı tarihinden itibaren altı ay geçmeden veya olimpiyat oyunlarının yapılmasına altı aydan az süre kalmış ise olağanüstü genel kurul toplantısı yapılamaz.

(5) Bakanlık, genel kurul toplantılarında gözlemci bulundurur. Gözlemci, genel kurul başkanlık divanında yer alır. Gözlemcinin yol giderleri Federasyon tarafından karşılanır. Gözlemci, genel kurul çalışmalarının Kanun ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek, raporunu en geç on beş gün içerisinde Bakana sunar. Bakanlık, gözlemci raporunun verildiği, ilgililer ise genel kurulun yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde genel kurulun iptalini isteyebilir.

(6) Olağan ve olağanüstü genel kurulların bu maddede öngörülen süre ve esaslara uygun olarak yapılmaması halinde genel kurul, Tahkim Kurulunca oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle altmış gün içerisinde yapılır. Federasyon başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında mevzuata uymamaktan dolayı adli ve idari işlem başlatılır.

Genel kurulun toplantıya çağrılması

MADDE 21- (1) Genel kurul toplantıları Federasyonun merkezi olan Ankara’da yapılır. Genel kurul toplantıları ile ilgili her türlü işlem yönetim kurulunca yapılır. Genel kurul çağrısı ve gündemi, toplantı tarihinden en az otuz gün önce; faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ile bütçe tasarısı ise en az on beş gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere ilan edilir.

(2) Genel kurul Başkanlık divanı oluşuncaya kadar yönetim kurulunun genel kurul işlemleriyle ilgili kararlarına karşı Tahkim Kuruluna başvurulabilir.

(3) Genel kurul kararının alınmasından sonra Federasyon, ilan tarihinde genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini ve üyelere ait bilgileri talep eder. Kulüpler ile ilgili kurum ve kuruluşlar, Federasyon tarafından yapılan duyuru ya da tebligatı takip eden en geç beş gün içerisinde genel kurulda kendilerini temsil edecek üye listesini ve bilgilerini Federasyona bildirmek zorundadır. Genel kurul üyesi olabilme hakkını elde edenlerin, on sekiz yaşını bitirmiş olması şarttır.

(4) Üye listesi genel kurul tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Federasyon tarafından hazırlanacak genel kurul üye listesinde üyelerin adı ve soyadı ile temsil ettiği kurum ve kuruluş belirtilir.

(5) Hazırlanan üye listesine, ilan tarihinden itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir. Üye listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde karara bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.

Genel kurulun açılması

MADDE 22- (1) Genel kurul delegeleri, delegelik belgesini almak ve delege listesini imzalamak zorundadır.

(2) Genel kurul; üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Seçimde en fazla oyu alan aday ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, takip eden günde çoğunluk aranmaksızın toplanır. Ancak, toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların asıl üye sayısının iki katından aşağı olamaz.

(3) Federasyon başkanı veya onun görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin, genel kurul üye listesini incelemesi ve katılanların sayısını belirlemesi ile genel kurul toplantısı için aranan çoğunluğun bulunup bulunmadığı tespit edilir.

(4) Genel kurul toplantısı Federasyon başkanının veya görevlendireceği başkan vekili veya asbaşkan ya da yönetim kurulu üyesinin konuşması ile açılır. Daha sonra genel kurul, divan kurulunu oluşturur.

Divan kurulu ve görevleri

MADDE 23- (1) Divan kurulu, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir yazman üyeden oluşur. Ayrıca genel kurulca üyeleri arasından seçim işlerinde görev yapacak iki sandık görevlisi seçilir. Divan kurulunun seçimi üyelerin açık oyu ile yapılır. Divan kurulu başkan ve üyelerinin genel kurul üyesi olması zorunludur.

(2) Divan kurulu, bu Ana Statü ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve gündem maddelerine göre toplantının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

(3) Divan kurulu oluştuktan sonra genel kurul çalışmalarına ilişkin her türlü itiraz, divan kurulu tarafından karara bağlanır.

(4) Divan kurulu, görüşmelerin düzenini bozan üyelere uyarma cezası verebileceği gibi düzeni sürekli olarak bozan üyeler hakkında toplantıdan çıkarma kararı alınması için, genel kurula başvurabilir. Genel kurulun oy çokluğuyla aldığı karar sonucu toplantıdan çıkarılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz.

Genel kurul gündemi

MADDE 24- (1) Genel kurul gündemi, yönetim kurulunca belirlenir ve toplantı tarihinden en az otuz gün önce Federasyonun ve Genel Müdürlüğün internet sitesinde üyelere duyurulur.

(2) Genel Kurul gündeminde; açılış, divan kurulu seçimi, mali rapor ile faaliyet ve denetim raporlarının görüşülerek kabulü ile yönetim kurulunun ibra edilmesi, yeni döneme ait bütçenin görüşülüp onaylanması, seçim maddesi ile ihtiyaç halinde diğer hususlar yer alır.

(3) Mali genel kurul gündeminde seçim dışındaki hususlar yer alır ve bu genel kurulda bir önceki dönemin bütçesi görüşülerek karara bağlanır, içinde bulunulan yılın bütçesi üzerinde düzenleme yapılır ve bir sonraki dönemin bütçesi onaylanır. Mali genel kurulda, ana statü değişiklikleri ile Federasyonun iş ve işleyişine ilişkin diğer konular da görüşülerek karara bağlanabilir.

(4) En az on genel kurul üyesinin imzasıyla Ana Statüye aykırı olmayan ve gündeme ilave edilmek istenen maddeler için yazılı olarak başvuru yapılabilir ve açık oylama sonucu salt çoğunluk ile kabul edilen öneriler gündeme eklenir. Bu tür maddeler daha önce ilan edilmiş gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasından sonra ele alınır.

(5) Olağanüstü genel kurulda, ilanda belirtilen hususlar dışında başka bir husus görüşülemez.

Genel kurul oturumu ve görüşmeler

MADDE 25- (1) Divan kurulu, seçildikten ve yerini aldıktan sonra divan başkanı, ilanda yer alan gündemi genel kurula açıklar, oya sunar ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçer.

(2) Söz almak isteyen üyelere yazılma sırasına göre söz verilir. Federasyon kurullarının sözcüleri ile usul hakkında söz almak isteyenlere öncelik tanınır.

(3) Konuşma süresi, Genel kurula katılan üyelerden onunun yazılı isteği üzerine yapılacak açık oylama ile görüşme açılmaksızın sınırlandırılabilir.

(4) Genel kurulda, üyelerin Federasyon iş ve işlemlerine ilişkin sorularını, yönetim kurulu veya denetim kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür.

(5) Gündem maddelerine ilişkin görüşme yeterliliği teklifi, üç üyenin bu konu ile ilgili görüşlerini belirtmesinden sonra verilebilir. Söz konusu teklif, daha önce bu konuyla ilgili söz almış kişilerin adlarının okunması ve söz haklarının saklı bulunduğunun açıklanması suretiyle, teklif lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oylamaya açılır ve oylama sonucuna göre karar verilir. Karara bağlanan konular üzerinde yeniden görüşme açılamaz.

(6) Genel kurulda, görüşme yeterliliği, bütçe ve Ana Statü değişiklikleriyle ilgili tekliflerin yazılı olarak yapılması zorunludur.

(7) Divan başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken düşüncesini açıklayamaz. Konuşma yapmak isterse sıraya girer ve sırası gelince yerini başkan yardımcısına bırakarak düşüncelerini açıklar. Divan başkanı, hakkında düşüncesini açıkladığı gündem maddesinin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.

Seçim işleri

MADDE 26- (1) Federasyon, başkanlık için başvuran adayların listesini divan başkanlığına iletir. Başkan adayları, yönetim, denetim ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye listelerini divan kuruluna yazılı olarak teslim ederler.

(2) Oylamada, başkan adayları ve önerdikleri kurul listeleri blok olarak oylanır. Kurullara münferit olarak aday olunmaz, oylanan listelerde çizme, eksiltme veya ekleme yapılmaz.

(3) Divan başkanı, istekleri halinde başkan adaylarına genel kurula hitap etmeleri için ad çekme suretiyle tespit edeceği sırayla söz hakkı verir. Başkan adaylarının konuşma süresi aday sayısı dikkate alınarak divan kurulu tarafından belirlenerek oylamaya sunulur.

(4) Başkan adayları, divan başkanına her sandık başında görevlendirilmek üzere aday olmayan gözlemci ismi bildirebilir.

(5) Divan başkanı, başkan adayları tarafından kendisine teslim edilen oy listelerini başvuru sırasına göre oy verme kabinlerine koydurur.

(6) Seçimler tek liste halinde gizli oy ve açık tasnif şeklinde yapılır. Genel kurul üyeleri, genel kurul listesindeki sıralara göre görevlilerden mühürlü zarfı imza karşılığı alır ve hazır bulundurulan yeterli sayıdaki sandıklarda oylarını kullanır. Adaylara ait oy pusulaları oy kullanılacak kabinde bulundurulur. Üye hangi aday ve listesine oy vermek istiyor ise kabindeki “evet” mührünü basar ve oy listelerinden tercih ettiğini zarfa koyarak sandığa atar. Genel kurul oy kullanım listesini imzalayarak oyunu kullanmış olur. Oy pusulasına isim veya herhangi bir işaret konulmaz. Zarfını kaybeden veya başka bir şekilde elinden çıkaran üyeye yeni zarf verilmez.

(7) Genel kurula katılan tüm üyelerin oylarını kullanması veya oy kullanma süresinin sona ermesinden sonra sandıklar kapatılır. Sandıklar divan başkanının denetim ve gözetiminde aday ve gözlemcilerin huzurunda açılır. Sandıklardan çıkan zarf sayısının, oy kullanan üye sayısı ile eşit olup olmadığı tespit edilir ve fazla zarflar açılmadan iptal edilir.

(8) Oyların tasnifinde listeler sayılır. Bir zarfın içinden aynı listeden birden fazla çıkması durumunda, bunlardan biri geçerli sayılır ve tek oy olarak hesaplanır. Bir zarfın içinden değişik iki liste çıkması durumunda, bunlar iptal edilir ve oy geçersiz sayılır.

(9) Seçimde en yüksek oyu alan başkan adayı ve bu adayın listesi seçilmiş sayılır. Oyların eşit çıkması halinde aynı gün genel kurulda çoğunluk aranmaksızın ikinci bir oylama yapılır. Ancak bu toplantıya katılanların sayısı seçimle belirlenen kurulların üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Bu oylamada da eşitlik bozulmaz ise, başkan ve seçimle göreve gelen kurullar kura ile belirlenir.

(10) Divan başkanı, seçim sonuçlarını oy çoğunluğuna ve oy sırasına göre genel kurul üyelerine açıklar.

(11) Genel kurul toplantı tutanakları divan kurulu tarafından tutulur ve toplantı tutanaklarının her bir sayfası toplantı sonunda divan başkanı ile divan kurulu üyeleri tarafından birlikte imzalanır. Gündemdeki bütün maddelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasından sonra divan başkanı toplantıyı bir konuşma ile kapatır.

(12) Tutanaklar, genel kurul toplantısının kapanışını takiben en geç yirmi dört saat içerisinde Federasyona teslim edilir ve bunların bir kopyası da aynı süre içerisinde Bakanlık gözlemcisine verilir. Federasyona teslim edilen tutanaklar, teslimden itibaren en geç kırk sekiz saat içerisinde Federasyonun internet sitesinde yayınlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler ile Denetim ve Disiplin İşlemleri

Federasyonun bütçesi

MADDE 27- (1) Federasyonun mali yılı 1 Ocak-31 Aralık arasıdır. Federasyonun bütçesi, yönetim kurulu tarafından her bir mali yıla göre ve iki yıl için düzenlenerek genel kurulun onayından sonra uygulamaya konulur.

(2) Bütçede, Federasyonun her türlü gelirleri ve yapılacak faaliyetler için ayrılacak ödenekler, personel giderleri, kurulların masrafları, yönetim ve hizmet giderleri ile diğer giderler gösterilir.

(3) Federasyon başkanı, bütçede belirtilen esaslar içinde tahsilât ve harcamalar yapmaya yetkilidir. Federasyon başkanı bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla ve yönetim kurulu kararıyla başkan vekiline devredebilir.

(4) Ödeme evrakında başkan veya başkan vekilinin imzasının yanı sıra genel sekreterin imzasının bulunması zorunludur.

Federasyonun gelirleri

MADDE 28- (1) Federasyonun gelirleri şunlardır:

a) Bakanlık bütçesinden ayrılacak pay.

b) Bakanlık bütçesinden altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynak.

c) Kişi ve kurumlardan alınacak katılım payı ve aidatlar.

ç) Antrenör, hakem ve sporcuların tescil ve vize ücretleri ile transferlerden alınacak pay.

d) Kulüplerin tescil ücretleri.

e) İtiraz ve ceza gelirleri.

f) Kulüplerin televizyon ve radyodan yapılacak müsabaka yayınlarından ve her türlü basın ve yayın organları ile yapacakları sözleşmelerden elde ettikleri gelirlerin yüzde onu ile milli ve temsili müsabakaların televizyon, radyo ve internet üzerinden yapılan yayınlarından elde edilecek gelirler.

g) Eğitim, kurs, seminer ve spor federasyonunun görev alanı içerisinde yer alan spor dalları ile ilgili olarak kurulan iktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler.

ğ) Reklam ve yayın gelirleri.

h) Sponsorluk gelirleri

ı) Kira ve işletme gelirleri.

i) Yardım ve bağışlar.

j) Federasyon başkan adaylarından alınan başvuru ücretleri.

k) Diğer gelirler.

(2) Federasyon tarafından yapılan faaliyet ve yarışlardan elde edilen reklam, sponsorluk, naklen yayın, milli yarışlara ait bilet gelirleri Federasyona aittir.

(3) Federasyonun tüm gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

(4) Federasyon malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. Spor federasyonu mallarının haczedilmesine ilişkin talepler icra müdürlüğünce reddedilir.

(5) Federasyonun görevleri ile ilgili faaliyetleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmaz.

Federasyonun giderleri

MADDE 29- (1) Federasyon, yıllık bütçe esasına göre bütçesini hazırlar; Ana Statü ve ilgili diğer mevzuat ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek için Ana Statü hükümleri çerçevesinde gerekli bütün harcamaları yapar.

(2) Federasyon; ihtiyacı olan ve amacına uygun her türlü menkul ve gayrimenkul malları bütçe esasları dâhilinde almaya, satmaya, kiralamaya, kiraya vermeye, işletmeye, ortaklık kurmaya, gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve her türlü hak ve mükellefiyetler tesis etmeye ve bağış kabulüne, nakitlerini yönetim kurulunun kararları doğrultusunda değerlendirmeye yetkilidir.

(3) Bütçe ile ilgili harcamalar, yönetim kurulunca hazırlanan bütçe talimatında belirtilir.

(4) Harcamalar aşağıda belirtilen ilke ve esaslara uygun olarak yapılır:

a) Bu Ana Statüde belirtilen Federasyonun ve yönetim kurulunun görevleri çerçevesinde zorunlu ya da yararlı olan iş ve işlemler için yapılmış olmak.

b) İşin mahiyetine ve Federasyonun ihtiyaçlarına uygun olmak.

c) Federasyonun gelirleri ile tedbirli ve basiretli yönetim ilkeleri, objektif ve iyi niyet kuralları kapsamında orantılı olmak.

Bütçe ve harcama ilkeleri

MADDE 30- (1) Federasyon;

a) Mali yükümlülüklerini süresi içinde yerine getirmek için gerekli özeni göstermek,

b) Denk bütçe tesis etmek, giderlerini gelirleri oranında gerçekleştirecek bir idari ve mali yapı oluşturmak,

zorundadır.

(2) Federasyon; önceki yıl gelirlerinin yüzde onunu aşacak miktarda borçlanma yapamaz.

(3) Federasyonca yapılacak ödeme ve tahsilatların 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ile finansal kuruluşlar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığı ile yapılması zorunludur. Bu konuda 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendindeki yetkiye dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dâhilindeki parasal sınırlar uygulanır. Bu şekilde yapılmayan ödeme ve tahsilatların varlığı veya başka bir şekilde yapıldığı ispatlanamaz. Federasyon adına veya hesabına yapılan tüm ödeme veya tahsilatların federasyonun defter ve kayıtlarında gösterilmesi gereklidir.

(4) Federasyonun bütçesinde gelir ve gider denkliğinin sağlanması ve bunların kamu kurumlarına vergi, sigorta ve benzeri kamu hukukundan kaynaklanan vadesi geçmiş borcunun bulunmaması esastır.

(5) Federasyon başkan ve yönetim kurulu üyeleri; mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde oluşabilecek zararlardan müteselsilen sorumludur. Ancak zarara sebebiyet verenlerin bu maddeye aykırılık hâllerine ilişkin sorumluluklarında kasıt veya ihmal aranmaz. Bu durumda Federasyon ve alacaklıları, Federasyonun yükümlendirildiği tutar için sorumluları doğrudan takip edebilir.

(6) Yönetim kurulu, Bakanlıktan izin almaksızın görev süresini aşacak şekilde spor federasyonunu borç altına sokacak işlem yapamaz.

Muhasebe ve raporlama sistemi

MADDE 31- (1) Federasyonda tek düzen muhasebe sistemine ve bilanço esasına göre kayıt tutulur. Federasyon, raporlarını aynı usulde alır ve muhafaza eder; yasal defterlerini, 213 sayılı Kanun uyarınca tutulması gereken defterlere ilişkin yükümlülükler saklı kalmak üzere, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasdik ettirir ve saklar.

(2) Muhasebe işlemlerinin ispat gücü olan belgelere dayandırılması zorunludur. Kayıt, denetim, kontrol ve takip açısından 213 sayılı Kanunda belirlenmiş standart belge, rapor ve defterler kullanılır.

(3) Muhasebe kayıtları 213 sayılı Kanun ile belirlenen sürelerde; sporcu, hakem, antrenör ve bunlara ilişkin kurs, sınav, madalya, millilik belgeleri, kuşak, bröve ve benzeri tüm kayıtlar ise devamlı olarak saklanır.

(4) Hesaplar takvim yılı esasına göre tutulur. Gelir ve giderler tahakkuk ettirildikleri yılın hesaplarında gösterilir. Ancak Federasyon, mali genel kurul tarihlerini de esas alarak ve ihtiyari bir şekilde muhasebe raporlamalarını yapabilir. Bu ihtiyari raporların hazırlanmış olması, takvim yılına göre kayıt ve raporlama yapılmasını engellemez.

(5) Bakanlık tarafından yapılan yardımların izlenmesi ve spor politikalarına yön verilebilmesi için; Federasyona ait muhasebe kayıtları, Bakanlıkça oluşturulacak bir merkezde belli bir otomasyon sisteminde toplu bir biçimde izlenebilir. Bu durumda Bakanlıkça oluşturulacak standart hesap planına uygun olarak kayıtların düzenlenmesi ve Federasyon muhasebe servisinin bu merkezle işbirliği içinde çalışması zorunludur.

(6) Federasyon, muhasebe servisini kurmak ve bu serviste çalışan personeli kendi alanında eğitmekle yükümlüdür.

Denetim

MADDE 32- (1) Genel kurul ve denetim kurulunun denetim hakları saklı kalmak kaydıyla, Federasyonun her türlü iş ve işlemleri ile harcamalarının denetimi, incelemesi ve soruşturması Bakan tarafından görevlendirilecek denetim elemanlarınca yapılır.

(2) Bakanlık tarafından yapılacak denetim sonucunda tespit edilecek her türlü zarar Bakanlık tarafından ilgililerden tahsil edilir.

(3) Federasyon yönetim kurulunun, genel kurul tarafından ibrası yönetim kurulunun denetim sonucu ortaya çıkacak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(4) Federasyon faaliyetlerinde görevli bulunanlar, görevleriyle ilgili olarak işlemiş oldukları suçlar bakımından kamu görevlisi sayılır.

Disiplin işlemleri

MADDE 33- (1) Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili olarak;

a) Federasyonun faaliyet programında yer alan yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dallarında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine Federasyonun disiplin kurulu,

b) Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüp, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il spor disiplin kurulları,

c) Kurum veya kuruluşlarca Federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluş, kulüp, sporcu, hakem, antrenör, eğitmen, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin kurulu,

bakar.

(2) Federasyon disiplin kurulunca verilen kararlara karşı Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) İl spor disiplin kurulları tarafından verilen cezalara karşı, 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Merkez Spor Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.

(4) Tahkim Kurulu, Merkez Spor Disiplin Kurulu ile İl Spor Disiplin Kurulları, Federasyonun disiplin kurulu tarafından verilecek cezalar, Merkez Spor Disiplin Kurulunda oluşturulacak sportif ceza kütüğüne kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödül ve sponsorluk

MADDE 34- (1) Ödül ve sponsorluk işlemleri Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun ek 3 üncü maddesi ile 13/9/2010 tarihli ve 2010/956 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ve 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Federasyon, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almayan sporcu, kulüp ve antrenör için çıkaracağı talimat hükümlerine göre ödül verebilir. Ancak bu durumda verilecek ödüller Bakanlık bütçesinden ayrılacak pay ile altyapı ve eğitime ilişkin projelerin desteklenmesi için aktarılacak kaynaktan ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığından sağlanan reklam gelirlerinden karşılanamaz.

Yayınların düzenlenmesi

MADDE 35- (1) Federasyon faaliyetleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki spor dalına ilişkin tüm yarışların televizyon, radyo, internet ve her türlü teknik cihaz veya benzeri araçlarla yayınlanmasına, iletilmesine, yayınların düzenlenmesine ve programlanmasına münhasıran yönetim kurulu yetkilidir.

(2) Federasyon tarafından yayınlanmasına izin verilmeyen müsabakalar televizyon, radyo, internet ve benzeri araçlarla yayınlanamaz.

Fikri, sınai ve ticari haklar

MADDE 36- (1) Federasyonun kullandığı veya kullanacağı marka, logo ve benzeri tüm fikri ve sınai hakların mülkiyeti ve kullanım hakkı münhasıran Federasyona aittir.

Spor kulüpleri

MADDE 37- (1) Federasyona bağlı spor dallarında ve diğer spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri, Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Spor kulüpleri il müdürlüğü tarafından kayıt ve tescil edilir. Kulüpler, tescil edildikten sonra, spor dalı tescili ve faaliyete katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre yapılır. Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor kulüplerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri Federasyon tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iptal edilir. Bu kulüpler yarışmalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Spor dalı tescil ücreti talimatla düzenlenir.

(3) Spor kulüplerinin tescil işlemleri; 8/7/2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Kulüplerin birleşmesi, mal varlığı devri ve şirketleşme

MADDE 38- (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor kulüpleri;

a) Aynı ilde bulunan başka bir spor kulübü ile birleşebilir.

b) Faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçını, aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine mal varlığı şeklinde devredebilir.

c) Belirli bir spor dalına ilişkin aktif ve pasif varlıklarını bir bütün olarak, bir spor anonim şirketine sermaye olarak koyabilir veya devredebilir.

(2) Spor kulüplerinin birleşmesi, mal varlığının devri işlemleri; 14/9/2012 tarihli ve 31953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Spor anonim şirketleri

MADDE 39- (1) Federasyona bağlı spor dallarında faaliyet gösteren spor anonim şirketleri Federasyonun görev alanına giren konularda Federasyona bağlıdır. Bir spor kulübünün bağlı ortaklığı veya iştiraki olarak ya da spor kulübünden bağımsız şekilde 6102 sayılı Kanuna göre kurulan ve Bakanlığa tescil edilen spor anonim şirketlerinin spor dalı tescili ve faaliyete katılım işlemleri Federasyon mevzuatına göre yapılır. Taahhüt ettiği spor dalı faaliyetlerine izinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç yıl katılmayan spor anonim şirketlerinin bu spor dallarına ilişkin tescilleri ilgili spor federasyonu tarafından Bakanlık bilişim sistemi üzerinden iptal edilir. Bu spor anonim şirketleri yarışmalara katılamaz ve Federasyon genel kurulunda temsil edilemezler.

(2) Spor dalı tescil ücreti talimatla düzenlenir.

(3) Spor anonim şirketlerinin tescil işlemleri; Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Alt düzenleyici işlemler

MADDE 40- (1) Bu Ana Statüye dayanılarak hazırlanan diğer alt düzenleyici işlemler Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

(2) Bu Ana Statü ile Federasyonun diğer alt düzenleyici işlemleri Kanun, 3289 sayılı Kanun ve Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı olamaz.

Yürürlük

MADDE 41- (1) Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42- (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanı yürütür.