Türkiye İstatistik Kurumundan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI HİZMET BİRİMLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/5/2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Kuruluş, Görev ve Yetkilerine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) İşgücü İstatistikleri Daire Başkanlığı.”

“k) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“a) Tüketici fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistik, gösterge üretmek ve endeks hesaplamak.”

“c) Hanehalkı tüketim harcaması istatistiklerini üretmek.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşgücü İstatistikleri Daire Başkanlığı

MADDE 11- (1) İşgücü İstatistikleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Hanehalkı işgücü istatistiklerini üretmek.

b) İstihdam, işgücü maliyeti, kazanç yapısı ve ücret ile ilgili istatistikleri ve endeksleri üretmek.

c) Görev alanına giren konularda uluslararası standart ve metodolojik gelişmeleri izlemek ve çalışmalarında uygulamak.

ç) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası proje çalışmalarını yürütmek.

d) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Üretici fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistik, gösterge üretmek ve endeks hesaplamak.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“f) Ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları tanımlamak, uygulamak ve kurumlar arası koordinasyon ile uygulanmasını sağlamak.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“a) Enerji sektörüne ilişkin istatistikleri üretmek.

b) Ulaştırma ve haberleşme sektörlerine ilişkin istatistikleri üretmek.”

“c) Bina ve konut istatistiklerini üretmek.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Gelir dağılımı, yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini üretmek.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) Tarımsal fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistik, gösterge üretmek ve endeks hesaplamak.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dış İlişkiler Daire Başkanlığı”

“Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.