Türkiye İstatistik Kurumundan:

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanlığının teşkilat ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını; Teftiş Başkanı, başmüfettişler, müfettişler ve müfettiş yardımcılarının atanma, görev, yetki ve sorumluluklarını; müfettiş yardımcılarının mesleğe girişlerini, yetiştirilmelerini, yeterlik sınavlarını; teftişe tabi olanların sorumluluklarını ve yükümlülüklerini belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Teftiş Başkanı, teftiş başkan yardımcıları, başmüfettişler, müfettişler ve müfettiş yardımcıları ile Teftiş Başkanlığında görevli diğer personel ve teftişe tabi olanların görev ve yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 604 üncü ve 610/A maddeleri ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma: Bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri bakımından adli, idari, hukuki, mali ve disiplin işlemleri yapılmasına gerek olup olmadığının tespitine yönelik faaliyetler bütününü,

b) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını,

c) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını,

ç) Büro: Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanlığı bürosunu,

d) Büro personeli: Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanlığı bürosunda görevli personeli,

e) İnceleme: Belirli bir konunun veya sorunun saptanması ve durumun ortaya çıkartılmasına yönelik faaliyetler bütününü,

f) KPSS: 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

g) Müfettiş: Teftiş Başkanı ile Teftiş Başkanlığında görevli başmüfettiş ve müfettişleri,

ğ) Müfettiş yardımcısı: Teftiş Başkanlığında görevli yetkili veya yetkisiz müfettiş yardımcılarını,

h) Ön inceleme: 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince, aynı Kanun kapsamındaki suçlar bakımından soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararında değerlendirmeye alınmasına yönelik faaliyetler bütününü,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

i) Sınav Kurulu: Başkan onayı ile belirlenecek Teftiş Başkanı başkanlığında 5 asıl 3 yedek müfettiş üyeden oluşan, bu sayıya ulaşmak için gerekli müfettiş sayısı bulunmazsa diğer daire başkanlarından oluşan müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapmaya, müfettiş yardımcılarının tez çalışmalarını değerlendirmeye ve müfettiş yeterlik sınavını yapmaya yetkili olan kurulu,

j) Soruşturma: Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma usulüne tabi olanlarla ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla mevzuatında tanımlanmış eylem ve işlemlerin gerçek mahiyetini ortaya çıkartmak maksadıyla ilgili kişiler hakkında yapılan tahkik faaliyetleri bütününü,

k) Teftiş: Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatında her türlü faaliyet, hizmet, iş ve işlemlerin hukuka, harcamaların ve malî işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve politikalara, program ve stratejik planlara uygunluğunu; önceden belirlenen usul ve prensipler doğrultusunda yürütülen faaliyetlerin kalitesini, etkililiğini ve verimliliğini; organizasyon yapısını, çalışma standartlarını, iş akış prosedürlerini, insan kaynakları politikalarını ve uygulamalarını; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığını; üretilen bilgilerin güvenilir ve doğru olup olmadığını, mal varlıklarının korunup korunmadığını; personeli eğitici, öğretici, usulsüzlükleri önleyici ve hataları düzeltici bir yöntemle denetleyerek sorunların çözümü ve hizmetlerin başarı ile yürütülmesi konusunda idareye yardımcı olmayı ve rehberliği amaç edinen, bu kapsamda insan ve sistem odaklı olarak personeli işbaşında değerlendirmek amacıyla haberli veya habersiz olarak yapılan faaliyetler bütününü,

l) Teftiş Başkanı: Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanını,

m) Teftiş Başkanlığı: Türkiye İstatistik Kurumu Teftiş Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Bağlılık ve Çalışma Merkezi

Teşkilat ve bağlılık

MADDE 4- (1) Teftiş Başkanlığı; Teftiş Başkanı, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.

(2) Teftiş Başkanlığı doğrudan Başkana bağlıdır.

(3) Müfettişlere, Başkan ve Teftiş Başkanı dışındaki makam ve merciler tarafından emir, görev veya talimat verilemez.

(4) Teftiş Başkanlığının yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleri ile elektronik ortamdaki tüm işleri, görevlendirilen yeterli sayıdaki personel vasıtası ile büro tarafından yürütülür.

Çalışma merkezi

MADDE 5- (1) Teftiş Başkanlığının merkezi Ankara’dadır.

(2) Bu merkez, müfettişlerin de çalışma merkezidir.

İKİNCİ KISIM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

BİRİNCİ BÖLÜM

Teftiş Başkanlığı

Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 6- (1) Teftiş Başkanlığı, Başkanın emri veya onayı ile Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır:

a) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatının faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş işlerini yürütmek.

b) İlgili mevzuatın Teftiş Başkanlığına tanıdığı araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş yetkilerini Başkanlığın diğer hizmet birimlerinin görev alanlarına girmediği durumlarda kullanmak.

c) İç Denetim Birimi veya Başkanlığın diğer birimleri tarafından Teftiş Başkanlığına bildirilen konularda, gerekli araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş işlerini yürütmek.

ç) Müfettişlerin araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş sonucu düzenleyecekleri raporları, Teftiş Başkanlığı görüşü ile birlikte Başkanlık Makamına sunmak.

d) Teftiş Başkanlığının amaçlarını gerçekleştirmek için mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek, Teftiş Başkanlığı faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve verimliliği teşvik eden çalışmalar yapmak.

e) Teftiş Başkanlığının görev alanına ilişkin standart, ilke, yöntem ve teknikleri, uluslararası kabul görmüş kontrol ve denetim standartları ile uyumlu olarak geliştirmek; faaliyet alanına ilişkin rehberler hazırlamak.

f) Teftiş Başkanlığının kendi faaliyet alanı ile ilgili risk esaslı denetim uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

g) Teftiş Başkanlığı ve müfettişlerle ilgili mevzuat düzenlemelerinin taslaklarını hazırlamak.

ğ) Başkan tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Teftiş Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Teftiş Başkanının atanması

MADDE 7- (1) Teftiş Başkanı; ilgili mevzuat hükümlerine göre atanır.

(2) Teftiş Başkanı, müfettiş yetkilerini haizdir.

(3) Teftiş Başkanının geçici sebeplerle görevinde bulunmadığı durumlarda Teftiş Başkanlığına, Teftiş Başkan Yardımcısı görevini yürüten müfettişlerden biri; Teftiş Başkan Yardımcısının bulunmadığı durumlarda ise Teftiş Başkanı tarafından uygun görülen müfettiş, Başkan onayı ile vekâlet eder. Herhangi bir nedenle Teftiş Başkanlığı kadrosunun boşalması halinde Teftiş Başkanı olarak atanma koşullarını taşıyanlardan biri, Başkan onayı ile Teftiş Başkanı vekili olarak görevlendirilebilir.

Teftiş Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Teftiş Başkanının, 6 ncı maddede yer alan görevlerin yürütülmesini sağlamaya yönelik görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Teftiş Başkanlığını temsil etmek, yönetmek, çalışmaları düzenlemek, kontrol etmek ve denetlemek.

b) Başkan tarafından verilen her türlü araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş ile ilgili emir, talimat ve onaylar üzerine görevlendirme yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

c) Gerektiğinde bizzat araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş yapmak.

ç) Görev alanına giren konularda yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlatmak, Başkan onayına sunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

d) Araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş ile ilgili onayları Başkana sunmak.

e) Gerektiğinde müfettişlerin düzenlediği raporları incelemek, yanlışlık ve eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, raporları ilgili mercilere göndermek, gerektiğinde, özel kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla ek soruşturma raporu veya yazı gönderilmesi için emir vermek, yapılan işlemlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken önlemlere ilişkin önerilerde bulunmak.

f) Gerektiğinde Başkanlıkça uygulanan politikaların ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, birimlerde gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari önlemlere ilişkin görüş ve önerileri içeren rapor düzenlemek veya düzenlettirmek ve Başkana sunmak.

g) Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak, müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerine ilişkin programlar düzenlemek, programların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.

ğ) Müfettişlerin mesleki ve bilimsel çalışmalarını teşvik maksadıyla gerekli çalışmalar ile eğitim, seminer, panel, çalıştay ve benzeri faaliyetleri yaptırmak.

h) Teftiş Başkanlığının görev alanına giren konularda Teftiş Başkanlığında uygulama birliği ve standartların sağlanması için gerekli önlemleri almak ve gerektiğinde buna yönelik iç genelge veya genel yazı yayımlamak.

ı) Büro hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

i) Başkan tarafından verilecek benzeri veya mevzuatla öngörülen diğer görevleri yapmak.

(2) Teftiş Başkanı, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat gereğince kendisine verilen görev ve yetkilerin mevzuatla belirlenmiş usul ve esaslara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kullanılmasından Başkana karşı sorumludur.

Teftiş Başkan Yardımcısı

MADDE 9- (1) Görevlerin yürütülmesinde Teftiş Başkanına yardımcı olmak üzere, Başkan onayı ile yeterli sayıda başmüfettiş veya müfettiş, Teftiş Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(2) Teftiş başkan yardımcıları, Teftiş Başkanının görevlendirmesi doğrultusunda iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.

(3) Teftiş başkan yardımcıları, kendisine verilen görev ve yetkilerin mevzuatla belirlenmiş usul ve esaslara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kullanılmasından Teftiş Başkanına karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müfettişler

Müfettişlerin görev ve yetkileri

MADDE 10- (1) Müfettişlerin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yapılan görevlendirme üzerine, Başkanlığın merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş yapmak ve çalışmaları neticesinde düzenleyecekleri rapor veya yazıları Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek.

b) Yürüttükleri araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş sürecinde görevlendirmelerinin dışında kalan bir hususla ilgili öğrenmiş oldukları mevzuata aykırılıklar için sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu ivedilikle Teftiş Başkanlığına bildirmek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, delilleri toplamak ve ilgili mercilere iletilmesini sağlamak.

c) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak; görülen yanlışlıkların ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve alınması gereken önlemleri ve konuyla ilgili düşüncelerini raporla Teftiş Başkanlığına bildirmek.

ç) Teftiş Başkanlığının görevlendirmesi üzerine araştırma ve incelemeler yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, toplantı ve eğitim programlarına katılmak.

d) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak.

e) Teftiş Başkanı tarafından verilen veya mevzuatla öngörülen diğer görevleri yapmak.

(2) Müfettişler, görevleri sırasında tüm resmî daire, kurum, kuruluş ve kamuya yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni bir engel olmadıkça bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur.

Müfettişlerin sorumlulukları

MADDE 11- (1) Müfettişler, görevlerini yerine getirirken aşağıdaki temel kurallara uyarlar:

a) Verilen görevleri süresinde ve eksiksiz olarak tamamlarlar.

b) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunamazlar.

c) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının en iyi şekilde yetişmesine özel önem verirler ve bu amaçla refakat boyunca meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetişmelerini gözetirler.

ç) Görevlerini yürütürken, ilgili birimlerin faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalışırlar.

d) Meslektaşlarına, diğer kamu görevlilerine ve ilgili üçüncü şahıslara karşı nazik, ölçülü ve saygılı davranırlar.

e) Yürüttükleri araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş esnasında, bu görevlerle ilgisi bulunanlara konuk olamazlar, doğrudan veya dolaylı olarak hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

f) Meslekten ayrılmış olsalar dahi görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları ve gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına veya zararına kullanamazlar.

g) Görevleriyle ilgili gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri açıklayamazlar.

ğ) Teftiş Başkanlığınca izin verilmedikçe; Teftiş Başkanlığı adına panel, sempozyum ve komisyonlara, kurs ve seminerlere katılamazlar, yayın yapamazlar, beyanda bulunamazlar, demeç veremezler.

h) Her türlü sosyal medya alanında resmî görev ve unvanlarını kullanamazlar, mesleki unvanlarını belirten paylaşım yapamazlar, bu platformların kullanımında mesleğin gerektirdiği tarafsızlık, saygınlık, güven, nezaket ve saygı ilkelerine yakışır bir şekilde hareket ederler.

ı) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hareket ederler.

(2) Müfettişler, ilgili mevzuatta öngörülen yetkilerini kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

Görevlendirme

MADDE 12- (1) Müfettişler, Başkanın emri veya onayı üzerine Teftiş Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Verilen görevlerin neticelerini, bu Yönetmelikte belirtilen usullerle Teftiş Başkanlığına bildirirler.

(2) Müfettişler, usulüne göre görevlendirme yapılmadığı sürece resen araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş yapamazlar.

Görevden uzaklaştırma tedbiri

MADDE 13- (1) Müfettişler; ilgili mevzuatında haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği öngörülen ve görevi başında kalmasında sakınca görülen kişiler hakkında, ihtiyati bir tedbir niteliğinde olmak üzere, aşağıdaki durumlarda, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen usule uygun olarak görevden uzaklaştırma tedbirinin uygulanmasını teklif edebilirler:

a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı, bunların hesap, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak; araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma veya teftişi güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yönlendirecek davranışlarda bulunmak, evrakta sahtecilik veya kayıtlarda tahrifat yapmak.

b) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak.

c) Kamu hizmeti gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca bulunmak.

(2) Görevden uzaklaştırma tedbiri; araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma veya teftiş işleminin her aşamasında teklif edilebilir.

(3) Görevden uzaklaştırma işlemi, atamaya yetkili amir tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana ve diğer ilgililere yazıyla derhal bildirilir.

(4) Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gerekli tedbirler o birimin amirince alınır.

(5) Soruşturma sonunda disiplin yüzünden Devlet memurluğundan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 657 sayılı Kanunda belirtilen usule uygun olarak kaldırılır.

(6) Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapılacak işlemler öncelikle tamamlanır ve sonuçlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teftiş Başkanlığı Bürosu

Büro görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 14- (1) Büro, Teftiş Başkanının emri altında yeterli sayıda personelden oluşur.

(2) Büro personelinin görevleri şunlardır:

a) Teftiş Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve bunların cevaplarını sevk etmek.

b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili oldukları yerlere göndermek, beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerinde ilgili ünitelerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Teftiş Başkanına bilgi vermek, tekit yazılarını hazırlamak.

c) İşleri biten rapor, yazı, evrak ve dosyaları düzenli bir şekilde muhafaza etmek ve korunmasını sağlamak.

ç) Teftiş Başkanlığının çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, diğer büro işlerini yürütmek.

d) Teftiş Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(3) Büronun idaresinden, Teftiş Başkanı sorumludur.

(4) Büro personelinin görev, yetki ve sorumlulukları Teftiş Başkanı tarafından belirlenir. Büro personeli, kendisine verilen görev ve yetkilerin mevzuatla belirlenmiş usul ve esaslara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kullanılmasından sıralı amirlere ve Teftiş Başkanına karşı sorumludur.

(5) Yapılan işlerde gizlilik esastır. Büro personeli, görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları ve gizli kalması lazım gelen diğer hususları, görevlerinden ayrılsalar dahi ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına veya zararına kullanamazlar. Başkanlığın veya Teftiş Başkanlığının izni olmaksızın hiçbir evrak, yazışma, defter veya raporu ilgilisi haricindeki kişilere gösteremez ve veremezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Teftişe Tabi Olanların Sorumlulukları ve Yükümlülükleri

Teftişe tabi olanların sorumlulukları ve yükümlülükleri

MADDE 15- (1) Teftişe tabi birimlerde görevli personel, teftiş için gereken gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadır.

(2) Teftişe tabi birimlerin yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için müfettişlere, görevleri süresince uygun bir çalışma yeri sağlamak ve diğer tedbirleri almak zorundadır.

(3) Teftiş edilen birimlerin her kademedeki yönetici ve personeli; müfettişlerin, sözlü veya yazılı sorularını cevaplamak, ifade vermek, müfettişin bilgi işlem sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve benzeri ağlar ile veri tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi işlem ortamlarındaki bilgi ve kayıtları göstermek, talebi halinde bunların kopyalarını müfettişe vermek zorundadırlar.

(4) Asılları alınan belgelerin; müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri ile elektronik ortamdaki bilgilerin imajı, dosyasında saklanmak üzere alındığı birim, kişi veya kuruluşa verilir.

(5) İlgililer, müfettişlerin göreviyle ilgili bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

(6) Teftişe tabi birimlerdeki görevlilerin, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, izne ayrılmasından önce müfettişin olumlu görüşü alınır. İzin kullanmaya başlamış olan görevliler, müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde en kısa sürede görevlerine başlamak zorundadırlar.

(7) Başkanlık merkez teşkilatı birimleri uygulamaya yönelik tebliğ, genelge ve benzeri ad altında çıkarılan her türlü mevzuatı bilgi için Teftiş Başkanlığına göndermekle yükümlüdürler.

(8) Başkanlık merkez ve taşra teşkilatı birimleri; kendilerine gereği için gönderilen müfettiş raporlarında ve bu raporlara dayalı Başkan olurlarında yer verilen talimatların, en kısa zamanda yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü ve sorumludur.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Müfettiş Yardımcılığına Giriş, Yetiştirilme, Atanma ve Diğer Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavı

Giriş sınavı ve sınava başvuru şartları

MADDE 16- (1) Teftiş Başkanlığına müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur.

(2) Giriş sınavının açılmasına Teftiş Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla karar verilir.

(3) Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava girmeye hak kazanamazlar.

(4) Aşağıdaki şartları taşıyanlar giriş sınavına başvurabilir:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak.

b) Teftiş Başkanlığının kadro ve ihtiyaç durumuna göre;

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; mimarlık ve mühendislik fakülteleri, matematik, istatistik bölümleri ile kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde Teftiş Başkanlığınca sınav duyurusunda belirtilen veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından,

mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, Teftiş Başkanlığınca tespit ve ilan edilecek puan türlerinden asgari puanı almış olduğunu sınav sonuç belgesi ile belgelendirmek.

ç) Giriş sınavının yazılı aşamasının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

(5) Giriş sınavı, Sınav Kurulu tarafından yapılır.

(6) Giriş sınavının yazılı ve sözlü kısmı, Teftiş Başkanlığınca belirlenen mahalde yapılır.

(7) Teftiş Başkanlığı, giriş sınavına ilişkin başvuru, sonuç ilanı ve ilgili diğer işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamaya yetkilidir.

(8) Teftiş Başkanlığı, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya bir kısmının ÖSYM, yükseköğretim kurumları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılmasına karar verebilir. Teftiş Başkanlığı, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla giriş sınavının yazılı bölümünü; dördüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen farklı fakülteler ve bölümler için ayrı ayrı veya birlikte yapabileceği gibi tamamen veya belirlenecek konu grupları itibarıyla imzalanacak bir protokolle başka kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırabilir.

(9) Yazılı sınavın imzalanacak bir protokolle sekizinci fıkrada belirtilen kamu kurum veya kuruluşlarına yaptırılması halinde sınavın usulü, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri ile sınava ilişkin diğer hususlar protokolde yer alır.

Giriş sınavı duyurusu ve başvuru

MADDE 17- (1) Giriş sınavı duyurusu aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde Teftiş Başkanlığınca yapılır:

a) KPSS’ye göre Teftiş Başkanlığınca belirlenen asgari puan, alınacak personelde aranacak şartlar ile giriş sınavının tarihi, yapılacağı yer, içeriği, değerlendirme yöntemi, başvuru merci ve son başvuru tarihi ile gerekli görülen diğer hususlar, 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinde yer alan düzenleme çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur. İlan, ilk başvuru tarihinden en az on beş gün önce yapılır.

b) Giriş sınavına, Teftiş Başkanlığınca sınav duyurusunda belirtilen fakülteler ve bölümlerden mezun olan ve istenen puan türünden yeterli puanı alan adaylar başvurabilir. Atama yapılacak kadro sayısı farklı fakülteler ve bölümlerden mezun olanlar için ayrı ayrı belirlenebilir. Bu hususa, sınav duyurusunda yer verilir.

c) Adaylar, Teftiş Başkanlığınca hazırlanan sınav başvuru formu ile Teftiş Başkanlığına müracaat ederler. Elektronik ortamdaki veya postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

ç) Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavın başlama tarihinden en geç on beş gün önce bitecek şekilde tespit edilir.

d) Sözlü sınavın tarihi ve yapılacağı yer, sözlü sınavdan en az on beş gün önce, sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile birlikte Başkanlığın resmi internet adresinde ilan edilir.

Adaylardan istenecek bilgi ve belgeler

MADDE 18- (1) Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan adaylardan istenecek bilgi ve belgeler sınav duyurusu ile ilan olunur. Posta yoluyla yapılan başvurularda, adaylardan istenilen belgelerin ilan edilen son başvuru tarihine kadar Teftiş Başkanlığına ulaşmış olması gerekmektedir.

(2) Yazılı sınavı kazanan adaylardan, sözlü sınavdan önce aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

ç) Dört adet son bir ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğraf.

d) Adli sicil kaydına dair belge.

e) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

(3) Yapılacak incelemede, aday formlarında yer alan bilgilerde tereddüt hasıl olduğu takdirde aday kaydından önce söz konusu bilgilerin belgelendirilmesi istenir.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 19- (1) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler, giriş sınavını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yönünden işlem yapılmak üzere yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur.

Sınava çağrılma ve sınav giriş belgesi

MADDE 20- (1) KPSS’de alınan puan sıralaması esas alınarak, açıktan atama izni alınmış kadro sayısının yirmi katını aşmamak üzere duyuruda belirtilen sayıda aday ve puanı Başkanlığın resmî internet adresinde yapılacak ilanla duyurulur. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sınav ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte veya bölümler itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda giriş sınavına çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.

(2) Sınava katılacak olanlar için sınavın yapılacağı yer ve tarihin de belirtildiği sınav giriş belgesi, Teftiş Başkanlığınca düzenlenir. Sınava, resmî makamlarca verilmiş geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve benzeri) ile birlikte sınav giriş belgesinin gösterilmesi suretiyle girilir.

Sınav konuları

MADDE 21- (1) Yazılı sınav 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki alan bilgisi konularından yapılır:

a) Maliye: Maliye Politikası, Kamu Gelir ve Giderleri, Kamu Borçları, Bütçe, Türk Vergi Sistemi ve Kanunlarının Esası.

b) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Uluslararası İktisadi Kuruluşlar, Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç), İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku,

ç) Muhasebe: Genel Muhasebe, Muhasebe ve Bilanço Teorisi, Bilanço Analizi ve Teknikleri.

d) Yabancı dil (İngilizce).

(2) Yazılı sınav, 16 ncı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar için aşağıdaki alan bilgisi konularından yapılır:

a) Mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak Sınav Kurulunca belirlenen alan bilgisi konuları.

b) Yabancı dil (İngilizce).

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki alan bilgisi konularının yazılı sınav notunun hesaplanmasında dikkate alınacak oransal ağırlıkları sınav duyurusunda belirtilir.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

MADDE 22- (1) Yazılı sınavda başarılı olabilmek için her sınav grubundan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması ve tüm sınav gruplarının ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

(2) Yazılı sınava giren müfettiş yardımcısı adayları, alan bilgisinden yapılan yazılı sınav notlarına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere puan sıralamasına tabi tutulur. Sınav ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte veya bölümler itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda puana göre sıralama da bu duruma uygun şekilde ayrı ayrı yapılır.

(3) Yazılı sınav sonuçları tutanakla tespit edilir.

(4) Yazılı sınav sonuçları ile birlikte sözlü sınava katılmaya hak kazananlara, sözlü sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler, Başkanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Sınavı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmaz.

Sözlü sınav

MADDE 23- (1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, sınav ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte veya bölümler itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda bu duruma uygun şekilde ayrı ayrı olmak üzere, atama yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, sözlü sınav duyurusunda belirtilen sayıda aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Yazılı sınavdan en az 70 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(3) Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

(4) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Başkanı ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

(5) Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.

Giriş sınavı puanı ve sonuçların ilanı

MADDE 24- (1) Giriş sınavı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasından oluşur.

(2) Giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sınav ilanında atama yapılacak kadro sayısının fakülte veya bölümler itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda bu duruma uygun şekilde ayrı ayrı olmak üzere, sınav duyurusunda ilan edilen kadro sayısına kadar aday asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar aday da yedek aday olarak belirlenir. Sayının kesirli çıkması durumunda sayı yukarı doğru tamamlanır. Adayların giriş sınavı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla, yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. Giriş sınavında 70 ve üzerinde puan almış olmak veya yedek aday listesine girmiş olmak müktesep hak teşkil etmez.

(3) Giriş sınavı sonuçları, başvuru süresiyle birlikte Başkanlığın internet adresinde ilan edilir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmaz. İlan tarihinden itibaren on beş günden az olmamak üzere, ilanda belirtilen sürede başvuru yapmayan veya atama yapılmaya hak kazananlardan göreve başlamayan olduğu takdirde başarı sırasına göre yedek adaylardan atama yapılabilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 25- (1) Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri beş yıl, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler müteakip sınav tarihine kadar Teftiş Başkanlığı arşivinde saklanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Atanma, Yetiştirilme ve Yeterlik Sınavı

Müfettiş yardımcılığına atanma

MADDE 26- (1) Giriş sınavında başarı gösterenler, Başkan onayı ile müfettiş yardımcısı kadrolarına atanırlar.

(2) Giriş sınavında başarı gösteren adayların atama işlemlerinin yapılabilmesi için 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasında bahsedilen süre içerisinde Başkanlığa müracaat etmeleri gerekir. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Yetiştirmede amaç

MADDE 27- (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki amaçlar güdülür:

a) Kişiliklerini, müfettişliğin gerektirdiği mesleki bilgi, nitelik ve davranışlara göre geliştirmek.

b) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş konularında deneyim ve uzmanlık kazandırmak.

c) Bilimsel çalışma ve araştırma yöntem ve teknikleri konusunda becerilerini geliştirmek.

ç) Rapor yazma tekniği konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmek.

d) İş ve işlemlerinde ihtiyaç duyacakları modern bilgi teknolojileri gibi araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlıkları kazandırmak ve bunu geliştirmelerini sağlamak.

e) Analitik düşünme, takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirmek.

f) Yabancı dil bilgilerini geliştirmelerini teşvik etmek.

g) Mesleğin gerektirdiği diğer niteliklere sahip olmalarını sağlamak.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süreci

MADDE 28- (1) Müfettiş yardımcıları, 657 sayılı Kanun ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde adaylık eğitimine ve bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde mesleki eğitime tabi tutulur.

(2) Müfettiş yardımcıları üç yıllık yetişme dönemine tabidirler. Bu sürenin hesabında; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni dikkate alınmaz.

(3) Müfettiş yardımcıları; üç yıllık yetiştirilme süresinin ilk iki yılında, Teftiş Başkanlığınca belirlenecek çalışma programına göre başmüfettiş veya müfettiş refakatinde görevlendirilirler.

(4) Başmüfettişler ve müfettişler, refakatlerindeki müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun şekilde yetiştirilmelerinden sorumludurlar.

(5) Teftiş Başkanlığınca, mesleki görev ve yetki alanına giren konularda; araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş usulleri ile ilgili mevzuatın öğretilmesi amacıyla eğitim programları düzenlenir.

(6) Müfettiş yardımcıları, refakatinde görevlendirildikleri sürede müfettişlerin rehberliği doğrultusunda görevlerini yerine getirirler. Müfettiş yardımcıları, bu sürede tek başlarına araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş yapamaz ve 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında düzenlenecek raporlar hariç olmak üzere bağımsız rapor düzenleyemezler.

(7) Müfettiş yardımcıları, aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık fiili hizmetinin bitiminden itibaren bir ay içinde Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda üç tez konusu seçer ve bunlardan bir tanesi Teftiş Başkanının onayı ile tez konusu olarak belirlenir. Seçilen tez konusunun uygun bulunmaması halinde, müfettiş yardımcısı on beş gün içinde üç yeni tez konusu seçer. Tez konusunun ikinci defa uygun bulunmaması veya müfettiş yardımcısının belirlenen süre içinde geçerli bir mazereti olmaksızın tez konularını sunmaması halinde tez konusu Teftiş Başkanı tarafından bir ay içinde resen belirlenir. Belirlenen tez konusu, müfettiş yardımcısına tebliğ edilmek suretiyle kesinleşir.

(8) Müfettiş yardımcısı, tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde, kendisine rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usul ve esaslarına, seçilen konunun niteliğine, Başkanlığın görev alanı ile ilgili hususlara uygunluğunu temin etmek için bir danışman belirler ve Teftiş Başkanının onayına sunar. Teftiş Başkanı gerektiğinde başka bir danışman da belirleyebilir. Tez danışmanı, müfettiş yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur. Tez danışmanı, müfettişlerden, uzmanlardan ya da Başkanlık teşkilatında görev yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman kamu görevlileri arasından belirlenir. Gerektiğinde yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir.

(9) Müfettiş yardımcısı, tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezi sunmak zorundadır. Süresi içinde tezlerini sunmayanlara bir defaya mahsus altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

(10) Tez danışmanının tez hakkındaki yazılı görüşünü içeren raporu ile birlikte Teftiş Başkanlığına sunulan tezler, Sınav Kurulunca değerlendirilir. Tezler Sınav Kurulu tarafından tez danışmanının değerlendirme görüşleri de dikkate alınarak en geç iki ay içinde incelenir. Müfettiş yardımcısının hazırlayacağı tezin, kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta müfettişlik, uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka ad altında içerik ve sonuçları açısından aynı şekilde incelenip savunulmamış olması esastır. İntihal yapıldığı tespit edilen tez geçersiz sayılır; müfettişliğe atanmış olsa dahi ilgili kişinin ataması iptal edilir ve hakkında idari işlem yapılır.

(11) İki aylık sürenin ya da incelemenin bitiminden itibaren, on beş gün içinde tezini sözlü olarak savunması için müfettiş yardımcısı Sınav Kuruluna çağrılır. Tezin değerlendirilmesi oylama ile yapılır. Başarılı veya başarısız şeklinde kullanılan oylarda, oy çokluğu ile karar verilir. Tezin başarısız sayılması halinde Sınav Kurulu tarafından hazırlanacak gerekçeli rapor Teftiş Başkanlığınca ilgiliye tebliğ edilir.

(12) Tezin, düzeltmeye gidilmesi şartı ile başarılı sayılması halinde, tespit edilen eksiklik ve yanlışlıkların giderilmesi için ilgili müfettiş yardımcısına iki aydan fazla olmamak üzere süre verilir ve bu süre Teftiş Başkanlığına bildirilir. Sınav Kurulunun gerekli düzeltmelerin yapıldığına kanaat getirmesi halinde tez başarılı sayılır. Düzeltilen tezlerin değerlendirmesi onuncu fıkraya göre yapılır. Tez değerlendirme sonuçları yeterlik sınavından en az iki ay önce duyurulur ve ilgililere tebliğ edilir.

(13) Tezleri başarısız sayılan müfettiş yardımcılarına, tezlerini sunmaları veya yedinci fıkraya göre başka bir konuda tez hazırlamaları için bir defaya mahsus altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan müfettiş yardımcısının tezi başarısız sayılır. Geçerli mazereti olan müfettiş yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir.

(14) Tez ile ilgili diğer hususlar Teftiş Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenir.

Değerlendirme belgesi ve yetki verilmesi

MADDE 29- (1) Müfettişler tarafından, refakatinde çalışan müfettiş yardımcıları hakkında, şekli ve içeriği Teftiş Başkanlığınca belirlenen değerlendirme belgesi düzenlenir.

(2) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç fiilen en az iki yıl çalışmış olan müfettiş yardımcılarına, birinci fıkra kapsamındaki değerlendirme belgeleri de dikkate alınarak Teftiş Başkanlığınca yapılan değerlendirme neticesinde, tek başına araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş yetkisi Teftiş Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla verilebilir.

(3) Yetkili müfettiş yardımcıları; müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarını haizdir.

Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma

MADDE 30- (1) Müfettiş yardımcılarından; verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, müfettiş yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Yeterlik sınavına giriş şartları

MADDE 31- (1) Yeterlik sınavına girebilmek için müfettiş yardımcısının;

a) Aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç müfettiş yardımcısı olarak fiilen en az üç yıl çalışmış olması,

b) 28 inci madde kapsamında belirlenecek konularda yapacakları tez çalışmalarının Sınav Kurulu tarafından kabul edilmiş olması,

gerekir.

(2) Bu maddede belirtilen şartları taşımayanlar yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik sınavı

MADDE 32- (1) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Her iki sınav da Teftiş Başkanlığınca belirlenen mahalde yapılır.

(2) Yeterlik sınavı, Sınav Kurulu tarafından yapılır.

(3) Yeterlik sınavının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Teftiş Başkanlığı tarafından belirlenir.

Yeterlik sınav konuları

MADDE 33- (1) Müfettiş yardımcılarının yeterlik sınav konuları aşağıdaki gibidir:

a) Hukuk:

1) Başkanlık mevzuatı, Başkanlıkla ilgili diğer mevzuat ve Başkanlık görev alanıyla ilgili genel bilgiler, Başkanlık teşkilatı, politikası ve ilkeleri.

2) Anayasa ve Devlet teşkilatı, İdare Hukuku ve idari yargı temel mevzuatı.

3) Her türlü vergi, resim ve harçlara ait kanunlar, usul kanunları ve vergilendirmeye ilişkin diğer temel mevzuat.

4) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili temel mevzuat.

5) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuat.

6) 9/10/2013 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve ilgili mevzuat.

7) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.

8) 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu ve ilgili mevzuat.

9) 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat.

10) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

11) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat.

12) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat.

13) 18/10/2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuat.

b) Kamu harcama mevzuatı ve muhasebe:

1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili temel mevzuat.

2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat.

3) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuat.

4) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili temel mevzuat.

5) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat.

6) 657 sayılı Kanun (mali hükümler).

7) Genel muhasebe, mali tablolar analizi, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.

8) 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuat.

c) Teftiş:

1) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

2) 3628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

3) 5237 sayılı Kanunun Genel Hükümleri ile kamu görevlilerine özgü suçlara ilişkin hükümleri ve ilgili diğer mevzuat.

4) 4483 sayılı Kanun.

5) 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.

6) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuat.

7) Özel soruşturma usulü getiren diğer kanunlar.

8) Araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş usulleri.

Yazılı sınav kağıtlarının değerlendirilmesi

MADDE 34- (1) Yazılı sınav kağıtları, Sınav Kurulu üyeleri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav gruplarının her birinden alınan notların 50 puandan, tüm grupların not ortalamasının da 60 puandan aşağı olmaması gerekir.

(3) Sınav Kurulu, yazılı sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.

Sözlü sınav

MADDE 35- (1) Yazılı sınavda başarılı olan müfettiş yardımcıları sözlü sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava katılamazlar. Yazılı sınava katılmış olmak, sözlü sınava davet edilmeyenler için müktesep hak teşkil etmez.

(2) Sözlü sınav, müfettiş yardımcısının;

a) Yeterlik yazılı sınav konularına ilişkin sorulacak sorulara verdiği cevapların,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya göreve uygunluğunun,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

d) Genel yetenek ve genel kültürünün,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(3) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Kurulu Başkanı ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.

(4) Sınav Kurulu, sözlü sınav sonuçlarını tutanakla tespit eder.

Yeterlik sınav sonucu

MADDE 36- (1) Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.

(2) Yeterlik sınavında başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 olması şarttır.

(3) Sınav sonuçları, Sınav Kurulu tarafından, başarı sırasına göre tutanakla tespit edilir ve liste halinde Teftiş Başkanlığınca duyurulur. Sonuçlar ayrıca yazılı olarak da sınava katılanlara bildirilir.

İkinci sınav hakkı

MADDE 37- (1) Yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

(2) İkinci sınav hakkı bir defaya mahsus olmak üzere verilir.

Yeterlik sınavına girmeyenler veya sınavda başarılı olamayanlar

MADDE 38- (1) Müfettiş yardımcılarından, ikinci yeterlik sınav hakkını kullanmayanlar veya ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyenler, müfettiş yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Müfettişliğe atanma

MADDE 39- (1) Yeterlik sınavında başarılı olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre müfettişliğe atanırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başmüfettişliğe Atanma, Müfettişliğe Yeniden Atanma ve Kıdem

Başmüfettişliğe atanma

MADDE 40- (1) Teftiş Başkanlığında, müfettiş yardımcılığında geçirilen süreler dâhil en az on yıl çalışmış olan müfettişler; kıdem, başarı ve kadro durumu göz önünde tutularak başmüfettişliğe atanabilir.

Müfettişliğe yeniden atanma

MADDE 41- (1) Yeterlik sınavında başarılı olup müfettişliğe atandıktan sonra, istifa nedeniyle veya kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanma suretiyle müfettişlikten ayrılanlar, yazılı talepleri üzerine, durumları itibarıyla atanabilecekleri boş kadro bulunması ve Teftiş Başkanının görüşünün alınması koşuluyla yeniden müfettişliğe atanabilirler.

Kıdem

MADDE 42- (1) Müfettişlerin yönetimi, çalışması ve yetişmeleri gibi konularda meslek kıdemi esası uygulanır. Kıdem; sınav dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş sınavındaki başarı sırasına göre, müfettişler arasında ise yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre belirlenir. Dönemleri farklı olanlar arasındaki kıdem ise dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

(2) Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan yeniden atananların kıdemi, kendi dönemlerinin sonunda; bu dönemden kimse kalmamış ise, bir önceki dönemin sonunda olacak şekilde belirlenir.

(3) Teftiş Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, dönemlerinin en kıdemlisi sayılır. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş var ise bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıca kendi aralarındaki kıdem esas alınır.

(4) Teftiş Başkanlığına, ilgili mevzuat uyarınca atananlardan; yeterlik sınavında başarı göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin denetim mesleğinde geçen süreleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen sürelerinin tamamı, denetim mesleğinden olmayanların ise hizmet sürelerinin yarısı denetim meslek kıdeminden sayılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Teftiş Başkanlığının Çalışma Esasları ve Düzenlenecek Raporlar

BİRİNCİ BÖLÜM

Teftiş Başkanlığının Çalışma Esasları

Teftiş faaliyetlerinin planlanması

MADDE 43- (1) Teftiş faaliyetleri, teftiş plan ve programları çerçevesinde yürütülür.

(2) Teftiş planının hazırlanmasında Başkanlığın ve Teftiş Başkanlığının faaliyet ve amaçları ile teftiş politikaları göz önünde bulundurulur.

(3) Teftiş planında, Başkanlığın ve Teftiş Başkanlığının faaliyetleri çerçevesinde risk odaklı çalışmalar yapılarak teftişte ağırlık verilecek başlıca alanlar belirlenir. Ayrıca, Başkanlık birimlerinin yöneticileri ile koordinasyon toplantıları yapılarak teftiş planında yer alması istenilen hususlara ilişkin görüş ve öneriler alınabilir.

(4) Teftiş planı ve programı Başkan onayı ile yürürlüğe girer.

(5) Teftiş planı ve programında Başkan onayı ile her zaman değişiklik yapılabilir. Ayrıca gerek duyulması halinde, Başkan onayı ile teftiş planı ve programı dışında da her zaman teftiş yapılabilir.

Müfettişlerin görevlendirilmesi ile çalışma usul ve esasları

MADDE 44- (1) Müfettişler, Başkanın talimatı veya onayı üzerine Teftiş Başkanı tarafından görevlendirilirler ve çalışma sonuçlarını Teftiş Başkanlığına bildirirler.

(2) İşlerin, tabi oldukları süreleri aksatmayacak şekilde sırasıyla yapılması esastır.

(3) Çalışmaların sonuçlarına ait bütün rapor ve yazıların çalışma yerlerinde düzenlenmesi, ilgili mercilere tebliği veya gönderilmesi esas olup, gereken hallerde söz konusu yazı ve tebliğ işleri en kısa zamanda başka yerde de tamamlanabilir.

(4) Müfettişler görevlendirildikleri konularda bağımsız olarak çalışırlar. Ancak gerekli görülen durumlarda; araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş işlemlerinin birden fazla müfettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda iş bölümünü yapmak, işlerin zamanında sonuçlandırılmasını sağlamak ve Teftiş Başkanlığıyla haberleşmeyi yürütmek görevleri kıdemli müfettiş tarafından yerine getirilir.

(5) Birlikte yürütülen işlerde müşterek rapor düzenlenmesi esastır.

(6) Görevlendirme yapılırken işin ivediliği, niteliği, kapsamı ve sair nedenlerle Teftiş Başkanlığınca işin tamamlanması için makul bir süre belirlenebilir.

(7) Teftiş Başkanlığınca aksi belirlenmedikçe müfettişler, görevlendirildikleri konularla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, adlî makamlar, gerçek ve tüzel kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler. Ancak; Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Yüksek Mahkemeler ile Başkanlık ve diğer Bakanlıkların merkez ve yurt dışı teşkilatı ile yapılan yazışmaları Teftiş Başkanlığı aracılığıyla yaparlar. Müfettişler görevleri ile ilgili konulardaki tüm yazışmalarını Başkanlık tarafından kullanılan sistem üzerinden belirlenen genel esaslar çerçevesinde yaparlar.

Yurt dışında eğitim

MADDE 45- (1) Müfettişler, 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.

Görevlerin süresinde bitirilememesi ve işin devri

MADDE 46- (1) Müfettişler, kendilerine verilen görevleri ara vermeden Teftiş Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan görevler hakkında Teftiş Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.

(2) Müfettişlere verilen görevin devredilmemesi esastır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa; Teftiş Başkanlığının talimatı veya izni ile görev başka bir müfettişe devredilebilir.

(3) Görevleri esnasında müfettişin vefatı, ağır hastalığa yakalanması ve benzeri mücbir sebeplerle, görevin tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlarda Teftiş Başkanlığınca başka müfettiş görevlendirilir.

(4) Devir işlemi, Teftiş Başkanının teklifi ve Başkanın onayıyla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çalışma Sonuçları, Rapor Türleri ve Yapılacak İşlemler

Çalışma sonuçları ve raporlar

MADDE 47- (1) Müfettişlerce, işin özelliğine göre aşağıdaki raporlar düzenlenir:

a) Teftiş raporu.

b) Soruşturma raporu.

c) Ön inceleme raporu.

ç) Durum tespit raporu.

d) Görüş ve öneri raporu.

(2) Teftiş Başkanlığı, birinci fıkrada belirtilenler dışında, ihtiyaca göre rapor türleri belirlemeye yetkilidir.

(3) Raporlara takvim yılı itibarıyla 1’den başlamak üzere bir sıra numarası verilir. Bu sıra numarası 1 Ocak'tan 31 Aralık tarihine kadar devam eder. Birden fazla müfettiş tarafından yazılan raporlarda, her biri kendi rapor sıra numarasını verir.

(4) Raporlarda yer verilen tespit, görüş ve önerilerin; tereddüde sebep olmayacak şekilde açık ve yazım kurallarına uygun bir üslupla yazılmasına; ilgili mevzuata ve araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş sonucu ulaşılan delillere dayandırılmasına özen gösterilir.

(5) Düzenlenen raporlar, Teftiş Başkanlığınca değerlendirmeye tabi tutulur. Raporların değerlendirilmesi, Teftiş Başkanı veya görevlendireceği Teftiş Başkan Yardımcısı tarafından yapılabileceği gibi, Teftiş Başkanının gerek görmesi halinde görevlendireceği bir veya birden fazla müfettiş marifetiyle de yapılabilir.

(6) Raporların değerlendirilmesi sonucu, düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususların tespiti halinde, bu eksikliklerin giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin, Teftiş Başkanlığı görüşüne katılmaması halinde, raporda yer alan görüş ile birlikte Teftiş Başkanlığı görüşünün de yer aldığı onay hazırlanır ve Başkana sunulur. Onaylanan görüş doğrultusunda işlem yapılır.

(7) Düzenlenen raporlar, Teftiş Başkanlığı görüşü ile Başkana sunulur. Başkanlıkça aksi belirtilmediği sürece; Başkanlık onayını müteakiben onay, rapor ve ekleri gereği yerine getirilmek üzere Teftiş Başkanlığı tarafından ilgili birimlere veya mercilere gönderilir.

Teftiş raporu

MADDE 48- (1) Teftiş raporu, yapılan teftiş sonucunda noksan veya hatalı bulunan ve ilgili dairelerce düzeltilmesi gereken işlemler ile teftiş sonucu varılan diğer hususlar hakkında düzenlenen rapordur.

(2) Teftiş raporlarında;

a) Görev emrinin tarih ve sayısı, teftiş edilen birim, göreve başlama ve bitirme tarihleri, yapılan teftişin amacı, kapsamı, dönemi, teftişte kullanılan yöntemler, raporun dağıtım yerleri, teftiş edilen birimin tespit ve bulgulara cevap verme süreleri ve ilgili diğer hususlar belirtilir.

b) Teftiş sonucunda tenkidi gerektiren hususların ilgili mevzuatta hangi düzenlemeye aykırı olduğu açıkça belirtilir.

c) Mevzuata göre ve işin niteliği itibarıyla yapılması gereken işlemlerle, alınması gereken idari önlem ve kararlara yer verilir.

(3) Teftiş edilen her bir birim için tek bir teftiş raporu düzenlenmesi esas olmakla birlikte, zorunlu hallerde süreç veya faaliyetler itibarıyla ayrı ayrı rapor düzenlenebilir.

Teftiş raporuna istinaden yapılacak işlemler

MADDE 49- (1) Teftiş raporu, bir örneği usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, bir örneği de teftiş dosyasında saklanmak üzere, rapor numarasını taşıyan birer yazıya bağlı olarak ilgili yerlere gönderilir.

(2) Raporun bir örneği, ilgili cevaplarla birlikte verilen süre içerisinde, teftişi yapan müfettişe teftiş edilen birim yöneticisi tarafından gönderilir. Bu süre on günden az olamaz. Raporları, verilen süre içinde cevaplandırarak müfettişe tevdi etmeyen ilgililerin gecikme sebebini bildirmeleri gerekir. Haklı bir gecikme gerekçesi gösteremeyen ilgililer hakkında gerekli işlem tesis edilmek üzere, müfettiş tarafından Teftiş Başkanlığına bilgi verilir. Ayrıca ilgililere de gerekli bilgilendirme yapılır.

(3) Noksan veya hatalı bulunan ve düzeltilmesi gereken işlemlerden zaman alacak olanlara ilişkin cevapların, ilgili birim tarafından eylem planları şeklinde hazırlanması gerekir. Tespit edilen eksikliklere ilişkin hususların, eylem planlarında nasıl ve hangi zamanda ve kimler tarafından tamamlanacağı açıkça belirtilir.

(4) Müfettişin, teftiş edilen birim tarafından cevaben yapılan açıklamaların yeterli ve mevzuata uygun olduğu sonucuna varması halinde, gelen rapor müfettiş tarafından, son görüşü de eklenerek Teftiş Başkanlığına gönderilir.

(5) Müfettişin, teftiş edilen birim tarafından cevaben yapılan açıklamaların yetersiz veya mevzuata uygun olmadığı sonucuna varması halinde, gelen rapor müfettiş tarafından, konuya ilişkin değerlendirmeleri ile açık ve gerekçeleriyle birlikte yazılmış son görüşü de eklenerek en geç on beş gün içinde Teftiş Başkanlığına gönderilir.

(6) Teftiş Başkanlığı, son görüşleri yazılmış olarak gelen raporları, Başkanlık onayı ile gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderir.

(7) Hastalık, askerlik, yurt dışı görevlendirmesi gibi zaruri sebeplerle değerlendirilemeyen raporlara ilişkin eksiklikler, Teftiş Başkanlığının görevlendireceği başka bir müfettiş tarafından ikmal edilir.

(8) Esaslı bir eleştiriyi gerektirmeyen ve görevlileri aydınlatmak veya uyarmak yoluyla düzeltilecek eksiklikler için teftiş raporu düzenlenmez. Teftiş raporu tanzimine lüzum görülmeyen hallerde, durum görüş ve öneri raporu ile Teftiş Başkanlığına bildirilir.

(9) Teftiş raporları üzerine yapılması gereken işlemler ve teftiş edilen birimler tarafından hazırlanan eylem planları Teftiş Başkanlığınca takip edilir.

Soruşturma raporu

MADDE 50- (1) Yürürlükteki ceza veya personel mevzuatına göre suç veya disiplin suçu oluşturan eylem ve işlemlerden dolayı yapılan soruşturmaların sonuçları soruşturma raporuna bağlanır.

(2) Soruşturma raporlarında; soruşturma konuları ve işlenen suçlar ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerinin tatbik edileceği ve suçlu veya kusurlu olanların fiillerinin hangi disiplin suçunu oluşturduğu belirtilir.

(3) Disiplin yaptırımı veya idari karar alınmasına esas olan soruşturma raporları yeterli sayıda düzenlenerek Teftiş Başkanlığına sunulur.

(4) 3628 sayılı Kanun uyarınca yapılan soruşturma sonucu, aynı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen suçlardan dolayı düzenlenen soruşturma raporları, bir örneği Cumhuriyet Başsavcılığına tevdi edilmek üzere Teftiş Başkanlığına sunulur.

Ön inceleme raporu

MADDE 51- (1) Ön inceleme raporu, 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu düzenlenen rapordur.

(2) 4483 sayılı Kanuna göre yapılan ön incelemelerde, inceleme emrinin tarihi ve sayısı ile incelemeye nasıl başlandığı gösterilir. Hakkında ön inceleme yapılanın görevi ve kimliği, incelemeye konu olan olay ve suçlar, incelemenin ne şekilde geliştiği ile elde edilen deliller ve hakkında ön inceleme yapılan şahsın ifadesinin özeti ön inceleme raporuna yazılır.

(3) Müfettişler, hakkında ön inceleme yapılan Devlet memuru veya diğer kamu görevlisinin ifadesini de almak suretiyle yetkileri dâhilinde bulunan gerekli bilgi ve belgeleri toplayıp, hukuki dayanaklarını da belirtmek suretiyle hakkında ön inceleme yapılanlar için eylemleriyle ilgili soruşturma izni verilmesi ya da verilmemesi gerektiğine ilişkin görüşlerini içeren bir ön inceleme raporu düzenlerler ve izin vermeye yetkili merciye sunmak üzere Teftiş Başkanlığına teslim ederler. Ön inceleme, birden çok müfettiş tarafından yapılmışsa, farklı görüşler raporda gerekçeleriyle birlikte ayrı ayrı belirtilir.

(4) Düzenlenen ön inceleme raporlarının aslı ve yeterli sayıda örneği Teftiş Başkanlığına gönderilir.

Durum tespit raporu

MADDE 52- (1) Teftiş sonunda, teftiş edilen yerlerden her biri için durum tespit raporu adında rapor düzenlenir.

(2) Ekip çalışmalarında bu raporlar ekip kıdemlisi tarafından düzenlenir.

(3) Durum tespit raporu, teftiş edilen birimin genel durumu hakkında bilgi vermek maksadıyla düzenlenir. Bu raporda, teftiş edilen birimlerin kadro ve iş hacmi, kadroların ve personelin sayı ve nitelik yönünden yeterlik dereceleri, çalışma usul ve metotları, işyerleri ve çalışma araçlarının mevcut durumu ile ilgili diğer hususlara yer verilir.

(4) Bu raporlar, bir örneğinin Teftiş Başkanlığında muhafaza edileceği, birer örneğinin de ilgili birimlere gönderileceği hususu dikkate alınarak yeterli sayıda düzenlenir.

Görüş ve öneri raporu

MADDE 53- (1) Aşağıdaki durum ve konular için görüş ve öneri raporu düzenlenir:

a) Süreç, faaliyet, birim, kişi ve olayların incelenerek, belirli bir konunun veya sorunun saptanması ve durumun ortaya çıkartılması için yapılan çalışmaların sonucunu bildirmek.

b) Şikayet, ihbar veya diğer herhangi bir yolla; bir olayın, halin veya iddianın idarece öğrenilmesi üzerine, olayın gerçek mahiyetini ortaya koymak, olayın mahiyetinin gerektirdiği önerilerde bulunmak, herhangi bir adli veya idari işlem gerektirip gerektirmediğini anlamak amacıyla yapılan araştırma ve incelemelerin sonucunu bildirmek.

c) Yürürlükteki mevzuat ve bunların uygulanmalarında görülen noksanlar ve bunların düzeltme yöntem ve usulleri ile Başkanlığın faaliyetlerine değer katmaya yönelik görüş ve teklifleri bildirmek.

ç) Teftiş sonucunda, teftiş raporuna bağlanması gerekli görülmeyen hususları bildirmek.

d) Bu Yönetmelikte sayılan diğer rapor türleri kapsamına girmeyen konulara ilişkin görüş ve teklifleri bildirmek.

(2) Görüş ve öneri raporları, konularının ilgilendirdiği birimler dikkate alınarak yeterli sayıda hazırlanır.

Rapor sonuçlarının bildirimi ve takibi

MADDE 54- (1) İlgili birimler, bu Yönetmelikte ayrıca belirlenmeyen hallerde, gereği için gönderilen raporlara istinaden yapılan işlemler veya yapılmakta olan işlemlerin safahatı hakkında Teftiş Başkanlığınca belirlenen süre ve şekilde bilgi vermek zorundadır.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Kimlik belgesi ve mühür

MADDE 55- (1) Müfettişlere, mühür ile Başkan tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir.

(2) Müfettiş yardımcılarına mühürleri, tek başına görev yapmaya yetkili kılındıklarında verilir.

Müfettişlikten ayrılmada yapılacak işlemler

MADDE 56- (1) Müfettişlikten ayrılanlar; sonuçlandırılmış görevlere ilişkin raporları, henüz sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin belgeleri, kendilerine teslim edilen resmî mührü, kimlik belgesini, demirbaş ve diğer eşyayı ayrılmadan önce Teftiş Başkanlığına iade etmek zorundadır. Sonuçlandırılmamış görevlere ilişkin işlemler hakkında 46 ncı madde hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 57- (1) Giriş ve yeterlik sınav sonuçlarına ilişkin olarak Teftiş Başkanlığına, duyuru tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulunca en geç on beş gün içinde değerlendirilerek, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Yetki

MADDE 58- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Doğabilecek tereddütlerin giderilmesi,

b) Araştırma, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve teftiş ile diğer görevlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi,

c) Görev alanına giren iş ve işlemlerin bilgi işlem sistemleri üzerinden yapılmasını sağlamaya veya zorunlu tutmaya, bu Yönetmelikte yer alan rapor, yazı ve diğer belgelerin düzenlenmesi,

ç) Uygulamada birliğin ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik kriterler belirlenmesi,

gibi konular, Teftiş Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile yürürlüğe konulan alt düzenleyici işlemlerle belirlenir.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 59- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 60- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.