Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATINDA İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS, MİMAR, TEKNİKER VE TEKNİSYENLER HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında görev alacak 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel statüsüne açıktan ilk defa atanacak mühendis, mimar, tekniker ve teknisyenlerde aranacak şartları, yapılacak giriş sınavlarının şekli, uygulanması ile sınav komisyonuna ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri dışında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli mühendis, mimar, tekniker ve teknisyen pozisyonlarına açıktan ilk defa atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 11/10/2022 tarihli ve 6206 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Kararın 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdür: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürünü,

b) Genel Müdürlük: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

c) Giriş sınavı: Adaylar için yapılacak yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

ç) KPSS: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

d) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

e) Personel Daire Başkanlığı: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığını,

f) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

g) Sınav komisyonu: Sözleşmeli personel sınav komisyonunu,

ğ) Taşra teşkilatı: Şeker fabrikaları, makine fabrikaları, Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası ve Şeker Enstitüsünü,

h) YDS/e-YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını/Elektronik Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav komisyonunun oluşumu

MADDE 5- (1) Sınav işlemlerini yürütmek üzere Genel Müdürün onayı ile sınav komisyonu teşkil edilir. Sınav komisyonu, Genel Müdür veya görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında en az biri Personel Daire Başkanlığından olmak üzere belirlenecek dört üye olmak üzere toplam beş asıl üyeden oluşur. Ayrıca, Genel Müdür tarafından aynı usulle dört yedek üye tespit edilir ve asıl üyelerin herhangi bir nedenle sınav komisyonuna katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre sınav komisyonuna katılır.

(2) Sınav komisyonunu teşkil eden üyeler, sınavlara alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kayın hısımlarının, kendileri veya eşleri ile arasında evlatlık bağı bulunanların katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Sınav komisyonunun görevleri

MADDE 6- (1) Sınav komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların tespit edilmesi, sınavın yapılması veya yaptırılması, itirazların incelenmesi veya incelettirilmesi suretiyle sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Sınav komisyonu, üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

(3) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetleri Personel Daire Başkanlığınca yürütülür.

Giriş sınavı ve yeri

MADDE 7- (1) Giriş sınavı, boş pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre Genel Müdürlükçe uygun görülen zaman ve yerlerde sınav komisyonu tarafından yapılır. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar, sözlü sınava alınmazlar.

(2) Sınav komisyonu uygun gördüğü takdirde giriş sınavının yazılı kısmını, ÖSYM, Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarından birine yaptırabilir. Sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile sınavın yaptırılacağı kuruluş arasında yapılan protokolle belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 8- (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın şekli, sınav tarihi ve yeri, asgari KPSS puanı, başvuru yeri, ilk ve son başvuru tarihleri, başvuru şekli, başvuruda istenecek belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, sınav konuları, atama yapılması planlanan pozisyon sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar sınav komisyonunca yazılı sınav tarihinden en az 30 gün önce Resmî Gazete’de ve Genel Müdürlük internet sitesi ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 9- (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin son başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki şartları taşımaları gerekir:

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Yurt içindeki veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Genel Müdürlüğün ihtiyacına göre giriş sınavı duyurusunda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS’den 70 puandan az olmamak üzere giriş sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

ç) İlanda belirtildiği takdirde çalışma süresi, sertifika, lisans ve benzeri şartları taşımak.

d) Gerek görülmesi halinde, ilanda belirtilmiş olan asgari YDS/e-YDS puanını veya ÖSYM tarafından hazırlanan YDS/e-YDS eşdeğerlik tablosuna göre geçerli bir sınav puanını almış olmak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 10- (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildiği takdirde internet üzerinden yapılabilir.

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Personel Daire Başkanlığından veya Genel Müdürlük internet adresinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

c) Fotoğraflı özgeçmiş.

ç) Görevini yapmasına engel olabilecek akli veya bedensel engeli olmadığına dair yazılı beyan.

d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

e) İlanda belirtilmişse yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge.

f) İlanda istenilen diğer belgeler.

(3) İnternet üzerinden başvuruların kabul edilmesi durumu haricinde, ikinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğe teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel Daire Başkanlığınca onaylanabilir.

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin giriş sınavı duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlüğe ulaşmış olması gerekir. Postadaki gecikmeler ve son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmaz.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 11- (1) Personel Daire Başkanlığınca, giriş sınavı için öngörülen süre içerisinde yapılan başvurular incelenerek adayların aranan şartları taşıyıp taşımadıkları tespit edilir. İstenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(2) Aranılan şartları taşıyan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak ve atama yapılması planlanan pozisyon sayısının beş katını geçmemek üzere bir sıralamaya tabi tutulur. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır. Sıralamaya giren adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri giriş sınav tarihinden en az 10 gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca sınava başvuran adaylara başvuru sonuçları yazılı ve/veya elektronik ortamda bildirilir.

(3) Başvuru şartlarını haiz olmayanlar ile sıralamaya giremeyen adayların kendilerine ilişkin başvuru ile ilgili belgeleri, giriş sınavına katılabileceklerin isim listesinin ilanından itibaren 30 gün içerisinde şahsen istemeleri halinde kendilerine teslim edilir.

Yazılı sınav ve konuları

MADDE 12- (1) Giriş sınavının yazılı kısım sorularının tamamı giriş sınavı duyurusunda belirtilen mesleki alan bilgisinden hazırlanır.

(2) Sınav sorularının hangi konulardan oluşacağı hususu sınav ilanında duyurulur.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 65 puan almak gerekir.

Sözlü sınava çağrı

MADDE 13- (1) Yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 65 puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının üç katı kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 14- (1) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için 50, (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinin her biri için 10’ar puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin 100 tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 65 puan alanlar başarılı sayılır.

Giriş sınavı sonuçlarının ilanı

MADDE 15- (1) Sınav komisyonu; KPSS, yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalamasını alarak adayların nihai başarı puanını belirler. Bu aritmetik ortalamalara göre başarı sırası oluşturulur.

(2) Sınav komisyonu, adayları en yüksek puandan başlamak üzere başarı sırasına göre sıralayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı asıl, bu sayının en fazla yarısı kadar adayı da yedek olarak belirler ve bu durumu bir tutanağa bağlar. Hesaplanan yedek aday sayısının küsuratlı olması halinde bir üst tam sayı esas alınır. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya, yazılı puanının eşit olması durumunda KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. Sınav komisyonunun belirlediği nihai başarı listesi Personel Daire Başkanlığına gönderilir.

(3) Başarı listesi Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilir ve atamaya esas belgeleri teslim etmeleri istenir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 16- (1) Adaylar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içinde yazılı olarak sınav komisyonuna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 7 iş günü içinde sınav komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir.

(2) Giriş sınavında 65 ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen pozisyon sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Yedek listede yer almak, adaylar için daha sonraki sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

(3) Yapılan yazılı sınavlarda sınav kurulunca hatalı soru tespit edilmesi veya yargı kararı uyarınca soruların iptal edilmesi halinde, iptal edilen sorular sınava katılan tüm adaylar tarafından doğru cevaplandırılmış sayılır.

Gerçeğe aykırı beyan

MADDE 17- (1) Sınavı kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18- (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı düzey görev için yapılacak bir sonraki sınava kadar, dava konusu sınav belgeleri ise dava sonuçlanıncaya kadar Personel Daire Başkanlığınca saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sözleşmeli Personel Pozisyonuna Atama ve Bildirim

Atamadan önce istenecek belgeler

MADDE 19- (1) Giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

b) 4 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş).

c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan.

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

d) Beyan Formu (Tarihli ve imzalı).

e) İlanda belirtilen ayrıntıların yer aldığı görevini yapmasına engel olabilecek akli veya bedensel engeli olmadığına dair tam teşekküllü kamu sağlık hizmeti sunucularından alınacak sağlık kurulu raporu.

f) İlanda istenen A, B veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belgesi istenen pozisyonlara atanan adaylar için bu belgelerinin onaylı örneği.

g) Ziraat Mühendisleri için B sınıfı sürücü belgesi.

ğ) Mal bildirimi.

h) İlanda belirlenen diğer belgeler.

(2) Bu belgeleri teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Sözleşmeli personel pozisyonuna atanma

MADDE 20- (1) Sınav sonucunda, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısı kadar adayın ataması yapılır.

(2) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(3) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

(4) Atamaları yapılanlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir. Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 2 ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

(5) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, sınavı kazananlara ilişkin listenin ilan edildiği tarihten itibaren 1 yıl içinde başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü yürütür.