Tarım ve Orman Bakanlığından:

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ibaresi “Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Kurum: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve bunların yerleşkelerinde tütün mamullerinin satışı yapılamaz. Bu hizmetlerin verildiği yerlerin açık alanları ile bu hizmetin verildiği yapılar, yapıların eklentileri ve bahçeleri yerleşke sınırları içinde kabul edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Aşağıda sayılan yerlerde faaliyet gösteren işyerlerinde alkollü içki satışı veya sunumu yapılamaz:

a) Öğrenci yurtlarında; münhasıran bu hizmet için kullanılan yapılarda, yapıların eklentileri ve bahçelerinde, yurt yerleşke sınırları içinde.

b) Sağlık hizmeti verilen yerlerde; münhasıran bu hizmet için kullanılan yapılarda, yapıların eklentileri ve bahçelerinde, bu kapsamda yerleşke içinde faaliyet gösteriyorlar ise yerleşke sınırları içinde.

c) Spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonlarında.

ç) Her türlü eğitim ve öğretim kurumlarında; münhasıran bu hizmet için kullanılan yapılarda, yapıların eklentileri ve bahçelerinde, bu kapsamda yerleşke içinde faaliyet gösteriyorlar ise yerleşke sınırları içinde.

d) Kahvehane, kıraathane, pastane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarında.”

“(8) Açık alkollü içki satışı yapılan yerlerin içinde veya bu yerlerin tamamen bağımsız olmayan bölümlerinde faaliyette bulunmak üzere perakende satış belgesi başvurusunda bulunanlara, perakende satış faaliyetine ilişkin farklı bir işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunsa dahi, tütün mamulü ve/veya alkollü içki perakende satış belgesi düzenlenmez. Açık alkollü içki satış belgesini haiz konaklama tesislerinde, mesire yerlerinde ve kamp alanlarında faaliyet gösteren perakende satış yerlerinde bu hüküm uygulanmaz.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“7) Elektronik tebligat adresinin yazılı beyanı.”

“b) Satış belgesi düzenlenmesi talep edilen işletme merkezi için işyeri açma ve çalışma ruhsatı; şube için ise işyeri açma ve çalışma ruhsatı veya şubenin tescil edildiğine ilişkin ticaret sicili tasdiknamesi.”

“e) Tüzel kişiler için elektronik tebligat adresinin yazılı beyanı.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ve on dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından işletilen kantin ve sosyal tesis gibi yerler için yapılan belge başvurularında; başvuru sahibinin yetkili olduğunu gösterir belge ile başvurusu üzerine, başvuru formu ve satış belgesi bedelinin yatırıldığına dair dekont dışında başka belge aranmaz. Askeri kantinler ile jandarma, sahil güvenlik ve polis kantinleri hariç olmak üzere; bu yerlerin müstecirlerce işletilmesi halinde, satış belgesi başvurusunda gerçek ve tüzel kişiler için aranan belgelerin tamamı aranır. Askeri kantinler ile jandarma, sahil güvenlik ve polis kantinlerinin müstecirler tarafından işletilmesi halinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı yerine faaliyet gösterilecek askeri birliğin veya genel kolluk biriminin yetkili amiri tarafından düzenlenecek uygun görüş yazısının ve idare ile yapılan sözleşmenin ibraz edilmesi zorunludur.”

“a) Satış belgelerinin zayi olması halinde, önceden ibraz etmiş oldukları belgeleri eklemeksizin yazılı başvuruda bulunmak suretiyle,”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Satış belgelerinin alındığı veya süre uzatım işleminin yapıldığı tarihe bakılmaksızın, faaliyetine devam etmek isteyen satıcılar takip eden yılın Ocak ayı başından Mart ayı sonuna kadar süre uzatım işlemini yaptırmak zorundadır. Süre uzatım işlemi; işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan süre uzatım işlem bedelinin, Kurumun ilan ettiği banka hesabına Kurum sicil numarası beyan edilerek yatırılması suretiyle yapılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kurul” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ticaret unvanlarıyla firma bilgilerine, hiçbir logo ve kısaltma kullanılmaksızın, beyaz zemin üzerine siyah renkte ve ancak bu araçların yan yüzeylerinde ve bir yan yüzey alanının yüzde onunu aşmayacak oranda yer verilebilir.”

“Tütün ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların kullandıkları dağıtım araçları beyaz renkte olmak zorundadır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin geçici 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Açık alkollü içki satış noktalarındaki perakende satış belgelerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 12 – (1) 10 uncu maddenin sekizinci fıkrası, bu maddenin yayımı tarihinden önce faal bir tütün mamulü ve/veya alkollü içki perakende satış belgesi bulunan işletmeler için uygulanmaz.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 14- Bu Yönetmeliğin;

a) 8 inci maddesi 1/1/2024 tarihinde,

b) 10 uncu maddesi yayımı tarihinden 1 yıl sonra,

c) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.