Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 18/1/2023 tarihli ve 7432 sayılı Uludağ Alanı Hakkında Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen Uludağ Alanında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak niteliklerin belirlenmesi ile bu işletmelerin faaliyetlerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, 7432 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde belirlenen idari para cezalarının uygulanması ve 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen idari para cezalarının uygulanmasının sağlanmasına dair hükümleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Uludağ Alanında turizm amaçlı sportif faaliyette bulunacak turizm işletmelerinde aranacak niteliklerin belirlenmesi, izin ve yeterlilik belgelerinin düzenlenmesi, parkurların tespit edilmesi ile turizm amaçlı sportif faaliyetlerin denetimi, uyulması gerekli yükümlülük ve yasaklar ile yeterlilik ve izin belgelerinin iptaline ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak idari para cezalarını kapsar.

(2) Gençlik ve Spor Bakanlığı veya spor federasyonları tarafından düzenlenen ya da izin verilen ulusal ya da uluslararası spor müsabaka ve yarışmaları ile bunların hazırlık ve eğitim çalışmaları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 7432 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrası ve 9 uncu maddesi ile 117 sayılı Uludağ Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) ve (8) numaralı alt bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Başkan: Uludağ Alan Başkanını,

c) Başkanlık: Uludağ Alan Başkanlığını,

ç) Denetim heyeti: Sportif faaliyetlerin denetlenmesi amacıyla, Başkan tarafından görevlendirilen personeli,

d) İzin belgesi: Başkanlıkça turizm işletmelerine verilecek Ek-1’de yer alan turizm amaçlı sportif faaliyet izin belgesini,

e) Kapasite: Uludağ Alanının, doğal sit alanları ve diğer korunan alanlar ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi amacıyla oluşturulan, fiziksel, ekonomik, sosyo-kültürel ve ekolojik çevrenin zarar görmesine ve ziyaretçilerin memnuniyetinde kabul edilemez bir düşüşe neden olmaksızın, aynı anda alanda yapılabilecek en fazla faaliyeti,

f) Parkur: Başkanlıkça belirlenen turizm amaçlı sportif faaliyet alanını,

g) Tesis: 2634 sayılı Kanunun ve 31/5/2019 tarihli ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik uyarınca Bakanlıkça belgelendirilmiş işletmeyi,

ğ) Turizm amaçlı sportif faaliyet: Herhangi bir spor disiplininin veya birden fazla spor disiplininin kurallarının tamamen veya kısmen uygulanması ile turiste yaptırılan, turistle birlikte yapılan veya turistler için organize edilen her türlü doğa sporları, motor sporları, kış sporları, hava sporları, bisiklet, safari (cip, atv), binicilik ve benzeri turizm faaliyetlerine konu spor faaliyetleri ve turizm çeşitliliği olarak gelişecek diğer turizm amaçlı sportif faaliyetleri,

h) Turizm işletmesi: 2634 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan turizm işletmesi ile 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa uygun olarak kurulmuş seyahat acentasını,

ı) Uludağ Alanı: 7432 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen ve bu Kanun kapsamında Başkanlığın yetkili ve görevli olduğu alanı,

i) Yeterlilik belgesi: Başkanlık tarafından düzenlenecek Ek-2’de yer alan belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel ve Özel Şartlar, Parkur, İşletmelere İzin ve Yeterlilik Belgesi Verilmesi

Genel şartlar

MADDE 5- (1) Uludağ Alanında turizm amaçlı sportif faaliyetleri, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerekli yeterlilik belgesi ile izin belgesi alan, Bakanlıktan belgeli turizm işletmelerince yapılabilir. Başkanlıkça verilmiş olan turizm amaçlı sportif faaliyet izin belgesi herhangi bir suretle başkalarına kullandırılamaz ve devredilemez.

Spor kuralları

MADDE 6- (1) Sportif turizm faaliyetine konu sporun uygulanmasında, o sporun bağlı olduğu spor federasyonunun kurallarına, böyle bir federasyon yoksa uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenmiş spor kurallarına uyulur.

Parkur

MADDE 7- (1) Turizm amaçlı sportif faaliyetler, Başkanlığın belirleyip ilan edeceği alanlar içinde yapılır. Ancak doğal sit alanlarına rastlayan alanlarda, 21/7/ 1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, buna ilişkin yönetmelikler ve ilke kararları hükümleri uyarınca koruma ve kullanma koşullarına aykırı faaliyetlere izin verilmez.

(2) Bu alanların düzenlenmesi Başkanlık tarafından yapılır.

(3) Parkur, her sportif turizm faaliyet türü için Başkanlıkça ayrı ayrı belirlenir. Özel parkur gerektirmeyen sportif turizm faaliyetleri için de ayrıca düzenleme yapılır.

(4) Parkur alanlarının belirlenmesi ve ilan edilmesinde ilgili mevzuat ile ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme, anlaşma ve düzenlemelere uyulur. Bunun yanı sıra gerekli görülmesi halinde ilan edilecek parkurlar için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının da görüşleri alınır.

(5) Devlet ormanları üzerinde Başkanlık tarafından ilan edilecek parkurlar için ilgili orman bölge müdürlüğünün görüşü alınır.

(6) Sportif faaliyet parkurları ile sportif faaliyet kapsamında ihtiyaç duyulan ve koordinatları ile sınırları belirlenmiş toplanma, dinlenme, depolama, bekleme ve benzeri alanlar Başkanlıktan izin belgesi alan turizm işletmelerine Başkanlıkça ücrete tabi olarak kullandırılır.

İzin belgesi

MADDE 8- (1) Her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı olmak üzere, Başkanlık tarafından Ek-1’de yer alan izin belgesi düzenlenir.

(2) İzin belgesi en fazla beş takvim yılını kapsayacak şekilde geçerli olabilir.

(3) Başkanlık, yeterlilik belgesi ve başvuru ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu ile kendisine başvuranların izin taleplerini inceler ve üzerinde süresi, ait olduğu turizm amaçlı sportif faaliyet türü ile kullanılacak parkurun belirtildiği Ek-1’de yer alan izin belgesini düzenler.

(4) İzin belgesi düzenlenirken, Uludağ Alanının doğal sit alanları ve diğer korunan alanlar ile birlikte jeolojik ve biyolojik varlıklar, su ve benzeri kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının sağlanması amacıyla her türlü turizm amaçlı sportif faaliyet için Başkanlık tarafından belirlenen kapasite göz önünde bulundurulur. Ancak doğal sit alanlarına rastlayan alanlarda, 2863 sayılı Kanun, buna ilişkin yönetmelikler ve ilke kararları hükümleri uyarınca koruma ve kullanma koşullarına aykırı faaliyetlere izin verilmez.

(5) Tek bir tesisin önünde yapılacak sportif faaliyetlerde öncelik tesise aittir. Tesis önünde belirlenen parkurlar dışında yer alan ve bir turizm işletmesine verilecek parkur için birden fazla turizm işletmesi tarafından başvuruda bulunulması durumunda; yeterlilik belgesi almış turizm işletmelerinden Başkanlıkça düzenlenmiş olan parkurun kullanımı için en yüksek teklifi veren turizm işletmesine izin verilir. Müzakere usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.

Özel şartlar

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelikte belirlenen esasların uygulanmasına ilişkin özel şartlar, ihtiyaç duyulduğunda Bakanlığın uygun görüşü alınarak Başkanlıkça, her turizm amaçlı sportif faaliyet türü için ayrı ayrı belirlenir.

(2) İzin belgesi talebinde bulunan işletmeler, bu Yönetmelikte belirtilen genel şartların yanı sıra aşağıda belirtilen ve Başkanlıkça ilan edilecek şartları da haiz olmak zorundadır:

a) Kullanılacak zorunlu malzeme ve araçların bulundurulması.

b) Yapılacak sportif faaliyet türüne göre görevlendirilecek personelin uygun ehliyet, sertifika, geçerli lisans belgesi sahibi olması.

c) Yapılacak sportif faaliyet türü transfer aracını gerektiriyorsa, gerekli nitelikleri haiz transfer aracının olması.

ç) Sportif faaliyete katılan müşteri ile işletme arasında Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde hazırlanmış sözleşme imzalanması.

d) Sportif faaliyete katılan personel ve turiste ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası.

e) Uygun bulunan araçlara araç takip sisteminin takılması (GPRS).

f) İlk yardım ekipmanının bulunması.

Yeterlilik belgesi

MADDE 10- (1) Yeterlilik belgesi her sportif turizm amaçlı sportif faaliyet türü ve her parkur için ayrı ayrı düzenlenir. Yeterlilik belgesi alabilmek için, aşağıda belirtilen belgeler ile başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi.

b) Turizm işletme belgesi veya seyahat acentası işletme belgesi.

c) Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodunun da yer aldığı, turizm amaçlı sportif faaliyette çalıştırılacak personelin T.C. Kimlik Numarası ve yapacakları görevleri belirten beyanı.

ç) Sportif faaliyette görevlendirilecek personele ilişkin olarak ilgili spor federasyonundan alınmış sertifika, antrenörlük belgesi, lisans belgesi ve benzeri.

d) Faaliyette kullanılacak malzeme veya araçların ilgili mevzuata uygun kullanım belgeleri ile bunlara ilişkin test belgeleri.

e) Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve katılımcılara ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası poliçesi.

(2) Başkanlık başvuruları inceler, ilgili kurumlardan başvuruya konu alanın genel güvenlik ve asayiş durumuna ilişkin görüş alır ve uygun olan başvurular için yeterlilik belgesi düzenler.

(3) Birinci fıkra kapsamında istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler, Yasaklar, Yaptırımlar ve Belgelerin İptali

Yükümlülükler

MADDE 11- (1) Yeterlilik belgesinde yer alan hususlara ilişkin olacak tüm değişiklikler faaliyetten önce yazılı olarak Başkanlığa bildirilir.

(2) Sportif turizm faaliyetine katılanların bir listesi, istenildiğinde Başkanlığa verilmek üzere ilgili işletmeler tarafından tutulur.

(3) Sportif faaliyet sırasında meydana gelen kaza, işletme tarafından rapor halinde derhal Başkanlığa bildirilir.

Yasaklar

MADDE 12- (1) İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunulması, işletme belgesi veya izin belgesinde belirlenen türün ve ilan edilen parkur dışında sportif faaliyet yapılması, faaliyetin yeterlilik belgesi kapsamında olmayan malzeme, araç ve personel ile gerçekleştirilmesi yasaktır.

(2) İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlar, Başkanlıkça derhal faaliyetten men edilir.

(3) Uludağ Alanında turizm amaçlı sportif faaliyetlerde konak yerlerinden başka yerde gecelemek, izin verilen ocak yerlerinin dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerdeki yakılan ateşi söndürmeden mahali terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara veya yangına yol açabilecek madde atmak yasaktır.

Yaptırımlar, izin ve yeterlilik belgesinin iptali

MADDE 13- (1) 12 nci maddede belirtilen hususlardan herhangi birine aykırı faaliyette bulunanlara 7432 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca idari para cezası verilir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen hususlara ve/veya Başkanlık tarafından öngörülen özel şartlara ilişkin eksiklik tespit edilen turizm işletmesi tespit edilen eksikliğe ilişkin Başkanlıkça yazılı olarak uyarılır ve eksikliğin türüne göre Başkanlıkça belirlenecek 30 güne kadar süre içerisinde eksikliğin giderilmesi sağlanır. Belirlenen süre sonunda eksikliğin giderilmediğinin tespiti durumunda Başkanlıkça 7432 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilir. İdari para cezasının tebliğini müteakip 30 gün içerisinde eksikliklerin hala giderilmemesi halinde Başkanlık tarafından turizm işletmesinin izin belgesi ve yeterlilik belgesi iptal edilir ve turizm işletmesi turizm amaçlı sportif faaliyetlerde bulunamaz.

(3) Denetleme görevinin yerine getirilmesi için gerekli desteği sağlamayan veya denetim görevini yürütecek görevlinin görevini yapmasına engel olan işletmelerin izin belgesi Başkanlıkça iptal edilir.

(4) Bu maddede belirtilen idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu Yönetmelik kapsamında verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

(5) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca uygulanan idari para cezalarından elde edilecek gelirlerin yarısı Başkanlıkça gelir kaydedilir.

Denetim

MADDE 14- (1) Uludağ Alanında turizm amaçlı sportif faaliyet yürüten turizm işletmelerinin bu Yönetmelik çerçevesindeki faaliyetleri, 117 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi uyarınca Başkanlık personelinden görevlendirilen denetleme heyeti tarafından denetlenir.

(2) Başkanlık, denetim heyeti vasıtasıyla turizm işletmecisinin faaliyet alanı ile ilgili tüm dokümanları, tesisleri, teçhizatları, personeli, araçlarını dilediği zaman incelemek ve denetlemekte yetkili olup, görevliler gerektiğinde turizm amaçlı sportif faaliyetlere katılmaya, uygun bulunmayan araçları turizm amaçlı sportif faaliyetten men etmeye yetkilidirler. Turizm işletmecisi inceleme ve denetleme görevinin yerine getirilebilmesi için her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.

(3) Spor kurallarının uygulanması veya sportif faaliyetin tabi olduğu diğer konular, bu konuda yetkili kılınmış kurum ve kuruluşlarca denetlenir.

(4) Turizm amaçlı sportif faaliyet alanlarında gerek görüldüğünde Başkanlık tarafından bir görevli bulundurulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Güvenlik kuralları

MADDE 15- (1) Münferit olarak sportif turizm faaliyet alanlarından yararlanmak isteyen kişiler, gerekli ehliyet sahibi olmaları halinde bu Yönetmeliğin şartları dışında ancak faaliyetin genel güvenlik kurallarına uygun olarak sportif faaliyette bulunabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 23/2/2011 tarihli ve 27855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.