Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/5/2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Multidisipliner Klinik Sorumlusu ve Multidisipliner Klinik Yürütme Kurulu: Multidisipliner Klinik Eğitiminin yürütülüş esaslarını, kapsamını, içeriğini denetleyen ve yürütülme ilkelerini karara bağlayan ve Dekan tarafından görevlendirilen sorumluyu ve kurulunu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenci her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ÖİDB'nin internet sayfasından elektronik ortamda ders kaydını yapar, danışmanının ders programını onaylaması ile kaydı yenilenir. Ders kaydını belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde ders alma bırakma günlerinde ders kaydı yaptırabilir. Kaydını belirlenen sürede yenilemeyen öğrenci o yarıyıl/yılda derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik hakkından yararlanamaz. Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve ilgili birim yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda, bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunca toplam olarak en çok dört yarıyıl için kaydı dondurulabilir. Ancak rahatsızlığı ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenciler ile hükümlü öğrenciler için mazereti ilgili birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek dört yarıyıldan fazla kayıt dondurulabilir. Kayıt dondurma süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Preklinik Eğitimi (l. 2. ve 3. sınıflar): Hasta sağıtımına yönelik alt yapıyı oluşturmak amacıyla öğrenciye derslik, teorik ve laboratuvar ortamında pratik verilmesi gereken eğitim-öğretim programını kapsar. Laboratuvar ve pratik uygulama: l. 2. ve 3. sınıflarda mesleki dersler ve temel tıp bilimler kapsamında yer alan teorik konular ile bağlantılı bilginin kullanıldığı, problemin tanımlandığı, el becerileri ve işlem yeteneklerinin geliştirildiği, gözlem veya soyut algılamalar sonucu zihinde oluşan soruların somutlaştırılarak bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve beceri kazandırmaya yönelik klinik öncesi mesleki simülasyon sistemleriyle yürütülen uygulamalı eğitimi içermektedir. Üçüncü sınıfın, ikinci yarısında ilk üç yılda mesleki dersler kapsamında edindikleri bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını klinik uygulamaya nasıl aktaracağını diş hekimliği disiplinleri kliniklerinde gözlemlemek ve kliniğe hazırlık amacıyla öğretim elemanları rehberliğinde basit uygulamalara katılmak üzere klinik gözlem yapılmaktadır. Preklinik eğitim-öğretiminde pratik uygulamalarda ve teorik derslerde devam zorunludur. Derslerde yoklama yapılır. Mazeretler de dâhil olmak üzere kuramsal teorik saatlerin %20'sinden, laboratuvar pratik saatlerin de %15'inden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına alınmaz. Derse devam durumları ilgili ders sorumlusu tarafından takip edilir ve devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, yarıyılı/yıl sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından ilan edilir. Laboratuvar/pratik uygulamaların içeriği ve tamamlanması gereken asgari uygulama sayıları ilgili anabilim dalı tarafından belirlenir ve eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Laboratuvar/pratik uygulamalarında, öğrenci eğitim-öğretim yılı içinde belirli sayıda pratik çalışmasını verilen sürede tamamlayarak teslim etmek zorundadır. Laboratuvar/pratik çalışmasını tamamlamayan öğrenciye eksik kalan laboratuvar pratik uygulamalarını tamamlaması için telafi süresi verilir. Telafi süresi, laboratuvar/pratik çalışmanın sonunda, eğitim-öğretim yılı sonunda ya da normal süre ile birleşik olarak verilir. Telafi süresinin ne şekilde verileceği ilgili anabilim dalınca belirlenir. Fakülte Yönetim Kuruluna sunulur ve karara bağlanır. Süre eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur. Laboratuvar/pratik çalışmasını tamamlayamayan öğrenci yarıyıl ve/veya yılsonu sınavına alınmaz. Bütünleme sınavına kadar laboratuvar/pratik çalışmasını tamamlayan öğrenciler bütünleme sınavına girmeye hak kazanır. Dersten başarısız olan öğrenciler bir sonraki eğitim öğretim yılında o dersin teorik ve laboratuvar/pratik çalışmasını tekrar alır.

b) Klinik Uygulamalı Eğitim (4. sınıf): Anabilim dalları temelinde ayrılmış önceden belirlenmiş sürelerde hasta uygulamalı süreçleri kapsar. Diş Hekimliği Fakültesinde dördüncü sınıf klinik ağırlıklıdır. Kliniğe yönelik teorik derslerde ara sınav ve yarıyıl/yıl sınavı uygulanır. Mazeretler de dâhil olmak üzere kuramsal, teorik saatlerin %20'sinden, klinik/pratik saatlerin de %15'inden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl/yılsonu ve bütünleme sınavına alınmaz. Dördüncü sınıf öğrencileri belirlenen kliniklerde gruplar halinde ve dönüşümlü olarak Fakülte Kurulunun belirleyeceği esaslara göre klinik uygulama yapar. Öğrenciler, klinik sonu sınavına ve ilgili dersin yarıyıl ve/veya yılsonu sınavına girebilmek için sınıflarına göre yapmakla yükümlü oldukları pratik çalışmalarını, ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Öğrencilerin yapmakla sorumlu oldukları bu çalışmalar, ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca eğitim-öğretim yılı başında iki hafta içinde ilan edilir. Belirlenen asgari klinik/pratik uygulama sayısını dersin verildiği eğitim-öğretim döneminde belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenciye eksik olan klinik/pratik uygulamalarını tamamlaması için bütünleme sınav tarihinden önce, anabilim dalı başkanlıklarının teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenecek tarihlerde telafi süresi verilir. Bu sürede klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayan öğrenci bütünleme sınavına girme hakkı kazanır. Verilen telafi süresinde de klinik/pratik uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve o klinik/pratik uygulamayı ve teorik dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Diş Hekimliği Fakültesinde teorik ve klinik/pratik bütünlük bulunduğundan ERASMUS ve değişim programları hariç Fakülte dışında herhangi bir kurumda klinik/pratik uygulamalı ders ve klinik ders uygulaması yapılması kabul edilmez. ERASMUS ve değişim programları hariç klinik ders veya uygulama için dışarıdan öğrenci başvuruları kabul edilmez.

c) Multidisipliner Klinik Eğitimi (5. sınıf): Ağız sağlığı hizmeti verecek hekimlerin bütünlüklü tedaviyi uygulayabilmelerine yönelik tanı ve klinik uygulamalarını kapsar. Diş Hekimliği Fakültesinde beşinci sınıf klinik ağırlıklıdır. Klinik eğitimi iki döngü halinde gerçekleştirilir. Birinci döngü multidisipliner klinik eğitimidir. Multidisipliner klinik eğitimi, Protetik Diş Tedavisi, Periodontoloji, Endodonti ve Restoratif Diş Tedavisi anabilim dalını kapsar. Bu eğitimin kapsamı, içeriği ve esasları Dekan tarafından görevlendirilen Multidisipliner Klinik Sorumlusu ve Multidisipliner Klinik Yürütme Kurulu tarafından karara bağlanır. İkinci döngü Ortodonti, Ağız-Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız-Diş ve Çene Radyolojisi ve Pedodonti anabilim dalı kliniklerini kapsar. Beşinci sınıf öğrencileri adı geçen kliniklerde gruplar halinde ve dönüşümlü olarak bir dönem klinik uygulama yapar. Mazeretler de dâhil olmak üzere kuramsal, teorik saatlerin %20'sinden, klinik/pratik saatlerin de %15 'inden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin yarıyıl/yıl ve bütünleme sınavına alınmaz. Öğrenciler, ilgili dersin yılsonu sınavına ve klinik sonu sınavına girebilmek için yapmakla yükümlü oldukları pratik çalışmalarını; ilan edilen grup ve tarihlerde yapmak, belirtilen sayı ve türdeki ödevlerini eksiksiz ve başarılı olarak tamamlamak zorundadır. Belirlenen asgari klinik/pratik uygulama sayısını dersin verildiği eğitim-öğretim döneminde belirlenen sürede tamamlayamayan öğrenci başarısız sayılır ve başarısız olduğu klinik/pratik uygulamayı bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. Öğrencinin klinik devam ve başarı durumu 5. Sınıf Klinik Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilerek Dekanlığa bildirilir. Gerekli koşulları yeterli görülen öğrencilerin sınavları ilgili anabilim dallarınca yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl ve/veya yılsonu sınavı, muafiyet sınavı, tek ders sınavı ve sınıf geçme sınavı, mazeret sınavı, klinik uygulama sonu sınavı ve bütünleme sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Öğrenciler sınavlara dekanlık tarafından ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve kimlik belgeleri ile istenecek başka belgeleri yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Aksi halde sınava alınmazlar. Belirtilen gün ve yerde sınava girmeyen öğrenci sıfır not almış sayılır. Dini ve milli bayramlar dışında gerekli görülen hallerde cumartesi ve/veya pazar günleri ya da hafta içi öğle aralarında da sınav yapılabilir.”

“(8) Alttan alma hakları bulunan ortak zorunlu dersler ile seçmeli dersler dışında kalan derslerden sadece bir dersi kalan son sınıf öğrencileri için tek ders sınav hakkı verilir. Klinik ve laboratuvar uygulaması olan derslerde sadece teorik kısmından başarısız olan öğrenciler için tek ders sınav hakkı verilir. Öğrencilerin, bütünleme sınavlarının sonuçlarının açıklanmasını takiben yedi iş günü içinde tek ders sınavına girmek için Dekanlığa dilekçe vermesi gerekir. Tek ders sınavları, eğitim-öğretim yılı sonunda Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Alttan alma hakları bulunan ortak zorunlu dersler ile seçmeli dersler dışında kalan derslerden sadece bir dersi kalan l. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine sınıf geçme sınav hakkı verilir. Klinik, laboratuvar, pratik uygulamaları olan derslerde ise verilen işleri/ödevleri başarıyla tamamlama şartı aranır. Öğrenciler, bütünleme sınavlarının sonuçlarının açıklanmasını takiben yedi iş günü içinde sınıf geçme sınavına girmek için Dekanlığa dilekçe vermelidir. Sınıf geçme sınavları, eğitim-öğretim yılı sonunda Yönetim Kurulunun belirlediği tarihlerde yapılır. Sınıf geçme sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Beş yıllık diş hekimliği eğitim-öğretim programının öngördüğü 300 AKTS'lik toplam kredi miktarını zorunlu ve seçmeli dersler ile tamamlamak,”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.