Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği kurumlarda statülerine bakılmaksızın bir kadro veya pozisyona dayalı olarak çalışan personel hakkında uygulanır. Ancak hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılan kişiler bu yönetmelik hükümlerine tabi değildir.

İlgili yönetmeliğin 8 maddesinin 2. fıkrasına göre ''Geçici görevlendirme en fazla bir yıl olarak yapılabilir ve her defasında bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir.'' Ayrıca

8. Maddesinin 3. fıkrasına göre ''Kesintili ya da kesintisiz olarak bu Yönetmelik kapsamında toplamda altı ayı geçen geçici görevlendirmelerde personelin muvafakatinin alınması şarttır.''

Geçici Görevlendirmeye İtiraz Etme Süreci: İlk Adım Ne Olmalıdır?

Bir kamu görevlisi, kendisine usulsüz bir şekilde geçici olarak görevlendirildiği kanaatindeyse bu duruma karşı itiraz hakkına sahiptir. İtiraz dilekçesinde idari işlemin neden iptal edilmesi gerektiği detaylı bir şekilde açıklanmalıdır. İtiraz yazılı olarak yapılmalı ve evrak kayıt sisteminden geçirilerek belgenin tarihini kanıtlayacak şekilde düzenlenmelidir. İdare itirazı reddeder veya otuz günlük süre içinde cevap vermezse görevli memur İdare Mahkemesinde yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açabilir.

Ancak geçici görevlendirme konusunda itiraz veya dava yoluna başvurmanız görevlendirmeye ilişkin yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmaz. Görevlendirme yerine intikal etmemeniz veya görevinizden doğan sorumlulukları yerine getirmemeniz durumunda yaptırımlarla karşılaşabileceğiniz hususu unutulmamalıdır.

Geçici Görevlendirme İtirazında İkinci Adım: Redden Sonra Nasıl İlerlenmeli?

Dava açma süresi geçici görev tebliğinden itibaren 60 gündür. Personelin geçici görevlendirme kararına karşı üst makama, üst makam yoksa işlemi yapmış olan makama itiraz edildiği takdirde 60 günlük dava açma süresi durur. İtiraz reddedilirse yada 30 gün içinde cevap verilmezse dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder ve başvurma tarihine kadar geçmiş süre de eklenir Geçici görevlendirmelere karşı açılacak dava personelin görev yerindeki İdare Mahkemesinde açılır.

Yönetmelik personelin muvafakati alınmaksızın idarenin personeli altı aya kadar görevlendirilmesine yetki vermiştir ancak idarenin bu yetkisi kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır. Hukuka aykırı biçimde tesis edilen geçici görevlendirme işlemine karşı açılan davalarda iptal ve yürütmeyi durdurma kararları verilebilmektedir.

Danıştay 2. Dairesi 2020/1642 E.2020/2969 T. Ve 15.10.2020 tarihli kararında ''... memurların görev ve görev yerinin değiştirilmesi hususunda, idarenin takdir yetkisi bulunduğu açık ise de, Danıştay’ın yerleşik içtihatlarında da belirtildiği üzere, bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlıdır. Takdir yetkisine istinaden tesis edilen idari işlemlerin de, muhakkak surette gerçek ve hukuken geçerli sebeplere dayanması gerekmektedir. Takdir yetkisine dayalı idari işlemlerin dava konusu edilmesi durumunda, idarece işlemin tesisi için somut bir sebep gösterilememesi, sebep olarak gösterilen olay ve nedenlerin gerçeği yansıtmaması veya işlemin tesisi için yeterli bulunmaması halinde, dava konusu İDARİ İŞLEMİN İPTALİNİN GEREKECEĞİ, yerleşik yargı içtihatlarıyla kabul edilmiş bulunmaktadır'' denilmektedir.

İYUK'un 27. maddesinin 2. fıkrasına göre kamu görevlileri için yapılan geçici veya sürekli görevlendirme gibi idari işlemler "etkisi tükenen idari işlemler" kapsamında değildir. Bu maddeye göre yürütmenin durdurulması kararlarında idari işlemin neden hukuka aykırı olduğunun açıklanması ve işlemin uygulanması durumunda telafi edilemeyecek zararların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur.

Kurum içindeki kişisel anlaşmazlıklar veya personelin cezalandırılması amacıyla yapılan geçici görevlendirmeler personel ve aileleri üzerinde mağduriyet yaratabilir. Geçici görevlendirmenin farklı bir ilde olması durumunda personelin yer değiştirmek zorunda kalabilir. Bu durum Anayasanın 20. Maddesinde koruma altına alınan ''özel ve aile hayatına saygı hakkı'' açısından değerlendirilir. Mahkeme yürütmenin durdurulması kararını verirken bütün bu hususları göz önünde bulunduracaktır.

Geçici görev süresi ve idari yargılama sürecinde hak kaybı yaşamamak için bir avukattan destek almak büyük önem taşır. Bir avukatın yardımı süreci anlamanızı ve en iyi şekilde yürütmenizi sağlar. Bu sebeple profesyonel destek almanızı tavsiye ederiz.

Av. Merve DEMİR