Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 38 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan bildirim ve beyannamelerin usulüne uygun verilmemesi halinde, ilgili vakfa iade edilerek eksikliklerin ve yanlışlıkların düzeltilmesi için otuz gün süre verilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğinin 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 98- (1) Genel Müdürün onayı ile seçimlere ilişkin işlemleri yürütmek ve seçimi sonuçlandırmak üzere personel arasından belirlenecek yeterli sayıda üyeden seçim kurulu oluşturulur.

(2) Seçim Kurulu; seçimlerin yürütülmesini ve oyların açıklanmasıyla görevli olup bu görevini seçim ve sonuçların açıklanması işleri bitinceye kadar aralıksız olarak sürdürür.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Seçimler internet ortamında e-Devlet kapısı üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılır.

(3) Seçim, meclis üyelerinin görev sürelerinin sona erdiği yılın Aralık ayı içinde yapılır. Seçim tarihi, saati ve seçime ilişkin hususlar, seçimden iki (2) ay önce Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Seçimde oy kullanacaklar

MADDE 100- (1) Seçimin yapıldığı gün vakıf yöneticisi olarak görev yapanlar oy kullanabilir.

(2) Oy kullanacak vakıf yöneticilerinin tespitinde Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi VBYS 2.0 kayıtları dikkate alınır.

(3) Vakıf yöneticisi;

a) Yeni vakıflarda, vakfın yönetim organı (Yönetim Kurulu/Mütevelli Heyet ve benzeri) hangisi ise bu organda Başkan olarak görev yapan kişidir.

b) Mülhak vakıflarda vakfın yöneticisidir.

c) Cemaat vakıflarında yönetim kurulu başkanıdır.

(4) Her vakıf adına sadece bir (1) oy kullanma hakkı vardır. Bir kişi birden fazla vakfın yöneticisi ise yöneticisi olduğu vakıf sayısı kadar oy kullanabilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 101- (1) Adaylar; seçim kuruluna iletilmek üzere EK-27 (Vakıflar Meclisi Üye Adayı Başvuru Formu)'deki formu üçüncü fıkrada istenen belgelerle birlikte doldurarak seçim tarihinden en az on beş gün önce Genel Müdürlükte olacak şekilde gönderirler veya bizzat teslim ederler.

(2) Adaylık başvuruları ayrıca e-Devlet kapısı üzerinden de yapılabilir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda EK-27’deki form ekinde talep edilen belgelerin onaylı/imzalı dijital kopyaları sisteme yüklenir.

(3) Adaylık başvurusu ekinde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yükseköğretim mezunu olduğunu gösterir diploma veya çıkış belgesinin aslı veya Genel Müdürlükçe onaylı örneği.

b) Mülhak vakıflarda, vakıf evladı olduğunu gösteren kesinleşmiş mahkeme kararı.

c) 657 sayılı Kanunda belirlenen Devlet memuru olma şartlarını taşıdığını beyan eden taahhütname.

ç) Pdf formatında hazırlanacak ve en fazla 300 kelimeden oluşacak öz geçmiş.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Meclis üyesi adaylarının ilanı

MADDE 102- (1) Meclis Üyesi seçilme şartlarını taşıyan adayların listesi, seçim tarihinden en az yedi gün önce Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Listelere ilan tarihinden itibaren üç gün içerisinde itiraz edilebilir. Genel Müdürlükçe itirazlar hakkında itirazı takip eden günde karar verilir.

(3) İtiraz edilmeyen veya itiraz sonucu verilen karara göre yeniden düzenlenen liste kesinleşir ve Genel Müdürlük resmi internet sitesinde yeniden ilan edilir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 103- (1) Seçim, seçim kurulu gözetiminde yeni, mülhak ve cemaat vakıfları için aynı gün internet ortamında e-Devlet kapısı üzerinden çevrim içi (online) olarak yapılır.

(2) Seçimde kullanılacak veri tabanı ve yazılımın temini ve yapılandırması ile seçim kurulunun sekretarya hizmetleri Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

(3) Seçim kurulu seçim süresince yazılım platformunun aktifliğini ve oy verme işleminin yapılabilirliğini kontrol etmekle yükümlüdür.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 104- (1) Vakfın yöneticisi olmayanlar oy kullanamazlar.

(2) Oy verme işlemi, ilan edilen gün ve saatte Vakıflar Meclisi Üye Seçimi Platformu aracılığı ile e-Devlet kapısı üzerinden internet ortamında gerçekleştirilir.

(3) Oylar saat 09.00-16.00 arasında kullanılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Seçim Süreci

MADDE 105- (1) Adayların aldığı oylar seçim sonunda Vakıflar Meclisi Üye Seçimi Platformu üzerinden alınarak tutanağa yazılır.

(2) Seçim sonunda yapılacak itirazlar seçim sürecini durdurmaz.

(3) Tasnif işinin idaresinden seçim kurulu başkanı veya onun bulunmaması halinde görevlendireceği seçim kurulu üyesi sorumludur.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oyların belirlenmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 106- (1) Adayların aldıkları oylar tespit edildikten sonra, seçilen asıl ve yedek üyeler en yüksek oy alandan başlamak üzere listelenir.

(2) Eşit sayıda oy almış olan aday bulunması halinde seçim kurulu huzurunda seçim kurulu başkanı tarafından kura çekilerek sıralama yapılır.

(3) Asıl ve yedek üyelerin sıralanması bu surette ayrı ayrı belirlenir ve tutanağa asıl ve yedek üyelerin adları yazılır.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 107- (1) Seçim sonucunda düzenlenecek tutanağa;

a) Seçimlerin yapıldığı tarih ile sistem üzerinden seçim sonuçlarının açıklandığı saat,

b) Oy kullanan vakıf yönetici sayısı,

c) Tüm adaylar ile Vakıflar Meclisine asıl ve yedek üye olarak seçilenlerin aldıkları oy sayısına göre ad ve soyadları ile oy miktarları,

ç) Seçim sonucunun hazır bulunanlara duyurulduğu,

d) Eşit oy alan adaylar arasında kurayla seçim yapılmışsa bu husus ve adayın adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarası,

e) Oy verme işlemlerinin kanuna ve bu Yönetmeliğe aykırı olduğuna dair itiraz ve şikâyetler, yazılır.

(2) Beş nüsha olarak düzenlenen tutanak seçim kurulu tarafından imzalanır. Tutanakların birer örneği bir tam iş günü Vakıflar Genel Müdürlüğü hizmet binasına asılmak suretiyle ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayınlanmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Bu ilan ayrıca bir tutanağa bağlanır.

(3) Seçimle ilgili belgelerin birer örneği üç ay süreyle Meclis bürosunda saklanmak üzere Genel Müdürlüğe verilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İtirazlar ve incelenmesi

MADDE 108- (1) Oy kullanan vakıf yöneticileri ile adaylar geçici seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarını, ilan süresinin bitiminden itibaren bir gün içerisinde yazılı olarak seçim kuruluna yaparlar. İtirazlar, aynı gün incelenir ve karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen kararlar idari işlemler bakımından kesindir. İtirazların karara bağlanmasından hemen sonra, itiraz olmaması halinde ise geçici seçim sonuçlarının ilanından bir tam gün sonra kesin sonuçlar, Genel Müdürlük binasında bir tam iş günü asılmak ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ilan edilir.

(2) Vakıf yöneticisinin seçimde oy kullanmaması/kullanamaması itiraza konu edilemez.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 109- (1) Seçim kurulu, Meclis Üyeliği kesinleşenlere derhal yazılı bildirimde bulunur.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 110- (1) Seçimlerin yapılmasına engel bir durumun oluşması veya seçime yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda seçimin yenilenmesine karar verildiği takdirde, süresi bir haftadan az, bir aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği tarih ve saat tespit edilerek Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayınlamak suretiyle ilan edilir. Bu ilan ayrıca bir tutanağa bağlanır.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-27 eklenmiştir.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

Eki için tıklayınız