Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden:

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı enstitülerde örgün eğitim veya uzaktan eğitim yoluyla yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinde enstitüler için tanımlanan ve ilgili enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Anabilim/anasanat dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan başkanı,

d) Anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunu,

e) Danışman: Öğrenciye ders, seminer, tez ve benzeri akademik çalışmalarında rehberlik etmekle yükümlü öğretim elemanını,

f) Enstitü: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

g) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitünün yönetim kurulunu,

h) İkinci öğretim programı: Enstitü bünyesinde açılan tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim programlarını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Kredi: Ulusal krediyi,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

k) Rektör: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörünü,

l) Rektörlük: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünü,

m) Senato: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Senatosunu,

n) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,

o) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine; danışmanları tarafından bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması ile tez çalışmasının bilimsel temellerinin oluşturulması ve yürütülmesi için uygulanacak olan dersi,

ö) ÜNİP: Üniversitelerarası İşbirliği Programını,

p) Üniversite: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesini,

r) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ş) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Genel esaslar

MADDE 5- (1) Enstitüler, Rektörlük onayı ile diğer yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla iş birliği yaparak ortak yüksek lisans programı açabilir ve ÜNİP ve benzeri programlar çerçevesinde faaliyet gösterebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 6- (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünden en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Belirlenen asgari ALES puanından daha fazlası ve/veya yabancı dil puanı anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile başvuru ön koşulu olarak belirlenebilir.

(2) Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında, ALES şartı aranmaz ancak başarı notu hesaplanırken Senatonun belirlediği ALES puanı kullanılır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda adayların, lisansüstü programın öngördüğü bir lisans diplomasına sahip olması yeterlidir.

(4) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adaylar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından, güzel sanatlar ve yetenek gerektiren alanlarda yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesine; diğer alanlarda ise yazılı ya da mülakat sınavına tabi tutulur ve başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

b) Başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ve yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır. Sınavı yazılı olarak değil de mülakat ile yapacak anabilim/anasanat dalları için, ilan edilen kontenjan sayısının üç katından fazla başvuru olması durumunda, istenirse, mülakata alınacak adayların tespiti için önce yazılı sınav yapılır. Sınav sonrasında; mülakat sınavına girecek aday sayısı, ALES’in %50’si, mezuniyet notunun %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u dikkate alınarak en yüksek puandan başlayıp kontenjan sayısının üç katına düşürülür ve bu tür sınavlarda başarı notunun hesaplanmasında, kişinin mülakat puanı dikkate alınır.

c) Başvurunun değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl ve yedek adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilan edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer. İsteğe bağlı olarak, yazılı/mülakat sınavı yapmak istemeyen programlar, ALES notunun %50’si ile lisans not ortalamasının %50’sinin toplamından oluşan başarı puanlarına göre, en yüksek puandan başlayarak kontenjan dâhilinde alım yapabilirler.

ç) Güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlara bağlı anabilim/anasanat dallarında yüksek lisans yapmak için başvuran adaylarda ALES puanı aranmadığından giriş sınavı başarı notu; lisans not ortalamasının %50’si ile yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %50’si toplanarak hesaplanır. Başvurunun değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sınavından en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 60 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre yüksek lisans programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

d) Başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

Tezli yüksek lisans programı

MADDE 7- (1) Tezli yüksek lisans programı öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.

(2) Tezli yüksek lisans programı, Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri/Araştırma ve Yayın Etiği dersi hariç, en az 21 kredi olacak şekilde 7 ders, en fazla 24 kredi olacak şekilde 8 ders, 1 seminer, Uzmanlık Alan dersi, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, Uzmanlık Alan dersi, tez önerisi ve tez çalışması kredisiz olup, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim-öğretim yılında 60 (bir yarıyılda 30) AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, ilk yarıyıldan itibaren her yarıyıl Uzmanlık Alan dersi ve tez çalışması için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenci, danışmanın önerisi ile kayıtlı olduğu enstitünün diğer anabilim/anasanat dallarından (kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı dışından) veya Üniversitenin diğer enstitülerinin anabilim/anasanat dallarından tüm eğitim-öğretim süresi boyunca en fazla 3 ders alabilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, tüm eğitim-öğretim süresi boyunca en fazla 2 ders seçilebilir.

(4) Tezli yüksek lisans programı, ikinci lisansüstü öğretim programı olarak yürütülebilir.

Süre

MADDE 8- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıl olup, programın azami süresi 6 yarıyıldır.

(2) 4 yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ve azami süreler içerisinde tez çalışmasından başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Enstitüde tüm lisansüstü programlarda eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her yarıyıl, yetmiş iş gününden oluşur. Yarıyıl sonu sınavları bu sürenin dışındadır. Altıncı yarıyılında derslerin bittiği gün, öğrencinin azami süresinin son günüdür.

Tez danışmanı atanması

MADDE 9- (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için, öğrencinin tercihlerini ve öğretim üyesinin danışmanlığındaki öğrenci sayısını dikkate alarak, Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden veya 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen, en az doktora derecesine sahip araştırmacılardan bir tez danışmanını, kesin kayıttan sonra enstitü tarafından belirlenen tarihe kadar enstitüye önerir. En az doktora derecesine sahip kısmi zamanlı araştırmacıların danışman olarak görevlendirilebilmesi için, öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır. İlk defa danışmanlık verilecek öğretim üyelerinin veya en az doktora derecesine sahip araştırmacıların, en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

(2) Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği ve anabilim/anasanat dalı kuruluna sözlü olarak sunduğu ve kurulun değerlendirdiği tez önerisi, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye sunulmak zorundadır.

(3) İkinci yarıyılın sonuna kadar tez önerisi sunmayan/onaylanmayan öğrenci, üçüncü yarıyılda tez çalışmasına kayıtlanamaz ve tez çalışmasından AKTS alamaz. Danışman, tez çalışmasına kayıtlanmayan öğrenci için bir saatlik tez çalışması (danışmanlık) dersini haftalık ders programında gösteremez ve ek ders ücret formuna yazamaz. Dördüncü yarıyılın sonuna kadar tez önerisi vermeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez danışmanı ve tez önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez önerisi onaylanan öğrenci, YÖK Ulusal Tez Merkezine üye girişi yaparak doldurulan Tez Veri Giriş Formunun çıktısını Enstitüye teslim eder.

(5) Tez önerisi enstitü yönetim kurulunca onaylanan öğrenci, gerektiğinde dördüncü yarıyılın sonuna kadar seminer verebilir ve ders alabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 10- (1) Tezli yüksek lisans programında 4 yarıyılını ve 120 AKTS’yi tamamlayan öğrenci, kendisine tanınan süre içinde elde ettiği sonuçları ilgili enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun yazar ve jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez savunmasından önce veya düzeltme verilen tezlerde düzeltme yapıldıktan sonra öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin intihal raporuyla birlikte, tezi anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye iletir. Enstitü, teze ilişkin intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna sunulur ve enstitü yönetim kurulunca, Üniversitenin ilgili etik kurullarına iletilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı bulunmaktadır. Yüksek lisans tez savunma sınavı, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, jüri üyelerinin uzaktan (çevrim içi) katılımı ile de gerçekleştirilebilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla teslim edilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 3 ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Diploma

MADDE 11- (1) Tez sınavında başarılı olmak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve tezin elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma ekleri verilir. Talep halinde, enstitü yönetim kurulu tezin teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde tezin birer kopyası enstitü tarafından elektronik ortamda, Üniversite kütüphanesine ve bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Ulusal Tez Merkezine yüklenir.

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 12- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

(4) Öğrenci, dönem projesini kendisine tanınan süre içinde, ilgili enstitünün yazım kılavuzuna uygun biçimde yazar. Danışmanın başarılı/yeterli gördüğü dönem projeleri 3 iş günü içinde anabilim/anasanat dalı üzerinden ilgili enstitüye gönderilir.

Süre

MADDE 13- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 14- (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin tercihlerini ve öğretim üyesinin danışmanlığındaki öğrenci sayısını dikkate alarak, her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya ilgili senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini kesin kayıttan sonra enstitü tarafından belirlenen tarihe kadar enstitü yönetim kurulunun onayına sunar.

(2) Danışman atanıncaya kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık görevini üstlenir.

(3) Dönem projesi önerileri, danışman tarafından belirlenir.

Diploma

MADDE 15- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomalar ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır ve verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Genel esaslar

MADDE 16- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri/Araştırma ve Yayın Etiği dersi hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam en az 24 kredi olacak şekilde 8 ders, 1 seminer, Uzmanlık Alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 45 kredi olacak şekilde 15 ders, 1 seminer, Uzmanlık Alan dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, Uzmanlık Alan dersi, tez önerisi ve tez çalışması kredisiz olup, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Doktora programı, bir eğitim-öğretim yılında 60 (bir yarıyılda 30) AKTS’den az olmamak koşuluyla; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam en az 240 AKTS’den, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam en az 300 AKTS’den oluşur. Öğrenci, ilk yarıyıldan itibaren her yarıyıl Uzmanlık Alan dersi ve tez çalışması için kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler için doktora programında en fazla alabileceği ders ve kredi üst sınırı 39 kredi olacak şekilde 13 ders; lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrenciler için ise 60 kredi olacak şekilde 20 derstir.

(4) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, tüm eğitim-öğretim süresi boyunca yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci için en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci için en fazla 4 ders seçilebilir. Yüksek lisans derecesi veya lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci, danışmanın önerisi ile kayıtlı enstitünün diğer anabilim/anasanat dallarından (kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı dışından) veya Üniversitenin diğer enstitülerinin anabilim/anasanat dallarından tüm eğitim-öğretim süresi boyunca en fazla 3 ders alabilir.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(7) Enstitüler, Rektörlük onayı ile diğer yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla ÜNİP ve benzeri programlar çerçevesinde faaliyet sürdürebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 17- (1) Doktora programına başvurabilmek için adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adayların tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

b) Adayların tıp, diş hekimliği, veteriner, eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünden en az 55 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları gerekir.

ç) Lisans veya yüksek lisans diplomasıyla doktora programına öğrenci kabulünde adaylar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından yazılı ya da mülakat sınavına alınır ve yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

(2) Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(3) Doktora programına başvuracak adayların programa kabulünde başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların giriş sınavında başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortalamasının %15’i ile yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %20’si toplanarak hesaplanır. İsteğe bağlı olarak, yazılı/mülakat sınavı yapmak istemeyen programlar, ALES notunun %50’si, lisans not ortalamasının %25’i ve yüksek lisans not ortalamasının %25’inin toplamından oluşan başarı puanlarına göre, en yüksek puandan başlayarak kontenjan dahilinde alım yapabilirler.

b) Yüksek lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, doktora programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

c) Lisans derecesiyle doğrudan doktora programına başvuran adayların giriş sınavı başarı notu ise; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ile yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

ç) Lisans derecesiyle doğrudan doktora programına başvuran adayların yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucundan en az 55 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 70 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

d) Sınavın mülakat ile yapılması ve anabilim dallarında ilan edilen kontenjan sayısının üç katından fazla başvuru olması durumunda, istenirse mülakata alınacak adayların tespiti için önce yazılı sınav yapılabilir. Sınav sonrasında; mülakat sınavına girecek aday sayısı, ALES’in %50’si, lisans/yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si ve yazılı sınav notunun %30’u dikkate alınarak en yüksek puandan başlayıp kontenjan sayısının üç katına düşürülür ve bu tür sınavlarda kişinin mülakat puanı, başarı notunun hesaplanmasında dikkate alınır.

e) Doktora giriş sınavında başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

(4) Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(5) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan alınmış en az 55 temel tıp puanına ya da ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına; diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal puan türünde en az 55 standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler de değerlendirilebilir. Bu programa kabuldeki başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans derecesiyle doktora programına başvuran adayların giriş sınavında başarı notu; ALES/temel tıp puanı standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortalamasının %15’i ile yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %20’si toplanarak hesaplanır.

b) Lisans derecesiyle doğrudan doktora programına başvuran adayların giriş sınavı başarı notu ise; ALES/temel tıp puanı standart puanının/diş hekimliğinde uzmanlık sınavı puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ile yazılı/mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

c) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların, temel tıp bilimlerinde lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının dört üzerinden en az üç veya muadili bir puan olması ve ALES sayısal puan türünden en az 80 puana sahip olması gerekir.

(7) Doktora programlarına başvurularda anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü kurulunun kararıyla belirtilen asgari ALES ve yabancı dil puanından daha fazlası Senatonun onayı halinde ön koşul olarak belirlenebilir.

Süre

MADDE 18- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için bu süre 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır. Öğrencinin azami süresinin son günü; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on ikinci yarıyılında derslerin bittiği gün, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dördüncü yarıyılda derslerin bittiği gündür.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri ve semineri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayamayan ve azami süreler içinde tez çalışmasından başarısız olan veya tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve seminerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden; kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlar ile, doktora tezinde başarılı olamayanlara, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olması kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 19- (1) Doktora programında, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için, öğrencinin tercihlerini ve öğretim üyesinin danışmanlığındaki öğrenci sayısını dikkate alarak, Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden veya 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılardan bir tez danışmanını kesin kayıttan sonra enstitü tarafından belirlenen tarihe kadar enstitüye önerir. En az doktora derecesine sahip kısmi zamanlı araştırmacıların danışman olarak görevlendirilebilmesi için, öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati şarttır. Tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç, doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 20- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Tezli yüksek lisans derecesi veya lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen bir öğrenci, gerekli kredili derslerini ve seminerini başardıktan sonra, en erken dördüncü dönem içinde yeterlik sınavına alınır. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Bu sürelerin sonunda yeterlilik sınavına girmeyen öğrenci, ilk yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı bulunmaktadır. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılabilir.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Öğrenci her iki sınavdan ayrı ayrı olmak üzere, 100 üzerinden en az 75 puan almalıdır; bundan düşük puan alan öğrenci “başarısız” olarak kabul edilir. Yazılı sınavından başarısız olan öğrenci, sözlü sınava alınmaz ve yeterlilik sınavından başarısız sayılır. Sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin “başarılı” veya “başarısız” olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlilik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu sınavı izleyen ilk yarıyılda aynı jüri tarafından başarısız olduğu yazılı ve sözlü/sözlü sınavından tekrar sınava alınır. Sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır. Yeterlik sınavında ikinci defa başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır. Bu dersleri başarıyla tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci öğrenim göreceği öğretim yılına ait yüksek lisans programı müracaat şartlarını yerine getirmek şartıyla yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 21- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanıyla birlikte, enstitü anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı komite üyesi olamaz ancak dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(4) Tez izleme komitesi, enstitü tarafından belirlenen koşulları yerine getiren öğrencinin tez önerisini inceler, değerlendirir, tez çalışmalarına rehberlik eder, yönlendirir, tez önerisi savunma sınavını yapar ve tez çalışmasına başlayan öğrenciyi, her yarıyılda bir kez olmak üzere denetler.

Tez önerisi savunması

MADDE 22- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin; “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararını salt çoğunlukla verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen 3 iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Mazeretleri kabul edilmek koşuluyla, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez izleme komitesi üyeleri değiştirilebilir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci 3 ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6 ay içinde ikinci tez önerisi savunmasına alınır. İkinci savunmada da tez önerisi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az 2 kez toplanır. Gerekli olması durumunda bu toplantılar görüntülü elektronik ortamda da yapılabilir. Öğrenci, toplantı tarihinden en az 1 ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Komite tarafından bir tutanakla “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilen tez izleme komitesi raporu, ilgili anabilim dalı başkanlığınca enstitüye sunulur. Tez izleme komitesi raporu enstitü yönetim kurulunda usul (şekil) yönünden karara bağlanır. Bir rapor döneminde komiteye rapor sunmayan öğrenci o dönem için başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

(6) Doktora tez önerisi savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılabilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 23- (1) Doktora programında 8 yarıyılı ve 240 AKTS’yi tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları doktora tezinin yazımı için kendisine tanınan süre içinde, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun yazarak jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin intihal raporu ile birlikte tezi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye iletir. Enstitü, teze ilişkin intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna sunulur ve enstitü yönetim kurulunca, Üniversitenin ilgili etik kurullarına iletilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az 3 tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dâhil 5 öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı bulunmaktadır. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Doktora tez savunma sınavı, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, jüri üyelerinin uzaktan (çevrim içi) katılımı ile de gerçekleştirilebilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararını verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen 3 iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tez savunma sınavına ret kararı verilmesi durumunda, ret gerekçeleri bir raporla enstitüye bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç 6 ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Öğrenci, doktora tezinin savunmasından önce, tez çalışması veya alanı ile ilgili olarak, doktora eğitimi süresi içinde aşağıdaki yayın şartlarından en az birini sağlamak zorundadır (her bir yayın ancak bir öğrenci için kullanılabilir):

a) Bir adet makalesini SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki bir dergide yayımlamış veya kabul yazısı almış olmak.

b) İki adet makalesini ulusal veya uluslararası dergide yayımlamış veya kabul yazısı almış olmak.

c) En az bir adet makalesini ulusal veya uluslararası dergide yayımlamış veya kabul yazısı almış ve bir bildirisini ulusal ya da uluslararası kongre veya sempozyumlarda poster veya sözlü olarak sunmuş olmak.

ç) Ulusal veya uluslararası yayınevlerinde bir kitap yayımlamış olmak.

d) Ulusal veya uluslararası yayınevlerinde iki kitap bölümü yayımlamış olmak.

e) Ulusal veya uluslararası yayınevlerinde bir kitap bölümü yayımlamış ve bir bildirisini ulusal ya da uluslararası kongre veya sempozyumlarda poster veya sözlü olarak sunmuş olmak.

Doktora diploması

MADDE 24- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve tezin elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma eklerini almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren 3 ay içinde tezin bir kopyası enstitü tarafından elektronik ortamda, Üniversite kütüphanesine ve bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK Ulusal Tez Merkezine yüklenir.

(5) Diploma ve diploma ekleri; 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği esaslarına uygun olarak hazırlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Genel esaslar

MADDE 25- (1) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 24 kredi olacak şekilde 8 ders ve bir eğitim-öğretim yılında 60 (bir yarıyılda 30) AKTS’den az olmamak koşuluyla, Uzmanlık Alan dersi, uygulamalar ile seminer, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 240 AKTS’den oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 45 kredi olacak şekilde 15 dersten az olmamak koşuluyla, Uzmanlık Alan dersi, uygulamalar ile seminer, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS’den oluşur.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrenciler için sanatta yeterlik programında en fazla alabileceği ders ve kredi üst sınırı 39 kredi olacak şekilde 13 ders; lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilen öğrenciler için ise 60 kredi olacak şekilde 20 ders olur.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, tüm eğitim-öğretim süresi boyunca yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 4 ders seçilebilir. Yüksek lisans derecesi veya lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenci, danışmanın önerisi ile kayıtlı enstitünün diğer anabilim/anasanat dallarından (kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalı dışından) veya Üniversitenin diğer enstitülerinin anabilim/anasanat dallarından tüm eğitim-öğretim süresi boyunca en fazla 3 ders alabilir.

(5) Sanatta yeterlik programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Enstitüler, Rektörlük onayı ile diğer yükseköğretim ve araştırma kurumlarıyla ÜNİP ve benzeri programlar çerçevesinde faaliyet sürdürebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 26- (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri, konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puana sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgeler de değerlendirilebilir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(4) Sanatta yeterlik programına başvuracak adayların programa kabulünde başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Adaylar, enstitü yönetim kurulunun alanında belirlediği üç kişilik jüri tarafından, güzel sanatlar ve yetenek gerektiren alanlarda mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu değerlendirilir. Mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi başarı notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

b) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların giriş sınavında başarı notu; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i ve yüksek lisans not ortalamasının %15’i ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %20’si toplanarak hesaplanır.

c) Lisans derecesiyle başvuran adayların giriş sınavı başarı notu ise; ALES standart puanının %50’si, lisans not ortalamasının %20’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %30’u toplanarak hesaplanır.

ç) Sınavların değerlendirilmeye alınabilmesi için adayın mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucundan en az 50 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 65 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, sanatta yeterlik programında ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

d) Lisans derecesiyle başvuran adayların mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucundan en az 55 puan alması gerekir. Puanlama sonucunda başarı notu 70 ve daha yukarı olan asıl/yedek adaylar, puan sırasına göre, ilân edilen kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. Asıl adaylardan kayıt yaptıramayanların yerine yedek adaylar sırasıyla geçer.

e) ALES’e girme koşulu aranmayan adayların sanatta yeterlik programlarına giriş sınavında başarı notu; lisans not ortalamasının %50’si ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi notunun %50’si toplanarak hesaplanır. Bu adaylar, giriş sınavının mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sınavı aşamasında başarılı olabilmek için en az 70 puan almak zorundadır.

f) Başarı notu hesaplama yöntemi, enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile değiştirilebilir.

(5) Başvurularda anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirtilen asgari ALES ve yabancı dil puanından daha fazlası Senatonun onayı halinde ön koşul olarak belirlenebilir.

Süre

MADDE 27- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır. Öğrencinin azami süresinin son günü; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on ikinci yarıyılında derslerin bittiği gün, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dördüncü yarıyılda derslerin bittiği gündür.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan ve azami süreler içinde sanatta yeterlik tez savunmasından başarısız olan veya sanatta yeterlik tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami 12 yarıyıl veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 28- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrencinin ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarının yürütülmesi için, öğrencinin tercihlerini ve öğretim üyesinin danışmanlığındaki öğrenci sayısını dikkate alarak, Üniversite öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından, bir tez danışmanını kesin kayıttan sonra enstitü tarafından belirlenen tarihe kadar enstitünün belirlediği tarihlerde enstitüye önerir ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(2) Sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetilebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmak gerekir.

(3) Sanatta yeterlik tez önerisi toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılabilir.

(4) Sanatta yeterlik çalışması için Etik Kurul Onay Belgesi gerektirip gerektirmediğine dair birim anabilim dalı kurulu önerisi, başvuru sırasında enstitüye sunulur ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 29- (1) Sanatta yeterlik programında 8 yarıyılı ve 240 AKTS’yi tamamlayan öğrenci, elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni tezinin yazımı için kendisine tanınan süre içinde, enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun yazarak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunmasından önce ve düzeltme verilen tez ve çalışmalarda ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini/çalışmasını tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ve teze ilişkin intihal raporu ile birlikte tezi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye iletir. Enstitü, teze ilişkin intihal raporunu jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna sunulur ve enstitü yönetim kurulunca, Üniversitenin ilgili etik kurullarına iletilir.

(3) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite öğretim üyesi olmak üzere danışman dâhil 5 kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı bulunmaktadır. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Sanatta yeterlik savunma sınavı, Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak, jüri üyelerinin uzaktan (çevrim içi) katılımı ile de gerçekleştirilebilir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması kabul edilen öğrenciler “başarılı” olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen 3 iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve sanatta yeterlik çalışması başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi sanatta yeterlik çalışması başarılı olamayanlar için talepleri halinde 27 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(7) Öğrenci, sanatta yeterlik tezinin savunmasından önce, tez çalışması veya alanı ile ilgili olarak, sanatta yeterlik eğitimi süresi içinde aşağıdaki yayın şartlarından en az birini sağlamak zorundadır (her bir yayın ancak bir öğrenci için kullanılabilir):

a) Bir adet makalesini SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki bir dergide yayımlamış veya kabul yazısı almış olmak.

b) İki adet makalesini ulusal veya uluslararası dergide yayımlamış veya kabul yazısı almış olmak.

c) En az bir adet makalesini ulusal veya uluslararası dergide yayımlamış veya kabul yazısı almış ve bir bildirisini ulusal ya da uluslararası kongre veya sempozyumlarda poster veya sözlü olarak sunmuş olmak.

ç) Ulusal veya uluslararası yayınevlerinde bir kitap yayımlamış olmak.

d) Ulusal veya uluslararası yayınevlerinde iki kitap bölümü yayımlamış olmak.

e) Ulusal veya uluslararası yayınevlerinde bir kitap bölümü yayımlamış ve bir bildirisini ulusal ya da uluslararası kongre veya sempozyumlarda poster veya sözlü olarak sunmuş olmak.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 30- (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş üç kopyasını ve tezin elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması ile AKTS’ye göre hazırlanan diploma eklerini almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla 1 ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin birer kopyası elektronik ortamda, Üniversite kütüphanesine ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin hizmetine sunulmak üzere YÖK Başkanlığına gönderilir.

(4) Sanatta yeterlik diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(5) Diplomalar ve diploma ekleri, YÖK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanır ve verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 31- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda, öğrencinin ders aldığı ilgili enstitünün lisansüstü öğrencilerinin tabi olduğu bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ve kredi miktarları; programı öneren anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenip enstitüye iletilir. Enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinlik kazanır.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok 2 yarıyıldır. Bir öğrenci, bilimsel hazırlık programında; bir yarıyılda en çok 12, iki yarıyılda ise toplam en çok 24 ulusal kredilik ders alabilir. Sürenin bir ya da iki yarıyıl sürmesine, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karar verilir. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 32- (1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 33- (1) Üniversite içindeki bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, Üniversitedeki enstitülerinin lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Ders dönemini tamamlayarak gelen öğrencilere, anabilim/anasanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla yeniden ders verilebileceği gibi bilimsel hazırlık programı da uygulanabilir.

(2) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; devam etmekte olduğu öğretim programını tanıtan ve başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek, izleyen yarıyıl öğretiminin başlama tarihinden en az bir ay önce ilgili anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığına başvurur. Anabilim dalı veya anasanat dalı başkanlığı başvuru belgelerini inceler ve görüşünü enstitüye bildirir. Gelen görüş ve öneriler enstitü yönetim kurulunda incelenerek öğrencinin yatay geçiş isteminin uygun olup olmadığı öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır.

(3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçiş yapılamaz. Ancak tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(4) İkinci öğretimde öğrenim gören öğrenciler, normal öğretim programlarına yatay geçiş yapamazlar. Ancak normal öğretim programlarından ikinci öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 34- (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıtlarının kesinleşmesi için aşağıdaki şartlara uyulur:

a) Lisansüstü giriş sınavında başarılı olan veya enstitüde daha önce kayıtlı bulunan öğrenciler, enstitünün duyurduğu tarihler içinde ve istenilen belgelerle birlikte ilk kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaparlar. Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya enstitü müdürlüğü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Bu sürelerin dışında kayıt işlemlerinin yapılmasına, ancak enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla izin verilebilir.

b) Enstitüye ilk defa kayıt yaptıran ve kayıt yenileme işlemleri yapan her öğrenci, enstitü tarafından duyurulan tarihler içinde ders kaydı yapmak zorundadır. Bu öğrencilerin ders kayıt işlemleri danışmanlarının gözetiminde yapılır.

c) Akademik takvimde ilan edilen tarihler arasında ders kaydı işlemlerini yapmayan öğrenciye, Senato kararı olmadıkça bir hak daha verilmez. Enstitünün duyurduğu tarihlerde ders kaydı yapmayan öğrenciler, ekle/sil döneminde ders kaydı yapamaz, ders kaydı yapmadıkları için derslere devam edemez ve söz konusu dönemde devamsız sayılır. Ancak Senatonun ilân ettiği akademik takvimdeki ekle/sil döneminde, daha önce ders kaydı yapmış öğrenciler, ders kayıtlarında değişiklik yapabilir.

Programlar, sınavlar ve değerlendirme

MADDE 35- (1) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmalar ile kredi toplamlarıdır. Beşinci fıkrada belirtilen ders/dersler hariç tüm dersler seçmelidir. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile ilgili enstitü kurulunda görüşülerek onaylanır.

(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği ile ilgili hususlar şunlardır:

a) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayıyla kesinleşir.

b) Derslerin ve dersleri verecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde, ilgili anabilim/anasanat dalının bilim alanına uygunluk ve uzmanlık ölçütü dikkate alınır.

c) Doktora derecesini almış öğretim elemanları, ilgili mevzuat hükümlerini sağlamak koşuluyla anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla yeni lisansüstü ders açabilir.

ç) Aynı anabilim/anasanat dalında aynı isim ve içerikli birden fazla ders açılamaz.

d) Lisansüstü programı açık olmayan veya lisansüstü programı bulunmayan birimlerde görevli olan öğretim üyeleri, alanında olmak koşuluyla, yeni lisansüstü ders açar. Ders açma işlemleri anabilim/anasanat dalının teklifi ve enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla ile gerçekleştirilir.

(3) Lisansüstü programların kredi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS’ye göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yer alan krediler yedinci düzey tezli yüksek lisans için asgari 120 kredi ve tezsiz yüksek lisans için asgari 60 kredidir. Ders kredilerinin hesaplanmasında, yükseköğretim yeterlilikleri çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir AKTS, 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelir.

c) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde yer alan krediler sekizinci düzey doktora/sanatta yeterlik için asgari 240 kredidir. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için asgari 300 kredidir. Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder. Bir AKTS, 25-30 saat arası öğrenci iş yüküne karşılık gelir.

(4) Lisansüstü programlarla ilgili devam, ders sınavları, kayıt dondurma, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı ve diğer esaslar şunlardır:

a) Öğrenci teorik ve uygulamalı derslere %70 oranında devam etmek zorundadır. Bu koşullara uygun biçimde derslere devam etmeyen öğrenci; devamsız sayılır, devamsız olduğu dersin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve o dersten devamsızlıktan başarısız olur.

b) Öğrenci, giremediği sınavlara ilişkin belgelendirdiği mazeretlerini, anabilim/anasanat dalı başkanlığına bir hafta içerisinde iletir. Anabilim/anasanat dalı kurulu, duruma ilişkin kararını enstitü yönetim kurulunun onayına sunar.

c) Öğrenciler iki yarıyıl kayıt dondurma hakkına sahiptir. Kayıt dondurma, öğrencinin isteği, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla karara bağlanır. Kayıt donduran veya askerlik nedeniyle izinli sayılan öğrenciler, kayıt dondurma veya askerlik nedeniyle izinli sayıldıkları sürenin bitimini izleyen ilk yarıyılda kayıt yenileme işlemlerini yaptırmak zorundadırlar.

ç) Lisansüstü programlarda ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları Üniversitenin akademik takvimine uygun olarak yapılır.

d) Tezli/tezsiz yüksek lisans programlarında, her yarıyılda, her ders için, en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Alınan bir dersin başarı notunun değerlendirmesinde ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı notu dikkate alınır. Başarı notu; ara sınav notunun %25’i, ödev notunun %25’i ve yarıyıl sonu sınavı notunun %50’si olmak üzere, toplam en az 70 puan olması gerekir. Ödev verilmemesi durumunda başarı notu; ara sınav notunun %50’si ile yarıyıl sonu sınavı notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilir ve yine bu toplamın en az 70 puan olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavı notunun en az 70 puan olması ders geçmek için ön koşuldur. Alınan dersin alanına göre sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

e) Doktora ve sanatta yeterlik programlarında, öğrenci her yarıyılda, protokole yazdığı her ders için, en az bir ara sınav, bir yarıyıl sonu sınavı olmak üzere iki sınava alınır. Alınan bir dersin başarı notunun değerlendirilmesinde ara sınav, ödev ve yarıyıl sonu sınavı notu dikkate alınır. Başarı notu; ara sınav notunun %25’i, ödev notunun %25’i ve yarıyıl sonu sınavı notunun % 50’si olmak üzere, toplam en az 75 puan olması gerekir. Ödev verilmemesi durumunda başarı notu; ara sınav notunun %50’si ile yarıyıl sonu sınavı notunun %50’sinin toplanmasıyla elde edilir ve yine bu toplamın en az 75 puan olması gerekir. Yarıyıl sonu sınavı notunun en az 75 puan olması, ders geçmek için ön koşuldur. Dersin alanına göre sınavlar yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılabilir.

f) Lisansüstü derslerin sınavlarında 100’lük not sistemi uygulanır. Öğrenci geçişlerinde harf ve/veya 4’lük not sistemine göre puanlanan transkriptlerin, öğrencinin mezun olduğu Üniversite tarafından onaylı 100’lük not sistemine dönüştürmeleri istenir. Bu dönüşümün olmaması durumunda, YÖK’ün not dönüşüm tablosu esas alınır. Enstitülerin öngördüğü genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

g) Lisansüstü programlarda, öğrencinin herhangi bir dersten başarısız olması halinde, bu dersin yerine takip eden dönemde danışman görüşü doğrultusunda açılması halinde aynı ders/farklı ders alınabilir.

ğ) Sınavlara ilişkin maddi hata itirazları, notların duyurulmasından itibaren on beş gün içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılır. Bu tür itirazlar, dersi veren öğretim üyesinin görüşü alınarak anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye iletilir ve enstitü yönetim kurulu inceler ve karara bağlar.

(5) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir ders ile Uzmanlık Alan dersi lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunlu olup, lisansüstü programlarda yer alan diğer derslerin tümü seçmelidir.

(6) Enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir.

(7) Öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları enstitü kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenebilir.

(8) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin YÖK tarafından belirlenen ilkelere uyulur.

Diğer hükümler

MADDE 36- (1) Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği ve alınacak öğrenci kontenjanları, anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile kesinleşir ve ilan edilir.

(2) Danışman, atandıktan sonra danışman olduğu öğrenciler için Uzmanlık Alan dersini açabilir. Bu ders öğrencinin ulusal kredisine sayılmaz ve yıl boyunca devam eder. Bu derse ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir ve enstitü yönetim kurulunca uygulanır.

(3) Tez danışmanı önerisi ve atamasında, atanacak danışmanın, öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın gerektirdiği bilimsel alanda yayımlanmış araştırmalarının bulunması şartı aranır. Yükseköğretim kurumunda belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(4) Sanatta yeterlik danışmanı, ilgili alanda öğretim üyeleri veya öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisansüstü programın gerektirdiği bilimsel alanda yayımlanmış araştırmaları/sanatsal faaliyetleri bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri ile aynı kriterlere sahip doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(5) Tez çalışması niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(6) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı Üniversite dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden olabilir.

(7) Öğrenciye birden fazla ikinci tez danışmanı atanamaz.

(8) Danışman atanıncaya kadar; ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı danışmanlık görevini üstlenir.

(9) Tüm lisansüstü programlarda; danışman, ikinci danışman ve sınav jüri üyeleri, birbirlerinin ve öğrencinin birinci ve ikinci dereceden yakını olamaz.

(10) Tez danışmanı, öğrencinin bilimsel faaliyetleri ile ilgili gerekli işlemleri takip etmek zorundadır. Danışmanlık görevinin yürütülmediği tespit edildiği durumlarda, enstitü yönetim kurulu danışman değişikliği yapabilir.

(11) Tez danışmanı değişikliğine ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Danışmanın, Üniversiteden süresiz ayrılması (kurum değişikliği, emeklilik gibi) durumunda tez önerisi sunmayan öğrencinin danışmanlığı sona erer; anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrenciye yeni bir danışman atanır. Tez dönemindeki öğrencinin danışmanlığı, danışman ve öğrencinin muvafakatleri ile anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla devam ettirilebilir ya da danışman değişikliği yapılabilir.

b) Danışmanın herhangi bir nedenden dolayı 3 aydan daha az süre için Üniversite dışına çıkması halinde, öğrenci veya danışman tarafından talep edilmedikçe danışman değişikliği yapılmaz.

c) Danışmanın herhangi bir nedenden dolayı 3 aydan fazla süre ile Üniversite dışına çıkması halinde, tez önerisi sunmayan öğrencinin danışmanlığı sona erer; anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrenciye yeni bir danışman atanır. Tez dönemindeki öğrencinin danışmanlığı, danışman ve öğrencinin muvafakatleri ile anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla devam ettirilebilir ya da danışman değişikliği yapılabilir.

ç) Yukarıdaki haller dışında, öğrenci veya danışmanın, danışman değişikliği veya danışmanlık bırakma talepleri, ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeni bir danışman önerisinin sunulmasından sonra enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

d) Öğrencinin azami süresinin son yarılında danışman değişikliği yapılamaz ancak zorunlu durumlarda danışman değişikliği talepleri enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

e) Danışmanın uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi durumunda, danışman öğretim üyesine 3 aydan sonra ders ücreti ödenmez ve 6 aydan sonra tüm tez danışmanlıkları sona erer. Anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla ilgili öğrencilere yeni tez danışmanı atanır.

f) Öğretim üyelerinin izinli ve yurt içi/yurt dışı görevlendirmelerinin olduğu dönemlerde Uzmanlık Alan dersleri sona erer. İkinci tez danışmanları, üniversite dışı kurumlardan atanan danışmanlar ve emekli öğretim üyeleri Uzmanlık Alan dersi açamazlar.

(12) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılacak tez çalışmalarında; tez öneri formu enstitüye sunulmadan önce, ilgili etik kuruldan Çalışma İzin Belgesi alınır ve tez öneri formu ile birlikte enstitüye sunulur. Van YUHADYEK (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu) izni ile yapılan tez çalışmasının tamamlanmasını takiben ve tez savunması için enstitüye sunulmadan önce, buradan Çalışma Kesin Sonuç Onay Belgesi alınır ve tez ile birlikte enstitüye sunulur. Çalışma Kesin Sonuç Onay Belgesi olmayan tezler savunmaya alınmaz. Etik kurul izin belgeleri (Van YUHADYEK için Çalışma Kesin Sonuç Onay Belgesi) biten tezin sonuna eklenir.

(13) Senato tarafından oluşturulan; Fen ve Mühendislik Bilimleri Yayın Etiği Kurulu ve Sosyal ve Beşerî Bilimler Yayın Etiği Kurulu kararı gerektiren tez konusu için, mutlaka ilgili yayın etiği kurulu onay belgesi alınır ve tez önerisi ile birlikte enstitüye sunulur. Etik kurul izin belgeleri biten tezin sonuna eklenir.

(14) Doğrudan/dolaylı olarak insan ve/veya hayvan ile ilişkili olmayan çalışmalar veya bitkilerle ilgili olan çalışmalar için Etik Kurul Onay Belgesi gerektirip gerektirmediğine dair birim anabilim dalı kurulu önerisi, başvuru sırasında enstitüye sunulur ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(15) Enstitüler; yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programları için yaz okulu açabilir. Yaz okulu uygulamasında 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği esasları geçerlidir.

(16) Öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarda danışmanın gerekçeli görüşü, anabilim dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezler, geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla İngilizce de yazılabilir.

(17) Yabancı uyruklu adaylar ve lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Yurt içi veya yurt dışında lisans ya da yüksek lisans eğitim dili İngilizce olan programlardan mezun olan adaylardan yabancı dil yeterlik şartı aranmaz. Öğrenciler, Rektörlüğün belirlediği üç kişilik sınav kurulu tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavını başarmak zorundadır. Sınavı başaramayan veya Üniversite tarafından kabul edilen bir kurumdan Türkçe başarı belgesine sahip olmayan adaylar, lisansüstü dersleriyle birlikte Türkçe dersini de almak ve yüksek lisans tez çalışmasına geçmeden veya doktora yeterlik sınavından önce Türkçe yeterlik sınavını başarmak zorundadırlar. Bu koşulu sağlamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

b) Doktora/sanatta yeterlik programına başvurabilmek için gerekli olan yabancı dil şartı ile ilgili hususlar, Senatonun belirlediği esaslara göre düzenlenir.

c) Lisansüstü program başvurularında ALES puanı aranmaz.

ç) Sadece lisans ve/veya lisansüstü eğitimini yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, yabancı uyruklu öğrencilerin lisansüstü programlara kabul şartlarından faydalanamaz.

d) Lisans diploması ile doktora/sanatta yeterlik programına başvuracak adayların; lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir.

e) Bilimsel hazırlık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, eğitim-öğretimlerine bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder.

f) Enstitülerin lisansüstü programlarına başvurularda; ilgili programın anabilim/anasanat dalı tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu onayıyla açılan kontenjandan daha fazla talep olması halinde, başvuran adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulur. Adayların kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabulleri ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

g) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe dil şartı aranmaz.

ğ) Eğitim dili Türkçe olmayan lisansüstü programlara başvuracak olan yabancı uyruklu öğrencilerde herhangi bir Türkçe seviye tespit sınavına girmiş olma veya belge alma şartı aranmaz.

h) Tezler programın öğrenim dili göz önüne alınarak yazılır. Ancak Türkçe programlarda öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin tez yazımı; öğrenci ile danışmanın talebi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde, Türkçe dışında YÖK tarafından kabul edilen yabancı dillerde de (İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İtalyanca, Arapça, Farsça ve benzeri) geniş Türkçe özet eklenmesi şartıyla yazılabilir.

(18) Lisansüstü program kontenjanları, YÖK tarafından belirlenen lisansüstü programlarda görev alabilecek öğretim üyesi sayısı ve mevcut öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı dikkate alınarak, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı en fazla 14, tezsiz yüksek lisans programları için ise tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki danışmanlıklar hariç en fazla 16 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Ancak, YÖK ile yapılan protokol dahilinde ve Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlar için bu kontenjan %50’ye kadar artırılabilir.

(19) Üniversite tarafından yürütülen lisansüstü programlar Rektörlüğün bulunduğu il dışında sürdürülemez.

(20) Öğretmen yetiştirme alanlarındaki lisansüstü programlara kabul, değerlendirme ve verilecek diplomalara ilişkin usul ve esaslar ile bu programların asgari müşterek dersleri ve uygulamalarına ilişkin olarak gerekli hallerde Milli Eğitim Bakanlığının görüşü alınarak YÖK tarafından belirlenen esaslara uyulur.

(21) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(22) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık doktoraya eşdeğer düzeyde olup, bu uzmanlık eğitimleri 3/9/2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre yürütülür.

(23) Ders saydırma esasları şunlardır:

a) Bir öğrenci, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarında asıl öğrenci olarak öğrenim görmüş, herhangi bir nedenle öğrenimini yarıda bırakmış ve bir lisansüstü programa yeniden asıl öğrenci olarak kayıt yaptırmış ise bu durumda daha önce aldığı ve başardığı derslerden, anabilim/anasanat dalının içerik ve kredi denkliğine ilişkin alınan karar doğrultusunda, enstitü yönetim kurulunun kararıyla muaf tutulabilir.

b) Ders saydırma başvurusu, anabilim/anasanat dalı başkanlığına, ilk kayıt veya kayıt yenileme tarihi itibarıyla ilk bir ay içinde yapılır. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının oluşturduğu üç kişilik bir komisyon tarafından incelenir ve komisyonun görüşü enstitü yönetim kuruluna sunulur ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.

c) Lisans programlarında alınan dersler, lisansüstü programlarda okutulan derslerin yerine saydırılamaz.

(24) Öğrencilerin disiplin işlemlerinde 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38- (1) 9/3/2020 tarihli ve 31063 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 36 ncı maddenin yirmi birinci fıkrası uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

(3) 36 ncı maddenin on yedinci fıkrasının (h) bendi, Üniversite enstitülerine 2014-2015 eğitim-öğretim güz ve bahar döneminde kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencileri de kapsar.

Yürürlük

MADDE 39- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü yürütür.