Tarım ve Orman Bakanlığından:

VETERİNER ENSTİTÜLERİNİN TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Şap Enstitüsü ile veteriner enstitülerinin teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren; veteriner kontrol, araştırma-geliştirme, teşhis, analiz, üretim, eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetleriyle görevli veteriner enstitülerinin teşkilat, görev, çalışma usul ve esasları ile Şap Enstitüsü ve veteriner enstitülerinde görev yapan personelin görev, yetki, sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesi, 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Merkez ve Taşra Kuruluşlarına Döner Sermaye Verilmesi Hakkında Kanun ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 434 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akreditasyon: Türk Akreditasyon Kurumu ya da uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve denetlenmesini,

b) Araştırma komitesi: Enstitünün araştırma faaliyetlerinin koordinasyonunun sağlanması ve tüm projelere ait değerlendirilmelerin yapılması amacıyla kurulan komiteyi,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

ç) Birim: Enstitülerde laboratuvar hizmetleri harici hizmetlerin yürütüldüğü idari veya teknik yapılanmayı,

d) Birim sorumlusu: Birimin iş ve işleyişinden sorumlu müdür tarafından görevlendirilen personeli,

e) Enstitü: Veteriner kontrol, araştırma, teşhis, analiz, üretim, eğitim, yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürüten 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin on beşinci bölümünde yer alan I ve III sayılı listelerde sayılan Veteriner Enstitü Müdürlüklerini ve Şap Enstitüsü Müdürlüğünü,

f) Enstitü eğitim, yayım ve yayın komitesi: Enstitü yayım faaliyetleri için oluşturulan komiteyi,

g) Enstitü fen kurulu: Enstitülerin görev alanına giren teknik konuların görüşüldüğü ve değerlendirildiği kurulu,

ğ) Enstitü müdürü: Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak görev yapan ve enstitü olarak tanımlanan kuruluşlarda, kuruluşun sevk, idare ve işleyişinden sorumlu müdür kadrosundaki veteriner hekimi,

h) Enstitü müdür yardımcısı: Enstitü olarak tanımlanan kuruluşlarda, kuruluşun sevk, idare ve işleyişinden sorumlu müdür yardımcısı kadrosundaki veteriner hekimi,

ı) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

i) İç kontrol birimi: Tarım ve Orman Bakanlığının iç kontrol standartlarına uyum eylem planı çerçevesinde birimdeki mevcut tüm süreçlerin iç kontrol sistemine uygun olarak yürütülmesinden sorumlu birimi,

j) İç kontrol birimi sorumlusu: Enstitünün iç kontrol hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu ve müdür tarafından görevlendirilen personeli,

k) İdari hizmetler koordinatörü: Enstitünün idari konulardaki iş ve işleyişinden sorumlu personeli,

l) İl/ilçe müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerini,

m) Kalite yönetim birimi: Yürütülmekte olan akreditasyon veya diğer kalite yönetim sistemlerinin işleyişinden sorumlu birimi,

n) Kalite yönetim birim sorumlusu: Süreçlerin her aşamasında kalite yönetim sisteminin eksiksiz yürütülmesini sağlamaktan sorumlu ve müdür tarafından görevlendirilen personeli,

o) Komite: Belirli bir amaca yönelik olarak kurulmuş bilimsel ve teknik çalışma komiteleri,

ö) Laboratuvar: Veteriner teşhis ve analizi, veteriner sağlık ürünü üretimi ve kontrolü gibi hizmetleri yürüten birimi,

p) Laboratuvar sorumlusu: Laboratuvarın iş ve işleyişinden sorumlu en az üç yıllık laboratuvar tecrübesine sahip, uzmanlık, yüksek lisans veya doktora yapmış sağlık veya teknik personeli arasından görevlendirilen personeli,

r) Laboratuvar tecrübesi: Genel Müdürlüğün veteriner teşhis ve analiz laboratuvarları ile ilgili merkez biriminde, Bakanlık laboratuvar veya enstitü müdürlüklerinde çalışmış olma süresini,

s) Resmî veteriner hekim: 5996 sayılı Kanun kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

ş) Sağlık personeli: Veteriner hekimi ve biyoloğu,

t) TAGEM: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü,

u) Tekniker: Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretimini tamamlayan personeli,

ü) Teknik hizmetler koordinatörü: Enstitünün teknik konulardaki iş ve işleyişinden sorumlu personeli,

v) Teknik personel: Laboratuvarlarda teknik hizmet kadrosunda çalışan kimya mühendisi ve kimyageri,

y) Teknisyen: Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olan personeli,

z) Ulusal referans laboratuvarı: Teşhis ve analiz metot ve standartlarının belirlenmesi, laboratuvarlara yerleştirilmesi, kontrol edilmesi ve gerek duyulduğunda diğer laboratuvarlar tarafından yapılan analizlerin doğrulanmasından sorumlu Bakanlık tarafından yetkilendirilen laboratuvarları,

aa) Uluslararası referans laboratuvarı: Avrupa Birliği (AB) ve ülkemizin de üye olduğu Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi kurum ve kuruluşlarca teşhis, analiz ve doğrulama işlemlerini yapmakla yetkilendirilen laboratuvarı,

bb) Uzman veteriner hekim: 2/5/2018 tarihli ve 30409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında ve uzmanlık eğitimini tamamlayarak ilgili dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış veteriner hekimi,

cc) Üretim: Enstitü müdürlüklerince hayvan sağlığı alanında veya ilgili otorite tarafından izin verilmesi halinde beşeri tıbbi alanda kullanılan aşı, serum, antiserum, suş, biyolojik ürün, deney hayvanı, diğer test kiti gibi sağlık ürünlerinin araştırma-geliştirme safhaları veya nihai ürünün üretimine kadar olan tüm süreci,

çç) Validasyon: Ulusal veya uluslararası kabul görmüş standartlara göre bir metodun ölçüm prosedürünün veya bir yazılımın belirlenen koşullara ve amaçlara uygunluğunun objektif olarak test edilerek yazılı delillerle onaylanması için yapılan işlemleri,

dd) Yardımcı sağlık personeli: Veteriner sağlık teknikeri, sağlık teknikeri, veteriner sağlık teknisyeni, sağlık teknisyeni ve laborantı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, İdari Birimler, Görev, Yetki ve Sorumluluk ile Çalışma Esasları

Enstitülerin kuruluş ve organizasyonu

MADDE 5 – (1) Enstitülerin organizasyonları, enstitünün teklifi ve Bakan onayı ile oluşturulur.

(2) Enstitüler; enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcısı, idari hizmetler koordinatörü ve teknik hizmetler koordinatörü, teşhis, analiz, üretim ve kontrol hizmetlerini yürüten bakteriyoloji, viroloji, patoloji ve parazitoloji laboratuvarları, epidemiyoloji, numune kabul ve raporlama, kalite yönetim ve iç kontrol birimleri, eğitim, yayım ve yayın komitesi ile araştırma komitesi, fen kurulu ile idari ve mali işlerin yürütüldüğü temel birimlerden oluşur. Enstitünün faaliyet alanına göre yeni laboratuvarlar ve birimler oluşturulabilir.

Enstitülerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Enstitülerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Ülkemizde görülen her türlü hayvan hastalıkları ile ilgili teşhis, analiz, ileri analiz, kontrol ve epidemiyolojik çalışmaları yapmak, mücadele stratejileri belirlemek.

b) Teşhis, tedavi, analiz ve koruma için gerekli olan veteriner sağlık ürünlerini ve gerektiğinde diğer sağlık ürünlerini üreterek, gerekli teknolojileri kurmak ve geliştirmek, uluslararası ve ulusal kabul görmüş teşhis ve analiz metotlarını uygulamak, yeni teşhis metotlarının geliştirilmesini ve uygulanmasını yaygınlaştırmak ve ülkesel metot birlikteliği çalışmasına katkıda bulunmak.

c) Ulusal kalkınma hedefleri ile dünyadaki teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri göz önünde tutarak, hayvan sağlığı alanında sorunları ortaya koymak, çözümlemek ya da çözümlenmesine yardımcı olmak, bu alanda Bakanlıkça yetki verilen konularda araştırma yapmak, bulgularını Bakanlığın onayı ile bilim dünyasına duyurmak, bu çalışmaları hayvan, insan ve çevre sağlığını kapsayacak şekilde tek sağlık anlayışı çerçevesinde yürütmek.

ç) TAGEM tarafından belirlenecek esaslar dâhilinde hazırlanacak araştırma plan ve projelerin değerlendirilmesinde görev almak, proje tekliflerini hazırlamak ve araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasına yardımcı olmak.

d) Bünyesinde oluşturulan bölümler veya laboratuvarlar vasıtasıyla diğer kuruluşlara, ihtiyaç halinde teknik yardım sağlamak, hizmet içi eğitim program tekliflerini hazırlamak ve onaylanmasını takiben uygulamaya koymak ve bu kapsamda yürütülen faaliyetler için personel ve eğitim kayıtlarını tutmak.

e) Uluslararası kurum ve kuruluşlarla proje, teşhis, analiz ve üretim faaliyetlerinde bulunmak.

f) Çalışma alanlarına giren konularda eğitim programları hazırlamak, uygulamak, ulusal ve uluslararası seminer, konferans, kongre ve benzeri toplantılara katılmak, düzenlenmesinde ortak veya organizatör olarak görev yapmak.

g) Teknik konularda, il müdürlükleri ve konu ile ilgili kuruluşlar arasında iş birliği yapmak ve bu çalışmalarla ilgili koordinasyonu sağlamak.

ğ) Yayıma gidecek her türlü araştırma sonucunu Bakanlık ilgili birimleri ile koordinasyon sağlanarak ulusal veya uluslararası dergilerde yayımlatmak veya enstitüye ait dergilerde yazılı vasıtalara dönüştürmek, araştırma, yayım çalışmalarını geliştirmek üzere toplantı, seminer, eğitim programı hazırlamak ve bu konularda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

h) Yurt dışından ithal edilen ve ülkemizde üretilen veteriner sağlık ürünlerinin kalite kontrol analizlerini yapmak ve aşı, serum üretimleri ile diğer bilimsel çalışmalarda kullanılacak suş, hücre ve serum bankası hizmetlerini yürütmek.

ı) Genetik, toksikolojik ve doping kontrol analizi ile Bakanlıkça gerekli görülen diğer analizleri yapmak.

i) Uzmanlık alanıyla ilgili görüş hazırlamak ve Bakanlığa bildirmek.

j) Bakanlık tarafından yetkilendirilen ulusal referans laboratuvarı faaliyet alanıyla ilgili bilimsel çalışma yapmak, ulusal ve uluslararası yayımları takip etmek, bilimsel yayım ve rapor hazırlamak, sürveyans çalışmalarının yürütülmesini sağlamak, kapsamındaki laboratuvarların periyodik kontrolünü yapmak, saha rehberlerinin ve metotların hazırlanmasına öncülük etmek, laboratuvar tanı standardizasyonuna yönelik ulusal standartlarını hazırlamak ve dış kalite kontrol çalışmalarını ve karşılaştırma çalışmalarını yürütmek.

k) Enstitü müdürlükleri bünyesinde yer alan ulusal ve/veya uluslararası referans laboratuvarlarının, 11/12/2011 tarihli ve 28139 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğinde ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen yetki ve görevleri yerine getirmesini sağlamak.

l) Teşhis, analiz ve üretim faaliyetleriyle ilgili olarak; numune veya ürünün kuruma girişinden itibaren, laboratuvara sevki, sonucun raporlanması, imhası ile ürünlerin üretimi, satışı, il/ilçe müdürlükleri veya müşteriye sevki dâhil olmak üzere tüm aşamalara ilişkin kayıtları tutmak.

m) Bakanlık tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Enstitü müdürünün nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 7 – (1) Enstitü müdürünün, enstitünün faaliyet alanlarıyla ilgili bağlı bulunduğu Bakanlığın merkez biriminde, enstitülerinde veya laboratuvarlarında görev yapmış en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip veteriner hekim olması esastır.

(2) Enstitü müdürü, enstitüyü temsil eder. Bakanlıkça belirlenmiş plan ve programlar çerçevesinde enstitüyü yönetir. Enstitünün işleyiş ve faaliyetlerinden sorumludur.

(3) Enstitü müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bakanlığın araştırma politikası çerçevesinde enstitünün uzun vadeli çalışma hedefleri ve strateji planı ile yıllık çalışma programlarını hazırlamak.

b) Enstitünün personel ihtiyacını belirlemek, kurum içi personel dağılımını ve görevlendirmeleri yapmak.

c) Her türlü harcama için harcama yetkilisi olarak görev yapmak, gerekli gördüğü konularda geçici ve sürekli komisyonlar kurmak.

ç) Enstitünün bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak, yürütmek, gerekli her türlü tedbiri almak.

d) Genel Müdürlük tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Enstitü müdür yardımcısının nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Enstitü müdür yardımcısının, enstitünün faaliyet alanlarıyla ilgili bağlı bulunduğu Bakanlığın merkez biriminde, enstitülerinde veya laboratuvarlarında görev yapmış en az üç yıllık mesleki tecrübeye sahip veteriner hekim olması esastır. Enstitü müdür yardımcısı, enstitü müdürünün yokluğunda enstitüyü temsil eder ve enstitünün işleyiş ve faaliyetlerinden enstitü müdürüne karşı sorumludur. Enstitü müdür yardımcısı enstitü müdürü tarafından verilecek görevleri yapar.

İdari hizmetler koordinatörü ve teknik hizmetler koordinatörünün nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Enstitü müdürü, faaliyetlerin daha iyi yürütülmesi amacıyla, personel arasından, teknik ve idari işlerin yürütülmesi için gerekçesiyle birlikte koordinatör görevlendirilmesini talep edebilir. Koordinatör görevlendirmesi enstitü müdürünün teklifi ve Genel Müdür onayıyla gerçekleşir.

(2) Teknik hizmetler koordinatörü olarak ilk kez görevlendirilecek kişinin, en az üç yıl laboratuvar veya enstitü tecrübesine sahip yüksek lisans, uzmanlık veya doktora yapmış veteriner hekim olması esastır.

(3) İdari hizmetler koordinatörü olarak görevlendirilecek kişinin, en az üç yıl enstitü tecrübesi ve en az 4 yıllık fakülte mezunu olması esastır.

(4) İdari hizmetler koordinatörü ve teknik hizmetler koordinatörünün görev, yetki ve sorumlulukları enstitü müdürünce belirlenir.

(5) İdari hizmetler koordinatörü ve teknik hizmetler koordinatörü, yürüteceği işlerle ilgili olarak enstitü müdürü ve müdür yardımcısına karşı sorumludur.

Laboratuvar ve laboratuvar sorumlularının görevleri

MADDE 10 – (1) Laboratuvar, bölüm çalışmalarının iyi bir şekilde yürütülebilmesi için bölüm altında ya da bağımsız olarak kurulan organizasyon birimleridir. Her laboratuvarda bir laboratuvar sorumlusu ve en az bir sağlık ve/veya bir teknik personel bulunması esastır.

(2) Laboratuvar sorumlusunun görevleri şunlardır:

a) Laboratuvar çalışma planı ve programı hazırlamak.

b) Laboratuvara gelen numunelerin her türlü teşhis, analiz ve testlerini yapmak, veteriner sağlık ürünlerini üretmek, ürün ve maddelerinin zararsız, arınık ve koruyucu olmasını sağlamak.

c) Laboratuvarın dünyada kabul görmüş Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), İyi Üretim Uygulamaları (GMP), İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), Uluslararası Hayvan Genetik Birliği (ISAG), Resmi Analitik Kimyacılar Derneği (AOAC), Yarış Kimyacıları Birliği (AORC), uluslararası ve/veya ulusal farmakope ve benzeri uluslararası ve ulusal metotlar ile çalışmasını temin etmek ve kalite yönetimi gereğince bu durumun sürdürülmesini sağlamak.

ç) Laboratuvarda bulunan personelin mevzuat çerçevesinde uyum içerisinde çalışmasını temin etmek, iş güvenliği ve biyogüvenlik kurallarına uygun olarak laboratuvar ve çalışma ortamının devamını sağlamak.

d) Laboratuvar çalışmalarında kalite yönetim sisteminin gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak, personel eğitimi, teşhis ve analiz metotlarının validasyonunu sağlamak, raporları düzenlemek ve bildirimleri yapmak.

e) Laboratuvarda kullanılan cihaz, sarf malzeme ve kimyasalların korunmasını, kullanılmasını, depolanmasını, bakımlarının yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak, laboratuvarın ihtiyaçlarını enstitü müdürüne bildirmek.

f) Enstitü müdürünce verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.

Sağlık, teknik ve yardımcı sağlık personelinin görevleri

MADDE 11 – (1) Sağlık ve teknik personelin görevleri şunlardır:

a) Numunenin test, analiz, teşhisini yapmak, veteriner sağlık ürünlerini üretmek.

b) Laboratuvarın dünyada kabul görmüş uluslararası ve ulusal metotlar ile çalışmalarını gerçekleştirmesini sağlamak, kalite yönetim sistemi, iş güvenliği ve biyogüvenlik kurallarına uygun olarak diğer personelle uyum içerisinde işlerini yürütmek, ürün ve maddelerinin zararsız, arınık ve koruyucu olmasını sağlamak.

c) Laboratuvarda kullanılan cihaz, sarf malzeme ve kimyasalların korunmasını, kullanılmasını, depolanmasını, bakımlarının yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak ve bildirimleri yapmak.

ç) Enstitü müdürü ve laboratuvar sorumlusu tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Yardımcı sağlık personelinin görevleri şunlardır:

a) Numuneyi analiz, teşhis veya üretilecek ürün için ön hazırlık yaparak uygun hale getirmek.

b) Enstitü müdürü, laboratuvar sorumlusu, sağlık ve teknik personel tarafından verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

Çalışma esasları

MADDE 12 – (1) Enstitüler, bütçe hazırlık takvimine uygun olarak bulundukları yıl içerisinde, tabi oldukları döner sermaye kanunu ve diğer ilgili mevzuata göre bir sonraki yıl için çalışma programı ve bütçe teklifi hazırlar. Program, enstitü fen kurulunda görüşülerek son şeklini alır. Enstitü, çalışmalarını belirlenen programa uygun olarak yürütür.

(2) Enstitülerin sorumlu olduğu iller Bakanlık tarafından belirlenir. Hastalık takibi, aşılamalarda etkinlik kontrolü, sağlık taraması ve epidemiyolojik çalışma amacıyla enstitüler sorumlu olduğu illerde haberli veya habersiz olarak çalışma yapabilir. Enstitüler sorumluluk alanı dışındaki illerde yaptıkları faaliyetlerde, ihtiyaç halinde Bakanlık birimlerinden gerekli yardım ve teknik desteği alırlar.

(3) Veteriner teşhis ve analizi yapan enstitülerin bünyelerinde; bakteriyoloji, viroloji, seroloji, patoloji, parazitoloji, toksikoloji, biyokimya, genetik, gıda, yem, katkı, kalıntı, doping, veteriner sağlık ürünü ve ilaç kalite kontrolü olmak üzere Bakanlıkça belirlenecek sayıda ve alanda faaliyet göstermesi esastır. Bu alanlar dışında faaliyet göstermek isteyen enstitü, yeni faaliyet alanına ilişkin bağlı bulunduğu Genel Müdürlükten izin almak zorundadır.

(4) Veteriner sağlık ürünü üretimi yapan enstitülerde, üretim laboratuvarının yanı sıra üretimin iç kontrolünün yapıldığı veteriner sağlık ürünü kontrol bölümü bulundurulması zorunludur.

(5) Enstitülerde, idari ve mali işler birimi altında döner sermaye işletmesi, sivil savunma, taşınır kayıt, muhasebe, personel, sosyal hizmetler, satın alma, iş güvenliği, evrak, arşiv, santral gibi büro hizmetlerini yürüten alt birimler ile atölye, bilgi işlem gibi destek hizmetleri için birimler ya da alt birimler oluşturulabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurul, Komite ve Birimler

Enstitü fen kurulu

MADDE 13 – (1) Enstitü fen kurulu; enstitü müdürü, müdür yardımcısı, koordinatörler, bölüm, laboratuvar ve birim sorumluları, sağlık personeli ve teknik personelden oluşur. Gündem gereği bilgisine ihtiyaç duyulan uzmanlar ayrıca kurula katılabilir. Enstitü fen kuruluna enstitü müdürü başkanlık yapar.

(2) Enstitü fen kurulu; en az üç ayda bir enstitü müdürünün tespit ettiği gün ve saatte gündemi görüşmek üzere toplanır. Toplantılar en az bir gün önceden gündem ile birlikte duyurulur.

(3) Enstitü fen kurulunun görevleri şunlardır:

a) Faaliyet alanlarında bilimsel ve teknik konularda değerlendirme yaparak kurumun yürüteceği çalışmalara ilişkin kararlar almak.

b) Faaliyet ve araştırma konuları ile ilgili yayım, konferans, kongre, sempozyum gibi konularda personele bilgilendirme yapmak, personelin her türlü bilimsel aktiviteye katılımını teşvik etmek.

c) Ülkemizde veya sorumlu olduğu bölgede çıkan salgın hastalıklar ve mücadele yöntemleri hakkında tavsiye raporu hazırlamak.

ç) Enstitünün faaliyet alanına giren konularda, karşılaştığı farklı uygulamalar ve görüş ayrılıkları konularında değerlendirme yapmak.

d) Enstitünün görev alanı kapsamında hayvan hastalıklarıyla mücadele amacıyla ilgili laboratuvar sorumlusu tarafından hazırlanan stratejik plan taslaklarını değerlendirmek ve enstitü müdürüne sunmak.

e) Enstitü müdürünce verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

Enstitü araştırma komitesi

MADDE 14 – (1) Enstitü araştırma komitesi, müdür ya da müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı veya teknik koordinatör başkanlığında toplanır. Üyeler, enstitüde çalışan sağlık personeli ve teknik personelden oluşur. Enstitü araştırma komitesinin sekretaryası, enstitü müdürü tarafından belirlenir. Toplantı gündemi sekretarya tarafından hazırlanarak katılımcılara duyurulur. Öneriler, Bakanlık stratejik plan ve amaçları doğrultusunda öngörülen hedeflere göre değerlendirilir. Enstitü araştırma komitesinin kararları, toplantıyı takiben ilgili birimlere bildirilir.

(2) Enstitü araştırma komitesinin görevleri şunlardır:

a) Yeni teklif, devam eden ve sonuçlanan projeleri değerlendirmek ve karara bağlamak.

b) Projelere ilişkin duyuru ve bildirimleri yapmak.

c) Enstitü müdürünce verilecek diğer konularda çalışma yapmak.

Eğitim, yayım ve yayın komitesi

MADDE 15 – (1) Eğitim, yayım ve yayın komitesi, fen kurulunun tavsiyesiyle enstitü müdürü tarafından enstitü bünyesinde yürütülen eğitim, yayım ve yayın faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla kurulur. Eğitim, yayım ve yayın komitesinin faaliyetleri, teknik hizmetler koordinatörünün sorumluluğunda yürütülür. Teknik hizmetler koordinatörünün bulunmadığı durumlarda, Eğitim, yayım ve yayın komitesi faaliyetleri müdür yardımcısı tarafından yürütür.

(2) Eğitim, yayım ve yayın komitesinin görevleri şunlardır:

a) Fen kurulu ile eğitim, yayım ve yayın komitesi sekretaryasını yürütmek.

b) Dergi künyesini oluşturmak ve yayın kuralları çerçevesinde işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

c) Enstitü, bilimsel dergi yayımlıyorsa, dergi yayım kurulunu oluşturmak.

ç) Enstitü müdürünce verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

Epidemiyoloji birimi

MADDE 16 – (1) Epidemiyoloji birimi; veteriner hekim sorumluluğunda en az bir sağlık personelinden oluşur. Gerekli görüldüğü takdirde biyoistatistik alanında yüksek lisans veya doktora yapmış sağlık personeli ile bilgisayar bilgisi olan yeteri kadar teknisyen veya diğer personel görevlendirilebilir. Birim, hastalıklar konusunda ilgili laboratuvarlar ile koordineli çalışır.

(2) Epidemiyoloji biriminin görevleri şunlardır:

a) Hayvan hastalıkları ve ekonomik kayıplar konusunda ulusal ve gerekli olması halinde uluslararası epidemiyolojik analiz ve sürveylans programlarına katılmak.

b) İl müdürlükleriyle iş birliği içerisinde, sorumlu olduğu veya belirlenen illerde, halk sağlığı ve hayvan sağlığı konularında verimlilik parametrelerini de kapsayan epidemiyolojik saha çalışması programları tasarlamak, gerekli eğitimleri düzenlemek ve epidemiyolojik analizleri yapmak ve enstitü müdürlüğüne raporlamak.

c) Sorumlu olduğu illerdeki resmi veteriner hekimler ile epidemiyolojik saha araştırmaları konusunda iş birliği yapmak, epidemiyoloji ve bilgi sistemi temel prensipleri konusunda, sorumlu olduğu illerden seçilen sağlık personeline hizmet içi eğitim düzenlemek.

ç) Bakanlık tarafından uygulanmakta olan hastalık kontrol stratejilerinin enstitünün sorumlu olduğu illerdeki etkisinin araştırılması konusunda iş birliği yapmak, hayvan sağlığı ve yetiştiriciliğiyle ilgili risk analizleri yapmak.

d) Enstitü müdürünce verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

Numune kabul ve raporlama birimi

MADDE 17 – (1) Numune kabul ve raporlama birimi en az bir veteriner hekim sorumluluğunda yeteri kadar teknik ve yardımcı personelden oluşur. Enstitülerde numune kabul ve raporlama birimini bulundurmak zorundadır.

(2) Numune kabul ve raporlama biriminin görevleri şunlardır:

a) Gelen numunelerin biyogüvenlik ve biyoemniyet tedbirlerini almak, tasnif etmek, ilgili bölüm veya laboratuvara sevk etmek, kayıtlarını tutmak ve raporlamasını yapmak.

b) Enstitü müdürünce verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

Kalite yönetim birimi

MADDE 18 – (1) Kalite yönetim birimi, kalite yönetim sistemi ve standartlar konusunda eğitim almış birim sorumlusu ve yeteri kadar personelden oluşur.

(2) Kalite yönetim biriminin görevleri şunlardır:

a) Enstitü müdürlüğünde kullanılan standartlara ve/veya kılavuz standartlara göre kalite ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu ve izlenebilirliğini sağlamak.

b) Kalite yönetim sistemine ait her türlü dokümantasyonu yapmak, güncelliğini sağlamak ve sürdürebilirliğini temin etmek.

c) Enstitü müdürünce verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

İç kontrol birimi

MADDE 19 – (1) İç kontrol birimi, iç kontrolle ilgili eğitim almış birim sorumlusu ve yeteri kadar personelden oluşur.

(2) İç kontrol biriminin görevleri şunlardır:

a) Yönetim sistemi politikalarını ve hedeflerini karşılayan, yönetim sistemine ait dokümanları hazırlamak, uygulamak, güncelliğini ve sürdürülebilirliğinin takibini sağlamak.

b) İç kontrol sisteminin yeterliliği, etkinliği ve işleyişi ile ilgili olarak enstitü müdürüne bilgi sağlamak, değerlendirme yapmak ve önerilerde bulunmak.

c) Enstitü müdürünce verilen diğer benzeri görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

MADDE 20 – (1) Enstitülerin insan kaynakları; Bakanlık onayı ile norm kadro çerçevesinde atanan veya görevlendirilen; müdür, müdür yardımcısı, idari koordinatör, teknik hizmetler koordinatörü, bölüm sorumlusu, birim sorumlusu, laboratuvar sorumlusu, sağlık personeli, teknik personel, yardımcı sağlık personeli ile işçi ve diğer personelden oluşur.

(2) Gerektiğinde elektrik, elektronik, makine, fizik, çevre, bilgisayar mühendisi ile istatistik bölümü veya bu alanlardan mezun olan tekniker ve teknisyen istihdam edilebilir.

(3) Enstitülere yeniden veya yer değiştirme suretiyle atanacak personelde ilgili yönetmelik hükümlerine ilave olarak aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Enstitülere atanacak sağlık ve teknik hizmetler sınıfı personelin hizmet süresi on yıldan az olması gerekir. Hizmet süresinin on yıldan fazla olması durumunda en az üç yıl laboratuvar tecrübesine sahip olması gerekir. İhtiyaç duyulan konularda veteriner hekimlikte uzmanlık/yüksek lisans veya doktora eğitimini tamamlayan personelde laboratuvar tecrübesi ve hizmet süresi şartı aranmaz.

b) Elektrik, elektronik, makine, fizik, çevre, bilgisayar mühendisi, istatistik bölümü veya bu alanlardan mezun olan tekniker ve teknisyen ile laboratuvarda bilfiil çalışma gerektirmeyen idari ve mali işler ve benzeri bölümlerde görev alacak personelde laboratuvar tecrübesi ve hizmet süresi şartı aranmaz.

c) Enstitüler arası yapılacak atamalarda Genel Müdürlüğün görüşü alınır.

Teşhis, analiz ve test metotları

MADDE 21 – (1) Enstitülerde teşhis, analiz ve test metotları konusunda öncelikle güncel validasyonları yapılmış uluslararası veya ulusal metot kullanımı esastır.

(2) Yeni geliştirilen veya ilk kez uygulanmaya başlanacak metot, Bakan onayından sonra uygulamaya konulur.

Döner sermaye ücretleri

MADDE 22 – (1) Enstitü müdürlüğü tarafından verilen teşhis, analiz, test, eğitim, danışmanlık, kontrol, ürün satışı, deney hayvanı ve sair hizmetler için uygulanacak ücretler Bakan onayıyla belirlenir.

(2) Belirlenen hizmetler karşılığında alınan ücretlerle ilgili döner sermaye iş ve işlemleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Enstitüler, organizasyon yapılarını bu Yönetmeliğin yayımından itibaren altı ay içerisinde Genel Müdürlüğe teklif ederler. Organizasyon yapıları, Bakan onayı ile oluşturulur.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.