Ticaret Bakanlığından:

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 25/1/2024 tarihli ve 8142 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar ile 25/1/2024 tarihli ve 8142 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde yer alan;

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

b) Beyanname sırasına göre tahsis yöntemi (BSGTY): Tarife kontenjanının Bakanlıkça, ithalatı gerçekleştirilecek eşyaya dair gümrük beyannamesi tescil numarası sırası esas alınarak tahsis edildiği yöntemi,

c) GTİP: Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ç) Tarife kontenjanı dönemi: Tarife kontenjanı kapsamında ithalatın yapılabileceği dönemi,

ifade eder.

Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı          

MADDE 4- (1) Ekli tabloda yer alan tarife kontenjanlarının dağıtımı BSGTY ile tarife kontenjanı dönemi içerisinde yapılır.

(2) Gümrük beyannamesinin tescili esnasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi suretiyle tarife kontenjanlarından yararlanılacağının beyan edilmesi müracaat hükmündedir.

(3) Tarife kontenjanlarının tahsisatı, tarife kontenjanı konusu eşyaya ilişkin gümrük beyannamesinin tescil numarası sırası esas alınarak yapılır. Bu şekilde tahsis edilen miktar toplam tarife kontenjanından düşüm yapılarak kontenjanın tamamı tahsis edilir. Tarife kontenjanlarından faydalanmak üzere talep edilen miktarın mevcut tarife kontenjanı miktarını aşması halinde sistem tarafından bilgilendirme mesajı verilir.

(4) Tarife kontenjanları, bir gümrük beyannamesi kapsamında en fazla ekli tablodaki azami miktar sütununda belirtilen miktarlar kadar kullandırılır. Azami miktarı aşan kısım için ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır. Söz konusu tarife kontenjanları için beyanname tescil tarihini takip eden 3 gün içinde yeniden tarife kontenjanından faydalanılamaz.

Diğer mevzuat hükümleri

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ, tarife kontenjanları kapsamında ithalatı gerçekleşecek eşyanın ithalatının tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 

Yetki

MADDE 6- (1) Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

TABLO

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu

Azami Miktar

Tahsisat Yöntemi

1206.00.91.00.19

Diğerleri

15.04.2024

(Bu tarih dahil)

8.000 ton

BSGTY

1206.00.99.00.19

Diğerleri

BSGTY

1512.11.91.00.00

Ayçiçek Tohumu Yağı

8.000 ton

BSGTY