Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİ VE ZEMİN LABORATUVARLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/12/2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kuruluş yetkililerinin imza beyanına sahip olması ve T.C. kimlik numarasını sunması.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin onuncu fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin on dördüncü fıkrasında yer alan “26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da” ibaresi ve on beşinci fıkrasında yer alan “5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından adli sicil kaydı bulunmayan,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu fiyatlara katma değer vergisi dahil değildir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Mücbir durumlar

GEÇİCİ MADDE 7- (1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinin Elbistan ve Pazarcık ilçeleri merkezli meydana gelen iki büyük deprem sonrasında, Bakanlıkça yürütülen hasar tespit çalışmaları sonucunda ildeki inşası tamamlanarak kullanıma açılan yapılardan en az %20’sinin kullanılamaz (orta hasarlı, ağır hasarlı, yıkılacak, acil yıkılacak ve yıkık) durumda olduğunun tespit edilmesi halinde, bu durumdaki her bir il için Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca belirlenen o ilde faaliyet gösterebilecek yapı malzemesi laboratuvarı ve zemin laboratuvarı için ayrı ayrı olmak üzere 2 adede kadar daha laboratuvar kuruluşu izin belgesi verilir.

(2) Bu madde kapsamında tespit edilen iller için izin belgesi talebinde bulunan laboratuvarlara, mevcut sıralamasına göre, 5 inci maddenin birinci fıkrası ile 6 ncı maddenin altıncı fıkrasının (ğ) bendi koşulları aranmaksızın laboratuvar izin belgesi verilir.

(3) Bu madde kapsamında açılacak laboratuvarlara, 6 ncı madde kapsamında açılan laboratuvarlarda uygulanan süreler uygulanmaz.

(4) Bu madde kapsamında izin belgeli laboratuvar açılmaması halinde, diğer ilde faaliyet gösteren izin belgeli laboratuvarlar sahip oldukları kapsam listesinde yer alan deneyler için numune toplama istasyonu açabilirler. Ancak o ilde bu madde kapsamında izin belgeli bir laboratuvarın açılması halinde açılış sırasına göre diğer ilde faaliyet gösteren izin belgeli laboratuvarlar numune toplama istasyonunu altı ay içerisinde kapatmak zorundadırlar.

(5) Bu madde kapsamında açılan laboratuvar kuruluşları, sonraki yıl için yapılacak o ilde faaliyet gösterebilecek laboratuvar kuruluşu sayısı hesabında dikkate alınır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-9 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.

Eki için tıklayınız.