T.C.

Yargıtay

3. Ceza Dairesi

2023/17048 E., 2023/8966 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
MAHKEME KARARI : Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin
TALEBE KONU HÜKÜM : İlk Derece Mahkemesince verilen mahkumiyet hükmüne yönelik istinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddi
SUÇ : Silahlı terör örgütüne üye olma

İtiraz yazısı ile dava dosyası incelenip gereği düşünüldü:

İTİRAZIN KONU VE KAPSAMI:
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 04.10.2023 tarih, 2023/86804 ... yazısında
Sanık ... adına alındığı anlaşılan ByLock hesabının çözümlenmesinde 491362 ID numaralı kullanıcının sanık olduğu, ekli kişi ve ekleyen kişiler listesinde dava sanığı eşi ... ... haricinde başkaca kişilerin bulunmadığı, sadece sanık ve eşi arasında gerçekleşen iletişimin, kişisel ve ailevi nitelikte elektronik mesajlardan oluştuğu, sanığın görüşebileceği kişi listesinde eşi haricinde başka bir kişi yer almadığı, tutanakta sanığın örgütsel faaliyetlerde kimliğini gizlemek amacıyla aldığı düşünülebilecek bir kod isim de tespit edilemediği anlaşılmaktadır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Yüksek Daire'nin yerleşik içtihatlarına göre, terör örgütüne üyeliğin delili olarak kabul edilebilmesi için örgütsel faaliyetlerde örgütsel gizliliğin sağlanması amacıyla ByLock hesabı oluşturulması ve/veya kullanılması gerekmektedir. Tespite konu 491362 ID nolu ByLock hesabının sanığın kullanması amacıyla alındığı anlaşılmış ise de örgütsel bir amaca yönelik olarak alındığına ilişkin her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil dosya kapsamında bulunmadığından ve elde edilen deliller kapsamında hesabın kişisel ve ailevi bir saikle oluşturulduğuna yönelik sanık lehine şüphe oluştuğu, diğer eylemlerinin ise sanığın konum ve kişisel özellikleri nazara alındığında sempati ve iltisak boyutununa kaldığı gözetilerek, atılı suçtan beraati yerine delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi karşısında, hükmün onanmasına ilişkin Yüksek Dairenizin kararı hukuka aykırı görülmekle sanık lehine 5271 ... Kanun’un 308. maddesi uyarınca itiraz olağanüstü kanun yoluna başvurulduğu belirtilerek kararın düzeltilmesi için itirazda bulunduğu anlaşılmaktadır.

YARGILAMA SAFAHATI VE HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan sanık hakkında Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.06.2018 tarihli 2017/146 Esas ve 2018/398 ... kararı ile verilen mahkumiyet kararının istinaf edilmesi üzerine, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin 15.11.2018 tarihli 2018/2650 Esas ve 2018/1892 ... kararı ile istinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddine dair kararın temyizi sonucu, kararın onanmasına ilişkin Yargıtay (kapatılan) 16. Ceza Dairesinin 22.10.2019 ... ve 2019/824 Esas, 2019/6283 ... onama Kararın ile onandığı görülmüştür.
İtiraz ve ekli dosya 6352 ... Kanun'un 99 uncu maddesi ile değişik CMK'nın 308/2, 3 üncü madde ve fıkralarınca Dairemizce incelendiğinde;
Ayrıntıları Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.09.2017 tarih, 2017/16-956 Esas ve 2017/970 ... kararı ile onanarak kesinleşen, Dairemizin İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarih, 2015/3 Esas, 2017/3 ... kararında ve Dairemizce de benimsenen, istikrar kazanmış yargısal kararlarda açıklandığı üzere;

Örgüt üyesi, örgüt amacını benimseyen, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olan ve bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olmak üzere kendi iradesini örgüt iradesine terk eden kişidir. Örgüt üyeliği, örgüte katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir. Örgüt üyesi örgütle organik bağ kurup faaliyetlerine katılmalıdır. Organik bağ, canlı, geçişken, etkin, faili ... ve talimat almaya açık tutan ve hiyerarşik konumunu tespit eden bağ olup, üyeliğin en önemli unsurudur. Örgüte yardımda veya örgüt adına suç işlemede de, örgüt yöneticileri veya diğer mensuplarının ... ya da talimatları vardır. Ancak örgüt üyeliğini belirlemede ayırt edici fark, örgüt üyesinin örgüt hiyerarşisi dahilinde verilen her türlü ... ve talimatı sorgulamaksızın tamamen teslimiyet duygusuyla yerine getirmeye hazır olması ve öylece ifa etmesidir.

Silahlı örgüte üyelik suçunun oluşabilmesi için örgütle organik bağ kurulması ve kural olarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerin bulunması aranmaktadır. Ancak niteliği, işleniş biçimi, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, örgütün amacı ve menfaatlerine katkısı itibariyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk özelliği olmasa da ancak örgüt üyeleri tarafından işlenebilen suçların faillerinin de örgüt üyesi olduğunun kabulü gerekir. Örgüte sadece sempati duymak ya da örgütün amaçlarını, değerlerini, ideolojisini benimsemek, buna ilişkin yayınları okumak, bulundurmak, örgüt liderine saygı duymak gibi eylemler örgüt üyeliği için yeterli değildir. (Evik, Cürüm işlemek için örgütlenme, Syf. 383 vd.)

Örgüte bilerek ve isteyerek katılması, katıldığı örgütün niteliğini ve amaçlarını bilmesi, onun bir parçası olmayı istemesi, katılma iradesinin devamlılık arz etmesi gerekir. Örgüte üye olan kimse, bir örgüte girerken örgütün kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla kurulan bir örgüt olduğunu bilerek üye olmak kastı ve iradesiyle hareket etmelidir. Suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olmak suçu için de saikin "suç işlemek amacı" olması aranır (... özel kısım syf. 263-266, Alacakaptan Cürüm İşlemek İçin Örgüt syf. 28, Özgenç Genel Hükümler syf. 280).
Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.09.2017 tarihli ve 2017/16-956 Esas ve 2017/370 ... kararı ile onanarak kesinleşen, Yargıtay (Kapatılan) 16. Ceza Dairesinin İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarihli ve 2015/3 Esas, 2017/3 ... kararında ve Dairemizin müstakar kararlarında açıklandığı üzere; ByLock iletişim sisteminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacağında kuşku bulunmamakta ise de, 491362 ID numaralı ByLock hesabına ait tespit tespit ve değerlendirme tutanağına göre sadece aynı suçtan yargılanan eşinin kayıtlı olduğu ByLock ID numarası üzerinden eşi ile mesajlaşan, bizzat yazdığı mesajlarda örgütsel bir içerik belirlenemeyen sanığın anılan sisteme örgüt talimatı ile dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullandığının her türlü şüpheden uzak kesin olarak ortaya konamadığı gibi örgütün hiyerarşik yapısına organik bağla katıldığına dair başkaca faaliyetlerine ilişkin delil de ikame olunamayan sanığın ispat edilemeyen müsnet suçtan beraati yerine, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yetersiz gerekçe ile mahkumiyet hükmü kurulması,
Kanuna aykırı olmakla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz sebepleri yerinde görülmüştür.

KARAR: Açıklanan sebeplerle;

1-Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz talebinin KABULÜNE,

2-Yargıtay (kapatılan) 16. Ceza Dairesinin 22.10.2019 ... ve 2019/824 Esas, 2019/6283 ... ilamının I nolu ONAMA kararının, "TCK'nın 314/2 nci maddesi uyarıca silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkumiyetine dair hükmün onanması" yönünden KALDIRILMASINA diğer bölümlerinin aynen muhafazasına.

3- Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 26.09.2017 tarihli ve 2017/16-956 Esas ve 2017/370 Karar ... kararı ile onanarak kesinleşen, Yargıtay (Kapatılan) 16. Ceza Dairesinin İlk Derece Mahkemesi sıfatıyla verdiği 24.04.2017 tarihli ve 2015/3 Esas, 2017/3 ... kararında ve Dairemizin müstakar kararlarında açıklandığı üzere; ByLock iletişim sisteminin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının kullanmaları amacıyla oluşturulan ve münhasıran bu suç örgütünün bir kısım mensupları tarafından kullanılan bir ağ olması nedeniyle örgüt talimatı ile bu ağa dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullanıldığının her türlü şüpheden uzak kesin kanaate ulaştıracak teknik verilerle tespiti halinde kişinin örgütle bağlantısını gösteren delil olacağında kuşku bulunmamakta ise de, 491362 ID numaralı ByLock hesabına ait tespit tespit ve değerlendirme tutanağına göre sadece aynı suçtan yargılanan eşinin kayıtlı olduğu ByLock ID numarası üzerinden eşi ile mesajlaşan, bizzat yazdığı mesajlarda örgütsel bir içerik belirlenemeyen sanığın anılan sisteme örgüt talimatı ile dahil olunduğunun ve gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullandığının her türlü şüpheden uzak kesin olarak ortaya konamadığı gibi örgütün hiyerarşik yapısına organik bağla katıldığına dair başkaca faaliyetlerine ilişkin delil de ikame olunamayan sanığın ispat edilemeyen müsnet suçtan beraati yerine, delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek yetersiz gerekçe ile mahkumiyet hükmü kurulması,

Kanuna aykırı olmakla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itiraz sebepleri yerinde görülmüş olduğundan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin 15.11.2018 tarihli 2018/2650 Esas ve 2018/1892 ... kararının 5271 ... Kanun’un 302 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, Tebliğname’ye aykırı olarak, oy birliğiyle BOZULMASINA,

Dava dosyasının, 5271 ... Kanun’un 304 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilâmının bir örneğinin ise Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, bozma sebebine göre sanık hakkındaki infazın durdurulması ile TAHLİYESİNE, başka suçtan hükümlü veya tutuklu bulunmadığı takdirde DERHAL SALIVERİLMESİNİN sağlanması için ilgili yer Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılmasına,

4-Dava dosyasının, mahalline gönderilmek gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,
21.11.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.