Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı maddeye altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Sembol sistemi spor müsabakaları, dini törenler ve ticari iletişim yayınları dışındaki program türlerine uygulanır.”

“(7) Canlı yayınlarda, önceden kaydedilmiş görüntülere yer verilmesi hâlinde bu görüntüler kodlama işlemine tabi tutulur. Önceden kaydedilmiş görüntülere yer verilmeyen canlı yayınlarda kodlama işlemi yapılmaz.

(8) Dizi filmler, haber bültenleri, haber programları ve bölümler hâlinde yayınlanan diğer programlar; bölümler ve program içinde önceden kaydedilmiş görüntüler arasında içerik farklılığı göstermediği hâllerde bir kerede blok olarak kodlanarak sisteme kaydedilir. Bölümler ve program içinde önceden kaydedilmiş görüntüler arasında içerik farklılığı olduğu veya kodlayıcının gerekli gördüğü hâllerde, her bölüm ve program içinde önceden kaydedilmiş görüntüler ayrı ayrı kodlanır. Bu tür programlar, bölümleri ve program içinde önceden kaydedilmiş görüntüler arasında en yüksek yaş kategorisi almış sembolün yayınlanabileceği saat dikkate alınarak yayınlanır.

(9) Haber bültenleri ve haber programlarında, kodlama sonucunda sistemin öngördüğü sembollerin tamamı program başlangıcında jenerikten sonra ve program süresi boyunca her kesintiyi takiben yayınlanır. Önceden kaydedilmiş görüntülerin yayını esnasında içerik grubuna ilişkin semboller ile yaş grubuna ilişkin sembollerden Genel İzleyici ve 7+ dışındaki semboller görüntülerin ekrana getirildiği süre boyunca ekranın uygun bir köşesinde sabit olarak yer alır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.