T.C.
ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
20. HUKUK DAİRESİ
E. 2021/129
K. 2022/1644
T. 22.12.2022

YİDK KARARININ İPTALİ VE MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ İSTEMİ ( Uyuşmazlığın Marka İşaretlerinde Ortak Olarak Yer Alan Çan Şeklinden Kaynaklandığı - Davacının İtirazına Mesnet Markalarında Yer Alan Çan Şekli ile Dava Konusu Başvuruda Yer Alan Çan Şekli Arasında Benzerlik Bulunsa da Başvurunun Sadece Bu Şekilden İbaret Olmayıp Aynı Zamanda Kelime Unsurunu da İhtiva Eden Karma Nitelikte Bir Marka Olduğu Markaların Daha Ziyade Kelime İtibariyle Hatırda Kaldıkları ve Çan Şeklinin Özgün Bir Şekil de Olmadığı Hususları Gözetildiğinde Bu Benzerliğin İltibasa Neden Olmayacağının Kabulü Gerektiği )

BENZERLİK ( Dava Konusu Başvuruda Yer Alan Kelime Unsuru ile Yeterli Ayırt Ediciliğin Sağlandığı Bu İtibarla Taraf Markaları Arasında SMK'nın 6/1 Maddesindeki İltibas Koşullarının Oluşmadığı - Aksi Yöndeki İlk Derece Mahkemesi Kabulünün Doğru Görülmediği )

MARKADAKİ KELİME UNSURU ( Davacının İtirazına Mesnet Markalarında Yer Alan Çan Şekli ile Dava Konusu Başvuruda Yer Alan Çan Şekli Arasında Benzerlik Bulunsa da Başvurunun Sadece Bu Şekilden İbaret Olmayıp Aynı Zamanda Kelime Unsurunu da İhtiva Eden Karma Nitelikte Bir Marka Olduğu Çan Şeklinin Özgün Bir Şekil de Olmadığı Hususları Gözetildiğinde Bu Benzerliğin İltibasa Neden Olmayacağı - Dava Konusu Başvuruda Yer Alan Kelime Unsuru ile Yeterli Ayırt Ediciliğin Sağlandığı/İstinaf Başvurularının Kabulü Gerektiği )

6769/m.6

ÖZET : Dava, YİDK kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık marka işaretlerinde ortak olarak yer alan çan şeklinden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar davacının itirazına mesnet markalarında yer alan çan şekli ile dava konusu başvuruda yer alan çan şekli arasında benzerlik bulunsa da, başvurunun sadece bu şekilden ibaret olmayıp aynı zamanda kelime unsurunu da ihtiva eden karma nitelikte bir marka olduğu, şekil ve kelime unsurundan oluşan karma nitelikteki markaların daha ziyade kelime unsuru itibariyle hatırda kaldıkları ve esasen davacı markalarında yer alan çan şeklinin özgün bir şekil de olmadığı hususları gözetildiğinde, taraf markalarında yer alan bu benzerliğin iltibasa neden olmayacağı, dava konusu başvuruda yer alan kelime unsuru ile yeterli ayırt ediciliğin sağlandığı bu itibarla taraf markaları arasında SMK'nın 6/1 maddesindeki iltibas koşullarının oluşmadığı kanaatine varıldığından, aksi yöndeki ilk derece mahkemesi kabulü doğru görülmemiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 26/11/2020 tarih ve 2020/104 E. - 2020/339 K. sayılı kararın Dairemizce incelenmesi davacı ve davalılar tarafından istenmiş ve istinaf dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili, müvekkili şirketin..." ibareli tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalı gerçek kişinin bu markalar ile karıştırma ihtimali bulunacak derecede benzer nitelikteki “...+şekil” ibareli marka başvurusuna yaptıkları itirazlarının nihai olarak dava konus YİDK kararı ile reddedildiğini, oysa müvekkilinin markalarının şişme mont, ayakkabı, kayak ve spor kıyafetlerinde dünya çapında tanındığını, davalı Kurum nezdinde tescilli 66 adet markasının olduğunu, bu markaların büyük bir kısmında da çan şeklinin yer aldığını ve müvekkili ile özdeşleşen bu şeklin sıradan bir şekil olmadığını, başvuru markasında müvekkiliyle özdeşleşen çan şekline aynen yer verilmesinin iltibasa neden olacağını, müvekkilinin bahsi geçen şekil üzerinde eskiye dayalı kullanım hakkının bulunduğunu, ayrıca başvuruda yer alan "..." ibaresinin müvekkilinin markalarında yer alan “...” ibaresi gibi çanın alt kısmında yer aldığını, ayrıca kalp ve kalp ritmi işaretinin de müvekkilinin markasındaki M harfine benzetilerek hazırlandığını, dava konusu başvurunun müvekkilinin seri markası zannedileceğini, SMK'nın 6/4 ve 6/5 maddesindeki koşulların da bulunduğunu, davalının marka başvurusunun kötüniyetli olduğunu belirterek, TÜRKPATENT YİDK''ın 2019-M-11659 Sayılı kararın iptali ile dava konusu ... sayılı, “...” ibareli markanın hükümsüzlüğü ile sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı ... vekili, başvuru markası ile davacının itirazına mesnet markaları arasında görsel, işitsel ve kavramsal düzeyde ilişkilendirilme ihtimali de dahil karıştırmaya yol açabilecek derecede benzerlik bulunmadığını, markalar benzer olmadığından itiraz gerekçesi markaların önceki kullanımları ya da piyasadaki bilinirlik düzeyinin de karışıklığa ya da iltibas ihtimaline neden olmayacağını, başvuru markasının kötüniyetle yapıldığının ispatlanamadığını, müvekkili Kurum kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı vekili, taraf markalarında benzerlik bulunmadığını, başvurunun asli unsurunu "..." ibaresinin oluşturduğunu, davacının çan şeklinden ibaret markalarının tanınmış olmadığını, müvekkilinin markasında kullandığı kalp ritminin iddia edildiği gibi M harfiyle bir benzerliğinin bulunmadığını, müvekkilinin kötü niyetli bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Mahkemece, davacı markalarında yer alan çan şeklinin herhangi bir çan şekli olmayıp karakteristik bir özellikte olduğunu, bu nedenle markada “...” kelimesi kadar baskın ve ön planda bulunduğunu, başvuru markasında bu karakteristik şeklin birebir aynısının kullanılmasının taraf markaları arasında farklılaşmayı ortadan kaldırmadığı, davaya konu marka başvurusu kapsamında 10.sınıftaki mal ve hizmetlerin farklı, 35.sınıftaki mal ve hizmetlerin aynı/benzer olduğu, bun nedenle taraf markaları arasında SMK'nın 6/1 maddesindeki iltibas koşullarının oluştuğu davacının, itiraza mesnet gösterdiği markalarını, davalının marka başvurusundan önce tescilli olarak koruma altına alındığı anlaşıldığından, 6769 Sayılı SMK'nın 6/3 maddesi kapsamında davacının eskiye dayalı tescilsiz kullanım nedeniyle üstün ve öncelikli hakkının bulunmadığı, tanınmışlık koşullarının oluşmadığı ve davalı Şirketin kötüniyetli bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüyle TÜRKPATENT YİDK nın 2019-M-11659 Sayılı kararının 35.Sınıf “Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarım hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri. Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme ( başkası adına fatura yatırma, vergi yatırma, trafik işlemleri gibi iş takibi) hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Beyazlatma ve temizlik amaçlı maddeler: deterjanlar, çamaşır suları, çamaşır yumuşatıcıları, leke çıkarıcılar, bulaşık yıkama maddeleri. Parfümeri; kozmetik ürünleri, kişisel kullanım amaçlı koku vericiler (insan ve hayvanlar için deodorantlar dahil;ilaç ihtiva eden kozmetikler hariç). Sabunlar (ilaç ihtiva eden sabunlar hariç). Diş bakımı ürünleri: diş macunları, diş parlatma ve beyazlatma maddeleri, tıbbi amaçlı olmayan ağız gargaraları.Aşındırıcı ürünler: zımpara bezleri, zımpara kağıtları, ponza taşları, aşındırıcı pastalar. Deri, vinil, metal ve ahşap için parlatma ve bakım ürünleri: cilalar, bakım kremleri, cilalama amaçlı vaks. Sınai amaçlı yağlar, gresler, kesme sıvıları, toz emici-ıslatıcı ve bağlayıcı maddeler. Katı yakıtlar: kömürler, odun.Sıvı ve gaz yakıtlar: benzin, mazot, sıvılaştırılmış petrol gazı, doğal gaz, fueloil ile bunların kimyasal olmayan katkıları.Aydınlanma amaçlı mumlar, fitiller, yarı mamul vakslar, balmumları (vakslar), parafinler. Elektrik enerjisi. Bilim, denizcilik, topoğrafya, meteoroloji, sanayide ve laboratuvarda kullanım amaçlı olanlar dahil ölçme aletleri, cihazları: tıbbi amaçlı olmayan termometreler, barometreler, ampermetreler, voltmetreler, nem ölçerler, test cihazları, teleskoplar, periskoplar, pusulalar; taşıt göstergeleri; laboratuvarlarda kullanılan malzemeler: mikroskoplar, büyüteçler, dürbünler, deney malzeme ve cihazları. Ses ve görüntünün kaydı, nakli veya yeniden meydana getirilmesi (reprodüksiyonu) için cihazlar: kameralar, fotoğraf makineleri, televizyonlar, videolar, cd-dvd kayıt ve oynatıcı cihazlar, mp3 çalar, bilgisayarlar, masa üstü-tablet bilgisayarlar, giyilebilir teknolojik cihazlar (akıllı saatler, bileklikler, başa takılan cihazlar), mikrofonlar, hoparlörler, kulaklıklar; haberleşme ve çoğaltma amaçlı cihazlar ve bilgisayar çevre donanımları: cep telefonları ve bunların kılıfları, sabit telefonlar, telefon santralleri, bilgisayar yazıcıları, tarayıcılar, fotokopi makineleri.Manyetik, optik kayıt taşıyıcılar ve bunlara kaydedilmiş bilgisayar programları ve yazılımları; bilgisayar ağları vasıtasıyla indirilebilen ve manyetik ve optik ortamlara kayıt edilebilen elektronik yayınlar; manyetik/optik okuyuculu kartlar, manyetik, optik ve elektronik ortamlara kaydedilmiş çekilmiş sinema filmleri, diziler ve video müzik klipleri. Antenler, uydu antenler, yükselticiler ve bunların parçaları. Bilet otomatları, nakit para çekme makineleri.Makine ve cihazların elektroniğinde kullanılan elemanlar: yarı iletkenler, elektronik devreler, entegreler, yongalar (çipler), diyotlar, transistörler, manyetik kafalar, saptırıcılar; elektronik kilitler, fotoseller, elektronik açma kapama mekanizmaları, algılayıcılar (sensörler). Birim zamandaki tüketim miktarını ölçen sayaçlar ve zaman ayarlayıcıları. Koruyucu giysiler, koruma ve can kurtarma amaçlı donanımlar. Gözlükler, güneş gözlükleri, lensler ve bunların kutuları, kılıfları, parçaları ve aksesuarları. Elektrik enerjisini iletim, dönüştürme, depolama kontrol cihazları ve araçları: fişler, buatlar, anahtarlar, şalterler, sigortalar, balastlar, starterler, elektrik panoları, rezistanslar, soketler, transformatörler, adaptörler, şarj cihazları, elektrik, elektronikte kullanılan kablolar, piller, aküler, elektrik enerjisi üretimi için güneş panelleri. Ana fonksiyonu uyarı ve alarm olan cihazlar (taşıt alarmları hariç), elektrikli ziller. Trafikte kullanım amaçlı sinyalizasyon, işaretle bildirme cihazları ve araçları.Yangın söndürme amaçlı taşıtlar dahil yangın söndürme aletleri ve cihazları (yangın söndürme hortumları ve yangın söndürme vanaları dahil). Radarlar, denizaltı radarları (sonarlar), gece görüşü sağlayıcı veya arttırıcı aletler ve cihazlar. Dekoratif mıknatıslar.Metronomlar. Kuyumculuk eşyaları (taklitleri dahil); altınlar, mücevherler, kıymetli taşlar ve bunlardan mamul takılar, kol düğmeleri, kravat iğneleri ve heykeller, biblolar. Saatler ve zaman ölçme cihazları (kronometreler ve parçaları, saat kordonları dahil). Değerli metalden mamul müsabakalarda verilen kupalar.Tespihler. Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri.Basılı yayınlar, basılı evrak: kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar. Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç): kırtasiye tipi kağıt ürünler, yapıştırıcılar, kalemler, silgiler, kırtasiye tipi bantlar, el işi için karton, yazı kağıtları, kopyalama kağıtları, yazarkasa kağıt ruloları, çizim aletleri, kara tahtalar, resim boyaları. Büro makineleri. Badana ve boya işleri için fırçalar ve rulolar. İşlenmiş veya işlenmemiş deriler ve postlar, yapay deriler, köseleler, astarlık deriler. Derilerden, deri taklitlerinden veya diğer malzemelerden mamul taşıma amaçlı başka sınıflarda yer almayan eşyalar: çantalar, cüzdanlar, deri veya kösele kutular ve sandıklar, anahtar muhafazaları, bavullar, valizler. Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, güneşlikler, bastonlar. Kırbaçlar, koşum takımları, eyerler, üzengi ve eyer kayışları. Yapıldıkları maddelere ve malzemelere bakılmaksızın mobilyalar. Yatak şilteleri, yastıklar, tıbbi amaçlı olmayan havalı yataklar ve yastıklar, deniz yatakları (kampçılar için uyku tulumları hariç). Aynalar. Arı kovanları, suni petekler ve petek çıtaları. Bebekler için ana kucakları, parmaklıklı oyun parkları (iç mekanlar için), bebek beşikleri, yürüteçler. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul panolar, resimler, tablolar için çerçeveler, kimlik kartları, künyeler, isimlikler, etiketler. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul ambalaj, nakliye ve depolama amaçlı variller, fıçılar, bidonlar, hazneler (depolar), kutular, ambalaj kapları, nakliye amaçlı konteynerler, sandıklar, taşıma paletleri, bunlarla birlikte kullanılan kapaklar. Ahşap veya sentetik malzemelerden mamul hırdavat (nalburiye) eşyası, mobilya bağlantıları, açma kapama tertibatları. Tahta, mantar, kamış, bambu, hasır, boynuz, kemik, fildişi, balina kemiği, istiridye kabuğu, kehribar, sedef, lületaşı, balmumu, plastik veya alçıdan mamul bu sınıfa dahil süs ve dekorasyon eşyaları: biblolar, duvara asılan süsler, heykeller ve bu malzemelerden mamul müsabakalarda verilen kupalar. Sepetler, balıkçı sepetleri. Ev hayvanları için kulübeler, yuvalar, yataklar. Ahşap veya sentetik malzemeden mamul portatif merdivenler, hareketli merdivenler. Bambu perdeler, stor perdeler (iç mekan), şerit perdeler, dekorasyon amaçlı boncuklu perdeler; perde kopçaları, perde halkaları, perde kancaları, perde çubukları. Araç tekerlekleri için metalden olmayan takozlar. Dokunmuş veya dokunmamış kumaşlar. Ev tekstil ürünleri: perdeler, yatak örtüleri, nevresimler, çarşaflar, yastık kılıfları, battaniyeler, yorganlar, havlular. Tekstilden bayraklar, flamalar, etiketler. Bebekler için kundak örtüleri. Kampçılar için uyku tulumları. Koruyucu amaçlı olanlar hariç her türlü malzemeden yapılmış iç-dış giysiler, çoraplar, fularlar, şallar, bandanalar, eşarplar, kemerler.Ayak giysileri: ayakkabılar, terlikler, sandaletler. Baş giysileri: şapkalar, kasketler, bereler, takkeler, kepler. Danteller ve nakışlar (aplikeler), güpürler, fistolar, dar dokumalar, şeritler ve kurdeleler, ekstraforlar, fitiller, giysiler için kumaştan yapılmış hazır harfler ve rakamlar, armalar, rütbe işaretleri, vatkalar. Giysiler için düğmeler, kopçalar, halkalar, fermuarlar, ayakkabı ve kemer tokaları, perçinler, yapışkan bantlar, bağlar, toplu iğneler, iğneler, dikiş iğneleri, dikiş makinesi iğneleri, tığlar ve örgü şişleri, iğne kutuları ve iğnelikler. Yapma çiçekler, yapma meyveler. Saç tokaları, saçı bağlamak için halkalar, taçlar, değerli metalden olmayan saç süsleri, takma saçlar, postişler, elektrikli veya elektriksiz bigudiler. Oyunlar ve oyuncaklar. Salonda oynanan oyunlar; harici ekran ya da monitör ile bağlanıp oynanabilen oyunlar için aletler, makineler ve cihazlar (jetonla çalışanlar dahil). Hayvanlar için oyuncaklar. Çocuk bahçeleri, parklar ve oyun parkları için oyuncaklar. Bu sınıfa dahil jimnastik ve spor aletleri; olta takımları, yapay balık yemleri, avcılık ve balıkçılık için tuzaklar.Suni yılbaşı ağaçları ve bunlar için süsler, suni karlar, çıngıraklar, parti ve benzeri eğlenceler için malzemeler, kağıttan parti şapkaları. mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri; (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir.)” emtialar yönünden kısmen iptaline, dava konusu markanın sayılan hizmetler yönünden kısmen hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmiştir.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ : Davacı vekili, dava konusu marka kapsamında bırakılan mal ve hizmetlerin müvekkilinin markaları kapsamında yer alan mallarla bağlantılı olması nedeniyle emtia benzerliğinin tüm mal ve hizmetler yönünden gerçekleştiğini, başvuru kapsamında 10. sınıfta yer alan mallar arasında müvekkili markalarının tanınmış ve tescilli olduğu 25. sınıf mallarla bağlantılı mallar bulunduğunu, ayrıca müvekkilinin markasının tanınmış bulunduğunu, SMK'nın 6/4 ve 6/5 maddesindeki koşulların oluştuğunu, dava konusu marka başvurusunun kötüniyetli bulunduğunu, dava konusu başvuruda müvekkili ile özdeşleşen çan şeklinin yer almasının, davalının müvekkili markalarının tanınmışlığından haksız yararlanmak niyetinde olduğunu gösterdiğini ileri sürerek ilk derece mahkemesi kararının kısmen ret kararının kaldırılarak davalı markasının tescilli olduğu tüm sınıflar bakımından hükümsüzlüğüne karar verilmesini istemiştir.

Davalı ... vekili, taraf markaları arasında iltibasa neden olacak düzeyde benzerlik bulunmadığını, dava konusu başvurunun, "..." ibaresi, kullanılan harfler ve şekil ile ayırt ediciliğinin sağlandığınıı, markalar arasında benzerlik bulunmadığından davacı markalarının önceki kulanımlarının ve tanınırlığının, markalar arasında iltibasa neden olmayacağını, dava konusu başvurunun kötü niyetli bulunmadığını ileri sürerek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı vekili, ilk derece mahkemesince davacı markalarının tanınmış olduğunun kabul edilmemesine rağmen benzerlik değerlendirilmesinin geniş tutulmasının hatalı bulunduğunu, iltibas değerlendirmesi hukuki konu olduğundan bilirkişi raporunun bu konudaki görüşlerinin hükme esas alınmasının yerinde bulunmadığını, ayrıca bilirkişi raporunun hükme elverişli olmadığını, davacı markalarında yer alan çan şeklinin karakteristik bulunmadığını, dava konusu markadaki çan şekli dışındaki görsel unsurlar yönünden olumlu olumsuz bir değerlendirmenin yapılmadığını, bilirkişi raporunda markaların anlamsal ve işitsel olarak benzer olmadığının açıklandığını, taraf markalarının emtia kapsamlarının da benzer olmadığını, markaların hitap ettikleri tüketici kitlesinin de farklı bulunduğunu, taraf markaları arasında iltibas ihtimalinin olmadığını ileri sürerek, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın reddi ile ilk derece mahkemesince dava konusu markanın devrinin önlenmesi yönünde verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

GEREKÇE : Dava, YİDK kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir.

İnceleme, 6100 Sayılı HMK'nın 355. madde hükmü uyarınca istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.

İşlem dosyasının incelenmesinden; davalı gerçek kişinin ... sayılı "...+şekil" ibareli marka başvurusunda bulunduğu, başvuru kapsamında 10. ve 35. sınıf mal ve hizmetlerin yer aldığı, davacı Şirketin ... sayılı "şekil", "şekil", " ...+şekil", "şekil", "...+şekil", "...+şekil", "...+şekil", "...+ şekil", "şekil", "...+şekil" ibareli markalarına dayalı olarak başvuruya yaptığı itirazlarının YİDK'ın 2019-M-11659 Sayılı kararıyla nihai olarak reddedildiği, anılan kararın davacıya 20/01/2020 tarihinde tebliğ edildiği ve işbu davanın iki aylık hak düşürücü süre içerisinde 18/03/2020 tarihinde açıldığı anlaşılmıştır.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık dava konusu "...+şekil " ibareli başvuru ile davacının itirazına mesnet ... sayılı markalar arasında 6769 Sayılı SMK'nın 6/1 maddesi uyarınca iltibas bulunup bulunmadığı, aynı Kanun'un 6/4 ve 6/5 maddelerindeki koşullarını gerçekleşip gerçekleşmediği ve dava konusu başvurunun kötü niyetli olup olmadığı noktasındadır.

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 6/1. maddesi uyarınca, tescil başvurusu yapılan bir markanın, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile aynılığı ya da benzerliği ve kapsadığı mal veya hizmetlerin aynılığı ya da benzerliği nedeniyle, tescil edilmiş veya önceki tarihte başvurusu yapılmış marka ile halk tarafından ilişkilendirilme ihtimali de dâhil karıştırılma ihtimali varsa itiraz üzerine başvuru reddedilir. Açıklanan hüküm çerçevesinde markalar arasında iltibasa yol açacak derecede bir benzerlik olup olmadığının tespitinde her iki markaya konu işaretin, ayırt edici ve baskın unsurları dikkate alınarak bütünü itibariyle görsel, işitsel ve anlamsal olarak bıraktıkları izlenimin esas alınması gerekmektedir. Burada öncelikle iltibas (karıştırılma) kavramının da açıklanması gerekmektedir. İltibas, iki ayrı marka karşısında bulunan kişilerin, bu markaların benzerliği sebebiyle sunulan mal veya hizmetlerin aynı işletmeye veya ekonomik olarak bağlantı içerisinde bulunan işletmelere ait olduğunu düşünmeleri veya düşünme ihtimalleridir (Savaş Bozbel, Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2015, s. 408-409). İltibas ihtimalinin değerlendirilmesinde ölçü, bu işin ilgilisi veya uzmanı değil, ortalama tüketicilerdir.

Yapılan açıklamalar çerçevesinde somut olaya dönüldüğünde; mahkemece alınan bilirkişi raporunda da açıklandığı üzere, dava konusu başvuru kapsamında yer alıp, mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilen 35. sınıf hizmetler ile davacının itirazına mesnet markalarının kapsamında yer alan mal ve hizmetler arasında benzerlik bulunmaktadır.

İşaretlerin karşılaştırılmasına gelince; dava konusu başvuru, beyaz zemin üzerine lacivert renkli çan şeklinin içerisinde, üstte kırmızı çerçeveli bir kalp içinde lacivert renkli kalp ritmi işareti, altta ise kırmızı renkli standart yazı karakteri ile yazılan “medi” ibaresi ile lacivert renkli standart yazı karakteri ile yazılan “...” ibaresinin birleşiminden oluşan “...” kelimesinden, davacının itiraza mesnet markalarının da bir kısmının içi boş çan şeklinden, bir kısmının iç içe geçmiş çan şeklinden, bir kısmının ise beyaz zemin üzerine siyah renkli çan şeklinin içerisine üstte siyah renkli karakteristik bir “M” harfi arkasında horoz figürü ile siyah büyük harflerle yazılan “...” ibaresinden oluştuğu anlaşılmaktadır. Görüldüğü üzere taraflar arasındaki uyuşmazlık marka işaretlerinde ortak olarak yer alan çan şeklinden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar davacının itirazına mesnet markalarında yer alan çan şekli ile dava konusu başvuruda yer alan çan şekli arasında benzerlik bulunsa da, yukarıda açıklandığı üzere başvurunun sadece bu şekilden ibaret olmayıp aynı zamanda kelime unsurunu da ihtiva eden karma nitelikte bir marka olduğu, şekil ve kelime unsurundan oluşan karma nitelikteki markaların daha ziyade kelime unsuru itibariyle hatırda kaldıkları ve esasen davacı markalarında yer alan çan şeklinin özgün bir şekil de olmadığı hususları gözetildiğinde, Dairemizce taraf markalarında yer alan bu benzerliğin iltibasa neden olmayacağı, dava konusu başvuruda yer alan kelime unsuru ile yeterli ayırt ediciliğin sağlandığı bu itibarla taraf markaları arasında SMK'nın 6/1 maddesindeki iltibas koşullarının oluşmadığı kanaatine varıldığından,aksi yöndeki ilk derece mahkemesi kabulü doğru görülmemiş, davalılar vekillerinin bu yöndeki istinaf itirazları yerinde bulunmuştur.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08.06.2016 gün ve E.2014/11-696, K.2016/778 Sayılı kararı uyarınca, iltibas değerlendirmesinin hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel hukuki bilgi ile çözümlenmesinin mümkün olduğu bildirildiğinden, Dairemizce de bu konuda dosyadaki bilirkişi raporunda yapılan değerlendirmelere iştirak edilmemiş, yeni bir bilirkişi raporu alınmasına da gerek görülmemiştir.

Diğer taraftan, davalı ... vekili tarafından istinaf dilekçesinde, ilk derece mahkemesince dava konusu markanın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi yönünde verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talep edilmişse de Dairemiz kararına karşı temyiz yolunun açık olduğu, YİDK kararının iptali ve marka hükümsüzlüğü istemi ile açılan davada, dava konusu markanın yargılama sırasında üçüncü kişilere devri halinde taraf değişikliğine yol açılacağı ve bunun da yargılamanın uzamasına neden olacağı gözetildiğinde, anılan davalı vekilinin ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddine karar vermek gerekmiştir.

Davacı vekilinin istinaf itirazlarının incelenmesine gelince; yukarıda açıklandığı üzere tarafların marka işaretleri arasında benzerlik bulunmadığı, bu nedenle davacı markalarının tanınmış olup olmadığının tartışılmasının sonuca etkili olmadığı, davacı tarafın kötü niyet iddiasını taraf markalarının benzerliğine dayandırdığı, benzer olmayan marka başvurusunun kötü niyetli kabul edilemeyeceği anlaşıldığından, davacı vekilinin istinaf itirazları yerinde görülmemiştir.

Sonuç olarak, ilk derece mahkemesince yukarıda açıklanan nedenlerle, taraf markaları arasında SMK'nın 6/1 maddesindeki iltibas koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru olmamış, HMK.'nın 353/1-b-2. maddesinde, yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde hata edilmişse "düzelterek yeniden esas hakkında" duruşma yapılmadan karar verilmesi gerektiği düzenlendiğinden, Dairemizce davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine, davalılar vekilinin istinaf başvurularının kabulüyle HMK.'nın 353/1-b-2. maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

SONUÇ : Gerekçesi yukarıda belirtildiği üzere;

1-)Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK'nın 353/1-b.1 maddesi gereğince ESASTAN REDDİNE,

2-)Yukarıda açıklanan nedenlerle davalılar vekillerinin istinaf başvurularının HMK'nın 353/1-b-2 maddesi gereğince kabulüyle Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 26/11/2020 gün ve 2020/104 E. - 2020/339 K. sayılı kararın KALDIRILMASINA;

3-)Davanın REDDİNE,

4-)Davalı ... vekilinin ilk derece mahkemesince dava konusu markanın devrinin önlenmesi yönünde verilen ihtiyati tedbir kararının kaldırılması talebinin reddine,

5-)Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken 80,70-TL maktu karar ve ilam harcının, peşin olarak alınan 54,40-TL harçtan mahsubu ile bakiye 26,30-TL'nin davacıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

6-)Davalılar kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT hükümlerine göre belirlenen 15.000,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

7-)Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin uhdesinde bırakılmasına,

8-)Davalı ... tarafından istinaf aşamasında yapılan 37,10-TL posta masrafı, 148,60-TL istinaf kanun yoluna başvuru harcından oluşan toplam 185,70-TL yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı kuruma verilmesine,

9-)Davalı ... tarafından istinaf aşamasında yapılan 148,60-TL istinaf kanun yoluna başvuru harcından oluşan yargılama giderinin davacıdan alınarak anılan davalıya verilmesine,

10-Yatırılan ve kullanılmayan gider avansının, hükmün kesinleşmesini müteakip resen taraflara iadesine (HMK m.333),

11-Davacıdan alınması gereken 80,70-TL maktu istinaf karar ve ilam harcından peşin olarak yatırılan 54,40-TL harcın mahsubu ile bakiye 26,30-TL'nin davacıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına,

12-Davalılar tarafından ayrı ayrı peşin olarak yatırılan 54,40-TL istinaf karar ve ilam harcının, kararın kesinleşmesinden sonra ve talebi halinde davalılara ayrı ayrı iadesine,

13-İstinaf aşamasında duruşma açılmadığından taraflar lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliği ile 22.12.2022 tarihinde, ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasının reddi kararı yönünden HMK'nın 362/1-f maddeleri uyarınca KESİN, diğer yönlerden HMK 361. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verildi.

Kazancı Elektronik ve Basılı Yay. A.Ş.ne ait Kazancı Hukuk Otomasyon veritabanından alınmıştır. © Tüm Hakları Saklıdır