Yozgat Bozok Üniversitesinden:

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yozgat Bozok Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Yozgat Bozok Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez: Yozgat Bozok Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü (Başhekimini),

e) Müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı): Merkezin müdür yardımcısını (başhekim yardımcısını),

f) Rektör: Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Sorumlu Hemşire (Başhemşire): Merkezin Sorumlu Hemşiresini,

h) Üniversite: Yozgat Bozok Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Çağdaş diş hekimliği gereksinimleri ve yönetim ilkeleri doğrultusunda, Merkezin tüm birimlerinde kaliteli ve uyumlu olarak hizmet üretilmesine olanak sağlamak.

b) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmetini eşit ve en üst düzeyde sağlamak.

c) Çağdaş diş hekimliği eğitim ve öğretimi çerçevesinde diş hekimi/uzman diş hekimi/doktoralı diş hekimi yetiştirilmesine katkı sağlamak.

ç) Yardımcı sağlık personeli eğitim ve öğretimine katkı sağlamak.

d) Merkez bünyesinde bilimsel araştırma için gerekli olan koşulları oluşturarak tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesini sağlamak ve Üniversitenin Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

e) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini, verimliliğini ve niteliğini arttırmak.

f) Çağdaş işletme yönetimi ilkeleri ile faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel girişim alanları ile hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmeti sunabilecek toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili uygulama ve araştırmalarda bulunmak.

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliği yapmak.

d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek, yürütülmekte olan projeleri desteklemek.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkezin projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği yapmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışı kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek.

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla; kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yaptırmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

ı) Merkezin amaçları doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim), Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan, Üniversiteden başka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen Fakültenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür (Başhekim) aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya görev süresinin bitiminden önce aynı usulle değiştirilebilir.

(2) Müdür (Başhekim) görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür (Başhekim) görevlendirilir. Müdürün (Başhekimin) görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının (başhekim yardımcılarının) da görevi sona erer.

 (3) Müdür (Başhekim), Merkezin idari, sağlık ve eğitim hizmetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesinden Dekana karşı sorumludur.

Müdürün (Başhekimin) görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün (Başhekimin) görevleri şunlardır:

a) Merkezin hizmetlerinin yürütülmesi, ihtiyacın tespiti ve temini için gerekli tedbirleri almak, döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılandırılması ve sürdürülebilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre komisyonlara başkanlık etmek.

b) Merkezin gelişmesine yönelik stratejik planları hazırlayıp Dekanlığa sunmak.

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde devamlılığının sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve denetimini sağlamak.

ç) Bütçe ve idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerileri gerekçesiyle birlikte hazırlayarak Dekanlığa sunmak.

d) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

e) Merkez bünyesindeki gerekli bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek.

f) Enfeksiyon kontrol komisyonu tarafından alınan tüm kararların işleyişinin kontrolünü sağlamak.

Müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı)

MADDE 10- (1) Müdüre (Başhekime) çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversiteden başka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla üç kişi Müdürün (Başhekimin) önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını (başhekim yardımcılarını) değiştirebilir.

(2) Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları), Müdürün (Başhekimin) yapacağı yetki devrine göre Merkezin hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre (Başhekime) yardımcı olurlar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Dekanın, Dekanın olmadığı hallerde Müdürün (Başhekimin) başkanlığında, dekan yardımcıları ve Fakültede görev yapan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen üç öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

 (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır.

 (3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığında Fakülte Sekreteri yürütür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.

c) Müdür (Başhekim) tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Müdür (Başhekim), anabilim dalı başkanları, diş hekimliği doktora/uzmanlık öğrencilerinden sekiz kişi ve araştırma görevlileri arasından Rektör tarafından görevlendirilen bir temsilci, Sorumlu Hemşire ve Müdürün (Başhekimin) daveti hâlinde ilgili birim/ünite sorumlularından olmak üzere en çok yirmi beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Rektör tarafından bir yıllık süre için görevlendirilir, görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Dekanın çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Davet üzerine gelen birim/ünite sorumlularının oy hakkı yoktur. Rektör, ihtiyaç hâlinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir.

 (4) Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığında Fakülte Sekreteri yapar.

(5) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerini geliştirmek ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 14- (1) Fakülte anabilim dalı başkanları aynı zamanda ilgili kliniklerin klinik sorumlusu olarak görev yapar. İlgili anabilim dalında görev yapan öğretim üyesi yoksa diğer anabilim dallarından bir öğretim üyesi, Müdürün (Başhekimin) önerisi ile Dekan tarafından klinik sorumlusu olarak görevlendirilebilir. Anabilim dalı başkanı gerekli gördüğü hâllerde klinik sorumluluğuna ilişkin görevlerini, anabilim dalının akademik kurul kararı ile uygun görülen başka bir öğretim üyesine devredebilir.

 (2) Klinik sorumlusu; ilgili klinikte sunulan tüm tıbbi uygulamalar ve ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından, altyapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Dekan ve Müdüre (Başhekime) karşı sorumludur.

(3) Klinik uygulama eğitimi alan öğrenciler ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmaları ve diğer personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu klinik sorumlusuna aittir.

Hastane Müdürü ve görevleri

MADDE 15- (1) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bir kişi Rektör tarafından Hastane Müdürü olarak görevlendirilebilir.

(2) Hastane Müdürü, Müdürün (Başhekimin) görev ve sorumluluk alanlarında sınırlı olmak üzere Müdür (Başhekim) tarafından belirlenen usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Hastane Müdürü görevlendirmesi yapılana kadar bu görev Fakülte Sekreteri tarafından yerine getirilir.

Hastane müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 16- (1) Hastane Müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere en çok iki kişi ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Rektör tarafından Hastane Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

 (2) Hastane müdür yardımcıları, Hastane Müdürü tarafından yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde Hastane Müdürüne yardımcı olurlar.

Sorumlu Hemşire (Başhemşire), yardımcısı ve görevleri

MADDE 17- (1) Lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve tercihen en az beş yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Dekanın önerisi üzerine Rektör tarafından Sorumlu Hemşire (Başhemşire) görevlendirilir. Sorumlu Hemşire, Müdüre (Başhekime) karşı sorumlu olup hemşirelik hizmetlerine yönelik çalışmalarını Merkezin yönetim organlarıyla koordinasyon hâlinde yürütür.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, Sorumlu Hemşire sorumluluğunda olup hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Yönetim Kurulunun belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.

(3) Rektör, hizmet gereksinimleri doğrultusunda sorumlu hemşire yardımcısı görevlendirebilir. Sorumlu hemşire yardımcısı, Sorumlu Hemşireye karşı sorumludur.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 18- (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmeti, eğitim kalitesini ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdüre (Başhekime) karşı sorumludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 19- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.