Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (Hastane): Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet: Yüksek İhtisas Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Rektör: Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörünü,

e) Tıp Fakültesi: Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesini,

f) Üniversite: Yüksek İhtisas Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; toplum sağlığına ilişkin bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak, her düzeyde nitelikli tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içinde ve yurt dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Üniversitenin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda, halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini erişilebilir, kaliteli, verimli ve en ekonomik koşullarda topluma sunmak, tıp ve sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim ve uygulama ihtiyaçları ile akademik personelin araştırma gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Topluma uluslararası kalite standartlarında yüksek nitelikli sağlık hizmeti sunmak.

b) Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerine katkı ve katılım sağlamak.

c) Üniversite içi ve/veya dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak tıp ve sağlık bilimleri alanında tanı ve tedavi, ilaç, klinik ve yönetim araştırmaları yapmak.

ç) Toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sağlık bilincinin yaygınlaştırılması için projeler geliştirmek ve ulusal sağlık politikalarına katkı sağlamak.

d) Merkeze bağlı olarak çalışan bütün tıbbi anabilim ve bilim dalları ile sağlıkla ilgili diğer alanlarda ayaktan ve yatarak bakım/tedavi hizmet birimleri, evde bakım, bakımevi, kreş, huzurevi ve benzeri hizmet birimleri kurmak, satın almak, kiralamak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek.

e) Tıp ve sağlık bilimleri alanındaki eğitim ve öğretim birimlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin altyapıyı geliştirmek.

f) Ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminer gibi akademik etkinlikleri desteklemek veya düzenlemek.

g) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak, tıp ve sağlık bilimleri alanında projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basında programlar düzenlemek, bilimsel görüşleri yaymak ve paylaşmak.

ğ) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, Tıbbi Hizmetler Direktörü Müdüre vekâlet eder.

(2) Müdür, sorumluluk alanındaki birimlerde sunulan sağlık hizmetlerinin eksiksiz ve zamanında sunulmasından, izlenmesinden, değerlendirilmesinden, iş ve işlemlerin diğer sorumlularla iş birliği ve uyum içerisinde ve hukuka uygun olarak yürütülmesinden, performans ve kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesinden Yönetim Kuruluna, Rektöre ve Mütevelli Heyetine karşı sorumlu en üst yöneticidir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

b) Merkez ve bağlı birimlerin amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan her türlü beşeri ve maddi kaynakları planlamak, örgütlemek, yönetmek ve denetlemek.

c) Üniversitenin stratejik planları doğrultusunda yıllık programların ve bütçenin hazırlanmasını, Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlanmasını, uygulanmasını ve sonuçlarının değerlendirilerek, bağlı birimlerin faaliyet raporlarının Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlamak.

ç) Merkez ile bağlı birimlerin tıbbi, sağlık bakım, idari, mali, eğitim ve araştırma birimleri arasında eşgüdümü ve iş birliğini sağlamak.

d) Merkez ve bağlı birimlere tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesini, kullanılmasını, yönetilmesini ve raporlanmasını sağlamak.

e) Merkezin norm kadro çizelgesine uygun olarak insan kaynaklarının temini, özlük haklarının tespiti, hizmet akdinin güncellenmesi veya sonlandırılması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

f) Personelin ilgili mevzuat hükümleri kapsamında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.

g) İlgili direktörlerin teklifleri üzerine Direktör yardımcılarını görevlendirmek.

ğ) Merkez ve bağlı birimlerce sunulan sağlık hizmetlerinin düzenli ve sürekli sürdürülmesini sağlamak, kalite standartlarını korumak ve geliştirmek.

h) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği ve anlaşmalar yapmak, ortak eğitim ve araştırma projeleri geliştirmek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez ile ilgili kendisine tevdi edilen diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, Tıbbi Hizmetler Direktörü, laboratuvarlardan sorumlu öğretim üyesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörü, İdari ve Mali İşler Direktörü, Kalite Koordinatörü ile Rektör tarafından görevlendirilen dahili tıp bilimleri temsilcisi ve cerrahi tıp bilimleri temsilcisinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin de görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az dört kere toplanır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır; gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Rektöre ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin kuruluş amaçlarına, ihtiyaç ve beklentilerine uygun kararlar almak ve Merkezin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak.

b) Merkeze ve bağlı birimlere atanacak sağlık bakım, idari, mali ve destek hizmetleri üst yöneticilerinin görev ve sorumluluk alanlarını tayin etmek, çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

c) Merkezin uluslararası norm, standartlar ve genel yönetim ilkeleri doğrultusunda amaçlarını ve hedeflerini belirlemek.

ç) Merkezin ve bağlı birimlerin örgütlenme ve yönetim süreçlerine ilişkin politika ve stratejiler belirlemek, bunların uygulanmasını sağlamak, genel gözetim ve denetimi yapmak.

d) Merkezin yıllık performans programını Üniversitenin stratejik plan ve hedeflerine uygun olarak hazırlamak, bağlı birimlerin iş, işleyiş ve performans sonuçlarını değerlendirerek programı iyileştirici, geliştirici önlemleri almak.

e) Merkezin ve bağlı birimlerin yıllık faaliyet raporlarını Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.

f) Merkezin ve bağlı birimlerin bütçelerinin hazırlanmasını sağlamak, mali yıl içinde gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlere ilişkin finansal süreçleri izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Rektörün ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak.

g) Tıp ve sağlık bilimleri alanında öğrenim gören öğrencilerin uygulama ve araştırma potansiyellerinin geliştirilmesi için politika ve stratejiler geliştirmek.

ğ) Merkez ve bağlı birimlerde yürütülecek mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim, uygulama ve araştırma programlarının ilgili akademik birim yöneticilerinin koordinasyonu ile hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

h) Merkezin kalite ve performansını izleme ve değerlendirme ölçütlerinin geliştirilmesine ilişkin gerekli çalışmaları yaptırmak.

ı) Sağlık alanında yeni hizmet birimlerinin tesis edilmesine ve ortak kullanım anlaşmaları yapılmasına ilişkin yatırım teklifleri ve fizibilite raporları hazırlayarak Rektörün ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

i) Merkezin bünyesinde gerekli görülen konularda eğitim-öğretim, araştırma, inceleme ve ihtisas komisyonları kurmak ve bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

j) Rektör ve Mütevelli Heyet Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek çeşitli faaliyetlerin verimliliğinin arttırılması ve belirli uzmanlık isteyen konularla ilgili geçici veya sürekli olarak uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunulmasını sağlamak için oluşturulan organdır. Danışma Kurulu, Müdür ile ilgili fakülte dekanlarının ve yüksekokul müdürlerinin görüşleri alınarak Müdür tarafından önerilen adaylar arasından Yönetim Kurulu teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla 7 kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları ile ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tıbbi Hizmetler Direktörü

MADDE 13- (1) Tıbbi Hizmetler Direktörü; Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Tıbbi Hizmetler Direktörünün görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten Tıbbi Hizmetler Direktörü yeniden görevlendirilebilir. Gerektiğinde Rektörün onayı ile Tıbbi Hizmetler Direktörü üç yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Tıbbi Hizmetler Direktörünün önerisi ve Müdürün teklifi Rektör tarafından en fazla iki tıbbi hizmetler direktör yardımcısı görevlendirilebilir.

Tıbbi Hizmetler Direktörünün görevleri

MADDE 14- (1) Tıbbi Hizmetler Direktörünün görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartların oluşturulmasına ve uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

b) Tıbbi hizmetlerin politika ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.

c) Bilimsel verileri, klinik rehberleri ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi hizmetlerin kalite ve performansını izlemek, yönetmek ve değerlendirmek.

ç) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

d) Merkez ve bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

e) Hizmetin gerekleri doğrultusunda hekimlerin ve kendisine bağlı sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak, motivasyonlarını geliştirmek.

f) İlgili akademik birimler tarafından hazırlanan mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim, uygulama ve araştırma programlarının merkez ve bağlı birimlerde uygulanmasını sağlamak.

Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörü (Başhemşire)

MADDE 15- (1) Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörü en az lisans mezunu ve en az beş yıllık çalışma deneyimi olan hemşireler arasından Tıbbi Hizmetler Direktörünün önerisi ve Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörü tekrar görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörünün görevi de kendiliğinden sona erer. Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörünün önerisi ve Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından en fazla iki sağlık bakım hizmetleri yardımcısı görevlendirilebilir.

(2) Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörü Merkezdeki çalışan hemşirelik hizmetleri çalışanları ile kendisine bağlı diğer hizmet birim sorumlularının birinci derecede amiridir.

Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörünün görevleri

MADDE 16- (1) Sağlık Bakım Hizmetleri Direktörünün görevleri şunlardır:

a) Hasta bakımı hizmetlerinde görevli personelin verimli çalışmalarını sağlamak ve kontrol etmek.

b) Tıbbi konularda tespit edilen eksiklikleri Tıbbi Hizmetler Direktörüne, idari konularda tespit edilen eksiklikleri İdari ve Mali İşler Direktörüne bildirmek.

c) Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde tespit edilen aksaklıkları gidermek için gerekli çalışmaları yapmak.

ç) Kendisine bağlı hizmetlerdeki personelin çalışma yerlerinin belirlenmesi ve gerektiğinde değiştirilmesi ile ilgili hususlarda görüş ve isteklerini Tıbbi Hizmetler Direktörüne iletmek ve verilen kararları uygulamak.

d) Bağlı Birimlerdeki personelin mesleki bilgi ve tecrübelerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitim almasını sağlamak.

e) Hasta bakım hizmetlerinin çağdaş normlarda ve kalite ölçütleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

İdari ve Mali İşler Direktörü

MADDE 17- (1) İdari ve Mali İşler Direktörü; en az lisans mezunu Üniversite personeli arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde İdari ve Mali İşler Direktörünün de görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten İdari ve Mali İşler Direktörü yeniden görevlendirilebilir. İdari ve Mali İşler Direktörünün önerisi ve Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından en fazla iki idari ve mali işler direktör yardımcısı görevlendirilebilir.

İdari ve Mali İşler Direktörünün görevleri

MADDE 18- (1) İdari ve Mali İşler Direktörünün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak.

ç) Merkezin dönen ve duran varlık ve kaynaklarının korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak.

d) Hasta hizmetlerinin etkin, verimli ve hasta odaklı verilmesini sağlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet alımı için gerekli sözleşmeleri hazırlamak, sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

Merkeze bağlı birimler

MADDE 19- (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetlerinde ve idari, mali, teknik işlerde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler bakımından Müdüre ve ilgili birim amirlerine karşı sorumludur.

(2) Merkezde ve bağlı birimlerde verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla çalışma usul ve esaslarını Yönetim Kurulunun belirlediği proje grubu, kurul, komisyon, komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.