Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI TANIMA VE DENKLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (ı) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (n) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“e) Denklik belgesi: Yükseköğretim Kurulunca tanınan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan alınan diplomanın/mezuniyet belgesinin Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eşdeğer olduğunu gösteren belgeyi,”

“ı) Tanıma belgesi: Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığını gösteren, ancak diploma veya mezuniyet denklik belgesi niteliği taşımayan belgeyi,

i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Tanıma veya denklik” ibaresi “Denklik” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (h) bendinde yer alan “diploma denklik belgesi” ibaresi “denklik” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ı) bendinde yer alan “diplomalarına mezuniyet tanıma belgesi veya diploma” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Ortaöğrenimlerini Türkiye’de tamamlayanlardan; Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan programlara denklik müracaatlarında, yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt olunduğu yıl ÖSYM tarafından yapılmış olan merkezi yerleştirme sınavında ilgili programın asgari başarı sıralaması şartını sağlamış olduklarını gösterir sınav sonuç belgesi.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Denklik belgesi başvurularının incelenmesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (c) bendinde yer alan “Diploma denklik belgesi” ibaresi “Denklik belgesi” şeklinde, “diplomaya” ibaresi “diplomaya/mezuniyet belgesine” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “diplomanın” ibaresi “diplomanın/mezuniyet belgesinin” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Komisyonun gerekli görmesi halinde, tanıma veya denkliği için” ibaresi “Denklik” şeklinde, “istenebilir” ibaresi “istenir” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Denklik belgesi başvurularının incelenmesi sonucu yapılacak işlemler” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan “diploma denklik” ibaresi “denklik belgesi” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya “aşağıdaki hallerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dilimdeki üniversitelerden” ibaresi “en az üçünde ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alan yükseköğretim kurumlarından” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan “ve (b) bentlerinde” ibaresi “bendinde” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “Diploma denklik” ibaresi “Denklik” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarından alınan diplomaların denklik başvurularının değerlendirilmesinde, yükseköğrenime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşları tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az ikisinde ilk binde yer alan üniversitelerden mezun olanların denklik başvuruları kabul edilir ve münferiden inceleme yapılır ve inceleme sonucunda kişilere almış oldukları dersler, uygulamalar ve projeler gibi hususlar göz önünde tutularak SYBS işlemleri gerektiren kararlar alınabilir.”

“a) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan yükseköğretim kurumlarında görülen eğitim-öğretim sonunda alınan diplomalara/mezuniyet belgelerine ilişkin denklik başvuruları reddedilir. Ancak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınmayan bir yükseköğretim kurumundan, tanınan başka bir yükseköğretim kurumuna geçerek öğrenimini tamamlayanların diplomaları/mezuniyet belgeleri, öğreniminin en az %70’ini tanınan yükseköğretim kurumundan almış olmaları hâlinde incelemeye tabi tutulur.”

“c) Denkliği talep edilen diplomaya/mezuniyet belgesine esas teşkil eden yükseköğretim programının, eğitim programı/alanı ve derecesi bakımından Türk yükseköğretim sistemindeki ilgili programlara denk görülmemesi hâlinde başvuru talebi reddedilir.”

“g) Yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt olduğu yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş olan sıralama kuruluşlarının en az ikisinde ilk binde yer almayan bir yurtdışı yükseköğretim kurumundan mezun olanların Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarına yapılan diploma denklik başvuruları reddedilir.

ğ) Ortaöğrenimlerini Türkiye’de tamamlayanların; Türkiye’de başarı sıralaması şartı aranan programlara denklik müracaatlarında, yurtdışı yükseköğretim kurumuna kayıt oldukları yılda ÖSYM’nin yapmış olduğu merkezi yerleştirme sınavında, denklik müracaatında bulunulan programın puan türünde asgari başarı sıralaması şartını sağlamayan başvuruları reddedilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Meslek icrası kanunla düzenlenmiş alanlarda alınmış diplomalar/mezuniyet belgeleri için yapılan denklik başvurularının değerlendirilmesinde, söz konusu mesleğe ilişkin mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar saklıdır.

(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının yabancı dil ve edebiyat, bu dillerin öğretmenliği, filoloji ile mütercim-tercümanlık alanlarındaki ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarından alınan diplomaların/mezuniyet belgelerinin denklik işlemlerinde, mezun olunan program dilinde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarından Kurul tarafından belirlenecek puanı alma şartı aranır. Yükseköğretime başlanılan yıl Yükseköğretim Kurulu tarafından esas alınan sıralama kuruluşlarının yapmış olduğu dünya üniversite sıralamalarının en az üçünde ilk dört yüzlük dilim içerisinde yer alan yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan bu puan istenmez.

(3) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndekiler hariç olmak üzere yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları gibi Türkçeyle ilgili programlarından alınan diplomalara/mezuniyet belgelerine, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen eşdeğer alanlarda yapılan sınavda başarılı olunması hâlinde diploma/mezuniyet denklik belgesi düzenlenir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “birinde” ibaresi “en az üçünde” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “ve yapılandırılmış klinik sınav” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış diplomaların/mezuniyet belgelerinin denklik işlemleri sonucunda düzenlenen diploma/mezuniyet denklik belgesinin şekli ve içeriği Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Denklik işlemleri sonuçlandığında;

a) İncelemeye esas olan diploma/mezuniyet belgesi ve transkripte "Görülmüştür" kaşesi basılır.

b) Başvurunun olumlu veya olumsuz sonuçlanması hâlinde diploma/mezuniyet denklik belgesi, bir üst yazı ekinde evrak asıllarıyla birlikte başvuru sahibine veya yetkili makamlarca düzenlenen resmî vekâletnameye sahip kişiye imza karşılığında elden teslim edilir.

c) Diploma/mezuniyet denklik belgesinin zayii hâlinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usule göre işlem yapılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mezuniyet tanıma veya diploma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuruya esas diploma programına kayıt yaptıranlar hakkında; 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin, beşinci fıkrasının ve 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasının bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yapılan değişikliklerden önceki hükümleri uygulanmaya devam olunur.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuruya esas diploma programına kayıt yaptıranlar hakkında; 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendi ile 7 nci maddenin altıncı fıkrasının (g) ve (ğ) bentleri hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.