Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları; Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere uygulama ve araştırma imkanı sunmak, çevre sorunları konusunda bilimsel araştırmada bulunmak, çevre kirliliğinin nedenlerini araştırmak ve önlenmesine yönelik stratejiler geliştirmek, bu konuda projeler üretmek ve uygulamak, yörede çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel çevre sorunları öncelikli olmak üzere, her türlü çevre kirliliği (hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği ve benzeri) ve diğer çevre sorunları üzerinde inceleme ve araştırmalarda bulunarak, bu sorunların çözümüne ışık tutacak öneriler geliştirmek, raporlar hazırlamak.

b) Çalışma konularıyla ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında Üniversite, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

c) Çalışma alanına giren konularda çeşitli yayınlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre, bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak.

ç) Düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara katılım belgesi vermek.

d) Çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye, gözlem yerleri ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yararlanmak.

e) Çevre sorunlarına ilişkin kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak.

f) Çevre sorunlarına ilişkin her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak.

g) Yönetim Kurulunca belirlenecek bedeli karşılığında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine, çevre ile ilgili araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, çevre ve atık yönetimi, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu düzenleme faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllık süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcıları Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Müdürün kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya davet etmek.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek.

ç) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

e) Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama, çalışma, plan ve projelerini değerlendirmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin verimli çalışması için ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

g) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Toplantılara Müdürün daveti üzerine müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile çalışma alanına giren araştırmaların yapılabilmesi için gerekli laboratuvar, atölye, gözlem yerleri, çalışma grupları ve diğer tesisleri kurmak; Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut yararlanılabilecek laboratuvar ve benzeri tesisleri belirlemek.

c) Yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yılın çalışma programı taslağını onaylamak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek.

d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek.

e) Rektör onayı ile özel ve kamu kuruluşlarının isteği üzerine, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çevre ile ilgili araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, çevre ve atık yönetimi, ÇED raporu düzenlemek ve bunların fiyatlarını belirlemek.

f) Merkezin bütçesini hazırlamak.

g) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kamu kurumları veya özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez ve gerekli durumlarda Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 8/4/2001 tarihli ve 24367 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.