Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Kariyer temsilcileri: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi akademik birim temsilcilerini,

c) Koordinatör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörünü,

ç) Merkez: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarındaki öğrencilere ve mezunlara yeni iş fikirleri, girişimcilik ve iş hayatları ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri vermek ve iç ve dış paydaşlarla, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ortak projeler üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuatı kapsamında ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencileri ve mezunlara gelecekte planladıkları iş yaşamlarında ihtiyaç duyacakları alanlarda eğitim programları, kurslar, seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve iş gezileri düzenlemek, danışmanlık hizmetleri sunmak ve benzeri faaliyetler yapmak.

b) Hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için ilgili her türlü yayını ve bu alanlardaki Üniversite olanaklarının tanıtımını yapmak.

c) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi gibi topluluklar ile iş birliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri, panel ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek.

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla iş birliği geliştirerek kariyer planlamak ve geliştirmek, iş ve iş gören sağlama proje ve programlarının yürütülmesine destek vermek.

d) Kariyer yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel konferanslar, kongreler, sempozyumlar, toplantılar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanaklarıyla ilgili burs ve staj günleri düzenleyerek öğrencileri bu konularda bilgilendirmek ve yönlendirmek.

f) Mezunları takip ederek mezunlar ile öğrencileri bir araya getirecek toplantılar düzenlemek.

g) İş gören ve staj talebinde bulunan kurum/kuruluşlar ile Üniversite öğrencileri ve mezunları arasında bağlantılar kurmak ve işe/staja yerleşmeleri konularında destek sağlamak.

ğ) Öğrenciler ve mezunların kariyer planlama ve gelişimine katkı sağlamak için ulusal ve uluslararası projeler yapmak veya proje ortağı olmak.

h) Merkezin amacı ile ilgili lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarına katkı sağlamak.

ı) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarla iş gezileri düzenlemek.

i) Merkezin amacı ile ilgili yarışmalar düzenlemek ve ödüller vermek.

j) Merkezin amacı ile ilgili internet sayfaları, portallar ve sistemler oluşturmak.

k) Merkezin amacına uygun Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcıları Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Müdürün kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

d) Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama, çalışma, plan ve projelerini değerlendirmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin verimli çalışması için ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

f) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

g) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantılara Müdürün daveti üzerine müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından her yılın ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından her yılın aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Gerekli durumlarda Müdür tarafından önerilen koordinasyon/çalışma gruplarının oluşturulmasını karara bağlamak.

d) Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevlerini, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağını ve görev süresinin ne kadar olacağını karara bağlamak.

e) Merkezin amacı doğrultusunda Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar arasında iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

f) Gerekli durumlarda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

ğ) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kamu kurumları veya özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez ve gerekli durumlarda Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Koordinatör

MADDE 13- (1) Koordinatör; Üniversitenin öğrencileri için öğrenci ve mezunlarına bireysel düzeyde kariyer planlaması hakkında danışmanlık yapmak, iş başvurusu, özgeçmiş hazırlama ve mülakatlar hakkında bireysel düzeyde destek vermek ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak üzere Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

Koordinatörün görevleri

MADDE 14- (1) Koordinatörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak ve onlara danışmanlık hizmeti vermek.

b) Yönetim Kuruluna proje önerisinde bulunmak ve uygun görüldüğü takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve mezunlar derneği gibi paydaşlarla ilgili iş birliklerinin geliştirilmesini sağlamak.

c) Öğrenciler için staj ve iş olanaklarını araştırmak.

ç) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkıda bulunmak.

d) Öğrencileri ve mezunları iş hayatına hazırlamak.

e) İlgili kamu kurumları ile iş birliği yaparak kariyer planlanan derslerinin koordinasyonunda görev almak.

Merkez birimleri ve/veya koordinasyon/çalışma grupları

MADDE 15- (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, bir veya daha çok hizmet dalı için, işlerin daha verimli yürütülebilmesi amacıyla, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla, süreli/süresiz görev yapacak olan birimler ya da koordinasyon ve/veya çalışma grupları oluşturulabilir. Bir koordinasyon/çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağını Yönetim Kurulu belirler.

Kariyer temsilcileri ve görevleri

MADDE 16- (1) Merkezin işlevselliğini artırmak, öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurabilmek amacı ile Üniversitenin tüm akademik birimlerinden birer öğretim elemanı Müdürün önerisi üzerine akademik birim amirleri tarafından kariyer temsilcisi olarak görevlendirilir.

(2) Kariyer temsilcileri, görev yaptıkları birimlerde öğrencilerin kariyer gelişimleri konusunda etkin destek hizmeti verir. Bilgilendirici seminer, panel ve konferanslar düzenlenmesi konusunda çalışma yapar ve öğrencilerin staj/iş taleplerini Merkezin veri tabanına gönderilmek üzere kayda alır.

İş birlikleri

MADDE 17- (1) Merkezin yapacağı eğitim ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eğitimcilerin görevlendirilmesi, gezi, proje, araç, gereç, malzeme temini, sponsor ve mali destek sağlanması konularında; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve benzerleri ile iş birlikleri yapılabilir. Yapılacak iş birlikleri protokollerle belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 18- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 19- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21- (1) 17/3/2022 tarihli ve 31781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.