Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders, proje, lisansüstü tez ve uygulama gibi çalışmalarda rehberlik etmek üzere belirlenen öğretim üyelerini, tezsiz yüksek lisans programlarında ise ders, proje ve uygulama gibi konularda öğrenciye rehberlik etmek üzere belirlenen en az doktora derecesine sahip öğretim görevlilerini,

ç) Enstitü: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı enstitüleri,

d) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan ve enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

e) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı: Enstitünün anabilim/anasanat dalı başkanını,

f) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde tanımlanan kurulu,

g) Enstitü kurulu: Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Müdürün başkanlığında; müdür yardımcıları ve müdürce önerilen altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) İkinci tez danışmanı: Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanan en az doktora derecesine sahip ikinci danışmanı,

ı) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Kredi: Bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

j) Lisansüstü ders: Enstitü anabilim/anasanat dallarında açılmış olan tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki dersleri,

k) Müdür: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı ilgili enstitünün müdürünü,

l) Öğrenci: Bu Yönetmelik hükümlerine göre lisansüstü programlara kabul edilen ve 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde öğrenimini sürdürmekte olan kişiyi,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

n) Özel öğrenci: Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı iken enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü ders ve/veya derslere kayıtlı olan öğrenciyi,

o) Rektör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

ö) Senato: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosunu,

p) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini,

r) Yönetim Kurulu: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü eğitim-öğretim programlarının açılması

MADDE 5- (1) Enstitü, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenecek enstitü anabilim/anasanat dallarında ve düzeylerinde eğitim programlarını yürütür.

(2) Enstitülerce yürütülecek mevcut lisansüstü programların içerikleri, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının teklifi ve enstitü kurulunun onayından sonra, ilk defa aktif olacak anabilim/anasanat dalına ait program tekliflerine yönelik ise bölüm kurulu kararı ilgili dekanlığın/müdürlüğün üst yazısı ve enstitü kurulu onayından sonra Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Lisansüstü eğitim-öğretim programlarının açılmasına Senato kararı alındıktan sonra Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile karar verilir.

(4) Lisansüstü uzaktan öğretim programları 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre açılır ve yürütülür.

(5) Senato kararı alındıktan sonra Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulu kararıyla, lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere yurt dışı ortak lisansüstü programlar açılabilir. Bu programlar; 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi

MADDE 6- (1) Lisansüstü öğretim planları ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

(2) Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ve 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verileceği, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Öğretim dili

MADDE 7- (1) Enstitüde öğretim dili Türkçe’dir. Ancak, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile belirli eğitim programlarında bütün dersler veya bir kısım dersler belirlenen bir yabancı dilde verilebilir. Tezlerin yazım dili Türkçe’dir. Danışmanın gerekçeli görüşü ve anabilim/anasanat dalı kurul kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezlerin, geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla yabancı dilde yazılabilmesine karar verilebilir. Lisansüstü eğitimin tamamının yabancı dilde yapıldığı programlarda ise tez, ilgili yabancı dilde hazırlanır.

Kontenjan tespiti ve ilanı

MADDE 8- (1) Enstitüdeki öğretim programlarına öğrenci alınıp alınmamasına, alındığı takdirde kontenjan tespitine enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

(2) Öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, son başvuru tarihi ve diğer hususlar Üniversite tarafından ilan edilir. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Bu ilanda yabancı öğrenciler için ayrılan kontenjanlar da ayrıca belirtilir.

(3) Senato kararı ile ek kontenjan kapsamında lisansüstü öğrenci alımına karar verilebilir.

Başvuru şartları

MADDE 9- (1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ilanda belirtilen başvuru yöntemiyle (şahsen, posta, elektronik ortamda ve benzeri) istenilen belgelerle birlikte enstitü müdürlüklerine yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan müracaatlar kabul edilmez. Kesin kayıt esnasında belgelerin aslı veya ilgili enstitü tarafından onaylanmış örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yabancı öğrencilerin başvuru, kabul ve kayıt işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştirilir.

(2) Adayların başvurdukları lisansüstü programın türüne göre, aşağıda yer alan koşulları taşımaları gerekir.

a) Yüksek lisans programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans diplomasına veya geçici lisans mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekir.

2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alması gerekir.

3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuruda ALES şartı aranmaz. Sıralamalarda genel akademik not ortalaması tek ölçüt olup, not ortalaması eşitliği durumunda mezuniyet tarihi daha eski olan adaya öncelik tanınır. Mezuniyet tarihi de aynı olan adaylardan yaşı büyük olan adaya öncelik tanınarak sıralama yapılır.

4) Konservatuvar programları ve güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarına öğrenci başvurusunda ALES şartı aranmaz.

b) Doktora programlarına başvuru koşulları şunlardır:

1) Adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilmiş bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına veya geçici mezuniyet belgesine, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. Hazırlık sınıfları hariç, on yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

2) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

3) Doktora programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ve Rektör oluru ile sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasına karar verilebilir. Yapılacak olan giriş sınavından adayın başarılı sayılabilmesi için Senato tarafından belirlenen asgari puanı almış olma şartı aranır.

4) Yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, lisans derecesiyle başvuran adayların en az 80 standart puana; ayrıca lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Güzel sanatlar fakültesi ve Devlet konservatuvarına yapılacak başvurularda ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz.

5) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine ve ALES’in sayısal kısmından en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Klinik Tıp Bilimleri Testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuru koşulları şunlardır:

1) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvar programları mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların haricinde yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ALES puanına sahip olmaları gerekir.

2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması gerekir.

3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

4) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanmış protokol, ikili anlaşma, Avrupa Birliği uyum programı, öğrenci değişim programları ve benzeri anlaşmalar ile gelen yabancı uyruklu hükümet burslusu ve anlaşmalı öğrenciler, başka bir şart aranmaksızın lisansüstü programlara kabul edilir.

Değerlendirme ve öğrenci kabulü

MADDE 10- (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı kurulunca üç asıl, iki yedek jüri üyesinden oluşturularak teklif edilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan mülakat jürileri tarafından aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezuniyet not ortalamasına, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığına göre sıralama yapılarak adaylar kontenjan dâhilinde programlara kabul edilirler.

b) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i alınarak hesaplanır. Mülakat sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.

c) ALES şartı aranmayan konservatuvar dahilindeki tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %30’u ve alan/branş değerlendirme sınavının %70’i alınarak hesaplanır. Alan/branş değerlendirme sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.

ç) ALES şartı aranmayan güzel sanatlar fakültesi dahilindeki tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %40’ı ve alan/branş değerlendirme sınavının %60’ı alınarak hesaplanır. Alan/branş değerlendirme sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.

d) Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir.

(2) Doktora programına kabulde başarı notu aşağıdaki esaslara göre hesaplanır:

a) Başvurduğu programın puan türünde ALES puanının veya temel tıp puanının %50’si, lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i alınarak hesaplanır.

b) Temel tıp bilimlerinde doktora programına kabulde başarı notu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış temel tıp puanının veya ALES’in sayısal puan türünden alınmış puanının %50’si, mezuniyet not ortalamasının, not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığının %25’i ve mülakat başarı notunun %25’i alınarak hesaplanır.

c) Mülakat sınavında 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Mülakat sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.

ç) Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde doktora programlarına kabul edilir.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasına başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Sanatta yeterlik çalışmasına ALES puanı ile başvuran adayların kabulünde başarı notu; ALES puanının %50’si alan/branş değerlendirme sınavının %50’si alınarak hesaplanır. Not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığı alınır.

b) Sanatta yeterlik çalışmasına ALES puanı ile başvurmayan adayların kabulünde başarı notu, adayın lisans derecesi ile başvuranların lisans, yüksek lisans derecesi ile başvuranların ise yüksek lisans akademik not ortalamasının %50’si, alan/branş değerlendirme sınavının %50’si alınarak hesaplanır. Not ortalaması 4’lük sistemde ise Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 100’lük sistemdeki karşılığı alınır.

c) Alan/branş değerlendirme sınavından 100 üzerinden 60 notunu alamayan adaylar başarısız sayılırlar. Alan/branş değerlendirme sınavına girmeyen öğrenciler haklarını kaybederler.

ç) Adaylar başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 11- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bu program enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi hükümlerine göre yürütülür.

(2) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme işlemlerinde yüksek lisans öğrencisi için 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, doktora öğrencisi için ise bu Yönetmelik hükümleri esas alınır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 12- (1) Özel öğrenci kabulü, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesi hükümlerine göre yürütülür. Bir derse kayıtlı özel öğrenci sayısı tam zamanlı öğrencilerin %50’sinden fazla olamaz. Bu statüdeki öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 13- (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı başarıyla tamamlamış öğrenciler, yarıyıl başlamadan en az on gün önce gerekli belgelerle başvurmak koşuluyla ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, Üniversitede yürütülen eşdeğer düzeydeki lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. Enstitü yönetim kurulu kararında öğrencilerin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı ayrıca belirtilir. Kredi eşdeğerliği, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 14- (1) Lisansüstü programlara kabul edilen adayların asıl ve yedek öğrenci listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü tarafından ilan edilir. Enstitüde lisansüstü eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıtları akademik takvimde belirtilen günlerde yapılır. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri süresi içinde enstitüye ibraz ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Bu adayların yerine başarı sırasına göre yedek listedeki adaylar, kontenjanı aşmamak kaydı ile ders ekleme-ders silme dönemi içinde akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yaptırabilirler.

(2) Tezsiz yüksek lisans ikinci öğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenci sayısı beş veya daha az ise enstitü yönetim kurulu bu enstitü anabilim/anasanat dalında o ders yılı için lisansüstü program açmayabilir. Ancak, bu adayların kayıt hakları programın açılacağı döneme kadar saklı kalır.

(3) Öğrenciler her yarıyılda, akademik takvimde belirtilen süre içinde, o yarıyılda açılan dersler arasından, hangi dersleri alacağına danışmanları ile birlikte karar verirler. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya program koordinatörü/başkanı tarafından yapılır. Kaydın kesinleşmesi için öğrenci ve danışman tarafından öğrenci bilgi sisteminde onaylanması gerekir. Öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini akademik takvimde belirtilen süre içinde yatırmayan ve kaydını yenilemeyen öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Mazereti nedeniyle, kaydını akademik takvimde belirlenen süre içinde yenilemeyen ve mazereti enstitü yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-ders silme dönemi içinde kayıtlarını yaptırabilirler. Bu şekilde kaybedilen süre öğrencinin öğrenim süresinden sayılır.

Ders ekleme ve silme

MADDE 15- (1) Öğrenciler, her yarıyılın başlangıcında ve akademik takvimde belirtilen günlerde danışmanın uygun görüşünü almak şartıyla o yarıyılın programında mevcut olan başka dersleri programlarına ekleyebilirler veya devam etmekte oldukları dersleri silebilirler.

Yüksek lisans programları arasında geçişlere ilişkin esaslar

MADDE 16- (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülür.

(2) Tezsiz yüksek lisans programında genel not ortalaması 3,50 olan üstün başarı gösteren ve tezli yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar, 9 uncu maddede yer alan tezli yüksek lisans programına başvuru koşullarını yerine getirmek ve geçiş başvurusu en geç ikinci yarıyıl sonunda yapılması şartıyla, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programına geçebilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan derslerin tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılıp sayılamayacağı, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programında öğrenci iken, tezsiz yüksek lisans programına geçmek isteyen adaylar enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlıklarına başvurmaları halinde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının olumlu görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler. Bu durumda öğrencinin daha önce yüksek lisans programında aldığı dersler enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yeni geçtikleri yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler 9 uncu ve 10 uncu maddelerdeki koşulları sağlamaları kaydıyla aynı enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulunun kararıyla tezli yüksek lisans programlarına kabul edildikleri takdirde yalnızca tez hazırlayarak tezli yüksek lisans programından mezun olabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 17- (1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının kaç krediden oluşacağı, ders sayısı ve dönem projesi ile öğrencinin alabileceği lisans dersleriyle ilgili hususlar, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi hükümlerine göre yürütülür.

(3) Daha önce bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans programına kayıtlı iken disiplin suçu hariç herhangi bir nedenle programla ilişiği kesilen öğrencilerin Üniversitedeki programa kayıt hakkı kazanması halinde aldığı derslerin, devam etmekte olduğu yüksek lisans programına intibakı anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Süre

MADDE 18- (1) Tezsiz yüksek lisans programının süresi hakkında Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Danışman atanması

MADDE 19- (1) Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanmasına ilişkin olarak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 13 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 20- (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 21- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve üretme yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programının kaç krediden oluşacağı ve ders sayısına ilişkin hususlarda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır. Öğrencinin alacağı derslerden birinin bilimsel araştırma teknikleri veya araştırma ve yayın etiği konularını içermesi zorunludur. Öğrenci, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı dersi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Tez çalışması dersi, ders yükümlülüğünü ve seminer dersini başarı ile tamamlayan yüksek lisans öğrencileri için tez döneminin her yarıyılında açılan pratik bir derstir. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Yüksek lisans uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan dört teorik ders yükü olarak gösterilir. Yüksek lisans tez çalışması dersi, öğrenci başına bir saatlik pratik ders yükü olarak gösterilir. Seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri başarılı ve başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Alınan lisans dersleri ders yüküne ve kredisine sayılmaz. Öğrenci, danışmanının onayı ile kayıtlı olduğu enstitünün farklı programlarından ve/veya Üniversite bünyesindeki diğer enstitülerin lisansüstü programlarından ders alabilir.

(3) Özel öğrenci statüsünde ders alacak öğrenciler enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

(4) Tez danışmanı atanıncaya kadar, öğrencinin derslerinin onaylanması, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır.

(5) Daha önce bir yükseköğretim kurumunda yüksek lisans programına kayıtlı iken disiplin suçu hariç herhangi bir nedenle programla ilişiği kesilen öğrencilerin Üniversitedeki programa kayıt hakkı kazanması halinde aldığı derslerin, devam etmekte olduğu yüksek lisans programına intibakı, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Süre

MADDE 22- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi hakkında, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Danışman atanması

MADDE 23- (1) Tezli yüksek lisans programında danışman atanmasına ilişkin olarak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Tez danışmanı değişikliği öğrencinin veya danışmanın yazılı müracaatı, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır. Mücbir sebepler dışında, danışman değişiklik talepleri azami öğrenim süresinin dolmasından en az iki yarıyıl öncesinde yapılır.

(3) Tez danışmanı öğretim üyelerinin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi durumunda tez danışmanlıkları anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda; tez danışmanının gerekçeli başvurusu, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, Üniversite öğretim üyeleri arasından seçilebileceği gibi Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden seçilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 24- (1) Yüksek lisans tezinin sonuçlanması hususunda, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencinin yüksek lisans tez savunma sınavına girmeden önce, tezi ile ilgili aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlamış olması gerekir:

a) Ulusal/uluslararası bilimsel konferans, sempozyum veya kongrede en az bir bildiri (sözlü ya da poster) sunmuş olmak.

b) Ulusal/uluslararası hakemli bir dergide makale yayınlamış veya yayına kabul edilmiş olmak.

c) Ulusal/uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap ve/veya kitap bölüm yazarlığının bulunması veya kabul edilmiş olmak.

(3) Tez savunma sınavına girmeden önce gerçek bir intihalin tespiti halinde enstitü tarafından tez öğrenciye düzeltilmek üzere iade edilir. Belirtilen düzeltmeler yapıldıktan ve enstitü tarafından onaylandıktan sonra öğrenci tez savunma sınavına alınabilir.

(4) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Yüksek lisans tez sınav jürisi oluşturulurken asıl üyelere ilaveten biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye görevlendirilir.

(5) Tezin dijital kopyası, tez jürisi önerisi ile birlikte danışman tarafından enstitüye anabilim dalı aracılığıyla gönderilir. Enstitü, intihal incelemesinden geçmesi halinde tezi ve intihal raporunu jüri davet yazısıyla birlikte jürilere elektronik posta yoluyla gönderir.

(6) Jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

(7) Tez savunma sınavı, danışmanın sınava katılamayacağı durumlarda danışmanın gerekçeli başvurusu ile ertelenir. İlgili danışman en geç üç iş günü içerisinde sınav tarihi bildiriminde bulunur.

(8) Tez savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan savunma sınavı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitüye bildirilir ve en geç üç gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenerek öğrenci en geç bir ay içerisinde yeniden sınava alınır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim kurulu kararı uyarınca işlem yapılır. Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(9) Enstitü yönetim kurulu tez sınav tarihini tezin jürilere tesliminden itibaren en geç bir ay içinde olacak şekilde belirler.

(10) Tez savunma sınavı sonucunda tezi reddedilen öğrencinin on beş gün içerisinde talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 25- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve 24 üncü maddede yer alan mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla öğrenciye Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi uyarınca tezli yüksek lisans diploması verilir.

(2) Mezun olup, diploma alındıktan sonra intihal yapıldığı anlaşılan tezler enstitü yönetim kurulunca iptal edilir ve buna bağlı olarak öğrencinin diploması ve mezuniyeti geçersiz sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26- (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin özgün olmak şartı ile;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programının kaç krediden oluşacağı ve ders sayısı ile ilgili hususlar Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin lisansüstü eğitimi boyunca Bilimsel Araştırma Teknikleri veya Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren bir ders almaması durumunda, bu konuları içeren bir ders alması zorunludur. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı dersi, ilgili enstitü anabilim/ana sanat dalında öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere veya tezine yönelik olarak seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Tez çalışması dersi, yeterlik sınavını başaran doktora öğrencileri için tez döneminin her yarıyılında açılan pratik bir derstir. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Doktora uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan dört teorik ders yükü olarak gösterilir. Doktora tez çalışması dersi, öğrenci başına bir saatlik pratik ders yükü olarak gösterilir. Seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sayı ve şartlarda ders seçilir.

(4) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önce yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu, kendi bilim alanı ile ilgili lisansüstü derslerin bir kısmı danışmanının teklifi, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte olduğu programa transfer edilebilir.

(5) Daha önce bir yükseköğretim kurumunda doktora programına kayıtlı iken disiplin suçu hariç herhangi bir nedenle programla ilişiği kesilen öğrencilerin Üniversitedeki programa kayıt hakkı kazanması halinde aldığı derslerin, devam etmekte olduğu doktora programına anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla intibakı yapılır.

Süre

MADDE 27- (1) Doktora programının süresi hakkında Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan sürede başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 28- (1) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirtilen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak atanabilir. Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip ve en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olan araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakatı ve enstitü yönetim kurulunun kararı şarttır. 

(2) Tez danışmanı değişikliği öğrencinin veya danışmanın yazılı müracaatı, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi alınarak enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır. Mücbir sebepler dışında, danışman değişiklik talepleri azami öğrenim süresinin dolmasından en az üç yarıyıl öncesinde yapılır.

(3) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ilgili danışmanın gerekçeli karar içeren önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanının, Üniversite bünyesinde veya farklı bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi olması veya Üniversite kadrosu dışından ise en az doktora derecesine sahip olması gerekir.

(4) Tez danışmanı öğretim üyelerinin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi durumunda tez danışmanlıkları anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

Yeterlik sınavı

MADDE 29- (1) Öğrencinin temel konular ve doktora çalışması ile ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanması amacıyla yeterlik sınavı yapılır.

(2) Yeterlik sınavı, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi hükümlerine göre yürütülür.

(3) Öğrenci derslerini başarı ile tamamladığı yarıyıldan itibaren yeterlik sınavına girebilmek için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığına müracaat eder.

(4) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesi ve biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üyeden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda öğrencinin başarılı olması için 100 üzerinden en az 70 puan alması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavı başarı notu yazılı ve sözlü sınavın %50’si alınarak hesaplanır. Yeterlik sınavı başarı notu en az 70 olan öğrenci başarılı sayılır. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli veya tezsiz yüksek lisans programına ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla geçebilir. Öğrenci başvuruda bulunduğu programın başarı şartlarını yerine getirdiği takdirde tezli veya tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 30- (1) Tez izleme komitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi hükümlerine göre oluşturularak görevlerini yerine getirir.

(2) Tez izleme komitesi, tez önerisi kabul edilen öğrenci için güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(3) İlgili yarıyıl içinde tez izleme komitesi toplantısı yapılmadı ise danışmanın gerekçeli dilekçesini enstitüye sunması gereklidir. Gerekçenin geçerli bulunması durumunda on beş gün içerisinde yeni bir tez izleme komitesi toplantısının yapılması gerekir. Gerekçenin geçerli bulunmaması durumunda tez izleme komitesi toplantısı başarısız sayılır. Tez izleme komitesi toplantısına ait rapor toplantıyı takip eden üç iş günü içerisinde enstitüye teslim edilmediği durumda da toplantı başarısız sayılır.

Tez önerisi savunması

MADDE 31- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciye, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 21 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 32- (1) Doktora tezinin sonuçlandırılmasına ilişkin olarak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 22 nci maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına girmeden önce, tezi ile ilgili aşağıda belirtilen şartlardan en az birini sağlamış olması gerekir:

a) Doktora tezi ile ilgili en az bir makalenin uluslararası indekslerde taranan hakemli bir dergide yayımlanmış, yayınlanmak üzere kabul edilmiş veya DOI numarası almış olması.

b) Ulusal/uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap ve/veya kitap bölüm yazarlığının bulunması veya kabul edilmiş olması.

(3) Tez savunma sınavına girmeden önce gerçek bir intihalin tespiti halinde enstitü tarafından tez öğrenciye düzeltilmek üzere iade edilir. Belirtilen düzeltmeler yapıldıktan ve enstitü tarafından onaylandıktan sonra öğrenci tez savunma sınavına alınabilir.

(4) Tezin dijital kopyası, tez jürisi önerisi ile birlikte danışman tarafından enstitüye anabilim dalı aracılığıyla gönderilir. Enstitü, intihal incelemesinden geçmesi halinde tezi ve intihal raporunu jüri davet yazısıyla birlikte jürilere elektronik posta yoluyla gönderir.

(5) Jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren bir hafta içinde enstitüye yazılı olarak bildirir.

(6) Doktora tez jürisi oluşturulurken biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de görevlendirilir.

(7) Tez savunma sınavı danışmanın sınava katılamayacağı durumlarda danışmanın gerekçeli başvurusu ile ertelenir. İlgili danışman en geç üç iş günü içerisinde sınav tarihi bildiriminde bulunur.

(8) Tez savunma sınavı eksik üye ile yapılamaz. Katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye çağrılır. İlan edilen günde yapılamayan savunma sınavı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitüye bildirilir ve en geç üç gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenerek öğrenci en geç bir ay içerisinde yeniden sınava alınır. İkinci kez toplanamayan jüriler konusunda enstitü yönetim kurulu kararı uyarınca işlem yapılır. Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır.

(9) Enstitü yönetim kurulu tez sınav tarihini, tezin jürilere tesliminden itibaren en geç bir ay içinde olacak şekilde belirler.

Doktora diploması

MADDE 33- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve 32 nci maddede yer alan mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, öğrenciye Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesi uyarınca doktora diploması verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 34- (1) Sanatta yeterlik programı; öğrencinin, alanında gerekli bilgi birikimini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, sanatsal olgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapmasını, yeni sentezlere ulaşmasını, evrensel nitelikte yeni bir metot geliştirmesini veya yeni bilgi üretmesini veya özgün ve üst düzeyde yaratıcılık gerektiren bir tez/sanat etkinliği gerçekleştirmesini amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programının kaç krediden oluşacağı ve ders sayısı ile ilgili hususlar Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür. Öğrenci ayrıca, tez danışmanı atandığı tarihi izleyen yarıyıl ve takip eden yarıyıllarda danışmanı tarafından açılan kredisiz uzmanlık alanı dersine kayıt yaptırmak zorundadır. Uzmanlık alanı dersi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalında öğrencinin tezini başarılı olarak gerçekleştirilmesine yönelik seçilen konularda açılan kuramsal derstir. Tez çalışması dersi, yeterlik sınavını başaran sanatta yeterlik öğrencileri için tez döneminin her yarıyılında açılan pratik bir derstir. Uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri, yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam edebilir. Uzmanlık alanı dersi, öğrenci sayısına bakılmadan dört teorik ders yükü olarak gösterilir. Tez çalışması öğrenci başına bir saatlik pratik ders yükü olarak gösterilir. Seminer, uzmanlık alanı ve tez çalışması dersleri başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Lisansüstü dersler anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile aynı diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sayı ve şartlarda seçilebilir.

Süre

MADDE 35- (1) Sanatta yeterlik programı süresi hakkında, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi hükümleri uygulanır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde yer alan sürede başarıyla tamamlayamayan veya genel not ortalaması 3,00’ın altında olan öğrencinin enstitü yönetim kurulu kararıyla Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 36- (1) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 27 nci maddesi hükümlerine göre her öğrenciye bir danışman atanır.

(2) Tez danışmanı, Üniversite kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir.

(3) Tez danışmanı öğretim üyelerinin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi durumunda tez danışmanlıkları anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 37- (1) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılmasına ilişkin olarak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 28 inci maddesi hükümleri uygulanır.

 (2) Sanatta yeterlik jürisi oluşturulurken biri Üniversite dışından olmak üzere iki yedek üye de görevlendirilir.

(3) Enstitü yönetim kurulu tez sınav tarihini, tezin jürilere tesliminden itibaren en geç bir ay içinde olacak şekilde belirler.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 38- (1) Tez sınavında başarılı olmak ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla öğrenciye, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca sanatta yeterlik diploması verilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Ders Sınavları ve Değerlendirme

Devam zorunluluğu

MADDE 39- (1) Derslere devam zorunludur. Derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders veya derslerin yarıyıl sonu genel ve bütünleme sınavlarına alınmaz ve DZ notu verilir. Öğrencinin devamı ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından izlenir.

Genel sınav ve bütünleme sınavı

MADDE 40- (1) Öğrenci bir yarıyılda aldığı ve devam şartını sağladığı bütün derslerin genel sınavına, enstitü tarafından belirlenen ve ilan edilen gün ve saatte girmek zorundadır. Sınava girmeyen öğrenciye GR notu verilir. Yarıyıl sonu sınavı, dönem ödevi biçiminde de olabilir.

(2) Bütünleme sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır. Bir dersin genel sınavına girme hakkı olduğu halde girmeyen ya da girip de başarılı olamayan veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not genel sınav notu yerine geçer.

Ara sınavlar

MADDE 41- (1) Öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınava girerler. Ara sınav, ödev/ödevlerin değerlendirmesi biçiminde de olabilir. Ara sınavların sayısı ve tarihleri ile varsa yarıyıl içi çalışmalarının ağırlıkları o yarıyılın ilk ayı içinde enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından ilan edilir.

Sınavların elektronik ortamlarda interaktif olarak yapılması

MADDE 42- (1) Enstitüler bünyesinde yapılacak olan yüksek lisans/sanatta yeterlik/doktora tez savunma sınavı, doktora tez izleme komitesi toplantıları, sanatta yeterlik/doktora yeterlik sınavları, tez önerisi sınavları tüm jüri üyelerinin fiilen katılımıyla veya danışman dahil jüri salt çoğunluğunun ve öğrencinin fiilen sınava katılması şartıyla diğer jüri üye/üyelerinin şehir dışı veya yurt dışında bulunması durumunda anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile video konferans sistemi yoluyla elektronik ortamda kayıt altına alınarak sesli ve görüntülü yapılabilir. Öğrenci yurt dışı değişim programları çerçevesinde ya da yurt dışındaki eğitim/araştırma kurumlarında görevli ise, belgelendirmek koşulu ile tez izleme komitesi sunumu enstitü yönetim kurulunun kararı ile video konferans yöntemiyle yapılabilir.

(2) Mücbir sebeplerin varlığı halinde enstitü bünyesinde yapılacak olan tüm sınavlar, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile jüri üyelerinin tamamının ve öğrencinin çevrimiçi katılımıyla video konferans sistemi yoluyla elektronik ortamda kayıt altına alınarak sesli ve görüntülü yapılabilir.

Başarı notunun hesaplanması

MADDE 43- (1) Başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınavlar, ödevler, uygulamalar ve proje çalışmaları dikkate alınarak hesaplanacak dönem içi başarı notu ve genel sınav başarı notu birlikte değerlendirilerek belirlenir. Dönem içi başarı notunun başarı notuna katkı oranı %40 - %60 arasında olmak üzere ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Ayrıca, bir dersin başarılı sayılabilmesi için genel sınav notunun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir.

Geçer notlar

MADDE 44- (1) Başarı notu değerlendirme sonucuna göre öğrenciye aşağıdaki harf notlarından birisi geçer not olarak verilir:

Başarı Derecesi             Başarı Notu                 Katsayı                 Puanı

Pekiyi                                  AA                          4,00                  90-100

İyi-Pekiyi                             BA                          3,50                   80-89

İyi                                        BB                          3,00                   70-79

Orta                                      CB                          2,50                   65-69

Geçer                                   YT                             -                          -

(2) Kredisiz dersler için başarı notu yerine YT geçer notu verilir.

Geçmez notlar

MADDE 45- (1) Öğrenciye başarısızlığın nedenine göre aşağıdaki notlardan birisi verilir:

a) DZ notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrenciye verilir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen öğrenci sınava giriş hakkını kaybeder.

b) GR notu, genel sınava girmeyen öğrencilere verilir.

c) FF notu, genel sınava giren ancak 65 puanın altında not alan öğrenciye verilir. Bu notun katsayısı sıfırdır.

ç) EK notu, genel sınava girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamamış öğrencilere verilir. Öğrenci eksikliğini sınav dönemi sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır kabul edilerek not verilir.

d) YZ notu, kredisiz derste, dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olan öğrenciye verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 46- (1) Sınav sonuçlarına ancak maddi hata nedeniyle itiraz edilebilir. Öğrencinin itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren iki hafta içinde ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanına yazılı olarak yapması gerekir. Bu itiraz ders sorumlusuna iletilir. Değerlendirmede maddi hata görülürse, gerekli not düzeltmesi yapılarak ilgili enstitü müdürlüğüne iletilir. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir.

Başarısız dersler

MADDE 47- (1) Öğrenci başarısız olduğu dersleri tekrarlayarak başarmak zorundadır. Enstitü anabilim dalı başkanının ve danışmanının ortak teklifi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile takip eden yarıyılda öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir ders alabilir.

Akademik ortalama

MADDE 48- (1) Bir dersin kredisi ile başarı notunun katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının derslerin kredi toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir. Bu hesaplamada bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Öğrencinin YT notu aldığı dersler akademik ortalamaya dâhil edilmez.

Genel not ortalaması

MADDE 49- (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin tüm derslerini tamamlayabilmesi için genel not ortalamalarının 3,00 olması gerekir. Genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler not yükseltmek için aldıkları dersleri tekrar alabilirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mazeretler

MADDE 50- (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, geçerli ve haklı nedenlerin varlığı halinde enstitü yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için gerekli belgelerin mazeretin sona ermesinden itibaren en geç on beş gün içinde enstitü müdürlüğüne verilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencinin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için sağlık raporu sunması gerekir. Raporlu olunan süre içinde girilmiş olan sınavlarda alınan notlar geçersizdir.

(3) Öğrencinin mazeretli izinli sayıldığı süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

İzinler

MADDE 51- (1) Geçerli ve haklı bir nedenle öğrenimine ara vermek zorunda bulunan veya öğrenim ve eğitimine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, araştırma gibi imkanların doğması halinde öğrenciye, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının uygun görüşü alınmak şartıyla, enstitü yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl izin verilebilir. Öğrenciye verilen bu izin, mücbir nedenler dışında, karar tarihini takip eden yarıyıldan itibaren başlar. İzin süresi sonunda öğrenci, enstitü yönetim kurulunun kararı ile kaydını yenileyebilir.

(2) Lisansüstü eğitim görmek üzere yurt dışına gönderilen ve geçerli mazereti nedeniyle süresi içinde eğitimini tamamlayamayarak geri dönenler enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenciliklerine devam edebilirler.

(3) Askere gidecek öğrenciler, sevk belgelerini enstitü müdürlüğüne sunmaları kaydıyla askerlik görevleri süresince izinli sayılırlar.

Diğer hükümler

MADDE 52- (1) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

(2) Derslerini ve tezini/bitirme projesini başarıyla tamamlayanlardan; genel not ortalaması 3,50-3,75 arasında olanlar onur öğrencisi, 3,76-4,00 arasında olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Öğrencilerin başarı belgeleri enstitü müdürleri tarafından imzalanarak diplomaları ile birlikte verilir.

Seminer dersi

MADDE 53- (1) Seminer dersi, tez danışmanı sorumluluğunda yürütülür. Seminerin sunulacağı yer ve zaman bilgileri, ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından seminer tarihinin on beş gün öncesinde enstitüye gönderilir. Seminer konusunun, sunan öğrencinin, yer ve tarih bilgilerinin yer aldığı kapak sayfası enstitünün internet sayfasında ilan edilmek üzere enstitüye sunulur. Seminer dersi sunumu, akademik takvimde yer alan tarih aralığında yapılır.

Etik kurul

MADDE 54- (1) Lisansüstü tez çalışması insan ve/veya deneysel hayvan modelleri ile gerçekleştiriliyorsa ve/veya bu canlılara ilişkin materyal ve veriler kullanılıyorsa ilgili etik kurullardan etik kurul izin belgesi alınarak tez öneri formu ile birlikte enstitüye teslim edilir.

(2) Anket veya ölçek uygulanan soru cevap tarzı tez önerilerinde, bilgilendirilmiş gönüllü olur formu alınmış olsa dahi etik kurul onayı alınması zorunludur. Yasal veya özel izin belgesi gerektiren durumlarda, tez önerisi enstitü tarafından kabul edilen öğrenciler, izin belgelerini aldıktan sonra tez çalışmalarına başlayabilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 55- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56- (1) 18/8/2016 tarihli ve 29805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler doktora veya sanatta yeterlik programlarına başvurabilirler.

 (2) 32 nci maddenin ikinci fıkrası 20/4/2016 tarihinden önce doktora yeterlik sınavına girmiş öğrenciler için uygulanmaz.

 (3) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 52 nci madde uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 57- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.