Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve  Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim öğrencilerine yönelik zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış, hızlandırılmış ve bireyselleştirilmiş eğitim programları düzenlemek.

b) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim öğrencilerine psikolojik, akademik, sosyal destek ve eğitimlerinin verilmesini sağlamak; zekâ, ilgi ve yetenek alanlarını belirlemek.

c) Özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin ailelerine ve öğretmenlerine, ilgili resmî ve özel kurumlara danışmanlık yapmak.

ç) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim konularında bilimsel araştırmalar yapmak,  yapılan araştırmalara ilişkin bilgi merkezi oluşturmak.

d) Özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili politikalar oluşturmak, mevcut politikaları değerlendirmek ve güncelleştirmek.

e) Özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin eğitimi ve istihdamı konularında inceleme ve planlama yapmak ve bunların uygulamaya konulmasına katkıda bulunmak.

f) Özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini ve geliştirmelerini sağlayıcı çalışmalar yapmak.

g) Özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin yeteneklerinin farkında olmalarını, bu yeteneklerini geliştirerek en üst düzeyde kullanabilmelerini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’de özel eğitim hizmetleri alanında çalışan öğretmenlere eğitim vermek.

b) Özel eğitim hizmetleri alanında çalışan uzmanların katılımıyla ulusal veya uluslararası kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek.

c) Özel eğitim hizmetleri alanındaki bilimsel çalışmaları yakından takip ederek dergi ve haber bülteni çıkarmak.

ç) Üniversitenin Eğitim Fakültesi bünyesinde özel eğitim hizmetleri ile ilgili bölüm ve anabilim dalının açılması ve geliştirilmesi hususundaki çalışmalara destek vermek.

d) Uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve uluslararası projelere katılmak.

e) Bilim ve doğa kampları, yaz ve kış bilim okulları, liderlik eğitimi programları, toplantılar düzenlemek.

f) Üniversite öğretim elemanlarının kuramsal ve uygulamalı derslerine özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin katılabilmesi için olanak sağlamak.

g) Üniversite öğretim elemanları ile özel eğitim hizmetleri       ile ilgili eğitim kurumlarının birlikte çalışacakları projeleri oluşturmak ve gerçekleştirmek.

ğ) Üniversitede öğretim elemanlarına bilimsel ve disiplinler arası çalışma yapabilecekleri imkanlar sağlamak.

h) Özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin yetenek alanlarının geliştirilmesinin yanında, sosyal ve duygusal gelişimlerini sağlayacak ortam oluşturmak.

ı) Özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin ailelerini destekleyici, güvenlerini artırıcı, çevre ile uyumlu, kendisi ile barışık olmalarını sağlayıcı psikolojik ve sosyolojik destek olacak eğitim programları oluşturmak.

i) Özel gereksinimli bireyleri ve özel eğitim öğrencilerinin uluslararası platformlarda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olacak dil kursları düzenlemek.

j) Öğrenme modelleri geliştirerek bunları yayınlamak ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

k) Zonguldak ilinde ve yurt genelinde eğitime alınmayan özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin  takibini yapmak, eğitimleri ile ilgili ihtiyaçları gidermek.

l) Özel gereksinimli bireyleri ve özel eğitim öğrencilerini burs ve kredi alabilecekleri kurum ve kuruluşlarla bir araya getirmek.

m) Özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin teknik buluş ve araçlar geliştirebilmelerine imkân sağlamak.

n) Maddi sıkıntısı olan özel gereksinimli bireylere ve özel eğitim öğrencilerine imkânlar ölçüsünde burs ve/veya yardım temin etmek.

o) Özel gereksinimli bireylerin ve özel eğitim öğrencilerinin yeteneklerini belirleyici çalışmaları ve danışmanlık faaliyetlerini desteklemek.

ö) Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim öğrencilerinin tanılanmasında, tanılamaya yönelik araç ve yöntem geliştirmek, uygulama ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek ve desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl süreyle Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcıları Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Müdürün kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek.

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

e) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini, ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki diğer sivil toplum örgütleri ve resmî veya özel kurum ve kuruluşlardan, ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili bilim insanı, araştırıcı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

h) Merkezin amacına uygun ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları  arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantılara Müdürün daveti üzerine Müdür yardımcıları oy kullanma hakları olmaksızın katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkezde görevli personelin isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri yapmak.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

e) Gerekli hallerde Merkez faaliyetleri ile ilgili çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

f) Merkezde görevli personelin; eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Merkez projelerine özel uzmanlık alanlarında katkı sağlamak ve Merkez faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunmak üzere oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından seçilen Merkez faaliyetleri ile ilgili kamu veya özel sektörden dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyeleri üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliği sona eren kişi tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulu, yılda iki defadan az olmamak üzere ve gerekli durumlarda Müdürün daveti üzerine üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15- (1) 30/9/2012 tarihli ve 28427 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.