Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ç) Merkez: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları; Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayakta veya yatırılarak çağdaş sağlık hizmeti sunmak, tıp ve sağlık personeli yetiştirmek, bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmak amacıyla başta Fakülte olmak üzere, Üniversitenin sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim veren fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak, tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, Merkezin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmasını ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti vermesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık hizmeti almak üzere Merkeze başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir her türlü koruyucu, tanısal, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak.

b) Fakülte ve sağlık personeli yetiştiren diğer fakülte ve eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere sağlık araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin altyapıyı oluşturmak.

c) Merkezin bulunduğu yörede bölgesel ve ulusal sağlık seviyesinin korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek.

ç) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

e) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

f) Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak.

g) Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür, Fakülte bünyesinde tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü süresinden önce görevden alabilir.

(2) Müdürün önerisiyle, Fakültede tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla beş kişi Rektör tarafından müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görevi bittiğinde sona erer.

(3) Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre, hizmetlerin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar. Müdür, müdür yardımcılarından birini Merkezin işleyişindeki koordinasyonun temini açısından satın alma faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu koordinatör olarak görevlendirir.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri, Rektörün onayı ile Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, düzenleme ve çalışmaları yapmak.

b) Merkezin klinik, poliklinik, acil servis, eczane, ameliyathane, kan merkezi, tanı ve araştırma laboratuvarları, beslenme ve diyet, hasta kabul ve çıkarma, tıbbi dokümantasyon ve arşiv, teşhis, tedavi, bakım ve diğer sağlık, idari, teknik destek hizmet birimlerinin düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve bunun için gerekli fiziki şartları oluşturmak, personel ihtiyacının tespiti ve giderilmesi için gerekli planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak ve hizmet içi eğitim altyapı imkânlarını oluşturmak.

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkeze bağlı idari, sağlık ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

d) Merkezin mesai sonrası çalışma, nöbet ve yönetim hizmetleri ile ilgili düzenlemeleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin gerekçeli bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

f) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak.

g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

ğ) Merkez döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren anabilim dalı, bilim dalı faaliyetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek.

h) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara, toplam kalite yönetimine ve kurum kültürü çalışmalarına uygun olarak yürütülmesini temin etmek.

ı) Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Rektör tarafından görevlendirilen bir Fakülte dekan yardımcısı.

b) Dahili, cerrahi, temel tıp bilimleri bölümlerinden Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen birer öğretim üyesi.

c) Hastane Başmüdürü.

ç) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü.

(2) Yönetim Kurulu toplantılarını Müdür yönetir. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üyelerin salt çoğunluğuyla en az ayda bir kere olağan, gerekli hallerde de olağanüstü toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar. Müdür yardımcıları oy hakkı olmaksızın toplantıya katılır.

(3) Müdür, gerekli gördüğü hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir. Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu, bütün kararların uygulanmasında Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerinin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için; ilgili mevzuat hükümleri ve Danışma Kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda, Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak ve Merkezin yönetiminde Müdüre yardımcı olmak.

b) Müdürlükçe hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlar almak.

c) Merkezin faaliyette bulunan poliklinik, klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle işbirliği içinde hazırlamak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için teşvik yönünde tedbirler almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu, Rektör veya Rektör tarafından görevlendirilen rektör yardımcısı başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Dekan.

b) Müdür.

c) Fakültenin dahili, cerrahi ve temel tıp bilimleri bölüm başkanları.

ç) Tıpta uzmanlık öğrencileri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen bir kişi.

d) Hastane Başmüdürü.

e) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü.

(2) Danışma Kurulu, Başkanın daveti üzerine yılda en az iki kere olağan ve gerekli hallerde de olağanüstü toplanır. Danışma Kurulunun raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili eleştiri ve önerileri değerlendirmek ve bunlar arasından hastanenin amaçlarına uygun ve hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Başmüdürü

MADDE 14- (1) Hastane Başmüdürü, ilgili mevzuat hükümlerine göre Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir. Hastane Başmüdürü, Müdürün görev ve sorumluluk alanları ile sınırlı olarak; Merkezin idari, mali ve teknik konularında, planlama, örgütlenme, koordinasyon ve denetim gibi temel yönetim işlevlerinde yetkili olup, Müdüre karşı sorumludur.

Hastane Başmüdürünün görevleri

MADDE 15- (1) Hastane Başmüdürünün görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuata uygun olarak, Merkezin gereksinimlerinin tespit ve temin edilmesini, depolanmasını ve birimlere dağıtılmasını sağlamak.

b) Merkezin, iaşe hizmetlerini yürütmek.

c) Hastane Başmüdürlüğüne bağlı hastane müdürleri vasıtasıyla idari ve mali işler, personel, destek hizmetleri, iç düzen ve çevre hizmetleri, tıbbi dokümantasyon ve arşiv hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak.

ç) Her türlü makine, teçhizat, eşya ve binanın bakım, onarım ve işletilmesini sağlamak.

d) Merkez için gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulanmasını sağlamak.

e) Kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Hastane müdürü

MADDE 16- (1) Hastane Başmüdürlüğüne bağlı olarak görev yapan hastane müdürleri, hastane yönetim hizmetlerinde deneyimli ve ilgili mevzuat hükümlerine göre görevlendirilmeleri uygun olan kişiler arasından en fazla dört kişi olmak üzere Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

Hastane müdürünün görevleri

MADDE 17- (1) Hastane müdürünün görevleri şunlardır:

a) Hastane Başmüdürüne yardım etmek ve Hastane Başmüdürünün vereceği idari, mali ve teknik işleri ilgili mevzuata, çalışma programlarına, bütçe esaslarına ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.

b) Kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Hastane müdür yardımcısı

MADDE 18- (1) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında, Müdürün teklifi ile en çok beş kişi hastane müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir.

Hastane müdür yardımcısının görevleri

MADDE 19- (1) Hastane müdür yardımcıları, hastane müdürlerince yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden Başmüdürlük tarafından kendilerine devredilen hizmetleri ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde hastane müdürlerine yardımcı olurlar.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (Başhemşire) ve yardımcıları

MADDE 20- (1) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü (Başhemşire); hemşirelik lisans mezunu, tercihen lisansüstü eğitim yapmış ve ilgili mevzuat hükümlerine göre görevlendirilmeleri uygun olan kişiler arasından, Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Başhemşire, hemşirelik hizmetlerine yönelik çalışmalarını Hastane Başmüdürlüğü ile koordinasyon halinde yürütür ve Müdüre karşı sorumludur. Görevlendirilme şartlarına uygun kişiler arasından, Başhemşirenin görüşü ve Müdürün önerisi ile en fazla beş kişi başhemşire yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Başhemşire yardımcıları Başhemşireye karşı sorumludur.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürünün (Başhemşirenin) görevleri

MADDE 21- (1) Başhemşirenin görevleri şunlardır:

a) Yardımcıları ve servis sorumluları aracılığı ile sağlık hizmeti verilen birimlerdeki hemşirelik hizmetlerini denetlemek ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak.

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre görev alanındaki birimlerin verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere gerekli ihtiyaçları zamanında tespit etmek, bunların temin çarelerini araştırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

c) Kendisine bağlı personelin yıllık izinlerini düzenlemek, personelin özlük haklarının, mesaiye devamlarının takibini yapmak ve çalışma cetvellerini düzenlemek.

ç) Hizmet-içi eğitim programlarının hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

d) Yazışmaların ve kayıtların usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

e) Kendisine bağlı olarak çalışan personel ile toplantılar düzenleyerek ilgili oldukları hizmetlerde koordinasyonu sağlamak.

f) Personelin görev esnasında kıyafet ve davranışlarının ilgili mevzuata uygunluğunu sağlamak ve denetlemek.

g) Kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Çalışma kurulları

MADDE 22- (1) Merkezin verimlilik ve etkinliğinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu kararıyla kurullar ya da komisyonlar kurulabilir. Kurullarda görevlendirilecek öğretim üyeleri Müdürün önerisi ile Rektör tarafından, diğer personel ise Müdür tarafından görevlendirilir. Bu birimlerin görevleri ve buralarda görevlendirilecek kişilerin görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esaslar Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Oylama usulü

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelikte geçen kurullarda her üye oyunu kabul veya red olarak vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz. Toplantı yeter sayısı kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Tüm kurullarda kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 24- (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleriyle görevli ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından Müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, bilim dalı başkanları ile laboratuvar ve poliklinik sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesinden Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü ve sorumludurlar.

Harcama yetkilisi

MADDE 25- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 26- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27- (1) 14/9/2011 tarihli ve 28411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.