Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAKİNE-ŞEVKİ YURTBAY GIDA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim elemanları ile öğrencilere uygulama ve araştırma imkanı sunmak, gıda endüstrisi ile ilgilenen kişilere hizmet ve eğitim vermek, kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerin ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, gıda üretim ve araştırmalarında yeni teknolojileri uygulamak, gıdaya ilişkin bölgesel ve ulusal problemler için çözüm üretmek, üretim girdileri ve son üründe kalite ve standardizasyon denetimleri yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, laboratuvar ölçeğinden işletme boyutuna kadar üretim, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermek, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler üretmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin gıda analizleri üzerine eğitim yapan Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programlarında öngörülen mesleki uygulama, pratik çalışma, staj ve tez projeleri ile araştırma projeleri için yer, materyal ve hizmet sağlamak.

b) Talepleri halinde tüm kamu/özel sektör kuruluşlarının ürettiği ve/veya tükettiği gıdaların analizini yapmak, ulusal ve/veya uluslararası mevzuata uygunluğunu belirlemek ve raporlamak.

c) Gıda ile ilgili konularda bilimsel araştırmalar yapmak, araştırma geliştirme faaliyetlerini koordine etmek.

ç) Yurt içinde ve yurt dışında bulunan üniversiteler ile işbirliği yapmak, konuyla ilgili yayınlar hazırlamak, veri bankası ve dokümantasyon merkezi oluşturmak.

d) Üniversite ve sanayi arasında, çalışma konularıyla ilgili işbirliğinde bulunmak.

e) Merkezin faaliyet alanlarında yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilgi ve eleman değişiminde bulunmak.

f) Merkeze bağlı kurulan laboratuvarların, günün şartlarına uygun olarak geliştirilmesini temin için uygun altyapıyı sağlamak.

g) Gıda endüstrisi ile uğraşanlara eğitim ve hizmet vermek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruşlar ile ortak projeler yapmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde sertifikaya yönelik eğitim ve öğretim programları düzenlemek.

h) Merkez kapsamında yer alacak laboratuvarların ulusal ve uluslararası boyutta tanınmasını sağlamak.

ı) Gıda kalite ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti vermek.

i) Üniversitedeki ve diğer bölge üniversitelerindeki araştırmacıların araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek sağlamak.

j) Üretime ayrılan tesislerde katma değer sağlayacak gıda maddelerinin üretimini gerçekleştirmek, standart kalitede gıda üretmek ve pazarlamak, standardizasyonu sağlayacak araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak.

k) Gıda işleme, muhafaza ve araştırmalarında yeni teknolojileri izlemek ve bunların uyum çalışmalarını yapmak.

l) Merkezin amaçlarına uygun diğer faaliyetleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcıları Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Müdürün kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek.

ç) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek.

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin amacı doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

f) Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama, çalışma, plan ve projelerini değerlendirmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin verimli çalışması için ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak.

h) Merkezin amacına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantılara Müdürün daveti üzerine müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak.

c) Yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Müdüre sunmak.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek.

d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek.

e) Merkezde yapılacak gıda analizlerinin ve üretilen ürünlerin fiyatlarını belirlemek.

f) Merkezin bütçesini hazırlamak.

g) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

ğ) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmak için oluşturulan kuruldur.

(2) Danışma Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından seçilen Merkez faaliyetleri ile ilgili kamu veya özel sektörden dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(3) Danışma Kurulu üyeleri üç yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliği sona eren kişi tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine aynı usulle yeni üyeler görevlendirilir.

(4) Danışma Kurulu, yılda iki defadan az olmamak üzere ve gerekli durumlarda Müdürün daveti üzerine üyelerinin salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15- (1) 7/5/2012 tarihli ve 28285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.