I. GİRİŞ

Depremler, başta afetin meydana geldiği bölgeler olmak üzere tüm ülkeyi etkilemekte ve dolayısıyla ülkede yaşayan vatandaşların hepsi depremin arzu edilmeyen sonuçlarından belli ölçülerde etkilenmektedirler. Ortaya çıkan maddi zararların giderilmesi, deprem bölgesinde normal hayata dönülebilmesi, acil yardıma ihtiyaç duyan kişilerin bu ihtiyaçlarının karşılanması ve benzeri için yapılan harcamalar ülke ekonomisine ve devlete büyük bir mâli yük getirmektedir. Bu itibarla zorunlu deprem sigortası çeşitli yararları da beraberinde getirir. Öncelikle kişiler deprem sigortası ile, devletin bütçe imkanlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvenceye kavuşmuş olmaktadırlar. Sigorta ettirenin kendi konutu depremden etkilenmese bile ödeyeceği küçük miktardaki sigorta primleri, evi hasar gören afetzedelere yapılacak tazminat ödemelerinde kullanıldığından sosyal dayanışmanın gereği de en güzel şekilde ifa edilmiş olur.

Aynı şekilde konut sigortaları da deprem sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda kullanılan bir sigorta olup son zamanlarda da yapılması elzem bir sigorta haline gelmiştir.

Peki bu iki sigorta türü neden önemlidir?

II.  ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)

Türkiye’de konutların deprem riskine karşı korunması amacıyla zorunlu hale getirilen bir sigorta türüdür. DASK, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1999 Marmara Depremi sonrasında oluşturulmuş bir sigorta sistemidir. Bu sigorta türü, konutlar için zorunlu tutulmuş olup, Türkiye genelinde yer alan tüm binaların DASK kapsamında sigortalı olması gerekmektedir.

DASK poliçesi, Türkiye genelinde tüm sigorta şirketleri tarafından sunulmaktadır. Sigorta primleri, bina değerine, yapı malzemesine, risk bölgesine ve kat sayısına göre değişebilir. DASK poliçe, deprem nedeniyle binalarda meydana gelen hasarı kapsar. Hasarın tamamının karşılanması mümkün olmasa da, bina değerine göre belirlenmiş olan tavan bedel ile hasarın bir kısmı karşılanır.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu m.10 hükmünde zorunlu deprem sigortasına tabi alanlar sayılmıştır. Buna göre;

- 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi bağımsız bölümler,

- Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerine inşaa edilen mesken niteliğindeki binalar ve bu binaların içinde yer alan ticarethane, büro ve benzeri amaçla kullanılan bağımsız bölümler [örneğin mesken niteliğindeki bağımsız bölümdeki avukatlık ofisi ya da mali müşavirlik ofisi],

- Doğal afet nedeniyle devlet tarafından yapılan ya da verilen kredi ile yaptırılan meskenler,

- Kamu yararına tabi derneklere ait taşınmazlar,

- Ahşap, kerpiç ve benzeri evler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Ayrıca koşulların uyması durumunda:

- Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,

- Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde arsa veya tarla olarak gözüken binalar,

- Tapu tashihi henüz yapılmış kooperatifler de zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Kanunda aynı zamanda inşaatı henüz tamamlanmamış yapılar, kaçak yapılar, ev eşyaları gibi zorunlu deprem sigortasına tabi olmayan hususlar da ayrıca belirtilmiştir.

Kanuna göre zorunlu deprem sigortasının geçerlilik süresi bir yıldır ve sigorta sözleşmesinin her yıl yenilenmesi gerekir. Aksi halde zorunlu deprem sigortasından yenilenmeyen yıl için faydalanılamaz.

Ancak,

- Enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, işin durması, kira mahrumiyet, alternatif ikametgâh ve iş yeri masrafları gibi dolaylı masrafları,

- Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,

- Tüm bedeni zararlar ve vefatı,

- Manevi tazminat talepleri,

- Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kayması dışında kalan hasarları,

- Depremden bağımsız binanın kendi kusurlu yapısıyla oluşmuş zararları karşılamamaktadır.

DASK sigortası yaptırmak, konut sahiplerine birçok avantaj sağlar. Avantajlardan bazıları: 

1. Doğal afetlere karşı koruma: DASK sigortası, Türkiye’deki doğal afetlerin (deprem, sel, yangın vb.) neden olduğu hasarlara karşı koruma sağlar.

2. Yeniden inşa maliyetlerini karşılar: DASK sigortası, olası bir doğal afet sonrasında konutun yeniden inşa edilmesi için gerekli olan maliyetleri karşılar.

3. Hızlı ve kolay tazminat işlemleri: DASK sigortası, hasar tazminatı işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yapar.

4. Ekonomik primler: DASK primleri, konutun özelliklerine ve bulunduğu bölgeye göre belirlenir. DASK sigortası, ekonomik primler sunar ve bu nedenle konut sahipleri için uygun bir seçenektir. 

5. Zorunlu olması: Türkiye’de, bazı bölgelerde konut sahiplerinin DASK sigortası yaptırmaları zorunludur. Bu nedenle konut sahipleri, yasal gereklilikleri yerine getirmek için DASK sigortası yaptırmak zorundadırlar. 

6. Geleceğe yönelik koruma: DASK sigortası, konut sahiplerine gelecekteki doğal afetlerin neden olabileceği hasarlara karşı koruma sağlar. Bu nedenle, konut sahipleri için uzun vadeli bir koruma sağlar. 

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI AÇISINDAN ÖNEMLİ DİĞER HUSUSLAR;

- ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA MUHATAP KİMDİR?

Zorunlu deprem sigortasında muhatap Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)’dur. Sigorta teminatı münhasıran DASK tarafından verilir. Bu sebeple zararın oluşması durumunda zorunlu deprem sigortasına başvuru yapılabilir. Bu teminat, şartların gerekli kılması durumunda ve Hazine ve Maliye Bakanı tarafından uygun görülmesi hâlinde sigorta şirketleri ile müştereken de verilebilir.

- ZORUNLU DEPREM SİGORTASI SÜRESİ NE KADARDIR?

Zorunlu deprem sigortası süresi bir yıldır. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12.00’de başlar ve öğleyin saat 12.00’de sona erer. Bir yıl tamamlandıktan sonra sözleşme kendiliğinden yenilenmez. Bu sebeple sözleşmenin bitişi takip edilerek sözleşmenin yenilenmesi gerekir. Dolayısıyla zararın sigorta süresi olan bir yıl içinde oluşması durumunda zorunlu deprem sigortasına başvuru yapılabilir.

- ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPILABİLECEK BİNALAR HANGİLERİDİR?

Zorunlu deprem sigortasına tabi yerler, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenlerdir. Söz konusu binalar ve bağımsız bölümler için zorunlu deprem sigortası yaptırılarak zararın oluşması durumunda zorunlu deprem sigortasına başvuru yapılabilir.

- ZORUNLU DEPREM SİGORTASI HANGİ ZARARLARI KARŞILAR?

Zorunlu deprem sigortası deprem sonucunda ortaya çıkan zararların tamamını karşılamaz. Bu kapsamda, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar sigorta bedeline kadar karşılanır. Binalarda meydana gelecek zararlara, temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımları da dahildir. Dolayısıyla burada sayılan zararların oluşması durumunda zorunlu deprem sigortasına başvuru yapılabilir ve zararlar sigorta bedeline kadar DASK tarafından karşılanır.

- DEPREM SİGORTASI KAMU BİNALARININ ZARARLARINI KARŞILAR MI?

2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’na tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler zorunlu deprem sigortasının kapsamı dışındadır.

- DEPREM SİGORTASI KÖYDEKİ BİNALARIN ZARARLARINI KARŞILAR MI?

Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar zorunlu deprem sigortasının kapsamı dışındadır. Dolayısıyla bu binalara ilişkin olarak zorunlu deprem sigortasına başvuru yapılsa da zararlar DASK tarafından karşılanmaz.

- DEPREM SİGORTASI TİCARİ BİNALARIN ZARARLARINI KARŞILAR MI?

Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar zorunlu deprem sigortasının kapsamı dışındadır.

- DEPREM SİGORTASI PROJESİZ BİNALARIN ZARARLARINI KARŞILAR MI?

Projesi olmayan ve mühendislik hizmeti almamış binalar zorunlu deprem sigortası kapsamı dışındadır.

- DEPREM SİGORTASI TAŞIYICI SİSTEMİ ZARAR GÖREN BİNALARIN ZARARLARINI KARŞILAR MI?

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar zorunlu deprem sigortasının kapsamı dışındadır.

- DEPREM SİGORTASI PROJEYE AYKIRI YAPILAN BİNALARIN ZARARLARINI KARŞILAR MI?

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar zorunlu deprem sigortasının kapsamı dışındadır.

- DEPREM SİGORTASI YIKIM KARARI VERİLEN BİNALARIN ZARARLARINI KARŞILAR MI?

Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar zorunlu deprem sigortasının kapsamı dışındadır. Bu binalara ilişkin olarak zorunlu deprem sigortasına başvuru yapılsa da oluşan zararlar DASK tarafından karşılanmaz.

- DEPREM SİGORTASI ENKAZ KALDIRMA MASRAFLARINI KARŞILAR MI?

Enkaz kaldırma masrafları zorunlu deprem sigortası teminatı dışındadır. Dolayısıyla zorunlu deprem sigortasına başvuru yapılsa da enkaz kaldırma masrafları DASK tarafından karşılanmaz.

- DEPREM SİGORTASI KAR KAYBINI KARŞILAR MI?

Kar kaybı zorunlu deprem sigortası teminatının dışındadır. Dolayısıyla zorunlu deprem sigortası kar kaybını karşılamaz.

- DEPREM SİGORTASI KİRA MAHRUMİYETİNİ KARŞILAR MI?

Kira mahrumiyeti zorunlu deprem sigortası teminatının dışındadır. Dolayısıyla zorunlu deprem sigortasına başvuru yapılsa da kira mahrumiyeti DASK tarafından karşılanmaz.

- DEPREM SİGORTASI ALTERNATİF İKAMETGAH MASRAFINI KARŞILAR MI?

Alternatif ikametgah masrafı teminat kapsamı dışında olduğu için zorunlu deprem sigortası tarafından karşılanmaz. Ayrıca, iş durması, işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar da zorunlu deprem sigortası tarafından karşılanmaz.

- DEPREM SİGORTASI TAŞINIR EŞYA ZARARLARINI KARŞILAR MI?

Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri zorunlu deprem sigortası teminatının dışındadır. Bu sebeple zorunlu deprem sigortası taşınır mal, eşya ve benzerlerine gelen zararları karşılamaz.

- DEPREM SİGORTASI BEDENSEL ZARARLARI KARŞILAR MI?

Ölüm de dahil bedensel zararlar zorunlu deprem sigortası teminatının dışındadır. Dolayısıyla zorunlu deprem sigortasına başvuru yapılsa da ölüm de dahil bedensel zararlar DASK tarafından karşılanmaz.

- DEPREM SİGORTASI MANEVİ TAZMİNATI KARŞILAR MI?

Manevi tazminat talepleri zorunlu deprem sigortası teminatının dışındadır. Bu sebeple zorunlu deprem sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

- DEPREM SİGORTASI BİNADAN KAYNAKLANAN ZARARLARI KARŞILAR MI?

Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar zorunlu deprem sigortası teminatının dışındadır. Bu sebeple zorunlu deprem sigortası binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararları karşılamaz.

- DEPREM SİGORTASININ KARŞILAMADIĞI DİĞER ZARARLAR NELERDİR?

Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar zorunlu deprem sigortası teminatının dışındadır. Bu sebeple zorunlu deprem sigortası, deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kayması dışında kalan hasarları karşılamaz.

- ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA SİGORTA BEDELİ NASIL TESPİT EDİLİR?

Sigorta bedeli, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı“ kapsamında belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt veya yaklaşık yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunur. Zorunlu deprem sigortası yapılan bir meskenin azami sigorta bedeli, 2023 yılı için yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın en fazla 640.000 TL’dir. Dolayısıyla, zorunlu deprem sigortasına başvuru neticesinde en fazla 640.000 TL ödeme yapılabilir, bu tutarı aşan zararlar içinse diğer sorumlulara gidilebilir.

- ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA MUAFİYET VAR MIDIR?

Zorunlu deprem sigortası kapsamında taşınmaza ilişkin her bir hasarda %2 muafiyet uygulanır. Zorunlu deprem sigortasına başvuru neticesinde sigorta bedelinden muafiyet bedeli düşülerek ödeme yapılır. Muafiyet açısından, her bir 72 saatlik dönemde meydana gelen hasarlar bir hasar kabul edildiği için 72 saatlik bölümde birden fazla hasar meydana gelse de bir defa tenzili muafiyet uygulanır.

- TAŞIYICI KOLONLAR KESİLMİŞSE ZORUNLU SİGORTA ÖDEME YAPAR MI?

Konut sahibi, binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Hasarın projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek tadilat nedeniyle ortaya çıktığı tespit edilirse zorunlu deprem sigortasına başvuru hakkı kaybedilir.

- ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA HASARDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

- DASK’A 15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİM YAPILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ;

Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde DASK’a veya sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

- DASK GÖREVLİLERİNİN BİNAYA GİRMESİNE İZİN VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ;

Sigorta ettiren, DASK görevlilerinin veya yetkili kıldığı kimselerin, hasara uğrayan binalara makul amaçlarla ve uygun şekillerde girmesine ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermekle yükümlüdür.

- DASK’A GEREKLİ BİLGİ VE BELGELERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ;

Sigorta ettiren, DASK’ın isteği üzerine zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri, gecikmeksizin DASK’a vermekle yükümlüdür.

-DASK’A ZARARIN TAHMİNİ MİKTARINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ;

Sigorta ettiren, zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi, makul ve uygun bir süre içinde DASK’a veya yetkili kıldığı kimselere vermekle yükümlüdür.

- DASK’A DİĞER DEPREM SİGORTALARINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ;

Sigorta ettiren, sigortalı bina üzerinde zorunlu deprem sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları DASK’a bildirmekle yükümlüdür.

- DASK SÜRESİNİN DOLMASI DURUMUNDA TAZMİNAT ALINABİLİR Mİ?

Konut sahibi, sigorta sözleşmesini her yıl yenilemek zorundadır. Sigorta sözleşmesinin poliçe bitiş tarihine kadar yenilenmemesi durumunda teminata ilişkin sorumluluk sona ereceğinden zorunlu deprem sigortasına başvuru yapılsa da DASK tarafından ödeme yapılmaz.

- ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ

(DASK’A YANLIŞ BİLGİ VERİLMESİ SEBEBİYLE EKSİK ÖDEME YAPILMASI)

DASK, sigorta sözleşmesini, sigorta ettirenin, rizikonun gerçek durumunu bildiren beyanına dayanarak yapar. Sözleşme düzenlenirken sigorta ettiren, meskenin brüt yüzölçümü, yapı tarzı, adresi, geçmiş depremlerde hasar durumu gibi bilgileri yanlış vermemiş olsaydı DASK sözleşmeyi daha ağır şartlarla yapacaktıysa DASK veya aracı sigorta şirketi durumu öğrendiği andan itibaren 15 gün içerisinde prim farkının ödenmesini sigorta ettirenden talep eder. Gerçeğe aykırı beyan hali, depremden sonra öğrenilmiş ise tazminat, alınan prim ile alınması gereken prim arasındaki orana göre ödenir. Örnek olarak doğru bilgi verilmiş olsaydı alınması gereken prim alınan primin iki katı olacaktıysa ödenecek tazminat ödenmesi gereken tazminatın yarısı kadar azalır.

- EVİN SATIŞI DURUMUNDA ZORUNLU DEPREM SİGORTASI DEVAM EDER Mİ?

Sigorta süresi içinde menfaat sahibinin değişmesi halinde, sözleşme yeni menfaat sahibi ile devam eder. Bu durumda yeni menfaat sahibi, sigortaya ait devir zeyilnamesini yaptırmak ve satış işleminin tamamlanabilmesi için zeyilnameyi ilgili tapu müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür. Bunun dışındaki hallerde ise, sigorta ettiren ve sigortanın varlığını öğrenen yeni menfaat sahibi, durumu 15 gün içerisinde sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.

- ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA KARŞI DAVA AÇILMASI

- ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA SİGORTA TAHKİM

Zorunlu deprem sigortasına başvuru neticesinde sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurulabilir.

- ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Zorunlu deprem sigortası sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle DASK’ın bulunduğu veya rizikonun gerçekleştiği yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemelerde DASK aleyhine dava açılabilir. DASK ise davalının ikametgahının bulunduğu yerde ticaret davalarına bakmakla görevli mahkemelerde sorumlular aleyhine dava açabilir.

- ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI

Zorunlu deprem sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler, sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki yılda zamanaşımına uğrar.

III.  KONUT SİGORTASI

Konut Sigortası genel olarak;

– Bireylerin isteklerine bağlı olan bir sigorta türüdür.

– Bunun yanında konutun yıkılma, terör, hırsızlık, yangın su basması gibi çeşitli olaylara karşı teminat altına alır.

– Oluşabilecek zararlar poliçe kapsamında belirtilen limitler dahilinde ödenir.

– Konut sigortası bireyler belirttiği istekler üzerine esneklik gösterebilir.

– İstenilen teminatlar sigortacılık kapsamına uygun olarak poliçeye eklenir.

– Tercihen konut poliçesine eşya teminatı ekleyerek konut harici zarar gören eşyalarda sigortalanır.

– Risk gerçekleşmesi sonrası konut sigortası kapsamında içerikte belirtilen tüm teminatlar için hasar ödemesi gerçekleştirilir.

– Konut poliçesi isteğe bağlı olarak yapılan bir sigorta olup evin metrekaresi, bina teminatı, eşya teminatı, cam kırılması teminatı gibi kişilere yöneltilebilecek teminat bedelleri sigorta primini değiştirmektedir.

– Konut sigortalarında firmalar özel indirim uygulayabilmektedir. Kasko sigortasında olduğu gibi hasarsız geçirilen her yıl için yenileme (hasarsızlık) indirimi alınabilmektedir.

DASK’ın aksine, poliçe türüne bağlı olarak, evin yapısındaki hasarların yanı sıra içindeki eşyalarda oluşan hasar ve kayıpları da içine alır. Bunların dışında mülkünüzdeyken yaralanan kişiye karşı olan yasal sorumluluk maliyetinin karşılanmasında da yardımcı olur.

Poliçede “geçici ikamet masrafları ve kira bedeli karşılanır” ibaresi varsa ev sahibi veya kiracı evde yaşayamayacak durumda olduğunda bahsedilen geçici giderler de sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Prim ödemeleri, sigorta poliçesi sahibinin evinin büyüklüğüne, değerine, coğrafi konumuna ve sigorta kapsamına göre belirlenir.

Düzenlemeye göre ev sahibinin yaptığı konut sigortasından kiracı da faydalanır. Ayrıca ev sahibinin kiracıyı konut sigortası yaptırmaya yönlendirmesi gerekir.

Her yıl isteğe bağlı olarak yenilenebilir veya sigorta şirketlerinin şartlarına bağlı olarak süresi dolmadan iptal edilebilir.

IV.  ZORUNLU DEPREM SİGORTASININ KONUT SİGORTASINDAN FARKI NELERDİR?

Konut sigortası ve DASK’ın sağladığı Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS), temelde eşyalarını ve evini olası tehlikelere karşı korusa da bu iki sigorta türünün birbirinden ayrıldığı noktalar bulunur.

DASK ve konut sigortası farkları:

– Zorunlu Deprem Sigortası, yaptırılması zorunlu tutulan bir sigorta türüdür. Konut sigortası ise isteğe bağlı olarak yaptırılır.

– Konut sigortası poliçesi, sigorta şirketlerinin şartlarına bağlı olarak iptal edilebilir. Zorunlu Deprem Sigortası ise iptal edilemez ve her yıl süresi dolduğunda yenilenmek zorundadır.

– Zorunlu Deprem Sigortası, yalnızca deprem nedeniyle binanın hasar görmesi ve bu hasarın sigortalılar için maddi kayıp oluşturması durumunda geçerli olur, sigortalıların deprem nedeniyle zarar gören evlerinin değerini karşılar. Konut sigortası ise çok daha geniş kapsamlıdır. Bu sigortanın ana teminatı yangın olsa da poliçeye pek çok teminat eklenebilir.

– İki sigorta türü için ödenecek prim tutarları farklılık gösterir. Zorunlu Deprem Sigortası için taban fiyat her yıl yeniden belirlenir. ZDS’de aynı zamanda üst limit de belirlidir. Konut sigortası primi ise sigorta şirketlerinin belirledikleri fiyatlar ve kişilerin istedikleri ek teminatlara göre şekillenir.

– Zorunlu Deprem Sigortası ve konut sigortası yaptıranlar, belli şartlara bağlı olarak indirimlerden yararlanabilir. ZDS için indirim, her yıl poliçe yenilenirken, bina kat sayısına ve inşaat tarihine göre uygulanır. Konut sigortası indirim oranlarını ise sigorta şirketleri belirler.

Av. Şehriban GÜZEL EREN

KAYNAKÇA

(1)    KAYIHAN, Ş. ,’’ZORUNLU DEPREM SİGORTASI’’ < https://dergipark.org.tr// 29.03.2023>

(2)    SEZGEN, M. ,‘’ DASK neleri kapsar ? Depremde yıkılan binanın yeniden inşası ve tazminat’’ < https://www.sezgenhukuk.com//29.03.2023>

(3)    YILMAZ,S.(2023),‘’Deprem Sigortası ve Sağladığı Haklar’’  https://www.magnahukuk.com// 28.03.2023

(4)    EROĞLU, S. (2023) , ‘’ Deprem Sigortası Nasıl Yapılır?’’ < https://www.sinaneroglu.av.tr// 29.03.2023>

(5)    KAMALAK, M. (2023) , ‘’ Deprem Felaketine İiişkin Sigortacılıkta Sıkça Sorulan Sorular’’     < https://www.arcahukuk.com//29.03.2023>

(6)    HASEKİOĞLU, İ. (2023) , ‘’ ZORUNLU DEPREM SİGORTASINA BAŞVURU’’

< https://www.hkavukatlik.com/18.05.2023>

(7)    YARGIÇ, Z. (2023) , ‘’ DASK ile Konut Sigortası Arasındaki Farklar Nedir?

(8)     https://zeynepyargic.av.tr/18.05.2023

(9)    KULE, F. (2023) , ‘’ Konut Sigortası’’

Dask poliçesini online olarak alabilir miyim?

Enuygunsigorta.com gibi güvenilir sitelerden online olarak dask teklifi alabilirsiniz.