T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

Konu      : 2024 Yılı Yıllık Ara Verme                                                                                                                                                                                                                                                             09/07/2024

..........CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

..........ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

                     ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

İlgi          : 31/05/2024 tarihli ve 93586998/15523/29575 sayılı yazımız.

2024 yılında yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülen hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin listenin Yıllık Ara Verme Yönergesi gereğince yaz kararnamesi sonrasında, değişen şartlar ve taleplere göre yeniden gözden geçirilerek zorunluluk bulunmadıkça değişiklik yapılmaksızın kesinleştirileceği ilgi yazı ile bildirilmiştir.

Bu doğrultuda, yaz kararnamesi sonrasında değişen şartlar ve talepler göz önünde bulundurularak, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 55'inci maddesi ile Hâkimler ve Savcılar (Yüksek) Kurulu Genel Kurulunun “Yıllık Ara Verme” konulu 2 No’lu Yönergesi uyarınca, adalet komisyonları ve ağır ceza Cumhuriyet başsavcılıklarının teklifleri ile ilgililerin talep ve mazeretleri birlikte incelenerek, ekli listede isimleri belirtilen hâkim ve Cumhuriyet savcılarının 2024 yılında yıllık ara vermeden yararlandırılmaları uygun görülmüştür.

Bu kapsamda;

1) Yıllık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarının;

a) Yıllık ara vermeye ilişkin tebligatlarının yapılarak, 20/07/2024 tarihi itibarıyla görevden ayrılışlarının sağlanması,

b) 20/07/2024 tarihi itibarıyla ilgililerin UYAP özlük bilgisi ekranlarına "Adli Tatil" satırının eklenerek ayrılış/başlayış müzekkeresi düzenlenmesi suretiyle girişlerin yapılması,

c) Genel Sekreterlikçe göreve çağrılmadıkça, yıllık ara verme süresinin bitiminden önce göreve başlayamayacaklarının bilinmesi,

2) Kararname ile ataması yapılıp, yıllık ara vermeden yararlandırılan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının yıllık ara vermeye ilişkin ayrılışlarının yeni görev yerlerine başladıktan sonra yapılabileceği,

3) Yıllık ara verme uygulaması yapılan ve yapılmayan tüm mahallerde göreve devam edecek olan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının bu dönem içerisindeki yıllık izin taleplerinin kadro durumunun uygun olması koşuluyla değerlendirilebileceği,

4) Yıllık ara vermeden yararlanmayan hâkim ve Cumhuriyet savcılarına yıllık ara vermeden önce görevlerine başlamaları şartıyla gönderilen izinlerdeki bu şartın, ilgililerin talep etmesi ve kadro durumunun müsait olması halinde, ilgilisine göre adalet komisyonu başkanı veya ağır ceza Cumhuriyet başsavcısı tarafından kaldırılabileceği,

Hususlarında bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Cem KARACA

Hâkim

Genel Sekreter Yardımcısı

Ek : Yılık ara vermeden yararlanacak hâkim ve Cumhuriyet savcılarına ilişkin kesin liste (219 sayfa)