Türkiye Barolar Birliği tarafından (TBB), CMK kapsamında görevlendirilen müdafiler için vekaletnameli avukatlarla eşitliğin sağlandığı beraat/katılan yan vekalet ücretine ilişkin TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 14. maddesinin uygulanmasında yaşanan tereddütlerin giderilmesi, avukatların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları ve yargının iş yükünün gereksiz şekilde artırılmaması için Adalet Bakanlığından ilgili mercilere bilgilendirme yapılması talep edilmişti.

TBB'nin talebi, Adalet Bakanlığının 23.10.2023 tarihli yazısı ile karşılanarak ve Tarife hükmünün uygulanmasına ilişkin tüm yargı makamlarına bilgilendirmede bulunuldu.

Adalet Bakanlığı'nın ilgili yazısı şöyle;


T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı : E-92358809-045.02-60084/29116

23.10.2023

Konu : Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14. Maddesinin Uygulanması Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ile Ağrı, Aksaray, Ankara 2 Nolu, Balıkesir, Bursa, İstanbul 1 Nolu, Kırıkkale, Manisa, Sakarya, Samsun ve Sinop Baro Başkanlıklarının muhtelif tarih sayılı yazıları.

2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin mahkemelerce uygulanması sırasında, 14 üncü maddenin birinci ve dördüncü fıkralarına ilişkin olarak bir kısım mahkeme uygulamalarında farklılıklar bulunduğundan bahisle bu konuda oluşan tereddütlerin giderilmesi talebini içeren ilgi yazılar ile konu incelendi.

Bilindiği üzere, mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda ve taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında avukatın vereceği hukuki yardım karşılığında müvekkili tarafından ödenecek avukatlık ücreti ile kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücreti, her yıl 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168 inci maddesi uyarınca çıkarılan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenmektedir.

Avukatlık Kanununun 168 inci maddesindeki düzenleme uyarınca; her yıl Eylül ayı içerisinde baro yönetim kurullarınca hazırlanıp Türkiye Barolar Birliğine gönderilen tarife teklifleri göz önüne alınmak suretiyle Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanan Tarife, o yılın Ekim ayı sonuna kadar onay için Adalet Bakanlığına gönderilmekte, Adalet Bakanlığına gelişinden itibaren bir ay içinde karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşmektedir. Bu şekilde kesinleşen Tarife Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücreti de bu Tarife uyarınca belirlenmektedir.

Bu suretle, 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi de 21.09.2023 tarih ve 32316 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin "Ceza davalarında ücret" başlıklı 14 üncü maddesinin;

Birinci fıkrasında, "(1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekil ile temsil edilen katılan lehine bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir. Bu hüküm, katılanın 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen vekili bulunması durumunda kovuşturma için ödenen ücret mahsup edilerek uygulanır."

Dördüncü fıkrasında, "(4) Beraat eden ve vekil veya müdafi ile temsil edilen sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir. Bu hüküm, sanığın 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafii bulunması durumunda kovuşturma için Hazineden alınan ücretin mahsubu suretiyle uygulanır."

Hükümleri yer almaktadır.

2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasıyla getirilen yeni düzenleme ile; kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekil ile temsil edilen katılan lehine, katılan vekilinin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca görevlendirilen avukat olması halinde de mahsup işlemi yapılmak suretiyle Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücretinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Diğer bir ifadeyle, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi durumunda vekaletname ile yetkilendirilen vekil ile temsil edilen katılan lehine sanığa yükletilecek vekalet ücreti uygulamasına devam edilecek, ayrıca katılan vekilinin Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen vekil olması ve vekillik görevinin devam ediyor olması halinde de vekalet ücretine hükmedilecek, ancak bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alan avukatlık ücretinden Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife uyarınca Hazine tarafından vekile ödenen ücret mahsup edilmek suretiyle belirlenecektir.

Aynı şekilde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan düzenleme ile beraat eden ve vekil veya müdafi ile temsil edilen sanık yararına da Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife uyarınca Hazine tarafından ödenen ücretin mahsubu suretiyle Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti ödenecektir. Bir başka deyişle, beraat eden sanığın vekaletname ile yetkilendirilen müdafii bulunması halinde Hazine tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücretine hükmedilmesi uygulamasına devam edilecek, ayrıca sanık müdafisinin Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi olması ve müdafilik görevinin de devam ediyor olması halinde de vekalet ücretine hükmedilecek, ancak bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alan avukatlık ücretinden Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife uyarınca Hazine tarafından müdafie ödenen ücret mahsup edilmek suretiyle belirlenecektir.

Bu itibarla, 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin uygulanmasında oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla tüm ceza mahkemesi başkanlıklarının bu konuda bilgilendirilmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

Hakan ÖZTATAR
Hakim
Bakan a.
Hukuk İşleri Genel Müdürü

DAĞITIM LİSTESİ

Gereği: 

Bölge Adliye Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Bölge Adliye Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılıklarına
Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu Başkanlıklarına
Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına

Bilgi:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına

Tüm Baro Başkanlıklarına