Vergi yargılamasında süreler son derece önemlidir. 2577 sayılı İYUK md. 61 hükmüne göre vergi yargısında, adli tatil 20 Temmuz'da başlayıp, 31 Ağustos tarihinde sona ermektedir. Adli tatil nedeniyle dava açma süreleri genel olarak uzamaktadır. Dava açma süresinin bir bölümü mali tatile rastlamak ile beraber bir bölümü de adli tatile tekabül eden durumlarda dava açma süresi adli tatilin bitiminden itibaren ( 31 Ağustos ‘tan sonra) (7) gün uzar. [1]

2577 sayılı İYUK’un md. 61 hükmüne göre her yıl mahkemeler adli tatil süresi içerisinde tatil yapmaktadırlar. Diğer taraftan, 5604 sayılı yasaya göre de mali müşavir ve diğer meslek mensupları her yıl 1 Temmuz ila 20 Temmuz tarihleri arasında mali tatil yapmaktadırlar. Mali tatilin bitiminden itibaren vergisel işlemlerde ki süreler de (7) gün daha uzamaktadır. [2]

Mali tatil ile Adli tatil bu yıl çakışmıştır. [3] Buna göre, bir gerçek veya tüzel kişiye vergi ve ceza ihbarnamesinin 10.06.2023 tarihinde tebliğ edilmesi neticesinde, vergi dava açma süresi 08.09.2023  tarihine kadar uzayabilmektedir. Bu durumu, aşağıda ayrıntıları ile açıklayalım;

1)    İhbarnamenin tebliğ tarihi : 10.06.2023,

2)    Son dava açması süresi, normal olarak: 09.07.2023,

3)    Mali tatilin başlangıcı ve bitişi : 01.07.2023 ila 20.07.2023 arasındadır,

4)    Mali tatil bitiminde uzayan ek süre: 27.07.2023,

5)    Adli tatilin başlangıcı: 20.07.2023

6)    Adli tatilin bitişi: 31.08.2023,

7)    Adli tatilin bitiminde uzayan ek süre: 07.09.2023

Bu durumda, mali tatilin bitiminden sonra devreye adli tatil gireceğinden dolayı kendisine ihbarname tebligatı yapılan kişi, tebliğ tarihinin 10.06.2023 günü tebellüğ ettiği bir evrak için dava açma süresi tercihini kullanması halinde dava açma süresi, 07.09.2023 tarihine kadar sürecektir.[4]

Sonuç olarak, mali tatil ile adli tatil çakışması sonucunda mükellefler lehine yaklaşık (45) gün gibi bir avantajlı süre ortaya çıkmaktadır. Özellikle, vergi davaları konusunda: ödeme emri, ihbarname tebligatı, kod davaları, özel esaslardan çıkış hakkında davalar, mükellefiyet ile ilgili davalar, vergi hacizleri ile ilgili davalar, vb. konularda açılabilecek iptal davalarında işlemin tebliğ tarihi ile mali tatil ve adli tatil düzenlemeleri ve bunun ile ilgili süreler dikkate alınmalıdır.

Kaldı ki, Maliye Bakanlığı mükelleflere tebliğ ettiği ihbarnamelerin arka kısmında bu konularda açıklayıcı bilgi notu koydukları görülmektedir.

-------------------

[1] Bkz. 2577 sayılı İYUK md. 61

[2] Bkz. Danıştay Üçüncü Dairesi Kararı, 03.12.1998 gün ve E: 1997 / 4686 – K:  199 / 4397 sayılı karar ve ayrıca Bkz. İzmir 3. Vergi Mahkemesi Kararı, 18.09.1997 gün ve E: 1997 / 803 – K: 1997 / 774 sayılı karar

[3] GEZER, Güngör, “Vergi Yargısında Dava Açma Süresi ile İlgili Özellik Arz Eden Durumlar”, Vergi Sorunları Dergisi, Yıl:37, S:311, Ağustos – 2014, S. 61 - 67

[4] Bkz. ALPASLAN, Mustafa – SAKAL, Mustafa, “Vergi Hukuku Uygulaması – 1”, Ocak – 2008, İzmir, S. 401 - 404