Altınbaş Üniversitesinden:

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Altınbaş Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakülteler, yüksekokul ve meslek yüksekokuluna kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Altınbaş Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri dışındaki fakültelerinde, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda yürütülen eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulunu,

c) Dekan: Altınbaş Üniversitesine bağlı fakülte dekanlarını,

ç) GANO: Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını,

d) İlgili kurul: Üniversiteye bağlı birim kurulunu,

e) İlgili yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı birim yönetim kurulunu,

f) Müdür: Üniversiteye bağlı yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürlerini,

g) Mütevelli Heyeti: Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

h) Rektör: Altınbaş Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Altınbaş Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Altınbaş Üniversitesini,

j) ÜYK: Üniversite Yönetim Kurulunu,

k) YANO: Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalamasını,

l) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

m) YÖKSİS: Yükseköğretim Bilgi Sistemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Kayıt ve Kabul İşlemlerine İlişkin Esaslar

Kontenjanlar, kabul ve kayıt

MADDE 5- (1) Üniversiteye bağlı ön lisans ve lisans diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları, her yıl Senato tarafından belirlenir, Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’e teklif edilir ve YÖK kararıyla kesinleşir.

(2) Üniversitenin ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirilmiş olmak ve aynı düzeyde örgün öğretimde bir başka programa kayıtlı olmamak gerekir.

(3) Üniversiteye uluslararası öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, Senato tarafından çıkarılan yönerge ile belirlenir.

(4) Üniversiteye kesin kayıt tarihleri ve kayıt belgeleri YÖK tarafından belirlenir ve ÖSYM tarafından ilan edilir. Ayrıca Üniversitenin resmi internet sayfasından da duyurulur. Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar kesin kayıt işlemini, ilan edilen süreler içinde, e-Devlet üzerinden veya bireysel başvuru ile Üniversiteye gelerek yapabilirler. Geçerli mazereti bulunan öğrenci adayları, vekalet verdikleri vekilleri aracılığıyla kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Eksik veya geçerli olmayan belgelerle kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen belgelerin aslı, e-Devletten alınan barkotlu çıktısı veya aslı görülerek Üniversite tarafından onaylanan örneği kabul edilir.

(5) Kayıt işlemlerini ilan edilen süreler içinde yaptırmayan veya kayıt için istenen belgeleri zamanında sağlamayan öğrenci adayları, kaydolma hakkından vazgeçmiş sayılırlar ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Özel öğrenci ve misafir öğrenci kabulü

MADDE 6- (1) Özel öğrenciler; yurt içinde veya yurt dışında YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversiteden ders almalarına izin verilen öğrencilerdir.

(2) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde YÖK kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunun teklifinin olması.

(3) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün onayı ile İngilizce Hazırlık Programına özel veya misafir öğrenci kabul edilebilir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretim dili İngilizce dil olan programlarda ders alabilmeleri için İngilizce dil düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemeleri gerekir.

(5) Özel öğrenciler ders ve sınavlarla ilgili bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, aldıkları dersleri ve notları gösteren not durum belgesi verilir.

(6) Ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamalara ilişkin notlar ve AKTS kredileri ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Bu konudaki uygulama, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

(7) Değişim programı kapsamında veya özel öğrenci olarak başka üniversiteden ders alan öğrenciler, eğitim-öğretim ücretini Üniversiteye ödemeye devam ederler.

(8) Üniversiteye özel öğrenci olarak kabul edilen öğrenciler, kayıt sırasında Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen eğitim-öğretim ücretini Üniversiteye öderler.

(9) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğrenim süresine dâhildir.

(10) Misafir öğrenci; herhangi bir üniversiteye kayıtlı olmadığı halde, belirli bir alanda bilgi ve deneyimini arttırmak, üniversite ortamı, kültürü, kazanımı edinmek ve bu amaçla yürütülen dersleri takip etmek isteyen, en az lise mezunu olan ve Üniversitede ders almasına izin verilen kişidir. Misafir öğrencilerin kabulü ve alacağı dersler, ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Misafir öğrenciler, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öderler. Derse devam dışında öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Misafir öğrencilere bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi koşuluyla aldığı dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

Yatay ve dikey geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 7- (1) Ön lisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin kurum içi, kurumlar arası ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçişleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, ilgili yılın ÖSYM kılavuzunda yer alan koşullar ve ilgili yönerge hükümlerine göre yapılır.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumundan Üniversitenin programlarına kesin kayıt yaptıran ve/veya herhangi bir yolla geçiş yapan öğrencilerin intibakları, ilk ders kaydı yaptıracakları yarıyıl/yılbaşında ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulları tarafından yapılır. Ders intibakı için dersi veren bölümün/programın intibak konusunda görüşü alınır. Bu öğrencilerin başarılı veya koşullu başarılı sayılan derslerden uygun görülenler, 18 inci maddenin birinci fıkrası ve 25 inci maddenin üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında öngörüldüğü şekilde harf notu olarak not belgesine işlenir.

(3) Yatay veya dikey geçiş ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin daha önceki yükseköğrenimi sırasında alıp başardığı derslerden eşdeğer olanlara, ilgili yönetim kurulu kararı ile muafiyet verilerek, intibak ettirileceği yarıyıl belirlenir. Dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencinin lisans ağırlıklı not ortalamaları, ön lisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.

(4) Yatay veya dikey geçişle öğretim dili İngilizce olan programlara kayıt yaptıran öğrencilerin, öğrenime başlayabilmesi için kayıt sırasında Senato tarafından belirlenen İngilizce dil yeterliklerini belgelendirmeleri gerekir. Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından düzenlenen İngilizce sınavında başarılı olan, YÖK veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen ulusal veya uluslararası sınavlarda, Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgelendirenler doğrudan yatay veya dikey geçişle kayıt yaptırdığı programda öğrenimlerine başlar. İngilizce yeterlik düzeyini belgelemeyen, belgesi yetersiz olan veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan sınavda başarısız olanlar, İngilizce hazırlık programında öğrenim görürler.

Çift anadal ve yan dal programlarına kayıt

MADDE 8- (1) Öğrenciler, devam ettikleri ön lisans veya lisans programına ek olarak ikinci bir ön lisans veya lisans programına kayıt yaptırarak çift anadal programı kapsamında ikinci bir diploma alabilir.

(2) Lisans programına devam eden öğrenciler, başka bir programda da bilgi, beceri ve yetkinliğini geliştirmeyi sağlamak amacıyla yan dal programına katılabilirler. Yan dal programını başarıyla tamamlayanlara sertifika verilir.

(3) Çift anadal ve yan dal programları, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili yönerge hükümlerine göre yapılır.

Engelli öğrenciler

MADDE 9- (1) Üniversiteye kayıt yaptıran engelli öğrenciler, engel türü ve derecesini gösteren bir sağlık raporunu kayıt sırasında ilgili personele teslim ederler. Engelli öğrenciler için Öğrenci Dekanlığı, Engelsiz Altınbaş Birimi tarafından gerekli akademik, idari, fiziksel, psikolojik ve sosyal destek çalışmaları yapılır. Engelli öğrencilerin durumları ve talepleri akademik birimlerdeki Engelsiz Altınbaş Birimi koordinatörleri ve akademik danışmanlarla birlikte değerlendirilerek ihtiyaçlarına yönelik gerekli düzenlemelerde göz önünde bulundurulup yerine getirilir.

(2) Engelli öğrenciler, bu Yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlüdür. Ancak engeli nedeniyle eğitim-öğretim çalışmaları ve sınav gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmeleri durumunda, danışman, koordinatör ve ilgili ders sorumlusu öğretim elemanı söz konusu güçlüklerin giderilmesi için Engelsiz Altınbaş Biriminden destek sağlayarak gerekli düzenlemeleri yapar. Engel türü ve derecesine göre öğrencinin dersin gerekliliklerini yerine getiremeyecek durumda olması halinde, o derse eşdeğer olan başka bir ders alması sağlanır. Gerekli durumlarda sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler ve okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

Kimlik kartı

MADDE 10- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından fotoğraflı bir öğrenci kimlik kartı verilir. Mezun olan ve ilişik kesen öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek zorundadırlar.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 11- (1) Öğrenciler; öğrenim süreleri boyunca, Üniversite tarafından yapılan yazılı duyuruları izlemekle yükümlüdürler. Öğrencilere yapılacak her türlü yazılı tebligat Üniversiteye ilk kayıt sırasında bildirdiği ya da daha sonra güncellediği posta adresine ve Üniversite tarafından verilen e-posta adresine gönderilerek veya ilgili akademik birim tarafından ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Öğrenciler, iletişim adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilere yapılacak tebligat, kayıt dosyalarında ve sistemde bulunan en son adreslerine gönderilir ve tebligat 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 inci maddesine göre tebliğ edilmiş sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 12- (1) Bir eğitim-öğretim yılı, her biri en az 14 haftalık ders ve bunu takip eden yarıyıl sonu sınavları süresinden oluşan iki yarıyıllık veya en az 28 haftalık ders ve bunu takip eden yıl sonu sınavları süresinden oluşur.

(2) Akademik yılın kapsadığı kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin süre ve tarihlerine ait hususlar, Senato tarafından belirlenen ve Rektörlük tarafından ilan edilen akademik takvim ile düzenlenir.

(3) Güz ve bahar dönemleri dışında, Senato kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu yedi haftalık ders ve bu süreyi takip eden sınavlar olmak üzere en çok sekiz hafta olarak düzenlenir.

(4) Yaz öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 13- (1) Üniversitenin öğretim dili, Türkçe ve/veya İngilizcedir. Bazı programlarda veya uluslararası ortak diploma programlarında İngilizce dışında tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapılabilir.

Öğrenim süresi

MADDE 14- (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi gereğince bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarında azami süre dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında azami süre yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında azami süre sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında azami süre dokuz yıldır.

(2) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(3) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu diploma programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl/iki öğretim yılı; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(4) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/son sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı dersler ile uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Yatay geçiş, dikey geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(6) Kayıt dondurulan süre azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(7) Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin cezalı geçirdikleri süre öğrenim süresinden sayılır.

(8) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen süreler öğrenim süresine dâhildir.

Eğitim-öğretim ücreti ve burslar

MADDE 15- (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. Öğrenim ücretleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğrenim ücreti bir akademik yıl için alınır.

(2) Burslar, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilmiş olan azami öğrenim süreleri boyunca devam eder.

(3) İsteğe bağlı yaz öğretiminde alınan dersler, dersin AKTS kredisi başına ücrete tabidir. Yaz öğretiminde burs oranlarının uygulanıp uygulanmayacağı hususu Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Yarıyıl ders kayıtları, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde öğrenim ücretinin ödenmesinden sonra yapılır. Öğrenim ücretini süresi içerisinde ödemeyen öğrenci; ders kaydı yaptıramaz, kayıt yenileyemez, kayıt donduramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(5) Uluslararası öğrenciler için eğitim-öğretim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(6) Azami öğrenim sürelerini tamamlamış olan öğrenciler, aldıkları derslerin AKTS kredisi başına Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ücreti öderler.

Yabancı dil yeterlik ve zorunlu yabancı dil hazırlık programı

MADDE 16- (1) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan ön lisans ve lisans programlarına ÖSYM tarafından merkezi sınavlarla yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrenciler, uluslararası öğrenci veya yatay geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil yeterliği Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yeterlik sınavı ile tespit edilir.

(2) Yabancı dil yeterlik sınavının sonucuna göre; dil seviyesi yeterli bulunanlar ile YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgelendirenler doğrudan birinci sınıfta öğrenime başlar. Yabancı dil yeterlik sınavına katılmayan veya bu sınavın sonucuna göre yabancı dil düzeyi yeterli bulunmayanlar bir yıl zorunlu yabancı dil hazırlık programına devam eder. Yabancı dil hazırlık programının süresi en fazla iki yıldır.

(3) Yabancı dil hazırlık programında ikinci yılın sonunda başarısız olan öğrenciler, talep etmeleri durumunda Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa yatay geçiş yapabilir veya ÖSYM tarafından zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında başarısız olan öğrencileri Türkçe programlara yerleştirme uygulamasına başvuru yapabilirler.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler, isteğe bağlı olarak bir yıl yabancı dil hazırlık programında eğitim görebilirler. Yabancı dil hazırlık programında geçen bir yıllık süre azami öğrenim süresinden sayılmaz. Yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrenciler bir akademik yıl sonunda başarı durumuna bakılmaksızın doğrudan kendi programlarına devam ederler.

Eğitim-öğretimin kapsamı, derslerin kredi değerleri ve öğretim planları

MADDE 17- (1) Eğitim-öğretim programı; teorik dersler, uygulamalar, ödev, proje, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, seminerler, bitirme tezi, mesleki eğitim ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(2) Ön lisans ve lisans programlarında yarıyıllara göre ders planlarında yer alacak derslerin kodu, adı, içeriği, AKTS kredi değeri, zorunlu ve seçmeli türü, ön koşulları, uygulama ve staj esaslarını kapsayan öğretim programları, bölüm/program başkanlığının önerisi üzerine ilgili kurullar tarafından belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(3) Ders planlarında yer alan dersler, teorik derslerin yanı sıra uygulamalar, laboratuvar, klinik çalışması, atölye, ödev, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj gibi sınıf içi ve dışı öğrenme ve uygulama etkinliklerini kapsar. Dersler zorunlu, ortak zorunlu, seçimlik ya da ön koşullu olabilir. Zorunlu dersler; öğrencinin ders planında almakla yükümlü olduğu derslerdir. Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk dili ile yabancı dil dersleridir. Seçimlik dersler; öğrencinin kaydolduğu programın ders planında bulunan, alan, ortak ve serbest seçmeli olarak öğrencinin seçimine bağlı derslerdir. Ön koşul ve ön koşullu ders; bir dersin alınabilmesi için bu dersten önce alınarak başarılmış olması gereken ders ön koşul dersi, alınabilmesi için bir ön koşul dersin başarılmasına bağlı olan ders ön koşullu ders olarak tanımlanır. Ön koşul ve ön koşullu ders/dersler eğitim-öğretim programlarında gösterilir. Öğrenciler kayıtlı oldukları programın tüm zorunlu dersleri ile ders planlarında gösterilen tür ve sayıda seçimlik dersleri almakla yükümlüdür.

(4) Bölüm/program öğretim planlarında dersler, haftalık ders saati, ulusal kredi ve AKTS kredisi ile yer alır. Bir dersin ulusal kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. AKTS kredisi hesabında Bologna kriterleri uygulanır. Öğrencinin her tür eğitim-öğretim faaliyetleri ve toplam iş yükü kredilendirilerek her bir dersin AKTS kredisi belirlenir. Bazı dersler veya uygulamalar öğrenci iş yükünden sayılmakla beraber ağırlıklı genel not ortalamasına katılmayabilir. Ders yükü, başarı değerlendirmesi ve genel not ortalaması hesabında AKTS kredisi esas alınır.

(5) Eğitim-öğretim planlarında her akademik yarıyıl 30 AKTS olacak şekilde düzenlenir. Mezuniyet için gerekli ders ve uygulamaların toplamı, ön lisans programlarında 120, dört yıllık lisans programlarında 240 AKTS, beş yıllık lisans programlarında 300, altı yıllık lisans programlarında 360 AKTS kredisi olacak şekilde düzenlenir.

(6) Uluslararası ortak diploma programı müfredatını oluşturan ders, laboratuvar, uygulama, staj ve tez gibi etkinliklerin tanımları ve kredileri ile müfredatın programı yürüten üniversiteler arasındaki bölüşümü, iki üniversite arasında yapılan protokol kapsamında yürütülür.

(7) Ders planlarında yapılacak değişiklikler ilgili kurullarda kabul edildikten sonra Eğitim, Müfredat ve İntibak Komisyonunda görüşülür, Senato kararıyla kesinlik kazanır. Öğrencilerin hak kaybına uğramaması için ders planı değişiklikleri kural olarak intibaklarla birlikte yılda bir kez Mayıs ayı içerisinde yapılır ve bir sonraki eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulanmaya başlanır.

(8) Yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarıyla ikili anlaşmalar çerçevesinde uluslararası ortak lisans programı, öğrenci değişim ve staj programları uygulanabilir. Ders ve kredi transferi yapılabilir. Bu programlar, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ikili anlaşma ve protokoller kapsamında yürütülür.

(9) Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde lisans eğitimine yönelik ortak diploma programları düzenlenebilir. Uluslararası ortak diploma programlarının eğitim-öğretimine ilişkin esaslar, ikili anlaşmalar çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

Ders muafiyeti

MADDE 18- (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki yükseköğrenimleri sırasında başarmış oldukları dersler için kayıt yaptırdığı hafta içinde muafiyete esas olacak not durum belgesi (transkript) ve ders içeriklerinin aslı veya onaylı örneğini dilekçe ekinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe verirler. Muafiyet işlemleri Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili yönerge hükümleri çerçevesinde akademik birimlerin ilgili komisyonu tarafından beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. İlgili birimin yönetim kurulu muafiyet ve intibak işlemlerini görüşerek karara bağlar. Öğrencinin daha önceki yükseköğrenimi sırasında alıp başarılı olduğu dersin/derslerin kodu, adı, AKTS’si ve başarı notu ile Üniversitede eşdeğer kabul edilerek muafiyet verilen dersin/derslerin kodu, adı, AKTS’si ve başarı notları 25 inci maddede yer alan notlara dönüştürülerek tablo halinde gösterilir. Ayrıca hangi yarıyıla/yıla intibak ettirildiği kararda yer alır. Alınan karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı muafiyet ve intibak kararını öğrenci bilgi sistemine işler.

Kayıt yenileme, ders kayıtları ve ders yükü

MADDE 19- (1) Öğrencilerin, azami öğrenim sürelerini tamamlayıncaya kadar her akademik yarıyıl/yılbaşında akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ders kayıtlarını yapmaları gerekir. Kayıt yenilemenin yapılabilmesi için kayıt yenilemek istediği yarıyıl/yıl dâhil, varsa geriye yönelik mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Bu koşulu yerine getirmemiş öğrencilerin ders kaydı ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaz.

(2) Kayıt yenileme ve ders kaydı yapmayan öğrenciler, kaydı askıya alınmış (pasif) öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, derslere ve sınavlara giremez, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenim ücretinin ödenmemesi suretiyle kayıt yenilenmeyen süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

(3) Dört eğitim öğretim yılı (sekiz yarıyıl) üst üste kayıtlarını yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite ile ilişikleri ilgili akademik birimlerin yönetim kurulu kararı ve YÖK’ün onayı ile kesilir.

(4) Öğrenim ücretini ödeyen öğrenciler ders kayıt işlemlerini akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde sistemden yaparlar. Ders kayıtları danışman onayı ile kesinlik kazanır.

(5) Üniversiteye yeni kayıt yaptırmış birinci sınıf öğrencileri kayıtlı oldukları programın ilk iki yarı yılına ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bir akademik yılda toplam 60 AKTS’lik ders alırlar. ÖSYS, uluslararası öğrenci kaydı, yatay geçiş veya dikey geçişle birinci sınıfa kayıt yaptırıp, önceki öğrenimi sırasında alıp başardıkları derslerden muafiyet talebinde bulunanlar, ilgili kurullarca muafiyet verilen ders/derslerin AKTS toplamı kadar 31 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla bir üst sınıftan ders alabilirler.

(6) Üçüncü yarıyıldan itibaren GANO’ya göre ders kayıt işlemleri yapılır. Öğrenciler sırasıyla alt yarıyıl/yıldan başarısız olunan, devamsızlıktan kalınan, içinde bulunulan yarıyılın müfredatında yer alan derslerine kaydolur.

(7) Alt yarıyıldan ders alma: GANO’su 2,50-2,99 arasında olan öğrenciler; alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve hiç almadıkları ders/derslerden veya notu BB veya aşağısı olan derslerinden not yükseltmek amacıyla, bir yarıyılda 30 AKTS olan normal ders yükünden fazla olarak bir ders, 3,00 ve üzeri olan öğrenciler iki ders alabilirler. Tekrar alınan ders olması halinde yarıyılda alınan en son not geçerlidir. Herhangi bir sebeple bir yarıyılda 30 AKTS kredi yükünü dolduramayan öğrenciler, 30 AKTS sınırı içinde kalmak koşuluyla altıncı fıkraya uygun olmak kaydıyla ders alabilirler.

(8) Üst yarıyıldan ders alma: GANO’su -3,50 üzerinde olan öğrenciler; 8 AKTS’yi geçmeyecek şekilde en fazla iki ders alabilirler. Tekrar alınan ders olması halinde yarıyılda alınan en son not geçerlidir.

(9) Son iki yarıyılda kaydolacağı derslerle mezun olabilecek durumda olan son sınıf öğrencileri, başarılı oldukları AKTS toplamı;

a) İki yıllık ön lisans programlarında 40 AKTS,

b) Dört yıllık lisans programlarında 160 AKTS,

c) Beş yıllık lisans programlarında 220 AKTS,

ç) Altı yıllık lisans programlarında 280 AKTS,

olması halinde bir yarıyılda normal ders yükünden fazla olarak AKTS’sine bakılmaksızın üç ders ya da ders sayısına bakılmaksızın toplam 42 AKTS’lik ders alabilirler.

(10) Çift anadal veya yan dal programına kayıtlı olan öğrenciler, anadalda alacağı derslerle birlikte bir yarıyılda normal ders yükünden fazla olarak AKTS’sine bakılmaksızın üç ders ya da ders sayısına bakılmaksızın toplam 45 AKTS’lik ders alabilirler.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 20- (1) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyılı başında ders kaydı yaptıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde danışmanın onayı ile ekleme veya bırakma şeklinde değişiklik yapabilirler.

(2) Üniversiteye ek yerleştirme, dikey geçiş ve benzeri nedenlerle yeni kaydolan, muafiyet ve intibak işlemleri devam eden öğrencilerin ders kayıtları, kayıtlarını takip eden bir hafta içinde yapılmak koşuluyla ders ekleme-bırakma tarihleri sonrasına kalabilir.

(3) Akademik takvimde yer alan ders ekleme ve bırakma tarihlerinden sonra öğrenciler hiçbir şekilde ders ekleme veya bırakma yapamaz.

Akademik danışmanlık

MADDE 21- (1) Kayıtlı olduğu bölümde/programda eğitim-öğretime başlayan her bir öğrenci için ilgili anabilim dalı/bölüm başkanı tarafından önerilen ve bölüm/programda görev yapan öğretim üyeleri/görevlileri arasından bir danışman atanır ve sisteme tanımlanır.

(2) Akademik danışman, kayıttan mezuniyete kadar öğrencilerin Üniversite yaşamına uyum sağlamasına yardım ve rehberlik eder. Öğrencinin ders durumunu öğrenciyle birlikte izler ve değerlendirir. Eğitim-öğretim süreçlerini planlamaları konusunda yardımcı olur. Ders seçimi sürecinde öneri yapar ve eksiksiz bir şekilde ders kaydı yapılmasını sağlar. Seçtiği dersleri onaylar. Öğrencinin akademik, sosyal, kültürel, bilişsel yönleri ile kişiliğinin gelişimine katkı sağlar.

Derslere devam esasları

MADDE 22- (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programda ilk kez aldıkları veya daha önce devamsızlıktan kaldıkları için tekrarlayacakları teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmek zorundadırlar. Derse devam koşulunu sağlayamayan öğrenciler o dersten devamsızlık nedeniyle başarısız sayılır ve yarıyıl sonu/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler.

(2) Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır. Uygulamaya dayalı derslerden devam koşulunu sağladığı halde başarısız olan öğrenciler, tekrar aldıklarında derse devam etmek zorundadırlar. Hem uygulama hem de teoriği olan derslerde, uygulama kısmından başarılı olan öğrencilerin, dersi tekrar aldıklarında uygulama kısmına devam zorunlulukları yoktur.

(3) Ülkemizi/Üniversiteyi yurt içi veya yurt dışında sportif, kültürel, bilimsel, sanatsal etkinlikler gibi alanlarda temsil eden veya milli takımların sportif müsabakalarına, hazırlık çalışmalarına katılan öğrenciler, bu süre içerisinde ilgili yönetim kurulu kararıyla izinli sayılır.

(4) Sağlık raporu ile ilgili işlemler, Altınbaş Üniversitesi Öğrenci Sağlık Hizmetleri Yönergesine göre yapılır.

(5) Önceki yarıyıllarda alınmış ve devam koşulu sağlanmış olan teorik dersler tekrar alındığında devam şartı aranmaz, ancak derse kayıt yaptırılması zorunludur.

(6) Öğrencilerin derse devam durumu, dersin öğretim elemanları tarafından öğrenci bilgi sistemine işlenir. Öğrenciler devam/devamsızlık durumunu sistemden izleyebilirler. Devamsızlık oranı teorik derslerde %30’u, uygulamalı derslerde ise %20’yi aşması halinde sistem tarafından öğrenciye otomatik olarak NA (devamsız) notu verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar, Değerlendirme Esasları ve Notlar

Sınavlar

MADDE 23- (1) Sınavlar; ara sınav, performans, proje, ödev, tez ve portfolyo gibi dönem içi çalışmalar, mazeret sınavı, yarıyıl sonu (final) sınavı, bütünleme sınavı, yabancı dil yeterlik sınavı, mezuniyet için ek sınavlardan oluşur. Tamamı proje veya uygulamaya dayalı dersler dışında her dersten en az bir ara sınav, yarıyıl sonu (final) sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Bu sınavlar yazılı, sözlü (sunum), hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Küresel salgın, afet, kriz ve benzeri durumlarda uzaktan öğretim yapılan dönemlerde; dijital ortamlar kullanılarak uygulanacak sınavlar (gözetimli ya da gözetimsiz olarak uygulanacak açık uçlu, muhakeme ve analizi önceleyecek tipte sorular ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar), ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, performanslar, projeler (dijital olarak teslim edilecek tasarım, uygulama ve portfolyo), Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri kullanılabilir. Küresel salgın, afet ve kriz dönemlerinde; uzaktan yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri, sınavlar, ölçme ve değerlendirme esasları, dijital ortamların izin verdiği sınav güvenlik tedbirleri uygulanarak, hukuki açıdan şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir şekilde YÖK ve Senato kararları doğrultusunda uygulanır.

(3) Sınavlar, performans, proje, ödev, portfolyo ve uygulama gibi sürece yayılmış dönem içi çalışmalar ile bunların başarı notuna etkisi ilgili dersin öğretim elemanınca 25 inci maddeye göre belirlenip yarıyıl başında sistem üzerinden öğrencilere duyurulur.

(4) Özelliği gereği ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen laboratuvar, atölye, proje, tasarım ve bitirme projesi gibi uygulamaya dayalı derslerin yarıyıl sonu başarı notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları da göz önünde tutularak verilir. Bu gibi derslerden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınavına giremezler.

(5) 22 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulu sağlayarak bir dersten yarıyıl/yıl sonu sınavına girmeye hak kazanan öğrenciler başarısız oldukları derslerden ve not yükseltmek amacıyla BB ve aşağısı not aldıkları derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl/yıl sonu sınavı yerine geçer. Ancak, not yükseltmek amacıyla sınava giren öğrencilerin FF notu alması durumunda bu not dikkate alınmaz.

(6) Mazeret sınavı; ara sınav yerine yapılan sınavdır. Geçerli mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belirten belgeyi bir dilekçe ekinde mazeretlerinin bitimini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim eder. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca uygun görülen öğrencilere girmedikleri her sınav için mazeret sınav hakkı verilir. Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilmez. Mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler girmedikleri sınav/sınavlardan başarısız sayılırlar. Yarıyıl/yıl sonu final ve bütünleme ve yaz okulu sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(7) Sınavlara girmeyen öğrenciler sınav hakkını kullanmış sayılır.

(8) Gerekli hallerde ilgili yönetim kurulu kararı ve Rektörlük onayı ile dini ve milli bayram günleri hariç cumartesi ve pazar günleri de ders ve sınav yapılabilir.

(9) Sınav evrakları ve başarı notu değerlendirmesinde kullanılan portfolyo, proje ve benzeri tüm materyaller sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süre ile ilgili birim tarafından muhafaza edilir.

(10) Engelli öğrencilerin engel durumlarına göre bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilgili birim kurulunca belirlenen özel sınav yöntemleri uygulanabilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 24- (1) Ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları akademik takvimde belirtilen tarihlerde sistem üzerinden ilan edilir.

(2) Öğrenciler, notların ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde ilgili akademik birime dilekçe ile başvurarak nota itiraz edebilirler. Dersin öğretim elemanı, itirazın kendisine intikal ettirilmesinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde yeniden inceleme yapıp sonucu ilgili birime yazılı olarak bildirir. Not değişikliği varsa ilgili yönetim kurulu kararı ile ivedi olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından not değişikliği sistemden ilan edilir.

(3) İlan edilen notlarda herhangi bir maddi hatanın dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından fark edilmesi halinde, notların ilan edilmesinden sonra en geç üç iş günü içerisinde, düzeltilmiş notu gerekçesiyle birlikte ilgili akademik birime yazılı olarak bildirir. Not değişikliği ilgili yönetim kurulu kararı ile ivedi olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sistemde ilan edilir.

Başarı değerlendirmesi ve notlar

MADDE 25- (1) Bir dersin başarı değerlendirmesi; ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl/yıl sonu sınav notlarının başarı notuna etki oranları alınarak, Doğrudan Değerlendirme Sistemi (DDS) ve/veya Bağıl Değerlendirme Sistemlerinden (BDS) biri uygulanarak hesaplanır. Başarı değerlendirme yöntemi ve ders planı kapsamındaki çalışmaların nihai başarı notuna etki oranı ders izlencesinde belirtilir ve dersin öğretim elemanı tarafından akademik yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

Tablo 1: Mutlak Değerlendirme Tablosu

                    Puan Değerleri               Harfli Başarı                    Başarı

                                                                Notu                        Katsayısı

                          91-100                            AA                             4,00

                           82-90                              BA                             3,50

                           73-81                              BB                             3,00

                           64-72                              CB                             2,50

                           55-63                              CC                             2,00

                           50-54                              DC                             1,50

                           45-49                             DD                             1,00

                            0-44                               FF                              0,00

(2) Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalarının başarı notuna etki oranı %60, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etki oranı ise %40’tır. Özelliği gereği ara sınav ve/veya yarıyıl sonu sınavını gerektirmeyen laboratuvar, atölye, proje, tasarım ve bitirme projesi gibi uygulamaya dayalı derslerin yarıyıl sonu başarı notu öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak nihai harfli başarı notu olarak verilir. Küresel salgın, afet ve kriz durumlarında uzaktan öğretim yapılan dönemlerde başarı değerlendirmesi YÖK ve Senato kararları doğrultusunda uygulanır.

(3) Her akademik birim, nihai ders geçme notunu ve dönem sonu sınavlarından alınacak asgari notu belirler.

(4) Sınav sonuçları öğrenci bilgi sistemine sayısal not olarak girilir. Öğretim üyesi mutlak veya bağıl değerlendirme esaslarından birini seçer ve harf notları seçilen sisteme bağlı olarak sistem tarafından atanır.

(5) Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre; yukarıdaki tabloda yer alan harfli başarı notu ve başarı katsayısına dönüştürülür.

(6) Başarı durumuna ilişkin yukarıda belirtilen harfli başarı notlarına ilişkin esaslar ve diğer harf notları aşağıda gösterilmiştir:

a) AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD ve S başarılı harf notlarıdır. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin GANO’sunun en az 2,00 olması gerekir.

b) FF, NA ve U başarısız harf notlarıdır.

c) NA: Derse devam koşulunun sağlanmaması durumunda verilir. Öğrenci NA aldığı dersten başarısız sayılır ve bu ders FF notu olarak işlem görür.

ç) S: Yeterlik ve muafiyet sınavı sonucu başarılı olunan dersler ile not ortalamasına katılmayan başarılmış derslere verilir. S notu toplam AKTS kredisine sayılır, GANO hesabına katılmaz.

d) U: Yeterlik ve muafiyet sınavı sonucu başarısız olunan dersler ile not ortalamalarına katılmayan başarısız derslere verilir.

e) M: Önceki yükseköğretim öğrenimi sırasında alınıp başarılı olunan ve S, G, M notu verilen derslere muafiyet verilirken, öğrencinin aldığı notların YÖK not dönüşüm tablosu ve Üniversite not sistemine çevrilememesi durumunda toplam AKTS kredisine sayılıp, GANO hesabına katılmayan nottur.

f) I: Eksik notu, hastalık veya başka bir zorunlu nedenle, başarılı olduğu halde ders için gerekli çalışmalardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bir öğrenci I notu aldığı dersten, o dersin yarıyıl sonu sınavı tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Aksi halde, I notu kendiliğinden FF notuna dönüşür. Ancak ilgili yönetim kurulu kararıyla yukarıda açıklanan süre uzatılabilir.

(7) Öğrenci değişim ve/veya ortak diploma programlarında öğrenim gören öğrencilerin ilgili üniversitelerden aldıkları ders notları, Senato kararları ile muafiyet ve intibak işlemleri esaslarına göre ilgili yönetim kurulu kararıyla, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından not durum belgesine işlenir.

(8) Ek sınav, mazeret, muafiyet, itiraz veya mahkeme kararıyla değişen nihai notlar ve benzeri sınav sonuçlarının harf notuna dönüştürülmesinde mutlak sistem kullanılır.

Akademik başarı not ortalaması

MADDE 26- (1) Öğrencilerin akademik başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO (Yarıyıl Ağırlıklı Not Ortalaması) ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) ile izlenir. Yıllık eğitim-öğretim yapan birimlerde, YANO/GANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas alınır. YANO ve GANO, S, U, M notları hariç, her bir dersten alınan notların başarı katsayısının, o dersin AKTS kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin AKTS kredilerinin toplamına bölünmesiyle elde edilen değerdir.

(2) Ağırlıklı yarıyıl/yıl not ortalaması, her yarıyıl/yıl sonunda virgülden sonra iki hane olmak üzere not döküm (transkript) belgesinde gösterilir.

(3) Bir yarıyıla/yıla ait YANO hesabında sadece o yarıyıla/yıla ait dersler; GANO hesabında ise öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur. Tekrar edilen derslerden alınan son harfli başarı notu geçerli sayılır.

Ders tekrarı

MADDE 27- (1) Kayıt yaptırdığı derslerden yarıyıl/yıl sonu sınavları sonucunda; FF, NA ve U başarısız harf notlarını alarak başarısız olan öğrenciler, genel not ortalamalarına bakılmaksızın, dersin açıldığı yarıyılda, öncelikle başarısız oldukları dersleri tekrarlamaları, sonra var ise alt yarıyıl/yıldan hiç almadıkları ders/dersleri almaları ve daha sonra da azamî öğrenci iş yükünü aşmamak koşulu ile bulundukları dönemin derslerini almaları gerekir.

Mezuniyet ek sınavları

MADDE 28- (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami öğrenim süresini doldurmamış olan öğrencilere mezuniyetleri için devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları üç dersten (uygulamalı, uygulaması olan, proje, atölye dersleri ve staj uygulamaları hariç) güz, bahar ve yaz dönemleri sonunda ek sınav hakkı tanınır.

(2) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde GANO’su 2,00’ın altında kaldığı için ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Ancak, mevcut notundan daha düşük not alması durumunda bu not dikkate alınmaz. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4) Ek sınavlarda alınan notlar dersin nihai başarı notu olarak transkriptine işlenir. Bu sınavlarda alınacak not, mevcut notun altında ise dikkate alınmaz. Ek sınavlar için mazeret sınavı yapılmaz.

Mezuniyet ve mezuniyet derecesi

MADDE 29- (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için; kayıtlı olduğu diploma programının ders planında yer alan tüm zorunlu ve seçimlik dersler, uygulamalar, stajlar ve benzeri çalışmalar olmak üzere iki yıllık önlisans programlarında 120 AKTS, dört yıllık lisans programlarında 240 AKTS, beş yıllık lisans programlarında 300 AKTS, altı yıllık lisans programlarında 360 AKTS kredisini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması, uluslararası ortak lisans programlarından mezun olabilmek için her iki üniversitedeki yükümlülüklerin ve mezuniyet koşullarının sağlanması gerekir.

(2) Uluslararası ortak diploma programının ortak müfredatında yer alan zorunlu dersleri ve gerekli sayıdaki seçimlik dersleri başaran, her iki Üniversite tarafından aranan asgari kredi/AKTS miktarını ve asgari ağırlıklı genel not ortalamalarını sağlayan ve ayrıca her iki üniversite tarafından belirlenen diğer çalışmaları başarıyla tamamlayan öğrenciler programdan mezun olmaya hak kazanırlar. Uluslararası ortak diploma programında mezuniyet genel not ortalaması; Altınbaş Üniversitesi ve ortak üniversitedeki genel not ortalamalarının toplanıp ikiye bölünmesiyle belirlenir.

(3) Uyarma dışında disiplin cezası almamış olmak koşuluyla mezuniyet ağırlıklı genel not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur, 3,50 ve üzerinde olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olurlar. Bu bilgi öğrencinin not döküm belgesinde belirtilir.

Diploma ve diploma eki

MADDE 30- (1) Kayıtlı bulundukları programda eğitim-öğretimini başarıyla tamamlayarak mezuniyet koşullarını sağlayan, mali ve idari tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilere diploma ve diplomayla birlikte program bilgileri, aldığı dersler ve başarı notlarını gösterir bir diploma eki verilir.

(2) Uluslararası ortak diploma programını başarıyla tamamlayan öğrenciye, Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Bachelor of Laws (LL.B. Köln / Istanbul Altınbaş) diploması ve Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Hukuk Lisans Diploması verilir. Diplomalarda programın ortak program olduğu belirtilir.

(3) Diplomanın kaybı veya zayii olması halinde, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ve ekinde yerel veya ulusal düzeyde basımı yapılan bir gazetede çıkan ilanı ile başvuran öğrenciye ikinci nüsha diploma düzenlenir.

(4) Mezun olan öğrencilere diplomaları hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Öğrenciler e-Devlet üzerinden de mezuniyet belgesi alabilirler.

(5) Mezun olan öğrencilere, diploma ve diploma eki dışında, almış oldukları tüm dersleri, uygulamaları, başarı notları ve varsa onur derecelerini de gösteren bir not döküm belgesi (transkript) verilir.

(6) Lisans programlarında öğrenim gören öğrenciler, hazırlık sınıfı hariç ilgili programın ilk dört yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve GANO’sunun en az 2,00 olması koşuluyla, talep ettikleri takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ile ilişik kesip, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile belirlenen esaslara göre ön lisans diploması alabilirler.

(7) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin meslek yüksekokullarına intibakları, 2547 sayılı Kanun ve Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

Kayıt dondurma

MADDE 31- (1) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen ders ekle-bırak haftasının son günü mesai bitimine kadar ilgili dekanlığa/müdürlüğe gerekçesini belirttikleri bir dilekçe ile başvuru yaparlar.

(2) İlgili yönetim kurulu kararıyla eğitim-öğretim ücretinin ödenmesi koşuluyla ön lisans programlarında en az bir yarıyıl, en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir defa da iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl kayıt dondurulabilir.

(3) Askerlik, hastalık, doğal afet, olağanüstü durumlar veya önceden öngörülemeyen diğer sebeplerle ders-ekle bırak haftasından sonra da kayıt dondurulabilir.

(4) Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurdukları dönemlerde aktif öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenciler, izleyen yarıyılda, ders kayıtlarını yaparak öğrenimlerine devam ederler.

(7) İki yarıyıl kayıt dondurmuş öğrenciler; dondurma nedeninin ortadan kalkması durumunda ilk yarıyıl sonunda öğrenimlerine devam etmek istemeleri hâlinde, gerekçesini belirttikleri bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvuru yaparlar.

Kayıt silme ve ilişik kesme

MADDE 32- (1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Kayıt sildirme işlemleri ilgili birimlerden onay alındıktan sonra tamamlanır. Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildiren öğrencilerin öğrencilik hakkı sona erer.

(2) Uluslararası ortak lisans programlarında yükseköğretim kurumlarından birinden ilişiği kesilen öğrencinin diğer yükseköğretim kurumundan da ilişiği kesilir.

(3) ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılan yeni kayıtlar, yatay geçiş kayıtları ve uluslararası öğrenci kayıtlarından sonra kayıt silinmesinin talep edilmesi durumunda, Senato tarafından belirlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi koşulu ile kayıt sildirme işlemi gerçekleştirilebilir.

(4) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde Üniversiteden çıkarılma cezası alan öğrencinin kaydı silinir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapan öğrencinin, geçiş yaptığı yükseköğretim kurumundan resmî yazı gelmesi üzerine kaydı silinir.

(6) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi uyarınca azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite Yönetim Kurulu kararı ve YÖK’ün onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi durumunda öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(7) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde yer alan öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.

(8) Üniversiteye sahte belgelerle kayıt yaptırdığı kanıtlanan öğrencinin ilişiği kesilir.

(9) Üniversiteden mezun olan öğrenciler, geçici mezuniyet belgesi veya diploma almadan önce ilgili birimlerden onay alarak ilişik kesme işlemlerini tamamlarlar.

Disiplin

MADDE 33- (1) Öğrencilerin disiplin işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre yürütülür.

(2) Herhangi bir sebeple yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezası alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretime ve sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri, YÖK, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 35- (1) 3/8/2021 tarihli ve 31557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altınbaş Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla yarıyılda alınabilecek dersi olmayan öğrenciler; not ortalaması 2,50 ve üzerinde ise bir ders, 3,00 ve üzerinde olanlar ise iki derse kadar Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile üst yarıyıldan ders alabilirler.

Yürürlük

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz döneminde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınbaş Üniversitesi Rektörü yürütür.