Ankara Barosu 2024 yılı Avukat-Vekileden arasındaki en az ücret çizelgesi şöyle;

- Bağlı çalışan avukatlar için maaş tavsiyesi 22.200 TL

- Büroda ilk bir saat sözlü danışma 7.400 TL 

- Kira Bedelinin Tespiti ve Kira bedelinin Artırılması Davaları 35.100 TL

- Nafaka Davaları 28.900 TL

- İhtarname 12.500 TL

- Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 24.650 TL

- Ağır ceza mahkemelerinde sanık müdafiliği 83.500 TL

- Ağır ceza mahkemelerinde mağdur/katılan vekilliği 53.100 TL

- Boşanma davaları çekişmeli 70.600 TL, anlaşmalı 45.200 TL

- Oturma ve çalışma izni alınması 75.000 TL

AVUKAT – İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

202401.01.2024 – 31.12.2024

Ankara Barosu Yönetim Kurulunun 03.01.2024 tarih ve 75/158 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına karar verilmiştir.

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Mirasçılık Belgesi Alınması
a) Noterden 12.450 TL
b) Mahkemeden 20.000 TL

2 Vesayet ve Kayyımlık Davaları 28.850 TL

3 Tahliye Davaları 28.850 TL’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %16’sı

4 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 28.850 TL

5 Paydaşlığın Giderilmesi Davaları 45.200 TL’den az olmamak üzere dava konusu edilen malın mahkeme tarafından tespit edilen bedelinin vekil eden payına düşen kısmının % 10’u

6 Vasiyetnamenin Okunması, Terekede İhtiyati Tedbirler, Tereke Tespiti Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar 36.850 TL

7 Mirasta Defter Tutulması 32.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

8 Kira Bedelinin Tespiti ve Kira bedelinin Artırılması Davaları 35.100 TL’den az olmamak üzere artışa konu yıllık kira bedelinin %16’sı

9 Tespit İstemleri 23.000 TL

10 Tapu Kayıtlarında Düzeltme Davası 72.600 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

11 Kazai Rüşt Davası 34.100 TL

12 Ödeme Yeri Belirlenmesi İstemi 12.500 TL

13 Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Her Türlü Alacak ve İstirdat Davaları 28.850 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

14 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 37.600 TL

B. AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Tenfiz 51.600 TL

2 Evlat Edinme Davası 37.600 TL

3 Evlenme İzni, Kadın İçin Bekleme Süresinin Kaldırılması 43.100 TL

4 Nişan Bozulmasından Doğan Davalar (Nişan Hediyelerinin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları vb.) 32.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

5 Nesebin Reddi, Nesebin Tashihi ve Babalık Davaları 45.200 TL

6 a) Anlaşmalı Boşanma Davaları 45.200 TL
b) Çekişmeli Boşanma Davaları 70.600 TL
c) Çekişmeli ve Maddi Manevi Tazminat İstemli Boşanma Davaları, 70.600 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

7 Mal Rejiminin Tasfiyesinden Kaynaklanan Alacak Davaları (Katkı Payı, Değer Artış Payı ve Katılma Alacağı Davaları 70.600 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

8 Nafaka Davaları 28.900 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

9 Evlatlık İlişkisinin Kurulması, Bozulması Dâhil Evlatlık İlişkisinden Kaynaklanan Her Türlü Davalar 45.200 TL

10 Velayet Davaları 45.200 TL

11 Çocuk Teslimi/Kişisel İlişki Kurulmasında Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nce Yapılan İşlemlere Karşı Şikâyet/İtirazlar 28.850 TL

12 Çocuk Teslimi/Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlam veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Muhalefetten Doğan İş ve Davalar 28.850 TL
a) Hak Sahibi Yönünden 28.850 TL
b) Yükümlü Yönünden 25.000 TL

13 Ailenin Korunmasına Dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 22.200 TL

C. ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Nüfus Müdürlüklerinde Ad Soyad Değişikliği, Nüfus Kayıtlarında Düzeltmeye Dair Davalar 34.100 TL

2 Tenkis ve Mirasta İade Davaları 57.900 TL’den az olmamak üzere karar harcına esas değerin%16’sı

3 Vasiyetnamenin İptali ve Tenkisi Davaları 50.700 TL

4 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 37.600 TL

5 El Atmanın Önlenmesi Davası 43.100 TL

6 Her Türlü İrtifak ve İntifa Hakkının Kurulmasına İlişkin Davalar 43.100 TL

7 Tapu İptali ve Tescil Davaları 72.600 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

8 Önalım (Şufa) Davaları 56.600 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

9 Ecrimisil Davaları 28.900 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

10 Alacak ve Maddi Manevi Tazminat Davaları 36.450 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

11 Bedel Artırımı Davaları 36.450 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

12 Tespit İstemleri 28.900 TL

13 Ticari Şirketlerinin Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Davalar 56.500 TL

14 Kooperatif Üyeliğinden Çıkarılma Kararlarının İptaline İlişkin Davalar 56.500 TL

15 Tenfiz ve Tanıma Davaları 50.250 TL

16 Zayii, Kambiyo Senedi İptali Davaları 36.500 TL

17 Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma 36.450 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

18 Vakıf Davaları (Evlatlığın Tespiti, Tevliyet, Gelir Fazlasından Yararlanma, vb.) 51.000 TL

D. FİKRÎ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Delil Tespit Davası 43.200 TL

2 Tedbir Talepli Delil Davası 63.600 TL

3 Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararı İptal Davası 42.800 TL

4 Hükümsüzlük Davası 73.700 TL

5 Tazminat İstemli Olmayan Tecavüzün Önlenmesi Davası 94.300 TL

6 Maddi ve Manevi Tazminat İstemli Tecavüzün Önlenmesi Davası 108.900 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

7 Şikâyet ve Takibi 63.800 TL

8 Müdahil Vekilliği 63.800 TL

9 Sanık Vekilliği 115.100 TL

E. İCRA VE İFLAS YASASINDAN KAYNAKLANAN DAVA VE İŞLER

1 Menfi Tespit ve İstirdat Davaları 42.400 TL

2 İstihkak Davaları 42.400 TL

3 İcra Hâkimliğinin Görevine Giren Davalar (İmzaya ve Borca İtiraz, Kıymet Takdirine İtiraz, Şikâyet vb.) 28.900 TL

4 Tasarrufun İptali Davaları 42.400 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

5 İhalenin Feshi Davaları
a) Taşınır Mal İhaleleri 28.900 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %16’sı
b) Taşınmaz Mal İhaleleri 38.800 TL’den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %16’sı

6 İcra Takipleri
a) Değeri Para ile Ölçülemeyen İcra Takipleri 28.850 TL
b) Değeri Para ile Ölçülebilen İcra Takipleri İş sahibi alacağının %10’u

7 Genel Mahkemelerde İhtiyati Hacze İtiraz Davaları 28.850 TL

F. İDARİ YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 İdare Mahkemelerinde Görülen İptal Davaları
a) Duruşmasız 60.250 TL
b) Duruşmalı 71.350 TL

2 İdare Mahkemelerinde Görülen Tam Yargı Davaları
a) Duruşmasız 60.250 TL
b) Duruşmalı 71.350 TL

3 4483 s. Kanun Uyarınca Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Davaları 27.100 TL

4 Vergi Mahkemelerinde Görülen Davalar
a) Duruşmasız 60.250 TL
b) Duruşmalı 71.350 TL

G. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Tüketici Mahkemelerinde Görülen Davalar 28.900 TL

2 Tüketici Hakem Heyetinde Görülen İşler 15.500 TL

H. CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Ağır Ceza Mahkemesi:
Sanık Vekilliği 83.500 TL
Katılan Vekilliği 53.100 TL

2 Asliye Ceza Mahkemesi:
Sanık Vekilliği 70.100 TL
Katılan Vekilliği 42.000 TL

3 Sulh Ceza Hâkimliği ve İnfaz Hâkimliği 36.200 TL

4 Ceza Soruşturma Aşamasında Takip Edilen İşler 24.650 TL

5 Askerlik Kanunları Uyarınca Disiplin Kurullarında Takip Edilen Davalar 36.500 TL

I. İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Değeri Parayla Ölçülebilen Davalar 36.500 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %16’sı

2 Değeri Parayla Ölçülemeyen Davalar 42.000 TL

İ. YÜKSEK YARGIDA GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler
a) Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 141.200 TL
b) Bireysel Başvuru 94.500 TL
c) Diğer dava ve İşler 94.500 TL

2 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru
a) Duruşmalı (masraf dışında) 94.500 TL
b) Duruşmasız (masraf dışında) 56.650 TL

3 Yargıtay'da İlk Derecede Görülen Davalar
a) Duruşmalı 85.600 TL
b) Duruşmasız 71.350 TL

4 Danıştay’da İlk Derece Görülen Davalar İçin
a) Duruşmasız 71.350 TL
b) Duruşmalı 85.600 TL
c) Yargıtay ve Danıştay Temyizde Duruşma Ücreti 43.100 TL

5 Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işler
a) Duruşmasız 56.500 TL
b) Duruşmalı 70.550 TL

6 Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde Görülen İşlerin Takipleri
a) İlk Derecede Görülen Davalar 35.300 TL
b) İstinaf Yolu ile Görülen Bir Duruşması Olan İşler 21.400 TL
c) İstinaf Yolu ile Görülen Birden Fazla Duruşması veya Keşif Gibi Avukatın da Bulunması Gereken Sair İşlemleri Olan İşler 41.600 TL

7 Uyuşmazlık Mahkemesinde Görülen İşler 56.500 TL

8 Sayıştay’da Görülen Hesap Yargılamaları
a) Duruşmasız 43.100 TL
b) Duruşmalı 71.150 TL

J. DİĞER DAVA VE HUKUKİ YARDIMLAR

1 Büroda Sözlü Danışma 7.400 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 1.100 TL eklenir.)

2 Yazılı Danışma 14.800 TL

3 Çağrı Üzerine Gidilen Yerde Sözlü Danışma 14.800 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 1.100 TL eklenir.)

4 Sesli ve Görüntülü İletişim Araçları ile Danışma 7.400 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 1.100 TL eklenir.)

5 İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme 12.500 TL

6 Taraf Vekili Olarak Arabuluculuk Görüşmelerine Katılma
a) Anlaşma Olması Halinde – Konusu para ve para ile değerlendirilebilen işlerde anlaşma değerinin %16’sı – Konusu para ve para ile
değerlendirilemeyen işlerde arabuluculuğa konu işe ait bu tarifede niteliğine göre belirlenmiş ücret
b) Anlaşma Olmaması Halinde – 14.800 TL (bir saate kadar duruşmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 1,100 TL eklenir.)

7 Dava / Cevap Dilekçesi vb. Düzenleme 12.500 TL

8 İstinaf / Temyiz / Karar Düzeltme Dilekçesi Düzenleme 25.800 TL

9 Miras / İstisna / Taksim Sözleşmesi ve Vasiyetname Düzenleme 63.400 TL

10 Kira Sözleşmesi Düzenleme 23.800 TL

11 Diğer Her Türlü Sözleşme Düzenleme 42.400 TL

12 Şirket Ana Sözleşmesi Tüzük, Vakıf Senedi, Yönetmelik, Yönetim Planı vb. Belgelerin Hazırlanması 56.600 TL

13 Şirketlerde Sürekli Danışmanlık Ücretleri Aylık (Dava ve Takip Ücretleri Ayrı Ücretlendirilmek Kaydıyla)
a) Sermaye Şirketleri (A.Ş.) 52.700 TL
b) Sermaye Şirketleri (Ltd. vb.) 48.600 TL
c) Şahıs Şirketleri (Kolektif vb.) 22.900 TL
d) Kooperatifler 27.300 TL

14 Vakıf ve Sendikalarda Sürekli Danışmanlık Aylık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 51.600 TL

15 Derneklerde Sürekli Danışmanlık (dava ve takip ücretleri ayrı tutularak) 30.300 TL

16 Şirket Kuruluş Tür Değiştirme / Birleşme İşleri vs. işlemler 27.800 TL

17 Şirket Pay Devri İşlemleri 76.900 TL

18 Sermaye Şirketlerinin Tasfiyesine İlişkin Dava ve İşlemler 76.900 TL

19 İnsan Hakları Tazminat Komisyonunda takip edilen işler 28.850’den az olmamak üzere hak kazanılan tazminatın %16’sı

20 Terörden Doğan Zarar Tespit Komisyonunda takip edilen işler 28.850’den az olmamak üzere hak kazanılan tazminatın %16’sı

21 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 20.600 TL

22 Görülmekte Olan Bir Dava İçinde Olmamak Koşulu ile İhtiyati Haciz, İhtiyati Tedbir, Fikrî ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Göre Toplatma İşleri 29.500 TL

23 KVKK Dönüşüm ve Uyum Proje Danışmanlığı 75.000 TL

24 Türkiye’de oturma veya çalışma izni alınması 75.000 TL

25 Bir Avukatın Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti 22.200 TL