Tarım ve Orman Bakanlığından:

AT YARIŞLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/4/2011 tarihli ve 27910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan At Yarışları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (p), (r), (s), (ş), (t), (u), (ü), (v), (y), (z), (aa), (çç), (ıı), (rr), (vv), (aaa), (ccc), (ddd), (jjj), (lll), (ooo), (şşş), (üüü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (fff) ve (ggg) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğ) At ilgilisi: At sahipleri, at sahibi vekilleri, antrenör, antrenör yardımcısı, jokey, apranti, seyisbaşı, seyis ve sair hizmetlileri,”

“p) Yasaklı madde ve uygulamalar: Bir atın sürat, kuvvet ve cesaretini veya bunlardan birini veya tümünü değiştirmek amacıyla, normal gıdalar dışında verilen herhangi bir madde ve uygulamayı,

r) Yasaklı madde ve uygulamaları karma muayene heyeti: Yarış Otoritesince üçü yasaklı madde ve uygulamaları muayene heyeti uzmanı diğer üçü ise konu ile ilgili uzmanlar arasından resen seçilen altı uzman kişiden kurulan uzman heyeti,

s) Yasaklı madde ve uygulamaları laboratuvarı: Yasaklı madde ve uygulamaları olarak kabul edilen maddelerin tespitini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak analiz eden laboratuvarı,

ş) Yasaklı madde ve uygulamaları muayene heyeti: Atların yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine esas olacak numunelerinin tahlillerini yapmakla görevli ve Bakan onayı ile atanmış en az üç analiz uzmanından oluşan heyeti,

t) Muayene heyeti uzmanı: Yasaklı madde ve uygulamaları muayene heyetine Bakanlık Makamı onayı ile görevlendirilen ve şüpheli numunelerden yasaklı madde ve uygulamaları analizini yapan uzman kişiyi,

u) Muayene uzmanı: Yasaklı madde ve uygulamaları laboratuvarında görevli ve şüpheli numunelerden yasaklı madde ve uygulamaları analizini yapan uzmanı,

ü) Yasaklı madde ve uygulamaları muayenesi: Şüpheli numunelerden yasaklı madde ve uygulamaları etken maddelerin tespiti için yapılan muayeneleri,

v) Şüpheli numune: Yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine tabi tutulan atların idrar, kan, organ, doku ve yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine esas olacak diğer numunelerini,

y) Şüpheli numune alıcısı: Yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine esas olacak numuneleri alan veteriner hekimi,

z) Şüpheli numune alma koordinatörü: Yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine esas olan numunelerin alınmasından Yarış Komiserler Kuruluna iletilmesi aşamasına kadar olan süreçten sorumlu veteriner hekimi,

aa) Eküri: Aynı koşuda, at sahibi ve eşi üzerine koşan atlar ile At Yarışları Genel Hükümlerinde belirlenen esaslar dahilinde resmi programda eküri oldukları ilan edilen atları,”

“çç) Günlük resmi program: Koşularla ilgili olarak Yüklenici tarafından yıllık yarış programı esas alınarak basılı veya resmi internet sitesi aracılığıyla yayımlanan günlük resmi at yarışı programını,”

“ıı) Kayıt bürosu: Yüklenici tarafından yarışlarla ilgili her türlü kayıt, deklare, pedigri/pasaport ve vize işlerini yürütmek üzere kurulan Yarışçılık Müdürlüğüne bağlı büroları,”

“rr) Pist muayene hakemi ve yardımcıları: Koşuların yapılacağı pistlerin koşulara uygun olup olmadığını tespit eden görevlileri,”

“vv) Seyis: Yarış atlarının gün içerisinde bakım, besleme, yarış alanına gidiş, dönüş, gezinti için binek ve yedek işlerinde uzun aralı olarak çalışan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre seyis lisansı taşıyan kişileri,”

“aaa) Sponsor: Koşulardaki ikramiyelere eklenmek üzere nakdi ve ayni destek karşılığı sponsorluk yapan gerçek veya tüzel kişileri,”

“ccc) Start deneme komisyonu: Yarış yapılan hipodromlarda ve idman merkezlerinde görevlendirilen Yarış Komiserler Kurulu üyesi, start hakemi ve saha veterinerinin iştiraki ile oluşturulan heyeti,”

“ddd) Şahit numune: Atlardan alınan yasaklı madde ve uygulamaları şüpheli numunesinin ikiye bölünerek Yarış Komiserler Kurulunda saklanan bir kısmını,”

“jjj) Vadeli koşu: Yıllık yarış programlarında ve genel hükümlerinde ayrıntıları, şartları ve varsa taksit tarihleri ile tutarları belirtilen uzun, orta ve kısa vadeli koşu ile kaydiyeler, varsa taksit veya taksitler toplamının birincilik ikramiyesine eklendiği koşuyu,”

“lll) Yardımcı hizmetli: Atların yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine esas olan numunelerin alınmasında yardımcı olan görevlileri,”

“ooo) Yarışçılık Müdürlüğü: Yüklenici tarafından yarışlar ile ilgili her türlü kayıt, deklare, tescil, sicil ve istatistik işlemlerini yürütmek üzere kurulan ve hipodromlardaki kayıt bürolarının bağlı olduğu müdürlüğü,”

“şşş) Yarış Müessesesi: 6132 sayılı At Yarışları Kanununun ek 2 nci maddesi hükümlerine göre yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisansların devredilmiş olduğu lisans sahibini,”

“üüü) Yarış takvimi: Her takvim yılı için Yarış Müessesesince tespit edilen yarış sezonlarını,”

“llll) Antrenör yardımcısı: Yarış atlarının talim, terbiye, idman, bakım, besleme, tedavilerinin takibi ve koşulara ilişkin hizmetlerinin yapılmasında antrenöre yardımcı olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre antrenör yardımcısı lisansı taşıyan kişiyi,”

mmmm) İdman yeri: Atların koşulara hazırlanabilmek ve idman yapabilmek için yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirlenmiş pistler,

nnnn) Kamçı: Yıllık yarış programı genel hükümlerinde özellikleri ve ölçüsü belirtilen gereci,

oooo) Kaza tutanağı: Binicilerin sanatını icra ederken meydana gelen kazayı ve bu kaza esnasında kazaya uğrayan binicinin koruyucu tedbir olarak standartlara uygun kask ve koruyucuyelek kullanma durumunu belirten ilgili görevlilerce hazırlanan tutanağı,

öööö) Sair hizmetli: Yarış atlarının gün içerisinde ahır hizmetleri ve bakım ile besleme, idman ve yarış alanına gidiş, dönüş ve gezinti işlerinde yardımcı olarak uzun aralı çalışan kişiyi,

pppp) Yedek yapmak: Yarış Komiserler Kurulu tarafından yetkilendirilen kişilerce eyerleme mahallinden starta kadar ata refakat edilmesini,

rrrr) Yüklenici: Yarış Müessesesi tarafından, 6132 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde belirtilen lisanslar kapsamındaki iş ve hizmetlerin yaptırılması amacıyla kendisi ile özel hukuk sözleşmesi imzalanan tüzel kişiyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde, dokuzuncu fıkrasında yer alan “yarış gelirlerinden verilir” ibaresi “Yüklenici tarafından karşılanır” şeklinde değiştirilmiştir.

“(7) Yüksek Komiserler Kurulunun üyelerine, 16 yaşından büyükler için tespit edilen aylık brüt asgari ücretin dört katını geçmemek üzere verilen ve Yarış Otoritesince tespit edilen aylık net ödeme ay sonunda, harcırahlar ise Yüklenicinin personeline ödenen en yüksek miktar üzerinden hesaplanarak Yüklenici tarafından ödenir.”

“(10) Yarış Otoritesi Bakanlık Makamına makamca belirlenecek sayıda, Yüksek Komiserler Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına Yüklenici tarafından görev süreleri ile sınırlı olmak üzere, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaksızın araç tahsis edilebilir. Tahsis edilen araçların tüm masrafları Yüklenici tarafından karşılanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü” olarak ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Yüksek Komiserler Kuruluna bağlı, at yetiştirme ve ıslahı, at yarışları ve yarış mevzuatı konularında bilgi ve tecrübe sahibi, Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü unvanı verilen üniversite mezunu bir kişi yönetiminde, yeterli sayıda personelden oluşan bir Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü bulunur. Genel Koordinatör ve Genel Koordinatörlük personeli, Yüksek Komiserler Kurulu Başkan Yardımcısının teklifi ve Başkanın uygun görüşü ile Bakan tarafından atanır. Ayrıca, aynı usulle Yüksek Komiserler Kurulu ve Genel Koordinatöre idari, teknik, hukuki ve mali konularda yardımcı olmak üzere müşavirler görevlendirilebilir. Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğünde çalışan personel ve müşavirlerin ücretleri ile Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğünün giderleri Yüklenici tarafından karşılanır. Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğünün çalışma usul ve esasları ile organizasyon şeması Yönerge ile düzenlenir.”

“(4) Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü; soy kütüğü ve pedigri ile ilgili müracaatları Yüksek Komiserler Kurulu adına değerlendirerek sonuçlandırır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- (1) Yüksek Komiserler Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Her yarış sezonu için yarış komiserlerini, yarış komiser yardımcılarını, teknik müşavirleri, handikaperleri ve yarış hizmetleriyle ilgili diğer resmi görevlileri görevlendirmek ve bunlara verilecek ücretleri tespit etmek.

b) Bu Yönetmeliğin lisansa tabi tuttuğu şahıslara lisans vermek ve gerektiğinde verilen lisansı iptal etmek.

c) Koşu sahalarını, kantarları, start makinelerini ve yarışlarla ilgili yer ve tesisleri muayene ve kontrol etmek ve kullanılmalarına izin vermek, gerektiğinde bu izinleri iptal etmek.

ç) At sahiplerinin, antrenörlerin, binicilerin, seyisbaşların ve seyislerin sicillerini ve yarış atlarının koşulardaki durumlarına ait kayıtlarını tutmak veya Yüklenici tarafından tutulmasını temin etmek.

d) 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükmü uyarınca verilecek para cezaları ile geçici ve süresiz yasaklama cezalarını vermek.

e) Bu Yönetmelik hükümlerine göre itiraz edilebilir kararlara yapılacak itirazları tetkik ederek karara bağlamak.

f) Zorunlu haller sebebiyle yapılamayan yarışların veya koşuların akıbetini belirlemek.

g) Jokey Kaza ve Yardım Sandığını idare etmek.

ğ) Safkan Arap ve İngiliz atları ile yarış ve gösteri amaçlı diğer hayvanların soy kütüğü kayıtlarının tutulmasını, pedigri ve damızlık belgelerinin verilmesini temin etmek, yarış ve gösteri belgesi bulunmayan hayvanların yarışlara katılmasını ve gösteri amaçlı kullanılmasını yasaklamak.

h) Damızlık belgesi ve soy kütüğü kaydı bulunan yarış ve gösteri amaçlı hayvanlar ile safkan Arap ve İngiliz atlarının gerektiğinde Yüksek Komiserler Kurulu İcra Kurulu marifetiyle satın almak veya istimvaline karar vermek.

ı) 5996 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Bakanlıkça belirlenen özellikleri ve şartları taşımayan taylar ile kendi ırkının özelliklerini göstermeyeceği anlaşılan safkan özelliklerinden önemli sapma gösteren tayların soy kütüğüne kayıtlarını yaptırmamak veya kayıtlı ise kayıtlarını ve pedigrilerini iptal etmek.

i) Soy kütüğüne kayıtlı damızlık belgesi ya da pedigrisi bulunan atların Bakanlıkça yaptırılan test ve muayeneler neticesinde safkan olmadıklarının tespit edilmesi durumunda bunların ve yavrularının soy kütüğü kayıtlarını iptal etmek ve pedigrilerini geri almak.

j) 5996 sayılı Kanunda öngörülen safkan Arap ve İngiliz atları ile yarış ve gösteri amaçlı diğer hayvanlar ile ilgili 6132 ve 5996 sayılı Kanunlar ile bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında öngörülen cezaları vermek, belgelerini iptal etmek ve savcılığa suç duyurusunda bulunmak.

k) Yarış işlerinde görevlendirilenlerden bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere gereken cezaları vermek.

l) Yarış Komiserler Kurulunca verilecek cezalara karşı yapılacak itirazları tetkik ederek karara bağlamak.

m) At yarışları ile ilgili Yönetmelik ve yönerge taslaklarını hazırlamak, Yarış Otoritesi tarafından gerekli görülen at yetiştiriciliği ile ilgili diğer konuları incelemek ve karara bağlamak.

n) Komiser, komiser yardımcısı ve teknik müşavirlere, görev yaptıkları her yarış günü için, ödenecek olan ücreti belirlemek.

o) (b), (c) ve (l) bentlerinde yazılı görevleri, gerektiğinde teşekkül ettireceği komisyonlar marifetiyle yerine getirilmesini sağlamak.

(2) Birinci fıkranın (a), (c), (g), (ğ), (m) ve (n) bentlerinde yazılı kararlar, Yarış Otoritesinin onayı ile kesinleşir. Diğer bentlerdeki işlem ve kararlar kesindir.

(3) Yüksek Komiserler Kurulu, yapılacak itirazları otuz gün zarfında tetkik eder ve karara bağlar.

(4) 6132 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde belirtilen lisansların kapsamı dışında kalan ve bu Yönetmelik ile açıkça düzenlenmeyen 5996 sayılı Kanunun ve 6132 sayılı Kanunun atçılık ile ilgili diğer hususları Yüksek Komiserler Kurulu kararı ve Yarış Otoritesinin onayı ile karara bağlanır.

(5) Yüksek Komiserler Kurulu üyesi olarak en az bir tam dönem görev almış olanlara ve Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörü olarak en az üç yıl görev yapmış olanlara talepleri halinde başkaca bir şart aranmaksızın yarış komiser sertifikası ile handikaperlik lisansı verilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Yarış Müessesesinin” ibareleri “Yüklenicinin” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (n) bentleri aşağıdaki şekilde, (b) bendinde yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde, (ğ) bendinde yer alan “Yarış Müessesesine” ibaresi “Yükleniciye” şeklinde, (p) bendinde yer alan “Doping” ibaresi “Yasaklı madde ve uygulamaları” ve (r) bendinde yer alan “doping” ibaresi “yasaklı madde ve uygulamaları” şeklinde değiştirilmiştir.

“e) İlgililerin savunmalarını almak koşuluyla ihtar ve para cezası ile üç aya kadar koşulara katılmaktan, tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten, yarışlarla ilgili her türlü yerlerde sanat icra etmekten veya idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerde sanat icra etmekten yasaklama cezalarını vermek ve uygulamak, yetkilerini aşan cezaları da Yüksek Komiserler Kuruluna teklif etmek,”

“n) Yetkilerini aşan cezaları gerektiren olaylar ile yetkilerine giren olaylarda, geçici tedbir olarak, olaya katılanların veya olaya sebep olanların tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmelerini, yarışlarla ilgili her türlü yerlerde sanat icra etmelerini veya idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerde sanat icra etmelerini ve koşulara katılmalarını yasaklamak, yarış ikramiyelerine el koymak,”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “doping,” ibaresi “şüpheli numune alma,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Yasaklı madde ve uygulamaları testine tabi tutulacak atları, şüpheli numune alma yerine bizzat sevk etmek,”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kum ve çim pistin” ibaresi “pistlerin” şeklinde, (b) bendinde yer alan “koşuların çim veya kum piste alınması” ibaresi “koşularda pist değişikliği yapılması” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “Yarış Müessesesine” ibareleri “Yükleniciye” şeklinde, sekizinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinde” ibaresi “Yüklenicide” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Doping” ibaresi “Yasaklı madde ve uygulama” şeklinde, (b) bendi aşağıdaki şekilde, (c) bendinde yer alan “doping” ibaresi “yasaklı madde ve uygulama” şeklinde değiştirilmiştir.

“b) Koşu öncesi ve sonrası veya start denemesi günü veya bunların dışındaki zamanlarda Yarış Komiserler Kurulunca yasaklı madde ve uygulama şüpheli numunesi alınması için şüpheli numune alma yerine gönderilen atlardan, bu Yönetmelik hükümlerine göre numune veya numuneleri almak,”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesine” ibaresi “Yükleniciye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yarış gelirlerinden ödenir” ibaresi “Yüklenici tarafından karşılanır” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yarış programları, Yarış Müessesesi tarafından belirlenir. Belirlenen yarış programlarının aynen uygulanması mecburidir. Ancak, Yarış Müessesesi tarafından herhangi bir yarış sezonu iptal edilebilir, kısmen veya tamamen ertelenebilir veya koşuların günü, ismi ve yeri değiştirilebilir, yarış günü ve koşu sayıları arttırılabilir veya azaltılabilir veya ek koşular konulabilir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin dördüncü cümlesinde yer alan “kursiyerlerin katılacakları” ibaresinden sonra gelmek üzere “koşuların düzenleneceği hipodromlar ve” ibaresi eklenmiş, beşinci cümlesinde yer alan “jokey, apranti veya seyisbaşı” ibaresi “jokey veya apranti” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup dördüncü fıkrasında yer alan “yarış müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Atların koşulara kaydı, at sahibi veya at sahibi vekilinin ya da antrenörünün veya antrenör yardımcısının yazılı başvurusu üzerine hipodromlardaki kayıt bürosunca veya Yüklenicinin internet sitesi üzerinden yapılır. İnternet sitesi üzerinden yapılacak kayıtlara ilişkin usul ve esaslar Yüklenici tarafından belirlenir. Kayıt bürosunun yeri, kayıt tarihi ve süreleri Yüklenici tarafından belirlenir ve duyurulur. Kayıt süresinin bitiminden sonra kayıtlarda hiçbir ek ve değişiklik yapılamaz. Yüklenici kayıt yapanın kimlik tespiti için biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerini (parmak izi tanıma, yüz tanıma, avuç içi damar tanıma ve benzeri) kullanabilir. Biyometrik kimlik tanıma yönteminin kullanılması halinde ayrıca kişilerin imzasının alınmasına gerek yoktur.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Her at sahibinin; yarışlarda binicisine kullandıracağı formanın rengini, şeklini ve niteliklerini Yükleniciye tescil ettirmesi ve gerekli masrafı ödemesi zorunludur. Aksi halde koşulara katılamaz. Bir at sahibi adına tescil edilmiş olan formanın renk, şekil ve nitelikleri iki yıldan önce değiştirilemez ve başkaları tarafından kullanılamaz. Ancak vefat eden at sahibinin forması iki yıl gözetilmeksizin anası, babası, kardeşi, eş ve çocuklarından birisi üzerine tescil edilebilir. Beş yıl süre ile üzerine at koşmayan at sahiplerinin forma tescilleri yılsonunda iptal edilir. Ancak Gazi, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet ve Türkiye Büyük Millet Meclisi koşuları kazanan at sahiplerinin formaları at sahibi değişiklik talep etmediği sürece koruma altına alınır. Yüklenici uluslararası kurallara uymayan, karışıklığa sebep olabilecek veya dini, siyasi ve sosyal nedenlerle kabul edilmeyecek renk ve şekilleri ihtiva eden formaları tescil etmez.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde, ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “veya antrenörü” ibaresi “, antrenörü veya antrenör yardımcısı” şeklinde, dördüncü cümlesinde yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde, üçüncü fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “veya antrenörler” ibaresi “, antrenörler veya antrenör yardımcıları” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesine” ibaresi “Yükleniciye” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) At diskalifiye edilmiş ve koşu tarihinde cezası devam ediyorsa,”

“c) At diskalifiye edilmiş bir şahsın mülkiyetinde, emri altında veya idaresinde bulunan ahırlarda barındırılıyorsa veya idman etmede ve bakımda diskalifiye edilmiş bir antrenör, antrenör yardımcısı, binici, seyisbaşı veya seyisin ilgisi varsa cezasının devamı müddetince,”

“d) Atın idmanı; sahibi, antrenörü veya antrenör yardımcısı tarafından yaptırılmamışsa,”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Ortak at koşturmak için; en az bir ortağın at sahibi belgesine sahip olması ve at sahibi belgesi olmayan diğer ortaklarla birlikte Yüklenicinin isteyeceği belgeleri temin ederek, Yükleniciye müracaat etmesi ve onay alması gerekir. At sahibi belgesi olmayan diğer ortakların da 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (hhhh) bendi hükümlerince belirtilen içeriğe sahip en geç bir ay önce alınmış adli sicil belgesini, Yüklenicinin isteyeceği diğer belgelerle birlikte her yıl, at sahibi belgesinin vize başvurularının alındığı Kasım ayında Yükleniciye vermesi gerekir. Ayrıca ortaklar arasında, atın üzerine koşacağı at sahibi adına düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış ortaklık sözleşmesinin veya muvafakatnamesinin Yükleniciye tescil ettirilmesi gerekmektedir. Bu işlemleri tamamlamayan ortaklı atlar koşulara katılamaz.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Binicilerin Yüklenicinin tartı yerinde bulunduracağı standartlarda veya bu standartlarda binicilerin temin ettiği can yeleğini giymeleri zorunludur.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “antrenörlerden” ibaresi “antrenör ve antrenör yardımcılarından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kırk” ibaresi “kırk beş” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Koşunun tamamlanmasından başlayarak beş dakika içinde şikayet olmadığının ve koşu sonrası tartı sonucunun 50 nci madde hükmüne uygun olduğunun tartı hakemi tarafından bildiriminin yapılması üzerine, Yarış Komiserler Kurulu, yarışın sonucunun kesinleştiğini belirten kararı ilan eder. Karar sonrası ilan edilen koşu sonuçları üzerinde değişiklik yapılamaz.

(2) Şikayetin yapılmış olması ya da 50 nci madde hükmüne uygun olmadığına dair bir tespitin yapılması durumunda kesin karar açıklanıncaya kadar koşu sonucunun kesinleşmesi beklenir.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “vadeli koşular” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile şartları Genel Hükümlerde belirlenmiş Maiden koşular” ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (a) bendinde yer alan “kırkdokuz” ibaresi “yetmiş dokuz”, (b) bendinde yer alan “Elli-doksandokuz” ibaresi “Seksen- yüz elli dokuz”, (c) bendinde yer alan “Yüz-yüzkırkdokuz” ibaresi “Yüz altmış- iki yüz dokuz”, (ç) bendinde yer alan “Yüzelli” ibaresi “İki yüz on” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Otuz”, “yüz elli” ibaresi “iki yüz on” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesi” ibaresi “Yüklenici” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetim

MADDE 69- (1) Yarış Otoritesi, görülen lüzum üzerine Yüklenici ile hipodromları yarışların icrası ve güvenliği ile bunlara ilişkin diğer konularla ilgili olarak her zaman denetleme hak ve yetkisine sahiptir. Denetim yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Yarış Otoritesi tarafından belirlenir.

(2) Bakanlık, Yüklenicinin statüsünde yazılı murakıplardan ayrı olarak, kendi memurlarından uygun gördüğü kişileri murakıp olarak görevlendirebilir.

(3) Bakanlık teftiş ve murakabe faaliyetlerini Bakanlık teftiş veya denetim elemanları aracılığıyla da yapmaya yetkilidir.

(4) Bakanlık teftiş ve denetim elemanları ile murakıpları bu maddede gösterilen esaslar dairesinde yarışlardan önce ve sonra, yarışlar esnasında ve diledikleri zamanlarda Yüklenici ve hipodromların icraatını, hizmetlilerin çalışmalarını denetler ve Bakanlığa gerekli bilgileri ve varsa raporlarını sunar.

(5) Yüklenici ile hipodromlar ve yarışlar ile ilgili diğer görevliler, Bakanlık teftiş ve denetim elemanları ile murakıplarına talep edilen bilgi ve belgeleri derhal vermek ve yardımcı olmak zorundadır.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 70- (1) Yarışlarla ilgili kararlar ve bu Yönetmelikte düzenlenmiş olup da bildirimi gerekli olan diğer hususlar, hipodromlarda ilan edilerek veya günlük resmi programlara yazılarak veya internet sitesinde ilan edilerek duyurulur. Yasaklı madde ve uygulama muayenelerine ilişkin sonuçlar hipodromlarda ve internet sitesinden duyurularak ilan edilir. Bu şekilde duyuru ve bilgilendirme yapılmış olması tebligat hükmündedir. Bu şekilde yapılan duyurular gerektiğinde bir tutanakla tespit edilebilir.

(2) Yarış atlarının şecereleri, yarış hayatları boyunca elde ettikleri koşu dereceleri, kazandıkları ikramiye ve buna bağlı feri kazançlar, antrenör, apranti, jokey, seyisbaşı ve seyislerin bu Yönetmelikte tanımı yapılan meslekleri mucibince elde ettikleri koşu dereceleri ve gerekli görülen sair bilgiler Yüklenicinin internet sitesi ve diğer iletişim mecralarında yayımlanarak kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlanır.”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin beşinci bölüm başlığı “Yasaklı Madde ve Uygulamaları Muayene Usul ve Esasları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yasaklı madde ve uygulamaları

MADDE 72- (1) Bir atın sürat, kuvvet ve cesaretini veya bunlardan birini veya tümünü değiştirmek amacıyla, normal gıdalar dışında herhangi bir maddenin, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla ata verilmiş olup olmadığının tespiti için yapılan muayenelere yasaklı madde ve uygulamaları muayenesi denir.

(2) Atların yarış veya start denemesinin yapıldığı günlerde yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine tabi tutulması esastır. Muayeneye tabi olacak atların belirlenmesinde Yarış Komiserler Kurulları yetkilidir.

(3) Yasaklı madde ve uygulamaları muayenesinde aranacak yasaklı madde ve uygulamalar her yarış yılı başında ilan edilir ve listeye yeni ilaveler veya değişiklikler yapıldığında bu durum ilgililere ilanen duyurulur.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yasaklı madde ve uygulamaları muayenesi için şüpheli numune alınma zamanı

MADDE 73- (1) Yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine tabi tutulacak atların idrar, kan, doku ve organ gibi şüpheli numuneleri yılı için belirlenen at yarışları genel hükümlerinde belirlenen süre içerisinde alınır. Ancak, koşu ve start denemesi öncesi yasaklı madde ve uygulamaları muayenesi için alınan kan veya uygun görülen diğer doku ve organ parçalarının şüpheli numunesi bu sürelere tabi değildir.

(2) At, bu numuneler alınıncaya kadar şüpheli numune alma yerinde, konu ile ilgili görevli ve sorumlu kişilerin gözetim ve denetimi altında bulundurulur.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “antrenörü” ibareleri “antrenörü, antrenör yardımcısı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Atın, yasaklı madde ve uygulamaları muayenesinden kaçırılması halinde, durum bir tutanak ile tespit edilir ve ata yasaklı madde veya uygulama yapılmış sayılır.”

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“At ilgilileri, talep etmesi ve masraflarını karşılaması suretiyle, şüpheli numunenin ikinci bölümünün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenip ilan edilen yurt dışındaki referans laboratuvarlardan birinde test edilmesini itirazen isteyebilir ve Yarış Komiserler Kuruluna müracaat edebilirler. İkinci analiz sonucu düzenlenen rapor kesindir.”

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yasaklı madde ve uygulamaları muayenesi, kan grubu ve DNA testi

MADDE 76- (1) Alınan şüpheli numunelerin birinci analizi Yarış Otoritesi tarafından belirlenen bir laboratuvarda üç kişiden oluşan yasaklı madde ve uygulamaları muayene heyeti uzmanları tarafından yapılır. Birinci analiz sonucu müspet çıktığı takdirde, müspet çıkan numunelerin ikinci analizi Bakanlığın belirlediği ve ilan ettiği laboratuvarda altı uzman kişiden oluşan yasaklı madde ve uygulamaları karma muayene heyeti tarafından yapılır. Bunların üçü yasaklı madde ve uygulamaları muayene heyeti uzmanları olup diğer üçü de bu konu ile ilgili uzmanlar arasından Yarış Otoritesi tarafından görevlendirilir. At ilgilileri, talep etmesi ve masraflarını karşılaması suretiyle, şüpheli numunenin ikinci bölümünün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenip ilan edilen yurt dışındaki referans laboratuvarlardan birinde test edilmesini itirazen isteyebilir ve Yarış Komiserler Kuruluna müracaat edebilirler. İkinci analiz sonucu düzenlenen rapor kesindir.

(2) Analiz raporlarında, bulunan maddelerin atın sürat, kuvvet ve cesaretine veya bunlardan biri veya tümünün değişmesine etkili olup olamayacağı belirtilir.

(3) Ayrıca Yarış Otoritesine bağlı laboratuvarlarda yasaklı madde ve uygulamaları, safkan Arap ve İngiliz atlarının soy kütüğüne kayıtları için gerekli kan grupları ve DNA testlerini yapmak üzere yeterli sayıda ve bu konuda uzman kişiler ile diğer elemanlar da görevlendirilebilir.

(4) Yasaklı madde ve uygulamaları muayene heyeti ve karma muayene heyeti üyeleri, kan grubu ve DNA uzmanları ile diğer elemanların ücretleri, Yarış Otoritesince tespit edilir ve Yüklenici tarafından karşılanır.”

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin başlığı “Yasaklı madde ve uygulamaları muayene heyeti” olarak ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “yarış gelirlerinden” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Yasaklı madde ve uygulamaları şüpheli numune alma koordinatörü, şüpheli numune alıcıları ile tahlil yapmakla görevli muayene uzmanları Yüksek Komiserler Kurulunun teklifi ve Yarış Otoritesinin onayı ile tayin edilir.”

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yasaklı madde ve uygulamaları karma muayene heyeti

MADDE 78- (1) Şüpheli numunelerin yasaklı madde ve uygulamaları yönünden muayene metotları muayene heyeti uzmanları tarafından tespit edilir ve uygulanır.

(2) Şüpheli numunelerin tahlili ile görevlendirilen laboratuvarın müdürü, yasaklı madde ve uygulamaları muayene heyeti ve karma muayene heyetinin başkanıdır. Müdürün bulunmaması halinde heyetin en yaşlı üyesi geçici olarak başkanlık görevini yapar. Tahliller bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır.

(3) Tahlillerin yapılmasında ve raporun sonuçlandırılmasında yasaklı madde ve uygulamaları muayene heyeti üyelerinin üçte ikisinin bulunması şarttır. Raporun sonuçlandırılmasında eşitlik olduğu takdirde, rapor başkanın görüşü doğrultusunda düzenlenir.”

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Koşuya” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya start denemesine” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “doping şüpheli numune alınmasına” ibaresi “yasaklı madde ve uygulamaları tespiti yapılmasına” şeklinde, “doping şüpheli numune alma” ibaresi “şüpheli numune alma” şeklinde, aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “Doping” ibaresi “Yasaklı madde ve uygulamaları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “doping” ibaresi “yasaklı madde ve uygulamaları” şeklinde, “antrenörü veya” ibaresi “antrenörü, antrenör yardımcısı veya” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “veya dişi” ibaresi “, dişi veya iğdiş” şeklinde, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “doping laboratuvarına” ibaresi “laboratuvara”, “doping laboratuvarında” ibaresi “Bakanlığa bağlı laboratuvara” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Laboratuvarda yapılan tahlil neticesinde numunenin müspet çıktığı durumda şüpheli numunenin şahit kısmının Yarış Komiserler Kurulunca laboratuvara gönderilmesi Yarış Otoritesince resen sağlanır ve Bakanlıkça teşkil edilen yasaklı madde ve uygulamaları karma muayene heyetine tahlili yaptırılır. At ilgilileri, talep etmesi ve masraflarını karşılaması suretiyle, şüpheli numunenin ikinci bölümünün Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenip ilan edilen yurt dışındaki referans laboratuvarlardan birinde test edilmesini itirazen isteyebilir ve Yarış Komiserler Kuruluna müracaat edebilirler.

(8) Hipodromlarda yarışların sona ermesi halinde numune saklama yeri ve arşivin anahtarları ilgili evrakla birlikte Yarış Komiserler Kurulu üyelerinden birine teslim edilir.”

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 81- (1) Yasaklı madde ve uygulamaları analiz ücretleri, 31/1/2015 tarihli ve 29253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre belirlenir. Yapılan analiz ücretleri, Yüklenici tarafından laboratuvarın bağlı bulunduğu kurumun döner sermaye hesabına her ay sonunda ödenir. At ilgilileri, talep etmesi ve masraflarını karşılaması suretiyle, şüpheli numunenin ikinci bölümünün, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenip ilan edilen yurt dışındaki referans laboratuvarlardan birinde test edilmesini itirazen isteyebilir ve Yarış Komiserler Kuruluna müracaat edebilirler.”

MADDE 42- Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dopingli olduğunun” ibaresi “yasaklı madde ve uygulama ile koşulara katıldığının” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “dopingli olduğunun” ibaresi “yasaklı madde ve uygulamaları ile koştuğunun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 43- Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 83- (1) Atın koşudaki ve start denemesindeki sürat, kuvvet ve cesaretini veya bunlardan birinin veya tümünün değişmesine tesir edebilecek maddelerin veteriner hekim raporuna dayanılarak ve tedavi amacıyla verilmesi halinde de maddelerin tedavi amacıyla verildiğine dair iddia ve itirazlar yasaklı madde ve uygulamaları cezaları yönünden dikkate alınmaz. Ancak idmanda olan attan yarış ve start denemesi günü dışında alınan numunede tespit edilen yasaklı madde veya uygulamanın veteriner hekim kontrolünde, atın tedavisi amacıyla uygulandığının ispatı halinde, kullanılan yasaklı madde veya uygulama yasak kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 44- Aynı Yönetmeliğin altıncı bölüm başlığı “Antrenör, Antrenör Yardımcısı, Amatör Binici, Jokey, Aprantiler, Seyisbaşı ve Seyislerle İlgili Hükümler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 45- Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “özrü olan antrenör” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya antrenör yardımcısı” ibaresi, aynı maddenin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Antrenörün” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya antrenör yardımcısının” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Antrenörlük yapabilmek için antrenörlük lisansına, yardımcı antrenörlük yapabilmek için antrenör yardımcısı lisansına sahip olmak zorunludur.

(2) Jokey veya apranti lisansı bulunanlara, bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşımak, Yarış Otoritesince açılan kurslara katılmak ve başarılı olmak koşuluyla antrenörlük lisansı verilebilir. Ancak, antrenörlük, jokeylik veya aprantilik birlikte yapılamaz.

a) Seyisbaşı lisansına sahip, sigortalı ve faal olarak en az sekiz yıl seyisbaşı olarak görev yapan kişilere, gerekli belgeler ile birlikte Yarış Müessesesine müracaatları halinde Yarış Otoritesinden iki kişi ve Yarış Müessesesinden üç kişi ile kurulacak toplam beş kişilik komisyonca açılan sınavda başarılı olmak koşuluyla antrenör yardımcısı lisansı verilir.

b) Antrenör yardımcısı lisansına sahip, sigortalı ve faal olarak en az beş yıl antrenör yardımcısı olarak görev yapan kişilere, gerekli belgeler ile birlikte Yarış Müessesesine müracaatları halinde Yarış Otoritesinden iki kişi ve Yarış Müessesesinden üç kişi ile kurulacak toplam beş kişilik komisyonca açılan sınavda başarılı olmak koşuluyla antrenör lisansı verilir.”

MADDE 46- Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Antrenör,” ibaresinden sonra gelmek üzere “antrenör yardımcısı,” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Jokey veya apranti, antrenör,” ibaresi “Antrenör, antrenör yardımcısı,” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “apranti” ibaresi “apranti, antrenör yardımcısı” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “antrenör,” ibaresinden sonra gelmek üzere “antrenör yardımcısı,” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesi” ibaresi “Yüklenici” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin on üçüncü fıkrasındaki “25” ibaresi “30”, “Yarış Müessesesinden” ibaresi “Yükleniciden” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin yedi ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü, altıncı, on dördüncü ve on beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(7) Yabancı uyruklu veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yabancı ülkelere ait lisans sahibi olan antrenör, antrenör yardımcısı, jokey, apranti, seyisbaşı ve seyisler Yüksek Komiserler Kurulunun izniyle sanat icra edebilirler. 15 gün ve daha az süre ile sanat icra etmek isteyenlerle ilgili düzenlemeler yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilir.”

“(11) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca her yıl yarış sezonu için lisanslarını vize ettirecek antrenör, antrenör yardımcısı, jokey, apranti, seyisbaşı ve seyisler vize için istenilen belgeler ile birlikte kayıt büroları kanalıyla Eylül, Ekim ve Kasım ayı içerisinde Yüksek Komiserler Kuruluna müracaatta bulunurlar. Tespit edilen dönem içerisinde mücbir sebeplerle müracaat edemeyenlerin bu zaman dilimi dışında yapılacak vize başvurularında da aynı şartlar aranır. Yapılan vizeler bir yarış yılı için geçerlidir.”

MADDE 47- Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında lisans alarak mesleğini icra edecek kişiler için açılacak kursların düzenlenmesine Yüksek Komiserler Kurulunca karar verilir. Bu kurslarda atların bakımı, beslenmesi, koşulara hazırlanması ile yarışlara ilişkin mevzuat hakkında eğitim verilir. Bu kurslar, ilan edilen ilk başvuru tarihinden itibaren Yüklenicinin internet sitesinde yayımlanır.”

MADDE 48- Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Antrenörlük ve antrenör yardımcılığı lisansı için istenen belgeler

MADDE 87- (1) Lisans alacak antrenörlerden, antrenör yardımcılarından aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) Dilekçe.

b) Antrenörler için Yüksek Komiserler Kurulu tarafından tanzim edilmiş kurs başarı belgesi örneği, antrenör yardımcıları için Yüksek Komiserler Kurulu tarafından tanzim edilmiş sınav başarı belgesi örneği.

c) T.C. kimlik numarası beyanı.

ç) Adres beyanı.

d) Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi.

e) Altı adet 4,5x6 boyutlarında vesikalık fotoğraf.

f) Antrenörlük, antrenör yardımcılığı yapmaya engel bir hali olmadığına ve uyuşturucu kullanmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu.

g) En az lise veya dengi okul diplomasının aslı veya onaylı örneği.

ğ) Antrenör yardımcılarının sigortalı olduğuna dair belge.

(2) Lisanslarını vize ettirecek antrenörlerden ve antrenör yardımcılarından aşağıdaki belgeler istenir:

a) Dilekçe.

b) Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi.

c) Eski lisansı.

ç) Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak antrenörlük, antrenör yardımcılığı yapmaya engel bir hali olmadığına ve uyuşturucu kullanmadığına dair bilgileri içeren sağlık raporu.

d) Yüksek Komiserler Kurulu tarafından düzenlenecek zorunlu eğitimlere katılmak.

e) Antrenör yardımcılarının sigortalı olduğuna dair belge.”

MADDE 49- Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile üçüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Adli sicil belgesi” ibareleri “Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Seyisbaşıları için Yükleniciden alınan borcu yoktur belgesi.”

MADDE 50- Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ile ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Adli sicil belgesi” ibareleri “Arşiv kayıtlı adli sicil belgesi” şeklinde, ikinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “Yarış müessesesinden” ibaresi “Yükleniciden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51- Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yarış Müessesesi adına Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Her antrenör at sahipleri ile yaptığı noterlikçe onaylanmış antrenörlük sözleşmelerinin birer örneği ile çalıştıracağı antrenör yardımcılarının listesini Yükleniciye vermek ve bu bildirimden sonra meydana gelecek değişiklikleri bu mercie derhal yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu işlemi tamamlamayan antrenörün idman ettirdiği atlar, koşulara kayıt edilemez. Hipodrom müdürlüklerine yapılan bildirimler Yükleniciye yapılmış sayılır.

(2) Hiçbir antrenör, lisansı vizeli olmayan antrenör yardımcısı, seyisbaşı veya seyisi çalıştıramaz.”

MADDE 52- Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesine” ibaresi “Yükleniciye” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “antrenörlük,” ibaresinden sonra gelmek üzere “antrenör yardımcılığı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 53- Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “jokeyler” ibaresi “biniciler” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 54- Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin başlığı “Apranti ve seyisbaşı kursu” olarak, birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) Apranti ve seyisbaşı kursu, Yüksek Komiserler Kurulu tarafından belirlenen yerlerde açılır. Apranti Eğitim Merkezinin eğitim ve öğretim süresi üç yıldır. Seyisbaşı kursu eğitim ve öğretim süresi Yüklenicinin teklifi üzerine Yüksek Komiserler Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Apranti kursuna müracaat her yıl Haziran ve Temmuz ayları içinde Apranti Eğitim Merkezi veya hipodrom müdürlüklerine yapılır. Ön kayıt için adayın kendisi tarafından Apranti Eğitim Merkezince hazırlanan başvuru formu doldurulur ve aşağıdaki şartları taşıdığını gösteren belgeleri form ekinde sunar:

a) İlköğretim sisteminin 2 nci kademesinden (ikinci 4 yıllık kısmından) mezun olmak.

b) Kursiyer seçme sınavlarının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla on yedi yaşından gün almamış olmak.

c) Otuz-kırk beş kg. arasında bulunmak.

ç) Boy uzunluğu 130-165 cm. arasında olmak.

d) T.C. kimlik numarası beyanı.”

MADDE 55- Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde, “Yarış Müessesesi” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının onuncu cümlesinde yer alan “otuz” ibaresi “on beş” şeklinde, “kırkbeş” ibaresi “yirmi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 56- Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 57- Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Devlet hastanesinden” ibaresi “hastaneden” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “ve koşu sonrası binicilik öğretmeni nezaretinde Apranti Eğitim Merkezine dönerler” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Eğitim ve öğretim müfredatı eğitim merkezleri tarafından hazırlanarak Yüksek Komiserler Kurulunca onaylandıktan sonra icra edilir. Yüklenicinin teklifi, Yüksek Komiserler Kurulunun onayı ile bir eğitim ve öğretim dönemi öncesinde olmak kaydıyla, eğitim ve öğretim müfredatında değişiklik yapılabilir.

a) Ek-3’te yer alan müfredat çerçevesinde eğitim ve öğretim yapan Apranti Eğitim Merkezine yeni kayıt yaptıran birinci sınıf apranti kursiyerler ile ikinci ve üçüncü sınıf apranti kursiyerler Eylül ayında Apranti Eğitim Merkezinin belirleyeceği tarihte eğitim ve öğretim faaliyetine başlar ve kursiyerlerden Temmuz ayı başında başarılı olanlar bir üst sınıfa geçer. İkinci ve üçüncü sınıfa geçen apranti kursiyerlere, Temmuz ve Ağustos aylarında, yeni eğitim ve öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar, tatbiki binicilik dersi ile beden eğitimi ve spor dersinin verilmesine devam edilir. Atçılık Eğitim Merkezi kursiyerleri için eğitim ve öğretim dönemi, Yüksek Komiserler Kurulu tarafından kurs seviyelerine göre belirlenir ve ilan edilir.

b) Derslerin başlangıç ve bitiş saatleri ile ders süreleri mevsim ve hava şartlarına bağlı olarak öğretmenler kurulunca belirlenir.

c) Birinci sınıf, ikinci sınıf veya üçüncü sınıf birinci dönem sonu değerlendirmelerinde başarısız olan apranti kursiyerler veya Temmuz ayı başında üst sınıfa geçme hakkını kaybeden apranti kursiyerlerin kurs ile ilişiği kesilir ve bu kursiyerler kurs hakkını kaybederler. Ancak birinci sınıfı tamamlayan ve ikinci sınıfa geçmeye hak kazanamayan veya devamındaki eğitim dönemlerinin sonunda yapılan değerlendirmelerde başarısız olan kursiyerlere; seyisbaşı eğitim ve öğretim programında yer alan fark derslerini almaları ve bu derslerden yapılacak sınavlarda başarılı olmaları koşuluyla Yüklenici vasıtasıyla ve bu Yönetmelik esasları dahilinde müracaatları halinde, Yüksek Komiserler Kurulunca seyisbaşı lisansı verilir.

ç) Üçüncü sınıfa geçmeye hak kazanan ikinci sınıf apranti kursiyerlere, lisans işlemleri için, Apranti Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan yeterlilik belgesi verilir ve lisans için gereken diğer belgelerle birlikte, Yüklenici aracılığı ile Yüksek Komiserler Kuruluna başvurulur. Üçüncü sınıf ikinci dönem sonu değerlendirmesinde başarılı olanlar Apranti Eğitim Merkezinden mezun olurlar ve başarı belgesi verilir. Mezun aprantilerin lisanslarının vize edilmesi için başarı belgesinin bir örneği Yüklenici aracılığıyla Yarış Otoritesine gönderilir. Üçüncü sınıfa geçen ve apranti lisansı verilen kursiyerler Apranti Eğitim Merkezince görevlendirilecek bir öğretmen veya hipodrom müdürlüğünce görevlendirilecek bir personel nezaretinde koşulara katılabilirler.

d) Apranti kursiyerlerin, dönem veya sınıf geçebilmeleri veya mezun olabilmeleri için bu Yönetmelikte belirtilen dönem veya sınıf geçme baremlerine ulaşmaları şarttır.

e) Üçüncü sınıfa geçen apranti kursiyerler Ağustos ayından itibaren, binicilik becerilerini geliştirmeleri, mesleki deneyim kazanmaları, sektörü tanımaları ve çalışma hayatına uyum sağlamaları maksadıyla Apranti Eğitim Merkezi ile aynı il sınırları içerisindeki hipodromda bulunan, at sahiplerinin yanına veya binicilik öğretmenlerinin nezaret etmesi suretiyle farklı at sahiplerinin atlarını çalıştırmaları için staj yapmak üzere sahaya gönderilirler. At sahiplerinin yanında staj yapacak kursiyerler için at sahipleriyle sözleşme imzalanır. Atçılık Eğitim Merkezi kursiyerlerinin staj programı Yüklenici tarafından belirlenir. Apranti kursiyerlerin ve seyisbaşı kursiyerlerin at sahipleri yanındaki veya farklı at sahiplerinin atlarının idmanı için sahadaki çalışmaları her ay sonunda staj raporu ile izlenir.

f) Kursiyerlere, staj çalışmalarından dolayı at sahipleri tarafından ücret ödenmez.

g) Staj yapmak amacıyla görevlendirilen kursiyerlere çalışmalar esnasında uymaları gereken sorumlulukları tebliğ edilir.”

MADDE 58- Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yarış gelirlerinden” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiş, beşinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Yarış Müessesesi” ibareleri “Yüklenici” şeklinde değiştirilmiş, on üçüncü fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “kursa” ibaresinden sonra gelmek üzere “mazeretsiz olarak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 59- Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesi” ibaresi “Yüklenici” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 60- Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesine” ibaresi “Yükleniciye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 61- Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesine” ibaresi “Yükleniciye” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yarış Müessesesi adına Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 62- Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yarış Müessesesi adına Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 63- Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yarış Müessesesi adına Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 64- Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veya antrenörler,” ibaresi “, antrenörler veya antrenör yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 65- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Söz konusu reklam kamu düzenini bozucu, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici unsurlar içeremez veya kanunlarla yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretleri barındıramaz.”

MADDE 66- Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “antrenör,” ibaresinden sonra gelmek üzere “antrenör yardımcısı,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 67- Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci, üçüncü, on üçüncü, on dokuzuncu, yirmi yedinci ve yirmi dokuzuncu fıkralarında yer alan “Yarış Müessesesi” ibareleri “Yüklenici” şeklinde, altıncı, on ikinci ve on sekizinci fıkralarında yer alan “Yarış Müessesesine” ibareleri “Yükleniciye” şeklinde, on sekizinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinde” ibaresi “Yüklenicide” şeklinde ve onuncu ve yirmi birinci fıkralarında yer alan “Yarış Müessesesinin” ibareleri “Yüklenicinin” şeklinde, yirmi sekizinci fıkrasında yer alan “yarış gelirlerinden” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

“5) Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı,”

MADDE 68- Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yarış gelirlerinden” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 69- Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “antrenörleri” ibaresi “antrenörleri, antrenör yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 70- Aynı Yönetmeliğin 115 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Atların, sahiplerinin, at sahibi vekillerinin, antrenörlerinin, antrenör yardımcılarının, binicilerinin vasıflarına yönelik şikayet ve itirazlar yasaklı madde ve uygulamaları muayenesine ait hükümler saklı kalmak kaydı ile koşudan evvel veya ikramiyeler ödeninceye kadar;”

MADDE 71- Aynı Yönetmeliğin 117 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 117- (1) Mülkiyetinde veya ortaklığı altındaki atları yarışlarda koşturan at sahipleri ile bunların vekilleri, antrenör, antrenör yardımcısı, at sahibi antrenör ve atın jokey, apranti, amatör binici, seyisbaşı, seyis ve sair hizmetlileri gibi ilgilileri ve koşularda ve yarışlarda görevlendirilenlerden yarış usul ve esaslarına ve yarış dürüstlüğüne aykırı hareket eden, yarışların ve yarış yerlerinin ve yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozanlar hakkında, 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır:

a) İhtar cezası.

b) Para cezası:

1) Yarış usul ve esaslarına aykırı hareket eden, yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozanlara ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası.

2) Kayıt ve tartı ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyenlere beşbinsekizyüzdoksanyedi Türk Lirası.

3) Yarış dürüstlüğüne aykırı olarak hileli davranışlarda bulunanlara onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası.

c) Yarışlarla ilgili her türlü yerlerden veya idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden geçici veya süresiz olarak sanat icrasından yasaklanması.

ç) Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici veya süresiz yasaklanması.

d) Atın koşulara katılmasının geçici olarak yasaklanması.

(2) Eylemin tekrarı halinde birinci fıkrada yazılı para cezaları iki kat artırılarak uygulanır.”

MADDE 72- Aynı Yönetmeliğin 118 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 118- (1) Koşulara kayıt edilmeleri ya da koşturulmaları yasaklanmış atları cezaları süresince koşulara kaydettiren ya da koşturan at sahibi veya at sahibi vekili veya antrenörlere kaydı yapan görevlilere, yarış dürüstlüğüne aykırı olarak hileli davranışları sebebi ile onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası para cezası verilir. Ayrıca, antrenöre üç aya kadar yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir. At, üç aya kadar koşulara katılmaktan yasaklanır. Eğer at koşup dereceye girmişse koşu dışı sayılır ve derece değişikliği yapılır.

(2) Bir atın bu Yönetmeliğe göre taşıması gereken ağırlığa oranla herhangi bir fazlalığı veya eksikliği koşudan önce bildirmeyen ve düzelttirmeyen antrenöre, kayıt ve tartı ile ilgili yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle beşbinsekizyüzdoksanyedi Türk Lirası para cezası ve on beş gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama cezası verilir. Ayrıca, atın o koşuya katılması yasaklanır. Eğer at koşup dereceye girmişse koşu dışı sayılır ve derece değişikliği yapılır.

(3) Anlaşması bulunmayan bir binici, bir koşuda birden fazla at sahibi veya at sahibi vekili ya da antrenöre, birden fazla imzalı deklare belgesi verdiği takdirde, yarış dürüstlüğüne aykırı olarak hileli davranışları sebebiyle onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası para cezası ve ayrıca, üç aya kadar yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.

(4) Zarar gören tarafın şikayeti halinde; anlaşma hükümlerine uymayan at sahibi, at sahibi vekili, antrenör ve binicilere yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası ve ayrıca, at sahiplerine veya at sahibi vekillerine on beş gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama, antrenör ve binicilere on beş gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama cezası verilir.

(5) Lisansı olmayan veya lisansı vize ettirilmemiş bir biniciyi koşulara kayıt ettiren at sahibi, at sahibi vekili, antrenör ve at binen biniciye ve kaydı yapan görevlilere, yarış dürüstlüğüne aykırı olarak hileli davranışları sebebi ile onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası para cezası verilir. Ayrıca, antrenör ve biniciye üç aya kadar yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir. At, otuz gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklanır. Eğer at koşup dereceye girmişse koşu dışı sayılır ve derece değişikliği yapılır.”

MADDE 73- Aynı Yönetmeliğin 119 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ayrıca, iki yüz on yedi” ibaresi “ikibindokuzyüzkırksekiz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 74- Aynı Yönetmeliğin 120 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 120- (1) Tartı ve kayıt ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen biniciye veya antrenöre veya hem biniciye hem de antrenöre beşbinsekizyüzdoksanyedi Türk Lirası para cezası ile on beş gün süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir. At sahibi veya at sahibi vekiline de bu fıkradaki fiillerle ilgisi varsa ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası verilir.

(2) Kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın, at bineceği koşu için tartı yerine gelmeyen biniciye ve eyer almaya gelmeyen antrenöre veya 84 üncü maddeye istinaden antrenörlük görevi verilen ilgililerin her birine tartı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı beşbinsekizyüzdoksanyedi Türk Lirası para cezası ve ayrıca on beş gün süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.

(3) Bir atın, bu Yönetmeliğe göre taşıyacağı ağırlığı daha önceden düzenlememek suretiyle tartının ve dolayısıyla koşunun gecikmesine sebep olan binicilere tartı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı beşbinsekizyüzdoksanyedi Türk Lirası para cezası verilir.

(4) Ağırlık fazlalığını, katılacağı koşuda bineceği atın taşıyabileceği ağırlığa göre düzenlemeyen ve tartı hakemine bildirmeyen ve bu sebeple at binemeyen binicilere, tartı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı beşbinsekizyüzdoksanyedi Türk Lirası para cezası ve ayrıca, on beş gün süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.

(5) İkinci tartıyı yaptırmayan binici ve antrenörün her birine, tartı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı beşbinsekizyüzdoksanyedi Türk Lirası para cezası ve ayrıca, on beş gün süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir. At dereceye girmişse koşu dışı sayılır ve derece değişikliği yapılır. At sahibinin fiile iştiraki halinde beşbinsekizyüzdoksanyedi Türk Lirası para cezası ve ayrıca ata da otuz gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklama cezası verilir.

(6) Koşu öncesi ve koşu sonrası yapılan tartı sonucunda, ağırlığında beş yüz gramlık istisna dışında eksiklik tespit edilmesi durumunda atın binicisi ve antrenörünün her birine, tartı ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemekten dolayı beşbinsekizyüzdoksanyedi Türk Lirası para cezası ve ayrıca on beş gün süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir. Koşu sonrası yapılan tartı sonucunda, ağırlığında beş yüz gramlık istisna dışında fazlalık tespit edilmesi durumunda ise atın binicisine bu fıkrada eksikliğin tespiti halinde öngörülen para ve gün cezaları verilir. Ayrıca, at 500 gramlık istisnadan daha eksik kilo ile koşar ise at o koşu için koşu dışı sayılır ve dereceye girmişse derece değişikliği yapılır. At sahibinin veya at sahibi vekilinin fiile iştirakinin tespiti halinde ise atın binicisine verilen ceza at sahibi veya at sahibi vekiline de uygulanır.

(7) Bir koşu için tartılan biniciler, tartı hakeminin müsaadesi olmadan soyunma odasından çıkamayacağı gibi görevli memur ve yarış komiserlerinden başka hiç kimse ile temas edemez; hiçbir iletişim aracını kullanamaz. Bu kurallara uymayanlara yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası ve ayrıca on beş gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama cezası verilir.”

MADDE 75- Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 121- (1) Ring ve start yerinin disiplin ve düzenini bozan, atı ringe ve start yerine geç getiren, bu şekilde koşuların gecikmesine sebep olan at ilgililerine ihtar ve ayrıca ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası verilir.

(2) Yarış Komiserler Kurulunun izni olmaksızın ringe getirilmeyen veya binili olmaksızın start mahalline götürülen atların antrenörü, binicisi ve seyisbaşının veya seyisinin her birine yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası verilir.

(3) Atın ringe geç getirilmesi veya buradan süresinden önce çıkarılması hallerinde, antrenöre yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası verilir.

(4) Binicinin kusurundan ileri gelen bir sebeple start gecikmişse biniciye; startın gecikmesi atın idmansızlığından ve huysuzluğundan ileri gelmişse atı starta alıştırmadığı için antrenörüne yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası verilir. At, on beş güne kadar idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklanır.”

MADDE 76- Aynı Yönetmeliğin 122 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 122- (1) Bir at sahibi ile anlaşma yapan jokeyin veya aprantinin anlaşmalı olduğu at sahibinin atlarının koştuğu koşularda, at sahibi müsaade etse dahi anlaşması olmayan kişilerin o koşulardaki atlarına binmesi halinde, yarış dürüstlüğüne aykırı hileli davranışı sebebiyle jokeye onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası para cezası ve ayrıca yirmi gün süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.

(2) Atını koşuyu kazanmak amaç ve çabası ile koşturmayan biniciye, yarış dürüstlüğüne aykırı hileli davranışı sebebiyle onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası para cezası ile doksan günden az olmamak üzere yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir. At sahibi, at sahibi vekili ve antrenörünün fiile iştiraklerinin tespiti halinde, yarış dürüstlüğüne aykırı hileli davranışları sebebiyle onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası para cezası verilir. Ayrıca, antrenöre doksan günden az olmamak üzere yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir. At da doksan günden az olmamak üzere koşulara girmekten yasaklanır.

(3) Antrenörleri tarafından kasıtlı olarak yeterince idman ettirilmeden yarıştırıldığı anlaşılan atların antrenörlerine, yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para ve otuz gün süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir. At ise otuz gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklanır.

(4) 91 inci maddeye aykırı hareket eden at sahibi veya at sahibi vekiline yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası verilir.

(5) Lisansı vizeli olmayan seyis, seyisbaşı ve lisansı vizeli olmayan binici çalıştıran antrenöre, yarış usul ve esaslarına aykırı davranışından dolayı ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası verilir. Bu cezaya rağmen lisansı vizeli olmayan seyisi, seyisbaşı veya lisansı vizeli olmayan biniciyi çalıştırmaya devam ettiği takdirde antrenöre ayrıca, on beş gün süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.

(6) Koşudan sonra haşa bezini tartı hakemine geri vermeyen binicilere, yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası verilir.

(7) Bir at veya binici koşu sırasında rakiplerinin performanslarını olumsuz etkileyecek şekilde fiil ve eylemde bulunduklarının, Yarış Komiserler Kurulunca tespit edilmesi halinde eylemin ağırlık derecesine ve sonucuna göre atı varsa ekürisi de derece dışı bırakılır ya da faul yapılan at veya atlardan sonra derecelendirilir. Atın binicisine eylemin ağırlık derecesine göre, aşağıda yazılı cezalardan yalnızca biri veya ikisi aynı anda verilebilir:

a) İkibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası.

b) İdman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından on beş günden az olmamak üzere doksan güne kadar yasaklama cezası.”

MADDE 77- Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 123- (1) Yüklenicinin tartı yerinde bulunduracağı standartlarda veya bu standartlarda binicilerin temin ettiği can yeleğini ve kaskı koşularda ve yarış atlarının idmanı esnasında giymeyen binici ve seyisbaşlarına yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası ve ayrıca on beş gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama cezası verilir.

(2) At sahibi adına tescil edilmemiş renk, şekil ve nitelikleri taşıyan formaları binicilerine kullandıran at sahiplerine, at sahibi vekillerine, antrenörlere ve bu formaları kullanan biniciye yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası verilir.

(3) Koşularda mahmuz takan jokeyler ve aprantilere, yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası ve on beş gün süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.

(4) Atlarını koşulara nizami ve deklarede belirtilen yarış aksesuarı ile iştirak ettirmeyen antrenörlere, ilk seferinde ihtar, tekerrüründe ise yarış usul ve esaslarına aykırı davranışlarından dolayı ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası ve on gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama cezası verilir. Ancak atın deklarede beyan edilen aksesuarla koşmaması ve/veya beyan edilen aksesuarlardan farklı aksesuarla koşması durumunda derece değişikliği gerekmez.

(5) Nalları mahmuzlu atlar kum pistler hariç, tırnaklı veya alaturka nallı atlar ile ön ayakları nalsız atlar koşulara iştirak edemez; koşuya iştirak etmişse koşu dışı sayılır ve derece değişikliği yapılır. Ayrıca, bu kurallara aykırı olarak yarışlara iştirak ettirilen atın antrenörüne yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası ve on beş gün süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.

(6) Bu Yönetmelikte belirtilen koşullara uymayan ve usulüne uygun kamçı kullanmayan binicilere, yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası ve yedi gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama cezası verilir. Koşu esnasında ata yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı vuran binicilere yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası ve yedi gün süreyle idman yeri dışında yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama cezası verilir. Ancak, binicilere iki ay içerisinde bu kapsamda verilecek yasaklama cezası süreleri, aynı kapsamda alınan son cezanın iki katı uygulanır. Söz konusu esaslara aykırı davrandığı tespit edilen binicilere bu husus yazılı olarak bildirilerek konuyla ilgili yazılı savunmalarını vermek üzere yarış tarihinden itibaren yedi gün süre verilir. Verilen sürenin sonunda biniciler tarafından yazılı bir savunma verildiği takdirde verilen savunma ve tespit edilen ihlal ile alakalı diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilerek biniciler tarafından yarış usul ve esaslarına aykırı hareket edildiği sonucuna varılırsa binicilere ceza verilir.

(7) Bir atın koşulara hazırlanmasında, starta girişinde, koşu esnasında ve koşu sonrasında atı dövenlere, koşulara katılacak atlara uyarıcı ve şok etkisi yapacak her türlü hareketi yapanlara ve cihazları kullananlara, yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebiyle ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası ve otuz günden az olmamak üzere yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.”

MADDE 78- Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 124- (1) Müşterek bahislere iştirak eden, yazılı ve görsel basında koşularla ilgili tahminde bulunan jokeyler ve aprantiler ile antrenör, antrenör yardımcısı, seyisbaşı ve seyislere yarış dürüstlüğüne aykırı hareketlerinden dolayı onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası para cezası ve doksan gün süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.

(2) Yarışların, koşuların sonuçlarını ve müşterek bahisleri etkileyecek fiil, yanıltıcı beyan ve hileli davranışta bulundukları tespit edilen at sahibi ve at sahibi vekillerine onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası para cezası ve otuz günden az olmamak üzere yüz seksen güne kadar tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama; antrenör, antrenör yardımcısı, binici, seyisbaşı, seyis ve sair hizmetlilere onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası para cezası ile otuz günden az olmamak üzere yüz seksen güne kadar yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.”

MADDE 79- Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki yüz on yedi” ibaresi “ikibindokuzyüzkırksekiz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 80- Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 126- (1) Koşuların ya da yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozan at sahiplerine, at sahibi vekillerine, antrenörlere, antrenör yardımcısı, binicilere, seyisbaşı, seyis ve sair hizmetlilere ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası ve on beş gün yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.

(2) Yarış Komiserler Kurulunca alınan kararlara uymayan ya da Yarış Komiserler Kuruluna karşı kaba ve saldırgan davranışlarda bulunan at sahipleri, at sahibi vekilleri, antrenörler, antrenör yardımcıları, biniciler, seyisbaşları, seyis ve sair hizmetlilere ikibindokuzyüzkırksekiz Türk Lirası para cezası ve ayrıca, on beş günden az olmamak üzere yüz yirmi güne kadar yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir.”

MADDE 81- Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 127- (1) Yarış gelirlerinden gördükleri görev karşılığında ücret alan Yüklenici, Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü, Bakanlıkça yasaklı madde ve uygulamaları ile ilgili işlemleri yürütmek üzere belirlenen referans ya da akredite laboratuvarları ve yarış sezonlarında görevlendirilen kişiler ile jokey, apranti ve bunların eşleri bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan koşulara atlarını kayıt ettiremez ve koşturamazlar; kaydedilmiş olanların kayıtları hükümsüz sayılır. Bu görevlilerin görevlerine derhal son verilir ve bunlar yarışlarla ilgili müessese ve hizmetlerde bir daha çalıştırılamaz. Bu kişiler at yetiştiriciliği yapabilir.

(2) Bu gibilerin atları kaydolmuş ve koşmuşsa atın ilgilileri ve kaydedenler hakkında yarış dürüstlüğüne aykırı hileli hareketlerinden dolayı onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası para cezası verilir ve at o koşu için koşu dışı sayılır.

(3) Muvazaalı olarak bu madde hükmüne aykırı davranışta bulunanların tespiti halinde de bu madde hükmü uygulanır ve bu şahıslar hakkında ayrıca suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 82- Aynı Yönetmeliğin 128 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 128- (1) Yarışlar ve yarışlarla ilgili yerlerin düzen ve disiplinini bozmak amacıyla toplu olarak ve anlaşmak suretiyle yarış yerlerine gelmeyen, eyerleme yerlerine ya da ringe geldikten sonra yarışlara katılmayan at sahipleri, at sahibi vekilleri, antrenörler, antrenör yardımcıları, biniciler, seyisbaşları ve seyisler ile sair görevlilere fiile iştiraklerinin tespiti halinde onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası para cezası ve doksan günden az olmamak üzere yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir. Ayrıca at sahibine fiile katıldığının tespiti halinde, bütün atları için doksan günden az olmamak üzere koşulara katılmaktan yasaklama cezası verilir. Bu toplu fiil sonucu yarışların yapılmaması halinde fiilin ağırlık derecesine göre at sahiplerinin at sahibi belgesi, antrenör, antrenör yardımcısı, binici, seyisbaşı ve seyislerin lisansları geçici veya sürekli olarak iptal edilir.”

MADDE 83- Aynı Yönetmeliğin 129 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 129- (1) Satış koşusuna katılan atını kaçıran, alıcıya teslim etmeyen veya dolaylı olarak kendi atının satışına katıldığı tespit edilen at sahiplerine, at sahibi vekillerine, antrenörlerine ve antrenör yardımcılarına onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası para cezası ve otuz gün süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ile tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası verilir. Ayrıca, ata da otuz gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklama cezası verilir.”

MADDE 84- Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki yüz on yedi” ibaresi “ikibindokuzyüzkırksekiz” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Binicilerden kan veya idrar veya diğer bir yöntemle yapılan muayenesinde, uyuşturucu kullandığı tespit edilenlere ilk defasında bir yıl süre ile yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama ve onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde, failin taşıdığı nam ve hizmet sıfatına bakılmaksızın para ve yasaklama cezaları iki katına çıkarılarak uygulanır. Aynı eylemin üçüncü defa tekrar işlenmesi halinde ise bu kişiler hakkında süresiz olarak yasaklama cezası verilir.”

MADDE 85- Aynı Yönetmeliğin 131 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yasaklı madde ve uygulamaları ile ilgili cezalar

MADDE 131- (1) Yarış veya start denemesi günlerinde alınan numunelerde, atın yasaklı madde veya uygulamaya maruz bırakıldığının tespiti halinde, atın antrenörü ile birlikte atın seyisbaşı veya seyisi de sorumludur. Ata, antrenör tayin edilmediği zamanlarda ise atı yasaklı madde veya uygulamaya maruz bırakmayı önleme görevi ve sorumluluğu atın sahibine aittir.

a) At sahibinin sorumluluğu altındaki atında, yasaklı madde veya uygulamanın tespiti halinde, atı yasaklı madde veya uygulamaya maruz bırakma eylemine katıldığı tespit edilen kişiler ile bu eyleme katıldığı tespit edilemese bile atın sahibine;

1) Yarış atlarında tıbbi kullanımı olmayan ve atın yarış performansını etkileyen yasaklı madde veya uygulamalar için yirmiüçbinyediyüzaltmışdokuz Türk Lirası para cezası verilir.

2) Atında yasaklı madde veya uygulama tespit edilen at sahibi aynı zamanda antrenörlük, seyisbaşı veya seyislik belgesini haiz ise ayrıca ilk defasında; yarış atlarında tıbbi kullanımı olmayan ve atın yarış performansını etkileyen yasaklı madde veya uygulamalar için 14 ay süreyle tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası ve aynı süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama cezası verilir.

b) Antrenörün sorumluluğu altındaki atında, yasaklı madde veya uygulamanın tespiti halinde, antrenörün atı yasaklı madde veya uygulamaya maruz bırakma fiiline katıldığı tespit edilememiş olsa bile atın antrenörüne ilk defasında;

1) Yarış atlarında tıbbi kullanımı olmayan ve atın yarış performansını etkileyen yasaklı madde veya uygulamalar için 14 ay,

2) Atlarda tıbbi kullanımı olabilen ve yarış sonucunu etkileyebilecek nitelikte olan yasaklı madde ve uygulamalar için 9 ay,

3) Atlarda tıbbi kullanımı olan ve sınırlı olarak performansına etki eden yasaklı madde ve uygulamalar için 6 ay,

4) Atlarda tıbbi kullanımı olan ve performansına etkisi çok az olan yasaklı madde ve uygulamalar için 4 ay süreyle,

tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası ile aynı süreyle yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama cezası ve ayrıca; yarış atlarında tıbbi kullanımı olmayan ve atın yarış performansını etkileyen yasaklı madde veya uygulamalar için yirmiüçbinyediyüzaltmışdokuz Türk Lirası, atlarda tıbbi kullanımı olabilen ve yarış sonucunu etkileyebilecek nitelikte olan yasaklı madde ve uygulamalar için yedibinyüzotuz Türk Lirası, atlarda tıbbi kullanımı olan ve sınırlı olarak performansına etki eden yasaklı madde ve uygulamalar için dörtbinkırk Türk Lirası, atlarda tıbbi kullanımı olan ve performansına etkisi çok az olan yasaklı madde ve uygulamalar için üçbinbeşyüzaltmışbeş Türk Lirası para cezası verilir.

c) Yarış veya start denemesi günü attan alınan numunede yasaklı madde veya uygulamanın tespiti halinde atın antrenörüyle birlikte seyisbaşı veya seyisine de atın antrenörüne verilen cezanın süresi kadar tekerrür hükümlerini de göz önünde bulundurarak tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklama cezası ile yarışlarla ilgili her türlü yerlerden sanat icrasından yasaklama cezası ve atın antrenörüne verilen para cezasının miktarının yarısı oranında para cezası verilir.

ç) Fiilin tekrarı halinde, failin taşıdığı nam ve hizmet sıfatı ile bir önceki cezanın kategorisine bakılmaksızın; para ve yasaklama cezaları ilk tekrarında; fiilin karşılığı cezanın iki katı, ikinci tekrarında üç katı, üçüncü ve üzeri tekrarlarında ise dört katına çıkarılarak uygulanır.

d) Attan alınan numune ve/veya muayene sonucunda birden fazla sayıda yasaklı madde ve/veya uygulama tespit edilmesi halinde; faillere, hangi madde veya uygulamanın cezası yüksek ise onun karşılığı ceza uygulanır.

(2) Yarışlarda görevlendirilen kişilerden, yasaklı madde veya uygulama fiiline katıldıkları tespit edilenler hakkında tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten süresiz olarak yasaklama cezası ile onbirbinsekizyüzyirmiiki Türk Lirası para cezası uygulanır ve bu kişilerin görevlerine derhal son verilir. Bu kişiler yarış işlerinde bir daha görevlendirilemez.

(3) Atı yasaklı madde veya uygulamaya maruz bırakma eylemine, at ilgililerinin katıldıkları tespit edilememiş olsa bile, yasaklı madde veya uygulamaya maruz bırakıldığı tespit edilen at ilk defasında;

a) Yarış atlarında tıbbi kullanımı olmayan ve atın yarış performansını etkileyen yasaklı madde veya uygulamalar için 14 ay,

b) Atlarda tıbbi kullanımı olabilen ve yarış sonucunu etkileyebilecek nitelikte olan yasaklı madde ve uygulamalar için 9 ay,

c) Atlarda tıbbi kullanımı olan ve sınırlı olarak performansına etki eden yasaklı madde ve uygulamalar için 6 ay,

ç) Atlarda tıbbi kullanımı olan ve performansına etkisi çok az olan yasaklı madde ve uygulamalar için 4 ay,

süreyle koşulara katılmaktan yasaklanır.

d) Aynı atın tekrar yasaklı madde veya uygulamaya maruz bırakılması halinde ata verilen yasaklama yaptırımları ilk tekrarında, fiilin karşılığı yaptırımın iki katı, ikinci tekrarında üç katı, üçüncü ve üzeri tekrarlarda dört katına çıkartılarak uygulanır. Atın yarışlardan yasaklanması mutlaka atın koşma dönemlerini kapsamak zorundadır.

e) Atın yasaklı madde veya uygulamaya maruz kaldığı tarihteki sahibi ile atta yasaklı madde veya uygulamanın tespit edildiği tarihteki sahibinin farklı olması ata uygulanacak yasaklama ile önceki sahibine verilecek olan yasaklama cezasını etkilemez.

f) Attan alınan numunede birden fazla sayıda yasaklı madde veya uygulama tespit edilmesi halinde yasaklı madde veya uygulamaya maruz bırakıldığı tespit edilen ata hangi madde veya uygulamanın yaptırımı yüksek ise onun karşılığı yaptırım uygulanır.

(4) Yarış ve start denemesi günleri dışında attan alınan numunede tespit edilen yasaklı madde veya uygulamanın, veteriner hekim kontrolünde, atın tedavisi amacıyla uygulandığının ispatı halinde, kullanılan yasaklı madde veya uygulama yasak kapsamında değerlendirilmez. Ancak idmanda olan attan yarış ve start denemesi günü dışında alınan numunede tespit edilen yasaklı madde veya uygulamanın veteriner hekim reçetesine istinaden atın tedavisi amacıyla yapıldığı ispat edilemezse atın antrenörüne dörtbinkırk Türk Lirası para cezası verilir. Eğer tespit edilen yasaklı madde veya uygulama atın tedavisinde yeri olmayan ve Bakanlıkça belirlenen madde veya uygulamalardan ise para cezası onbirbinsekizyüzseksendört Türk Lirası olarak uygulanır.

(5) Ata verilecek idari yaptırım kararları şüpheli numunenin alındığı tarihten, kişiler hakkındaki idari yaptırım kararları ise, Yarış Komiserler Kurulunca tedbir kararı verildiği tarihten itibaren başlar.”

MADDE 86- Aynı Yönetmeliğin 132 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sekiz yüz yetmiş” ibaresi “onbirbinsekizyüzyirmiiki” şeklinde, ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “iki yüz on yedi” ibaresi “ikibindokuzyüzkırksekiz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 87- Aynı Yönetmeliğin 136 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 88- Aynı Yönetmeliğin 140 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 140- (1) Hipodromlarda ve idman merkezlerinde, koşu sırasında, start denemelerinde veya yarışlarla ilgili idman yapılırken meydana gelen bir kaza sırasında veya bu tip bir kazadan dolayı sonradan öldüğü kaza tutanağı ile tespit edilen jokeyler ve aprantilerin kanuni mirasçılarına, her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen memur maaş kat sayısının bir milyon iki yüz bin ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda Türk Lirası ölüm yardımı yapılır. Ayrıca, cenaze masrafları da sandık tarafından karşılanır.”

MADDE 89- Aynı Yönetmeliğin 142 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “yarış gelirlerinden hipodrom müdürlüklerince” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde değiştirilmiştir.

“Hipodromlarda ve idman merkezlerinde, koşu sırasında, start denemelerinde veya yarışlarla ilgili idman yapılırken meydana gelen bir kaza sonucunda, sanatlarını geçici olarak yapamayacak duruma düşen jokeyler ve aprantilere süresi bir yılı geçmemek üzere, her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilen birinci derece devlet memuru harcırahının üç katı miktarında Türk Lirası günlük sakatlık yardımı yapılır.”

MADDE 90- Aynı Yönetmeliğin 143 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Hipodromlarda koşu sırasında veya yarışlarla ilgili idman ve diğer hizmetler” ibaresi “Hipodromlarda ve idman merkezlerinde, koşu sırasında, start denemelerinde veya yarışlarla ilgili idman” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 91- Aynı Yönetmeliğin 144 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinden” ibaresi “Yükleniciden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 92- Aynı Yönetmeliğin 147 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu yerlere sarf edilir veya Yarış Müessesine sarf ettirilir” ibaresi “Yüklenici tarafından karşılanır” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 93- Aynı Yönetmeliğin 151 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 151- (1) Yarış Müessesesi, yıllık yarış programlarında bulunan koşulara sponsorluk kabulünde yetkilidir. Uygulama durumuna göre sponsorluk şartları ile ilgili gerekli görülen hususlar, her yıl yarış programının genel hükümlerinde gösterilir. Yıllık yarış programı ve genel hükümlerdeki koşul ve şartlara tabi olmak üzere sponsorluk süreçlerine dair iş ve işlemler Yüklenici tarafından yürütülür.

(2) Aynı veya farklı günlerde bir veya birden fazla koşuya ayni veya nakdi destek vermek suretiyle sponsor olmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler Yükleniciye başvurabilir.

(3) Yüklenici başvuruyu inceler ve sponsorluk müessesesinin yarışçılığa destek olacağı kanaatine ulaşır ise uygun gördüğü talepleri Yarış Müessesesine bildirir. Yarış Müessesesi tarafından kabul edilen talepler için gerekli izinler verilir ve uygun düzenlemeler yapılır.

(4) Yüklenici ile sponsorlar arasında tarafların hak ve yükümlülükleri, sponsorluğun konusu ve süresi, nakdi sponsorlukta bedel; ayni sponsorlukta ise, sponsor tarafından temin edilecek ürünün yaklaşık maliyetini içeren yazılı sözleşme yapılması zorunludur.

(5) Organizasyon veya tesislerle ilgili olarak birden fazla sponsorla sözleşme yapılabilir. Bu durumda Yüklenici, sponsorlar arasında koordinasyon ve uyumu sağlayıcı gerekli tüm tedbirleri alır.”

MADDE 94- Aynı Yönetmeliğin 152 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesi” ibaresi “Yüklenici” şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yüklenici” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 95- Aynı Yönetmeliğin 153 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 153- (1) Koşu sponsorluklarında, sponsor firma tarafından at sahiplerine dağıtılacak meblağ ile Yükleniciye verilecek mecra kullanım bedelinden oluşan nakdi veya ayni bedeli, yetiştiricilik primi hariç o koşu veya koşularda verilecek toplam ikramiyenin % 20’sinden aşağı olamaz. Yarış Müessesesi gelen teklifi değerlendirerek, Yüklenicinin tavsiyesi üzerine brüt rakamı belirler.

(2) Yabancı para olarak verilmek istenen sponsorluklarda, sponsorluk bedelinin yabancı para karşılığı tespit edilirken, teklif tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kuru dikkate alınarak asgari %20 şartını oluşturacak şekilde firmadan teklif alınır. Sponsorluk bedelinin Yüklenici ve at sahipleri tarafından tahsil edilmesinde, sponsor tarafından ödemenin gerçekleştirileceği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak hesaplanır.

(3) Sponsorlar tarafından, yıllık yarış programında olmayan ilave bir koşu yapılması talep edildiği takdirde, bu koşunun ikramiyesinin en az emsali mevcut bir koşunun ikramiyesi tutarında veya bu tutarın % 10 fazlası miktarında olması zorunludur. Bu konudaki nihai değerlendirme Yüklenicinin tavsiyesi üzerine Yarış Müessesesi tarafından yapılır. İlave olarak konulacak koşulara sponsorluk talebinin değerlendirilmesi için, talebin Yarış Müessesesinin onayına imkan verecek yeterli bir zaman içerisinde yapılması zorunludur.

(4) Sponsorlar adına yapılacak koşularda, Yarış Müessesesince onaylanan sponsorluk bedelinin at sahiplerine dağıtılacak kısmı, yıllık yarış programında ilan edilen ikramiyelere ilave olarak, sponsor tarafından, dereceye giren at sahiplerine gider makbuzu karşılığında, stopajı kesildikten sonra Yüklenici tarafından dağıtılır.

(5) Türkiye’de yerleşik olmayan yabancı sponsorlar adına yapılacak koşularda, sponsorluk bedelinin at sahiplerine dağıtılacak kısmı, Yüklenici tarafından tahsil edilerek firma adına gider makbuzu karşılığında stopaj kesintisi sonrasında dereceye giren at sahiplerine dağıtılır.

(6) Sponsor, sponsorluk paketi kapsamında, Yüklenici mecralarının kullanımına istinaden gerçekleştireceği ödemeyi Yükleniciye fatura karşılığı yapar.

(7) Koşu sponsorluğu paketi kapsamında tahsil edilecek mecra kullanım bedelleri net tutarlar olup, katma değer vergisi ve diğer oluşabilecek vergiler bu tutara ilave edilir.

(8) Sponsorluk mecra kullanım bedeli olarak tahsil edilen tutarlar yarış geliri hesabına aktarılır.”

MADDE 96- Aynı Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinin onayından geçtikten” ibaresi “Yüklenici tarafından kontrol edildikten” şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesi” ibareleri “Yüklenici” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesi” ibaresi “Yüklenici” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 97- Aynı Yönetmeliğin 155 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Yüklenici personeli, Yüksek Komiserler Kurulu Genel Koordinatörlüğü, Bakanlıkça yasaklı madde ve uygulamaları ile ilgili işlemleri yürütmek üzere belirlenen referans ya da akredite laboratuvarları ve yarış sezonlarında görevlendirilen kişiler ile jokey, apranti veya bunların eşi olmamak.”

MADDE 98- Aynı Yönetmeliğin 156 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 156- (1) 155 inci maddede belirtilen nitelikler ile aşağıdaki şartları taşıyanlara takip eden yılın sonuna kadar vize edilmiş sayılmak üzere Yüklenici tarafından at sahibi belgesi verilir:

a) Yükleniciden iki üye veya en az beş yıllık at sahibi belgesi olan iki kişi tarafından takdim edilmiş bulunmak.

b) Yarış atına bakma ve koşturmanın gereklerini hakkıyla yerine getirebilecek maddi imkânlara sahip olmak ve bunları Yüklenici tarafından belirlenen esaslara uygun olarak belgelemek.

c) Yüklenici tarafından istenilen diğer belgeleri temin etmek.”

MADDE 99- Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) bendinde yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “devam ettiği sürece” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya at sahibinin talebi üzerine” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “koşulara kaydedilmez” ibaresi “koşulara katılamaz” şeklinde, üçüncü cümlesinde yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde, “Yarış Müessesesine” ibaresi “Yükleniciye” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) 155 ve 156 ncı maddelerde belirtilen nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya sonradan kaybedilmiş olması veya at sahibinin talebi üzerine,

b) 6132 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre üç ay ve üzeri geçici disiplin cezası almış olması,”

MADDE 100- Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesine” ibaresi “Yükleniciye” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesince” ibaresi “Yüklenici tarafından” şeklinde, “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde, “Yarış Müessesesine” ibaresi “Yükleniciye” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan “Yarış Müessesesinin” ibaresi “Yüklenicinin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 101- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Lisans sahibine ilişkin genel hükümler

EK MADDE 1- (1) 6132 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinde belirtilen lisanslar kapsamındaki tüm hususlar münhasıran Yarış Müessesesinin onayı ile karara bağlanır. Söz konusu lisansların kapsamı dışında kalan ve bu Yönetmelik ile açıkça düzenlenmeyen 5996 sayılı Kanunun ve 6132 sayılı Kanunun atçılık ile ilgili diğer hususları Yüksek Komiserler Kurulu kararı ve Yarış Otoritesinin onayı ile karara bağlanır.

(2) Yarış Müessesesi, bu Yönetmelikte kendisine tanınan yetkileri kısmen veya tamamen özel hukuk hükümlerine tabi olarak sözleşme imzalamış olduğu üçüncü kişilere kullandırabilir.”

MADDE 102- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 6- (1) 19/4/2011 tarihinden sonra ve bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce apranti lisansına sahip olanların jokey olabilmeleri için aranan yüz elli koşu kazanma şartının uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 103- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 104- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.