Avukatlık Kanunu’nun güncellenmesi amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Bilim Komisyonu’nun ilk toplantısı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın başkanlığında, Ankara Hakimevi’nde gerçekleştirildi.

TBB ve Baro temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler ve Adalet Bakanlığı bürokratlarının yer aldığı toplantıya Türkiye Barolar Birliği adına Genel Sekreter Av. Veli Küçük katıldı.

Toplantıda, Birlik Genel Sekreteri Av. Veli Küçük, avukatlık mesleğinin yürütülmesini kolaylaştırma ve mesleğin faaliyet alanını genişletme amacı doğrultusunda şu önerilerde bulundu: 

MESLEĞİN YÜRÜTÜLMESİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER

- Avukatlığın “kamusal” niteliğinin aşınmasına izin verilmemeli; tam aksine kamusal nitelik güçlendirilmelidir.

- Avukatların hak ve yetkileri bu kamusal niteliğe ve yargının işleyişine uygun şekilde düzenlenmelidir.

- Avukatlar, mesleki faaliyetinin özelliği dikkate aşınarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında istisna olarak değerlendirilmeli, avukatların belge ve bilgiye ulaşması önündeki engeller kaldırılmalı, ayrıca delil toplama yetkisi de dahil olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarla doğrudan yazışma, bilgi, belge, delil elde edebilmesi sağlanmalıdır.

AVUKATLIK MESLEĞİNİN FAALİYET ALANININ GENİŞLETİLMESİNE YÖNELİK ÖNERİLER

- Hukuki uyuşmazlıkların bir an önce çözüme kavuşması için gayrimenkul hukuku, ticari iş ve işlemler vb. alanlarda ve davalarda avukat ile temsil zorunluluğu getirilmelidir.

- Yargılama sistemimizde gerek dava şartı arabuluculuk aşamasında gerekse yargılama sırasında herkesin ve bilhassa anayasal anlamda dezavantajlı gruplara avukat ile temsil olanağı getirilmelidir.

- Adli yardım olanakları geliştirilmeli; üst başlık olarak önleyici hukuk kapsamında hukuki yardım sisteminin oluşturulması ve Avukatlık Kanunu ile aralarında bağlantı kurulması sağlanmalıdır. 

- Avukatlık Kanunu’nun, anonim şirketlerde ve kooperatiflerde avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin mevcut 35. maddesinin 3. fıkrasının kapsamı genişletilmelidir.

BAĞLI ÇALIŞAN AVUKATLAR KONUSUNA MUTLAKA AVUKATLIK KANUNU İÇERİSİNDE AYRI BİR YER VERİLMELİDİR

- Avukatlık Kanunu’nun ilgili bölümünde, bağlı çalışan avukat tanımı yapılmalı, bağlı çalışan avukat ile bağlı çalışılan avukat için hak ve sorumluluklar belirlenmelidir.

- Yargı kararları da göz önünde bulundurularak bağlı çalışan meslektaşlara özgü asgari ücret düzenlenmesi yapılmalıdır.

AVUKATLARIN BİRLİKTE ÇALIŞMA MODELLERİ KANUN’DA GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN ŞEKİLDE DÜZENLENMELİDİR.

KAMU AVUKATLARI AVUKATLIK KANUNU’NDA YER ALMALIDIR.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI İLE STAJIN NİTELİKLİ HALE GETİRİLMESİ VE FİNANSMANI DÜZENLENMELİDİR.

- Kanunla yapılması öngörülen hukuk mesleklerine giriş sınavı hazırlıkları bir an önce tamamlanmalıdır.

- Avukatlık mesleğinin niteliğini artırmak amacıyla staj eğitimi işlevsel hale getirilmeli ve bu çerçevede staj sırasında sigortalılık ve özlük hakları içeren düzenleme yapılmalıdır.

- Staj sürecinin hakim savcı stajında olduğu gibi devlet tarafından finansmanı sağlanarak, bu konuya Kanun’da mutlaka yer verilmelidir.

AVUKATLIK MESLEĞİNE UZMANLIK GETİRİLMELİDİR.

- Avukatlık mesleğine uzmanlık getirilmeli, bu konuda yetki ve sorumluluk meslek örgütü olan TBB’de ve Barolarda olmalıdır.

KAMUSAL NİTELİĞİ AĞIR BASAN HUKUKİ HİMAYE SİGORTASI SİSTEMİ GETİRİLMELİDİR

- Hukuki himaye sigortası olarak bilinen hukuk sigortası, yargılamanın kamusal niteliği göz ardı edilmeden devlet destekli sistemle düzenlenmelidir.