ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 

Esas Sayısı : 2023/150

Karar Sayısı : 2023/157

Karar Tarihi : 28/9/2023

R.G.Tarih-Sayı : Tebliğ edildi.

 

İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN: İstanbul 4. İdare Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Altıncı Kısmının Sekizinci Bölümüne 24/8/2021 tarihli ve (83) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. maddesiyle eklenen geçici 2. maddenin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “...bulunanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda...” bölümünün Anayasa’nın 49. ve 70. maddeleriyle bağlantılı olarak Anayasa’nın 10. maddesine aykırı olduğu ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.

OLAY: İstanbul Defterdarlığı Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğünde uzman olarak görev yapan davacının, İstanbul Defterdarlığı Personel Müdürlüğüne aynı ünvanla atanmasına ilişkin işlemin iptali talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırılığı iddiasını ciddi bulan mahkeme iptali için başvurmuştur.

I. İPTALİ İSTENEN KANUN HÜKMÜ

 (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin (CBK) geçici 2. maddesinin itiraz konusu kuralın da yer aldığı (2) numaralı fıkrası şöyledir:

 “(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında defterdarlık uzmanı kadrosunda bulunanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda istihdam edilenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talep etmeleri halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında durumlarına uygun muhasebe denetmeni kadrolarına atanırlar. Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığında idari görevde olanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda istihdam edilenler de idari görevlerinin sona ermesini takip eden bir ay içerisinde talep etmeleri halinde durumlarına uygun muhasebe denetmeni kadrolarına atanırlar. Bunların defterdarlık uzmanı ve defterdarlık uzman yardımcısı kadrolarında geçirdikleri süreler, muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrolarında geçmiş sayılır.

II. İLK İNCELEME

1. Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü hükümleri uyarınca yapılan ilk inceleme toplantısında başvuru kararı ve ekleri, Raportör Ömer MENCİK tarafından hazırlanan ilk inceleme raporu ve itiraz konusu CBK hükmü okunup incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

2. Anayasa Mahkemesinin 26/7/2023 tarihli ve E.2021/115, K.2023/133 sayılı kararıyla (1) numaralı CBK’nın Altıncı Kısmı’nın Sekizinci Bölümü’ne (83) numaralı CBK’nın 4. maddesiyle eklenen itiraz konusu kuralın da yer aldığı geçici 2. maddenin iptaline karar verilmiştir. Anılan karar 28/9/2023 tarihli ve 32323 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bu itibarla kurala yönelik itiraz başvurusunun konusunun kalmadığı anlaşılmıştır.

3. Açıklanan nedenle konusu kalmayan başvuru hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekir.

III. HÜKÜM

10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Altıncı Kısmının Sekizinci Bölümüne 24/8/2021 tarihli ve (83) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4. maddesiyle eklenen geçici 2. maddenin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin “...bulunanlardan daha önce muhasebe denetmeni ve muhasebe denetmen yardımcısı kadrosunda...” bölümüne ilişkin itiraz başvurusu hakkında KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA 28/9/2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Başkan

Zühtü ARSLAN

Başkanvekili

Hasan Tahsin GÖKCAN

Başkanvekili

Kadir ÖZKAYA

Üye

Engin YILDIRIM

Üye

Muammer TOPAL

Üye

Rıdvan GÜLEÇ

Üye

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Üye

Yıldız SEFERİNOĞLU

Üye

Selahaddin MENTEŞ

Üye

Basri BAĞCI

Üye

İrfan FİDAN

Üye

Kenan YAŞAR

Üye

Muhterem İNCE