Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 23/8/2020 tarihli ve 31222 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, kayıtlı oldukları akademik birime dilekçe ile başvururlar.

(2) Kayıt sildirme işlemini akademik takvimde belirtilen ders kayıt günlerinin sonuna kadar yapan öğrenciye öğrenim ücretinin %90’ı, derslerin başlangıcının birinci haftasının sonuna kadar yapan öğrenciye %75’i, ikinci haftasının sonuna kadar yapan öğrenciye %50’si iade edilir. İkinci haftadan sonraki kayıt sildirme işlemlerinde ücret iadesi yapılmaz. Ek kontenjan, dikey geçiş ve diğer üniversitelerden hazırlık sınıfındaki başarısızlıktan dolayı ilişiği kesilerek Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıt tarihlerinden itibaren bir hafta içerisinde kayıt sildirmesi halinde öğrenim ücretlerinin %90’ı iade edilir. Bir haftadan sonra ücret iadesi yapılmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Devam kararı alıp sonrasında vazgeçmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ekle-sil tarihlerinin sonuna kadar bağlı bulundukları akademik birime dilekçe ile başvururlar. Hazırlık eğitimi alıp başarısız olan öğrenciler, dilekçe ile bağlı bulundukları akademik birime başvuru yaparak programlarına devam edebilirler.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yatay geçiş ve dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilerden ikinci ve üstü dönemlere intibak ettirilenlerin ders yükünde intibak ettirildikleri dönem esas alınır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak F1 notu ile başarısız olunan derslerde bu kural uygulanmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Bir yarıyıl sonunda her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğrencilere öğretim elemanı tarafından takdir edilerek verilir. Öğretim elemanı takdir hakkını kullanırken 100 puan üzerinden belirtilen aralıklara bağlı olmak zorunda değildir. Harf notları, katsayıları ve 100 puan üzerinden aralıkları şöyledir:

Harf Notu             Katsayısı                      Puanı

A                          4,0                               95-100

A-                         3,7                               90-94

B+                        3,3                               85-89

B                           3,0                               80-84

B-                         2,7                               75-79

C+                        2,3                               70-74

C                           2,0                               65-69

C-                         1,7                               60-64

D+                        1,3                               55-59

D                          1,0                               50-54

S                           0,0                               -

F1                         0,0                               0-49

F2                         0,0                               -

E                           0,0                               -

(2) Bir derste uygulamalı çalışması eksik bulunan veya mazeret sınavına gireceği için başarı notu, not verme süresi içinde takdir edilememiş olan öğrencilere “E” notu verilir. “E” notu alan öğrenci, notların ilanını izleyen en geç on gün içinde varsa eksik çalışmalarını tamamlayarak mazeret sınavına girer. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin karar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından verilir. Notların ilanını izleyen on beş gün sonunda farklı bir nota dönüşmeyen “E” notları, yönetim bilgi sisteminde otomatik olarak “F1” notuna dönüşür.

(3) Akademik yarıyıl takvimi dışında yapılan staj ya da uygulama dersleri için “S” notu verilebilir. “S” notu, yarıyıl ve genel not ortalaması hesaplarına katılmaz. Bu not izleyen akademik yarıyılın en geç ders kayıt gününden bir gün öncesine kadar birim yönetim kurulu kararı ile başarı notlarından birine dönüştürülür. Ders kayıtlarından önce birim yönetim kurulu kararı ile uzatılmayan veya yerine başka bir not verilmeyen “S” notları yönetim bilgi sisteminde otomatik olarak “F1” notuna dönüşür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) GNO’su 2,00 veya üstü olan öğrenci başarılı öğrencidir. GNO’su 1,99 ve altında olan öğrenci başarısız öğrencidir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilgili akademik birim kararı, Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Ek sınavlar hakkında, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

(2) Azami sürelerini doldurmamış olan öğrenciler, 30 uncu maddede belirtilen mezuniyet koşullarının sadece bir derse bağlı olarak sağlanabiliyor olması durumunda, bir dersten tek ders sınavına girebilirler. Ancak, hiç alınmamış veya F2 notu alınmış dersler, tasarım, stüdyo, laboratuvar, staj, uygulamalı ders, projeli dersler ile bitirme projeleri için tek ders sınav hakkı verilmez. Tek ders sınavları Güz, Bahar yarıyılları sonunda ve yaz öğretiminden sonra olmak üzere yılda 3 kez akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır. Tek ders sınav ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ders kataloğundaki tüm derslerini başarmış ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak.

b) Tüm derslerden en az “D” notu almış olmak.”

MADDE 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.