Batman Üniversitesinden:

BATMAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerinde uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik danışman: Bir öğrenciye Üniversiteye girişinden itibaren Üniversite ile ilişkisini kesene kadar geçen süre içerisinde kayıt, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversitedeki öğrencilik hayatı ile ilgili problemlerinde rehberlik yapmak üzere Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Anabilim dalı: Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalını,

ç) Dekan: Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Dönem Koordinatörü: Dekan tarafından her dönem için seçilen öğretim üyesini,

e) Eğitim Komisyonu: Dekan tarafından atanan bir başkan, başkan yardımcıları ile dönem koordinatörlerinden oluşan komisyonu,

f) Fakülte: Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Öğrenci: Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

h) Rektör: Batman Üniversitesi Rektörünü,

ı) Senato: Batman Üniversitesi Senatosunu,

i) Üniversite: Batman Üniversitesini,

j) Yıl: Akademik yılı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5- (1) Fakülteye öğrenci kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, lise veya dengi bir okuldan mezun olduğunu gösteren bir diploma veya resmî belgeyi ibraz etmek zorundadır.

(2) Kayıt için istenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Öğrenci statüsü

MADDE 6- (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için, her yılın/yarıyılın başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 7- (1) Her öğrenci, Senato tarafından belirlenip duyurulan akademik takvime göre, yıl/yarıyıl başında belirlenen tarihler arasında ilgili mevzuata göre katkı payı ödeyerek kaydını yeniletmek zorundadır. Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Geçerli nedenlerle belirlenen süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği sürenin sonuna kadar, katkı payını ödemek ve Dekanlığa başvurmak zorundadırlar. Başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yıl derslere devam edemez ve sınavlara giremezler.

(4) Öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yapmak zorundadır.

(5) Kaydını yenileten öğrenci, o yılın ders programına kaydolmuş sayılır ve derslere devam hakkı elde eder. Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başarısız olduğu derslere kayıt olmuş kabul edilir ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders alamaz.

(6) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları, ilgili mevzuat ile Rektörlük tarafından belirlenen usul ve şartlar çerçevesinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8- (1) Fakülte, her biri bir akademik yılı kapsayan beş yıldan ve her yıl da güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 9- (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür. Ancak uygulamalı dersler, klinik ders yükü pratik uygulamaları gerekli görüldüğü durumlarda daha önce başlatılıp daha geç bitirilebilir.

Eğitim-öğretim programları ve türleri

MADDE 10- (1) Dersler; teorik dersler, uygulamalı dersler, klinik ders yükü pratik uygulamaları, alan ve benzeri çalışma programları şeklinde verilir.

(2) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Tüm dersler için devam zorunludur. Ancak Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden başarısız olan öğrenciler eğer devamsızlık nedeniyle başarısızlık söz konusu değilse bir üst sınıftaki derslere ve kaldığı ortak zorunlu dersler/seçmeli derslere kaydını yaptırır. Yıl içinde alttan aldığı bu derslerin sadece yıl sonu ve bütünleme sınavlarına katılır.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 11- (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az on dört hafta sürer. Yarıyıl/yıl içindeki ara sınavlar bu süreye dâhildir. Fakat yıl/yarıyıl sonunda uygulanan sınavlar ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Klinik ders yükü pratik uygulama programları, ilgili anabilim dalının teklifi üzerine klinik eğitimini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler için yıl sonu sınavlarından sonra klinik ders yükü pratik uygulama tekrarı yaptırılabilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 12- (1) Eğitim ve öğretim planları; Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik yıl boyunca uygulanacak teorik ve uygulamalı dersler ve klinik ders yükü pratik uygulamalarını kapsayan planlardır. Planlar, dersler başlamadan önce Dekanlık tarafından ilan edilir.

Öğrenim süresi

MADDE 13- (1) Fakültede beş yıllık eğitim programı uygulanır. Programı başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği yüksek lisans diploması verilir.

Öğretim dili

MADDE 14- (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakülte Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile derslerin bir bölümü veya tamamı yabancı dilde verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Sınavlar

Ders türleri

MADDE 15- (1) Fakültede dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, uygulamalı dersler ve klinik ders yükü pratik uygulamaları gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Derslerin açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

a) Mesleki zorunlu dersler; Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir. Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan zorunlu teorik ve uygulamalı dersler bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Yabancı Dil dersleri olup, her biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

c) Seçmeli dersler; ilgili komisyonların önerisiyle, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. İlgili dönemde açılacak seçmeli dersler, ilgili dönemin başında ilan edilir. Bu seçmeli dersler, öğrencinin kendi alanı içinden veya alanı dışından isteği doğrultusunda aldığı derslerdir. Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci, bu ders yerine açılan başka bir seçmeli dersi alabilir.

ç) Uygulamalı dersler; mesleki zorunlu ders statüsündedir. Uygulamalı derslerde 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin, her yıl belirli sayıda ve kalitedeki uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması gerekir. Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Öğrencinin yıl sonu sınavına girebilmesi için sınıf I-II-III’te verilen çalışmaların %80’ini tamamlamış olması gereklidir. Uygulamalı çalışmaların %80’ini ilgili anabilim dalının belirlediği süre içerisinde tamamlayamayan öğrenciye telafi süresi verilir. Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci, yıl sonu ve bütünleme sınavına alınmaz. O uygulamalı dersi bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. 4. ve 5. sınıfta ise klinik ders yükü pratik uygulamalarının yıl sonu sınavı öncesi verilen uygulamaların %100’ünün tamamlanmış olması gerekir.

d) 4. ve 5. sınıfta klinik ders yükü pratik uygulamalarında öngörülen %10’luk devamsızlık hakkını aşmamış olmak kaydıyla; ilgili anabilim dalının önceden belirlediği klinik ders yükü pratik uygulama puanının en az %50’sini tamamlayan öğrenciler, diğer anabilim dallarındaki klinik ders yükü pratik uygulamaların tamamlanmasının ardından, anabilim dalının belirleyeceği tarihler arasında (eğitim-öğretime ara verilen dönemde) ve anabilim dalının belirlediği oranlardaki puanı (o dersin anabilim dalı tarafından belirlenen ve akademik yılbaşında ilan edilen puanın %50’sinden az olmamak kaydıyla) tamamlayarak bütünleme sınavına girmeye hak kazanır. Öğrenciler bu haktan en fazla üç anabilim dalı klinik ders yükü pratik uygulama puanını tamamlamak için yararlanabilir.

e) Klinik ders yükü pratik uygulamaları; mesleki zorunlu ders statüsünde olup ilgili anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hastaların tedavisine yönelik klinik uygulamalarıdır. Diş hekimliği meslek eğitimi çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yılbaşında ilan edilir. Öğrenci aynı anda birden fazla klinik ders yükü pratik uygulaması yapamaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 16- (1) Öğrencilerin; teorik derslerin en az %70'ine, pratik ve klinik uygulamaların ise en az %90'ına devamı zorunludur. Devam durumu; Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık; yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır. Devamsız öğrencilerin durumu yıl sonu sınavlarından önce ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir. Devamsız öğrenciler ilgili ders veya derslerin yıl sonu sınavına alınmazlar. Disiplin cezası da devamsızlıktan sayılır.

(2) Üniversite tarafından akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevlendirildikleri süreler, devam şartı dışında tutulur ve katılamadıkları ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Ancak öğrenci 4. ve 5. sınıfta ise klinik ders yükü pratik uygulamalarına devam etmediği süreyi anabilim dalının göstereceği zamanlarda tamamlamak zorundadır. Devam etmediği süreyi tamamlamadan ilgili dersin yıl sonu sınavlarına giremez. Öğrenci bu süreyi tamamlamadığı takdirde klinik ders yükü pratik uygulaması tekrarına kalır.

(3) Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Sağlık raporu alan öğrenci için, sadece giremediği ara sınavlar için mazeret sınav hakkı verilir. Sağlık raporu yıl sonu, bütünleme ve tek ders sınavları için geçerli değildir. Ancak uygulamalı dersler veya klinik ders yükü pratik uygulaması olan derslerde; anabilim dalının önceden belirlediği klinik ders yükü pratik uygulama puanının %100’ünü tamamlayan, fakat klinik ders yükü pratik uygulamalarında öngörülen %10’luk devamsızlık hakkını bir mazeret nedeniyle aşmış olan öğrenciler; mazeretini tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporu veya birinci derece yakınlarının ölüm raporu ile belgelemesi kaydıyla diğer anabilim dallarındaki klinik ders yükü pratik uygulamaların tamamlanmasının ardından ve eğitim öğretime ara verildiği dönemde, anabilim dalının belirleyeceği tarihler arasında uygulamalara gelmediği gün sayısınca uygulama veya klinik çalışma yaparak bütünleme sınavına girmeye hak kazanır.

(4) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışındaki tekrarlanan derslerde, önceki yıl devam şartı yerine getirilmiş olsa da devam şartı aranır.

Geçme esası ve işleyişi

MADDE 17- (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır.

(2) Tek bir dersten başarısız olan öğrenciler, bu dersten devam ve ara sınav şartı aranmaksızın bir üst sınıfa sorumlu olarak geçebilirler. Ancak uygulaması olan derslerden pratik barajını tamamlayamayan veya klinik ders yükü pratik uygulamalarında başarılı olamayan öğrenciler, bu dersi bir üst sınıfa taşıyamazlar. Öğrenciler sorumlu oldukları dersin sadece yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler. Başarılı sayılmak için bu sınavlardan birinden 60 puan alınması gerekir. Alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Sorumlu olduğu dersin sınavından 100 tam not üzerinden en az 60 puan almamış olması halinde, üst sınıftaki aynı veya başka dersten de başarısız olan öğrenci sorumlu olduğu bu dersi üst sınıfa taşıyamaz. Sorumlu olduğu dersle birlikte üst sınıftaki varsa başarısız olduğu diğer derslerin kayıt, devam, ara sınav ve uygulama şartlarını yeniden yerine getirmek zorundadır.

(3) Devamsızlık dışında ortak zorunlu derslerden kalan öğrenciler, bir üst sınıfa geçebilir ve sonraki yıl o dersin yalnızca yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler.

Ders muafiyetleri

MADDE 18- (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, akademik yılın ilk 30 günü içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu dersler için, Dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, konu; Eğitim Öğretim Komisyonunun görüşleri doğrultusunda, Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 19- (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce Fakülte Yönetim Kurulunca bölüm öğretim üyeleri arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışmanlar ayrıca, öğrencilerin seçmeli ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir. Danışmanların görevlerine ilişkin diğer hususlar, Fakülte Yönetim Kurulunca ayrıca belirlenir.

Sınavlar

MADDE 20- (1) Sınavlar; ara sınav, yıl sonu sınavı, klinik ders yükü pratik uygulama sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, sorumluluk sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, uygulamalı olarak ya da bunların birkaçı şeklinde yapılabilir. Sınavların ne şekilde olacağına ve mesleki zorunlu ders uygulama, klinik ders yükü pratik uygulama ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine, ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da dallarının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.

(2) Sınav tarihleri en az bir hafta önce ilan edilir. İki yarıyıl devam eden derslerin ara sınavlarının tespit ve ilanı her iki yarıyıl için birlikte yapılır. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Dini ve milli bayramlar dışında, gerekli görülen hallerde cumartesi, pazar günleri veya hafta içi öğlen tatillerinde de sınav yapılabilir.

(3) Sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğrenciler o dersten başarısız olmuş sayılır. Ayrıca hakkında, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Her sınavın sonuç belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Dekanlığa teslim edilir. Sınav sonuçları Öğrenci İşleri Otomasyon Sisteminde ilan edildiği anda kesinleşir.

(5) Sınavlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Ara sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

1) Her ders için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Tüm ara sınavların, derslerin bitiminden önce tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notunu belirlemede esas olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. 4. ve 5. sınıf klinik uygulamalarında ara sınav zorunlu değildir. Programda yer alan derslerden bir günde en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Ancak Fakülte Yönetim Kurulu bu sayıda değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

2) Uygulaması olmayan derslerin, her yarıyılda ara sınavlarına girerek not ortalaması 100 tam not üzerinden 85 olan öğrenciler, o dersin dönem sonu (final) sınavından muaf tutulurlar.

b) Yıl sonu sınavları, bir dersin tamamlandığı dönem sonu veya yıl sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Yıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilirler. Öğrenciler yıl sonu sınavlarında ilgili dersin o yılki müfredat programından pratik uygulama, klinik uygulama ve teorik olarak sorumludurlar. 4. ve 5. sınıflar klinik ders yükü pratik uygulama sınıfları olup, hem teorik hem de pratik ders yükü uygulaması olan derslerin uygulama ve teorik sınavları ayrı ayrı değerlendirilir.

c) Klinik ders yükü pratik uygulaması sonu sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Klinik ders yükü pratik uygulamalarına sahip olan derslerde anabilim dallarında ilan edilen pratik uygulamaları tamamlayan öğrenciler klinik ders yükü pratik uygulama sonu sınavına tabi tutulurlar. Bu sınav, öğrencinin ilan edilen pratik uygulamaları tamamladığı dersin sonunda ilgili anabilim dalında gerçekleştirilir. İlgili dersin sınavı; pratik uygulama ve/veya sözlü sınavın birlikte yapılması şeklinde olur. Sınavda öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için klinik ders yükü pratik uygulama sınavının tüm aşamalarını geçmesi gereklidir. Bu sınavlardan pratik uygulama sınavı baraj niteliği taşır. Baraj sınavında başarısız olan öğrenci takip eden sınavlara giremez. Not değerlendirmesinde öğrencinin uygulama süresindeki çalışma ve başarısı da göz önüne alınır.

2) Bir önceki eğitim-öğretim yılı sonunda klinik ders yükü pratik uygulaması olan derslerden başarısız duruma düşen 4. ve 5. sınıf öğrencileri başarısız oldukları uygulama derslerini, eğitim ve öğretime ara verildiği tarihler arasında tekrarlayabilirler.

ç) Bütünleme sınavı, bir dersin yıl sonu sınavından en az bir hafta sonra yapılır. Bu sınava, yıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, yıl sonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan veya yıl sonu sınavına girme hakkına sahip olmayıp ilgili anabilim dalı tarafından akademik yılbaşında ilan edilen şartlara göre verilen telafi sürelerinde pratik uygulamalara katılıp başarılı olan öğrenciler girebilir. Ayrıca; 4. ve 5. sınıf klinik ders yükü pratik uygulama sınav notu başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına toplu olarak alınırlar.

d) Tek ders sınavı: Mezuniyet durumunda olup sadece bir dersten başarısız olan öğrencilere dönemine bakılmadan bir sınav hakkı verilir ve alınan not ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir.

e) Sorumluluk sınavı: Öğrenciler sorumlu oldukları dersin sadece yıl sonu ve bütünleme sınavlarına girerler. Alınan not, ara sınavlar dikkate alınmadan değerlendirilir. Başarılı sayılmak için sınavlardan birinden 60 not almak yeterlidir.

f) Mazeret sınavı, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Yıl sonu sınav ve bütünleme sınavları için, mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı, Dekanlıkça tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludurlar. Mazeret sınavı için, ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınav hakkı, aynı ders için birden fazla kullanılmaz. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin, bu durumlarını herhangi bir tam teşekküllü sağlık kurumundan alınan sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir. Mazeret belgelerinin; düzenlendikleri tarihi izleyen bir hafta içerisinde Dekanlığa verilmesi zorunludur. Sağlık mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, raporlu bulunduğu süre içinde herhangi bir dersin sınavına giremez.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 21- (1) Sınavlar 100 tam not üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin o eğitim yılında başarılı sayılmaları için en az 60 başarı notuna ulaşmaları gereklidir.

(2) Ders başarı notu; ara sınavların ortalamasının %40’ı ile yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavının %60’ının toplanması sonucunda elde edilen nottur.

(3) Ders ve uygulamalardan zorunlu devam süresini sağlamış olup, sınavlarda başarı için yeterli notu alamayan öğrenci başarısız sayılır.

(4) Bir dersten başarılı olmak için yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınav notunun en az 60 olması gerekir.

Değerlendirme

MADDE 22- (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sayısal puan ile ilan edilir. Öğrencilere buçuklu not verilmez, buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. Öğrencinin girmediği sınavın puanı sıfırdır. Bir dersin sınav sonucunun, harf notuna ve katsayılara karşılık gelen puan aralıkları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır:

a) Geçer notlar şunlardır:

Başarı Notu (Sayıyla)              Başarı Harf Notu         Ağırlık Katsayısı         Anlamı

90-100                                                AA                              4,00                  Geçer

85-89                                                  BA                              3,50                  Geçer

75-84                                                  BB                              3,00                  Geçer

70-74                                                  CB                              2,50                  Geçer

60-69                                                  CC                              2,00                  Geçer

0-59                                                    DC                              1,50                  Geçmez

Sınavın geçerliliği

MADDE 23- (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken veya alınmaması gereken bir dersin sınavına girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 24- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde maddi hata sebebiyle sınav sonuçlarına Dekanlığa başvurarak itiraz edebilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanının tetkikinden sonra, Fakülte Yönetim Kurulunda değerlendirilir. Fakülte Yönetim Kurulunun konuya ilişkin kararı yedi gün içinde öğrenciye bildirilir.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 25- (1) Her türlü sınav evrakı, ilgili anabilim dalı tarafından iki yıl süre ile saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 26- (1) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ilan edilir. Sınav sonuçları Dekanlığın belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, Yatay Geçiş, Değişim Programları ve Kayıt Dondurma

Mezuniyet

MADDE 27- (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları ve Fakültedeki eğitim-öğretim programını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyete hak kazanmış sayılır.

(2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesine yazılacak mezuniyet tarihi, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim-öğretim programını tamamladığı tarihtir.

(3) Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi için, katkı payları ile ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması ve öğrenci kimliğinin geri verilmiş olması zorunludur.

(4) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve bu konudaki diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

(5) Öğrenci diş hekimliği diplomasına hak kazanabilmesi için gerekli olan yıllık en az 60 AKTS kredisi olmak üzere toplam 300 krediyi tamamlamak zorundadır.

Diplomalar

MADDE 28- (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Diş hekimliği temel bilimleri ön lisans diploması: İlk dört yarıyılın (2 yılın) tüm programlarını başarı ile tamamlayanlara verilir.

b) Diş hekimliği yüksek lisans diploması: Fakülte akademik programında bulunan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere verilir. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlük tarafından düzenlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar, öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir.

Yatay geçişler

MADDE 29- (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda; mevcut kontenjan sınırları içinde gerçekleştirilir.

Değişim programları

MADDE 30- (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ile Socrates, Erasmus ve Farabi gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Yurt dışındaki üniversitelerden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir.

Kayıt dondurma

MADDE 31- (1) Öğrenciler, kayıt dondurma başvurularını Dekanlığa yaparlar. Bu başvurular, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavları başladıktan sonra kayıt dondurma işlemi yapılmaz.

(2) Öğrencilerin iki yarıyıl (1 eğitim-öğretim yılı) kayıt dondurma hakkı vardır. Bu süreler, öğrenim süreleri dışında tutulur. Öğrenci, kaydını dondurduğu süre içinde yapılan sınavlara giremez, girdiği takdirde aldığı not geçersiz sayılır.

(3) Kaydı dondurulan öğrenciler, bu süre içinde izinli sayılır.

(4) Kayıt dondurma durumunda, katkı payına ilişkin usul ve esaslar ilgili mevzuata göre yapılır.

(5) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

a) Öğrencinin, tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş, sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması.

c) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

ç) Öğrencinin, yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceğini beyan etmesi.

d) Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkûmiyet hâli.

e) Fakülte Yönetim Kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri nedenlerin ortaya çıkması.

(6) Kayıtları dondurulmuş öğrenciler, sürenin bitiminde kayıtlarını yenileyerek öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(7) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez.

ALTINCI BÖLÜM

Tebligat, Disiplin, Harçlar, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 32- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin fakülteye kayıt sırasında bildirdiği adrese yapılmak veya fakültede öğrenci ilan panosunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış olur.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

Öğrencilerin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi

MADDE 33- (1) Öğrenciler, pratik ve klinik uygulamalarda diş hekimliği mesleğinin özel şartlarına uygun kıyafetler giyer.

Disiplin

MADDE 34- (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince; disiplin işlemlerinde 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Harçlar

MADDE 35- (1) Üniversite öğrencileri, her yarıyılda ilgili mevzuatla belirlenecek öğrenim harçları ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

Alet ve malzemelerin korunması

MADDE 36- (1) Öğrenciler fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakım, temizlik ve korunmasından sorumludur.

Öğrenci başvuruları

MADDE 37- (1) Öğrencilerin her türlü dilek ve şikâyetlerine ilişkin başvurular Dekanlığa yapılır.

Kayıt sildirme

MADDE 38- (1) Öğrenciler, Dekanlığa bir dilekçe ile başvurarak kayıtlarını sildirebilirler. Bu takdirde, ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.

İlişik kesme

MADDE 39- (1) Kendi isteği ile kayıt sildiren, çıkarılan ve mezun olarak fakülteden ayrılanların, diplomalarını veya dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversitece tespit edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 40- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Batman Üniversitesi Rektörü yürütür.