T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2016/34290 E., 2020/18746 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y   K A R A R I

Davacı isteminin özeti:

Davacı vekili, müvekkilinin sekreter, aşçı, tanıtım uzmanı olarak çalıştığını, iş akdinin haklı bir neden olmadan 20.2.2014 tarihinde işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı, asgari geçim indirimi, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil alacağının faizleriyle davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı cevabının özeti:
Davalı davaya cevap vermemiştir.

Mahkemesi Kararının Özeti:
Mahkemece, tanık beyanlarına göre işverence haklı fesih ispatlanamadığından, davacının kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazandığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz:
Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin tüm, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacı dava dilekçesinde işçilik alacakları bakımından belirsiz alacak davası açıldığını belirtmiş olup, belirsiz alacak davasında ıslaha karşı yapılacak zamanaşımı def'inin hukuki sonucu bulunmamaktadır. Islaha karşı zamanaşımı def'i dikkate alınarak hüküm kurulması hatalı olup kararın bu yönü ile bozulması gerekmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 16.12.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verilmiştir.