Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden:

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AR-GE: Araştırma-geliştirmeyi,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (BARUM): Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini,

g) ÜR-GE: Ürün-geliştirmeyi,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin diğer birimlerinden gelen taleplere bağlı olarak bu birimlerde bulunan her türlü araç, gereç ve cihazların kullanımının koordinasyonunu sağlamak.

b) Üniversitenin diğer birimleri ve sanayi kuruluşları ile iş birliği protokolü yapmak.

c) Üniversite, kamu ve sanayi kuruluşları tarafından yürütülen ulusal/uluslararası çalışmalara analiz ve ölçümler yaparak imkanları ölçüsünde destek sağlamak, bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

ç) Merkez bünyesinde bulunan cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kuruluşların talepleri doğrultusunda sorunlarının çözümüne yönelik proje ve danışmanlık hizmeti vermek.

e) Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak üzere her türlü iş birliğinin koordinasyonunu sağlamak.

f) Ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda sanayi kuruluşlarına ihtiyaç duyduğu ancak yurt dışında gerçekleştirilebilen endüstriyel hizmetler konusunda destek vererek kuruluşların uluslararası rekabetçiliklerini artırmalarına katkı sağlamak.

g) Merkezin çalışma alanına giren konularda konferans, kurs, seminer, sempozyum, kongre gibi ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelen analiz ihtiyaçlarını gerçekleştirmek.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında AR-GE, ÜR-GE faaliyetleri doğrultusunda her türlü uzman görüşü, raporlama, proje, bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti sunmak.

c) İhtiyaç duyulan sektörlerde/alanlarda akreditasyon çalışmalarını yürütmek.

ç) Eğitsel ve bilimsel faaliyetler düzenlemek.

d) İhtiyaçlar doğrultusunda Merkeze bağlı yeni laboratuvarlar, birimler ve analiz/karakterizasyon sistemleri kurmak.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda endüstriyel çalışma atölyelerinin kurulması için gerekli bilimsel ve teknik altyapıyı hazırlamak.

f) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında fuar, çalıştay ile konferanslara katılmak ve sosyal medya üzerinden tanıtım faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdür, Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla beş kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi Müdüre vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek, Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

c) Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılan çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

f) Merkeze bağlı AR-GE birimlerinde araç ve gereçlerin maksimum verimle kullanımı, sağlıklı işleyişi ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

g) Merkezde görev alan akademik ve idari personelin görev tanımını belirleyerek ilgili personellere tebliğ etmek.

ğ) Merkezin personel ihtiyaçlarını belirleyerek gerekçesiyle birlikte Rektörün onayına sunmak.

h) Merkez laboratuvarının kullanımı, mesai saatleri içinde ve dışında çalışma prensipleri ile ilgili esasları belirlemek.

ı) Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Müdürün verdiği görevleri yerine getirmek.

b) Vekalet verildiğinde Merkezi temsil etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte en az beş en fazla dokuz üyeden oluşur. Kurul üyeleri, Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak yılda en az iki kez toplanır. Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Üst üste iki defa izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Görev süresi sona ermeden ayrılan veya altı aydan fazla süre ile Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak üzere onaylamak.

c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla Müdürün önerisi üzerine yeni alt birimler oluşturmak.

ç) Yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülen çalışmaların temel ilkelerini belirlemek, süreçleri izlemek ve protokollerini hazırlamak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılanlara verilen belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek.

e) Merkez çalışmaları için gerekli olan geçici çalışma gruplarının ve komisyonların oluşturulmasına yardımcı olmak.

f) Merkezin akreditasyon çalışmalarını planlamak.

g) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve/veya sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanabilinen kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en az on bir en fazla yirmi bir üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(3) Danışma Kurulu Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları hakkında görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15- (1) Merkez tarafından desteklenen tüm araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 11/12/2017 tarihli ve 30267 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü yürütür.