Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Kararı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Karar Tarihi : 12.04.2023

Karar No      : 868

Bilişim ile ilgili düzenlenen suçlara ilişkin açılacak davalara bakacak mahkemeler nezdinde ihtisas mahkemelerinin yeniden belirlenmesi hususu görüşülerek;

26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 9. maddesinin beşinci fıkrasında, özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki iş dağılımının Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenebileceği düzenlenmiştir.

Bilişim ile ilgili düzenlenen suçlara bakacak ağır ceza veya asliye ceza mahkemeleri Kurulumuz Birinci Dairesinin 25.11.2021 tarihli ve 1229 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Mezkûr kararın uygulanmaya başlandığı 15.12.2021 tarihinden günümüze kadar belirlenen ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerine gelen işlerin yoğunluğu ile bu mahkemelerin derdest dosya sayılarındaki artış dikkate alınarak, işlerin daireler arasında dengeli bir şekilde dağılımını ve yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla ihtisas mahkemesi sayılarının artırılması gerektiği değerlendirilmiştir.

Kanuni düzenlemelerden ya da Hâkimler ve Savcılar Kurulunun kararlarından kaynaklı olarak, ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinin hangi dairelerinin anayasal, basın, kaçakçılık, seri muhakeme usulüne tabi ve askeri suçlar gibi davalar dolayısıyla gelecek işlere ilişkin ihtisas mahkemesi sıfatıyla bakacağı gözetilerek, aynı dairelerde iş yoğunluğu oluşmaması bakımından bilişim ile ilgili suçlardan kaynaklı davalara olabildiğince farklı dairelerde bakılmak üzere ihtisas mahkemeleri belirlenmiştir.

Bu itibarla;

I- Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 25.11.2021 tarihli ve 1229 sayılı kararının 24.04.2023 tarihi itibarıyla kaldırılmasına,

II- A) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun;

1) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık (madde 142/2-e),

2) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık (madde 158/1-f),

3) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık (madde 158/1-l),

4) Bilişim sistemine girme (madde 243),

5) Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (madde 244),

6) Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (madde 245),

7) Yasak cihaz veya programlar (madde 245/A),

8) Bilişim alanında yer alan suçların işlenmesi suretiyle yararına haksız menfaat sağlanan tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbiri uygulanması (madde 246),

B) 29.04.1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve

Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da düzenlenen,

Suçlardan kaynaklanan dava ve işlerden;

Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar yönünden;

a) Altı ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 4, 5 ve 6 numaralı,

b) Yedi ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 5, 6 ve 7 numaralı,

c) Dokuz ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 6, 7, 8 ve 9 numaralı,

d) On ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde 7, 8, 9 ve 10 numaralı,

e) İş durumu gözetilerek; 

- Adana’da 9, 10, 12, 13 ve 14,

- Ankara’da 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 23, 24, 30, 31 ve 32,

- Antalya’da 7, 8, 9, 10 ve 11, 

- Bakırköy’de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14,

- Bursa’da 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16,

- Diyarbakır’da 9, 11, 12 ve 13,

- Gaziantep’te 8, 9, 10, 11 ve 12,

- İstanbul’da 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 31 ve 32,

- İstanbul Anadolu’da 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19 ve 20,

- İzmir’de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ve 16,

- Küçükçekmece’de 3, 4 ve 5 numaralı ağır ceza mahkemelerinin bakmasına,

(Örneğin ağır ceza mahkemelerine bu kapsamda gelecek dava ve işlere;

a) Kayseri’de altı ağır ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 4, 5 ve 6 numaralı,

b) Van’da yedi ağır ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 5, 6 ve 7 numaralı,

c) Konya’da dokuz ağır ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 6, 7, 8 ve 9 numaralı,

d) Mersin’de on ağır ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 7, 8, 9 ve 10 numaralı ağır ceza mahkemelerinin bakmasına)

- Asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar yönünden;

a) Altı asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 5 ve 6 numaralı,

b) Yedi, sekiz veya dokuz asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 6 ve 7 numaralı,

c) On veya daha fazla (yirmi beşten az) asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 7, 8 ve 9 numaralı, 

d) Yirmi beş veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 20, 21, 22 ve 23 numaralı, 

e) Otuz veya daha fazla asliye ceza mahkemesi bulunan yerlerde 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 numaralı asliye ceza mahkemelerinin bakmasına,

(Örneğin asliye ceza mahkemelerine bu kapsamda gelecek dava ve işlere;

a) Ordu’da altı asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 5 ve 6 numaralı,

b) Sivas’ta sekiz asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 6 ve 7 numaralı, 

c) Manisa’da on asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 7, 8 ve 9 numaralı, 

d) Küçükçekmece’de yirmi yedi asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 20, 21, 22 ve 23 numaralı,

e) Gaziantep’te otuz iki asliye ceza mahkemesi bulunması nedeniyle 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 numaralı asliye ceza mahkemesinin bakmasına)

III- Görevlendirmenin 24.04.2023 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinin sayısına göre yapılmasına, daha sonra faaliyete geçirilecek mahkemelerin sayısının dikkate alınmamasına,

Bu kapsamda görülmekte olan dava ve işlerin iş bölümüne dayanılarak mezkûr mahkemelere gönderilmemesine, 24.04.2023 tarihinden itibaren gelecek yeni dava ve işlerin ise anılan ihtisas mahkemelerine tevzi edilmesine ve mahkeme puanına göre genel tevziden de iş verilmeye devam edilmesine,

12.04.2023 tarihinde karar verildi.