Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çağ Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Çağ Üniversitesinde yürütülen lisansüstü programlardaki eğitim-öğretim ile bunların gerektirdiği bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinin usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Anabilim dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde lisansüstü eğitim-öğretim programı bulunan anabilim dalını,

ç) Anabilim dalı başkanı: Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan anabilim dalı başkanını,

d) Ders danışmanı: Lisansüstü programlarda öğrenciyi ders seçimi konusunda bilgilendiren ve yönlendiren öğretim üyesini,

e) Enstitü: Üniversiteye bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüyü/enstitüleri,

f) Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcısı ve Enstitüyü oluşturan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcısı ve Enstitü Müdürünün göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

ğ) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

h) Koordinatör: Enstitüye bağlı programlarda eğitim ve öğretimin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ı) Lisansüstü eğitim: Tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarını,

i) Müdür: Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürünü,

j) Mütevelli Heyet: Çağ Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

k) Proje: Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesini,

l) Proje danışmanı: Tezsiz yüksek lisans programında ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan, dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini,

m) Rektör: Çağ Üniversitesi Rektörünü,

n) Senato: Çağ Üniversitesi Senatosunu,

o) Tez: Yüksek lisans ve doktora tezini,

ö) Tez danışmanı: Enstitüde kayıtlı öğrenciye tez çalışmalarında danışmanlık etmek üzere ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,

p) Üniversite: Çağ Üniversitesini,

r) Üniversite Yönetim Kurulu: Çağ Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Program açılması ve yürütülmesi

MADDE 5- (1) Üniversitede yürütülen lisansüstü programlar; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora programlarından oluşur.

(2) Lisansüstü programlar; Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ve YÖK’ün kararı ile açılır. Lisansüstü program açma teklifleri, YÖK’ün belirlediği esaslar çerçevesinde yapılır.

(3) Açılan programlara öğrenci alınıp alınmayacağı, mevzuat kapsamında programa kabul edilecek öğrenci sayısı ilgili mevzuatta yer alan sınırlar çerçevesinde; Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(4) Her yarıyıl öğrenci alınacak lisansüstü programlar, bu programlara başvuru için gerekli şartlar, belgeler ve varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir.

(5) Lisansüstü programların tezli ve tezsiz olmak üzere ne şekilde yürütüleceği Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(6) Uzaktan eğitim-öğretim yapılan lisansüstü programlar, YÖK tarafından uzaktan eğitimle ilgili olarak belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

Programlara başvuru ve kayıt

MADDE 6- (1) Programlara başvurular ilan edilen tarihler arasında istenilen belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne yapılır.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; lisans diplomasına ve başvurdukları puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına veya YÖK tarafından uluslararası sınavlar olarak kabul edilen sınavlardan birine ait eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Ancak doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Öğrenci kabulünde, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı her dönem Senato tarafından belirlenir.

(3) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanına ilave olarak yapılacak diğer değerlendirme usul ve esasları ile başvuru için adayların sağlaması gereken belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yalnızca ALES puanı ile yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edilebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucu da değerlendirmeye alınabilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlar Senato kararı ile yükseltilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Bu programlara öğrenci kabulünde lisans mezuniyeti genel not ortalaması dikkate alınır. Tezsiz yüksek lisans programlarına girişte gerektiğinde yazılı ve/veya sözlü giriş sınavı yapılabileceği gibi programın özelliğine göre Senato kararıyla ilave şartlar getirebilir.

(5) Doktora programına başvurabilmek için adayların; tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 55 puandan az olmamak koşuluyla Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Ancak; doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için;

a) Mezun oldukları lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın, Senato tarafından 55’ten düşük 75’ten fazla olmamak üzere bir puan belirlenir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir.

b) Bu adaylar daha önceden aldıkları puan türü veya doktora/sanatta yeterlik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuru yapabilir.

c) İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir.

(6) Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilir. ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla hangi ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Doktora programına öğrenci kabulünde YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan ibraz edilmesi zorunludur. Bu asgari puanların programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.

(7) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten, başvurdukları programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES ve yabancı dil puanına sahip olmaları gerekir.

(8) Yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türk vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulüne ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir.

(9) Lisansüstü programların kontenjanları, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, başvurma koşulları, son başvuru tarihi, istenilen belgeler ve diğer hususlar Rektörlük tarafından her dönem ilan edilir.

(10) Belgelerinde eksiklik tespit edilenlerin ve belgelerindeki eksikliği, yayınlanan kesin kayıt süresi içinde gidermeyenlerin kayıtları iptal edilir.

(11) Öğrencilerin lisansüstü eğitim ve öğretimleriyle ilgili öğrenim ücretleri ilgili mevzuat doğrultusunda her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. Öğrenciler her yarıyıl başında kayıt yenilemek zorundadır.

(12) Lisansüstü programlara kesin kayıt yaptırdıktan veya kayıt yeniledikten sonra herhangi bir nedenle Enstitüden ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek zorundadır. Öğrenim ücretinin iadesi ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 7- (1) İngiliz Dili Eğitimi yüksek lisans ve doktora programları hariç diğer tüm lisansüstü programların öğretim dili Türkçedir.

(2) Yabancı dilde eğitim verilecek lisansüstü programlar, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato kararları çerçevesinde yürütülür.

(3) Öğretim dili Türkçe olan programlarda tezin Türkçe yazılması esastır. Ancak öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarda tez danışmanının gerekçeli görüşü, anabilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tezler, geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla İngilizce de yazılabilir.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 8- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan öğrencilere temel alan bilgilerini kazandırmak maksadıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 9- (1) Enstitü içindeki başka bir anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlayarak başarılı olmuş öğrenciler, Üniversitenin eşdeğer lisansüstü programlarına Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla yatay geçiş yapabilirler. Yatay geçiş kontenjanları her yarıyıl başında Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile belirlenir.

(2) Yatay geçiş başvurusu kabul edilen bir öğrencinin daha önce almış olduğu derslerden hangilerinin ders transferi kapsamında geçerli sayılıp kabul edileceğine ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(3) Bir öğrencinin Enstitüye kaydolmadan önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim alanı ile ilgili olanlar, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kayıt yaptırdığı programa transfer edilebilir. Transfer edilecek derslere ilişkin ders muafiyet işlemi ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 10- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarında bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, Üniversiteye, lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak başvurabilirler. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir. Bu öğrencilere talep etmeleri durumunda, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren not döküm belgesi verilir.

Lisansüstü programlara kesin kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 11- (1) Asıl listede yer alan adayların kayıtları, belirlenen tarihlerde akademik takvim dikkate alınarak yapılır.

(2) Kayıt için öğrencilerden talep edilen belgelerin aslı veya belgeyi veren kurumca onaylı örneği Enstitü tarafından kabul edilir.

(3) Asıl listedeki adaylardan ilan edilen sürenin sonuna kadar kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybeder. Bu adayların yerine, Enstitü tarafından ilan edilen yedek adayların başvuruları kabul edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç olmak üzere, Üniversite bünyesinde aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz.

(5) Üniversitenin lisansüstü programlarına kabul edilen öğrenciler, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde devam ettikleri lisansüstü programın hangi aşamasında olduklarına bakılmaksızın ders, tez veya proje kaydını yenilemek zorundadır. Süresi içinde kayıt yenilemeyen öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemeyen öğrencilere öğrenci belgesi verilmez.

Kayıt dondurma

MADDE 12- (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin talebi ve Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde bir defada en çok bir yarıyıl için kayıt dondurulabilir. Ancak, bu süre tüm öğrenim süresi için iki yarıyılı aşamaz.

(2) Öğrencinin kayıt dondurma talebi Enstitü Yönetim Kurulunca incelenir ve karara bağlanır. İlgili kararda öğrencinin kayıt dondurma süresi belirtilir.

(3) Enstitü Yönetim Kurulunca kayıt dondurma talebi kabul edilen öğrenciler, bu süre içerisinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, dönemin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremezler. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Mücbir ve öngörülemeyen sebeplere dayalı olmayan kayıt dondurma başvurularının yarıyıl başında ve en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içerisinde yapılması gerekir.

(5) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrencinin öğrenim ücretinin yarısını ödemiş olması gerekir. Eğer öğrencinin öğrenim ücretinin indirim oranı varsa, indirimden sonra kalan öğrenim ücretinin yarısını ödemiş olması gerekir.

(6) Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitimini takip eden yarıyılda ders kayıtlarını yaptırarak kaldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler.

Derslerin açılması ve verilmesi

MADDE 13- (1) Her yarıyılda açılacak dersler, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen derslerin, hangi öğretim elemanları tarafından yürütüleceği anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Kurulunun kararı ile kesinleşir.

Derslere ait sınavlar ve değerlendirme

MADDE 14- (1) Öğrenciler, dönem içi değerlendirme çalışmaları ile yarıyıl sonu sınavına tabidir. Her yarıyılda her bir program dersi için en az biri dönem içi ara sınav olmak üzere dersin yürütülmesine bağlı olarak yeterli sayıda dönem içi değerlendirme çalışması yapılır. Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı ve dönem içi değerlendirmeler; ödev, proje, laboratuvar/atölye çalışmaları ve benzeri şekilde de yapılabilir. Sınav ve değerlendirme usulleri ders izlencesinde belirtilir. Yarıyıl sonu sınavları veya değerlendirmeleri, akademik takvimde ilan edilen tarihler içerisinde yapılır. Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan başarısız olmuş sayılır. Öğrencilerin puanlamaya tabi tutulan yapmadıkları veya katılmadıkları yarıyıl içi değerlendirme etkinlikleri de aynı şekilde değerlendirilir.

(2) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar elektronik ortamda da yapılabilir.

(3) Yarıyıl ara sınavlarına yönelik olarak mazeret sınavı talebine ilişkin başvurular Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(4) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için durumunu açıklayan bir dilekçe ile gerekli belgeleri (doğal afet ve kazayı gösteren resmi belge, yakınlarının ölümünü gösteren resmi belge, sağlık raporu veya diğer ilgili belge) üç iş günü içerisinde Enstitüye teslim edilmesi zorunludur.

(5) Tezli yüksek lisans programlarında seminer dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(6) Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(7) Yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edip de dersten başarısız olan veya sınava girme koşullarını sağladığı halde sınava girmeyen öğrenciler için akademik takvimde ilan edilen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavına dersin harf notu CC ve üstü olan öğrenciler giremez.

(8) Öğrencinin yarıyıl sonu harf notunun hesaplanmasında, yarıyıl sonu sınavının ağırlığı %50’den az olamaz. Öğretim elemanları, öğrencilere yarıyıl içi çalışmalarla yarıyıl sonu sınavının harf notu üzerindeki ağırlıklarını yarıyıl başında duyurur ve ders izlencesinde belirtir.

(9) Bütünleme sınavından alınan puan, yarıyıl sonu sınavı puanı yerine geçer. Bütünleme sınavına giren öğrencinin başarı notu, dersin değerlendirilmesindeki harf-not aralıkları kullanılarak hesaplanır. Hesaplanan not, bütünleme notu olarak not döküm belgesine işlenir.

(10) Öğrencinin girmeye hak kazandığı bütünleme sınavına katılmaması halinde, yarıyıl sonu sınav puanı geçerli olur.

(11) Yapılan tüm değerlendirme ve sınav sonuçları dersin öğretim elemanı tarafından öğrenci otomasyon sistemine girilerek ilan edilir.

(12) İlgili öğretim elemanı tarafından her dönem Enstitü tarafından bildirilen sınav evrakları, dönem sonunda Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.

Öğrenim ücreti

MADDE 15- (1) Lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Öğrenim ücretleri, Mütevelli Heyet tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme koşullarıyla birlikte duyurulur. Öğrenim ücretinin yarıyıl başlarında ve ilân edilen tarihlerde ödenmesi gerekir.

(2) Burs, indirim oranları ve desteklerle ilgili esaslar ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Üniversite tarafından çıkarılan ilgili yönergede belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim ile İlgili Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 16- (1) Öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri on altı hafta olan iki yarıyıldan oluşur.

(2) Akademik yıla ait her türlü faaliyetin tarih ve sürelerine ilişkin hususlar Senato tarafından belirlenen akademik takvimde ilan edilir.

Eğitim-öğretim planı ve ders programları

MADDE 17- (1) Lisansüstü programların eğitim-öğretim planları Senato tarafından belirlenen esaslara uyularak Enstitü Kurulunca kararlaştırılır.

(2) Lisansüstü programların kredisi veya YÖK tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(3) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunludur.

(4) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin doktora veya eşdeğeri lisansüstü eğitim mezunu hangi öğretim elemanları ile 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi uyarınca görevlendirilen araştırmacılar tarafından verileceği, ilgili anabilim dalı başkanlarının önerileri üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 18- (1) Dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Birden fazla veya tüm programların istifade edeceği şekilde disiplinler arası ortak seçmeli dersler oluşturulabilir. Seçmeli derslerde bilim alanının ve programın özelliğine uygun olarak Enstitü Kurulu kararıyla düzenleme yapılabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 19- (1) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerin derslere %70 devam zorunluluğu vardır. Dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılır. Sağlık kurulu raporları devamsızlığa etki etmez.

(2) Öğrenciler kayıtlı oldukları ders, uygulama, laboratuvar, proje ve bunların gerektirdiği sınav ve diğer akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin devam durumları ve ders başarı durumuna etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında açıklanır ve ders izlencesinde belirtilerek öğrencilere sözlü olarak tebliğ edilir. Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir ve kayıt altına alınır.

Ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 20- (1) Öğrenciler ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerini, her yarıyıl akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yaparlar. Belirlenen tarihler dışında söz konusu değişiklikler yapılamaz.

Tek ders sınavı

MADDE 21- (1) Öğretim planında yer alan tez dersi dışında tüm dersleri alarak devam koşulunu sağlayan ancak mezuniyeti için başarısız tek dersi kalan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yarıyıl sonu sınavlarının bitimini müteakip akademik takvimde ilan edilen tarihte yapılacak tek ders sınavına girebilir. Tek ders sınavında başarılı olamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Maddi hata

MADDE 22- (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilen notlara, öğrenci tarafından ilan tarihinden itibaren üç iş günü içinde maddi hata gerekçesiyle itiraz edilebilir. Maddi hata, sınav kâğıdının yeniden değerlendirilmesi niteliğinde olmayan hataları ifade eder. Sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve yeniden değerlendirme yapılmaz. Öğrenci tarafından başvuru, Enstitü Müdürlüğüne yapılır ve dersin öğretim elemanı tarafından en geç beş iş günü içerisinde incelenerek sonuçlandırılır. Öğretim elemanı, verdiği harf notlarında maddi hata yoksa maddi hata olmadığına ilişkin yazıyı, maddi hata varsa söz konusu hatayı, destekleyici belgelerle birlikte yazılı olarak Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Enstitü öğretim elemanından gelen yazının ulaşmasından itibaren en geç beş iş günü içinde varsa düzeltme yapılacak notu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

Disiplin işlemleri

MADDE 23- (1) Disiplin işlemleri 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre yürütülür.

Başarı notları ve not belgesindeki kısaltmalar

MADDE 24- (1) Lisansüstü programlarda öğrencilerin aldıkları her ders için, aşağıdaki tabloda yer alan harf notlarından biri öğretim üyesi tarafından yarıyıl sonu harf notu olarak değerlendirilir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

                        4’lük          100’lük                    Durumu                             Durumu

Harf Notu       Sistem          Sistem              (Yüksek Lisans)                     (Doktora)

     AA              4.00           90-100                     Başarılı                              Başarılı

      BA              3.50            85-89                      Başarılı                              Başarılı

      BB              3.00            80-84                      Başarılı                              Başarılı

      CB              2.50            75-79                      Başarılı                              Başarılı

      CC              2.00            70-74                      Başarılı                              Başarılı

      DC              1.50            60-69                      Başarılı                             Başarısız

     DD              1.00            50-59                     Başarısız                            Başarısız

      FD              0.50            40-49                     Başarısız                            Başarısız

      FF                 0                0-39                      Başarısız                            Başarısız

     NA                0                  0               Devamsız (Başarısız)         Devamsız (Başarısız)

       S                  0                  0                   Geçer (Başarılı)                 Geçer (Başarılı)

       U                 0                  0                   Kalır (Başarısız)                 Kalır (Başarısız)

(2) S (Yeterli) notu; öğretim programlarındaki kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

(3) U (Yetersiz) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir ve ortalama hesaplarına katılmaz.

(4) NA (Devamsız) notu; derse devam etmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 25- (1) Mezun olacak öğrencilerin başarı durumu ve sıralaması, eğitim ve öğretimin tamamlanmasının ardından not ortalamaları hesaplanarak bulunur.

(2) Yarıyıl not ortalaması (YNO): O yarıyılda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) Genel not ortalaması (GNO): Tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin, her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları kurum içi yatay geçiş

MADDE 26- (1) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında, talep eden öğrenciler, Senato tarafından belirlenen şartları sağlamaları halinde ve belirlenen kontenjan dâhilinde Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile yatay geçiş yapabilirler.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki yatay geçişlerde; geçiş yapılan programın ders planında yer alan ve öğrenci tarafından daha önceki programda alınmış ve başarılmış aynı ad ve kodlu dersler var ise bu dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın ders planındaki kategori karşılığı belirtilerek orijinal adı, kodu ve kredisi ile öğrencinin not dökümüne aktarılır.

(3) Programlar arası geçiş yapan öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında, öğrencinin Enstitüye kayıt olduğu ilk akademik dönem esas alınarak hesaplama yapılır.

(4) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezli yüksek lisans programı için her yarıyıl başında Senato tarafından belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek ve azami üçüncü yarıyıl başlangıcında olmak koşuluyla aynı alandaki tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(5) Tezli yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları tezsiz yüksek lisans programı için her yarıyıl başında Senato tarafından belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek ve azami üçüncü yarıyıl başlangıcında olmak koşuluyla aynı alandaki tezsiz yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezli yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

(6) Tezli programa geçiş yapılması durumunda öğrenciye 29 uncu maddede belirtilen esaslara göre tez danışmanı görevlendirmesi yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 27- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı, toplam 21 kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı seçmeli derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçebilir.

Süre

MADDE 28- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıtlı olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 29- (1) Tezli yüksek lisans programında, ilgili anabilim dalı başkanı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyıl sonuna kadar Enstitüye önerir.

(2) Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Tez danışmanı, öğrenci ile beraber belirlediği tez konusunu, tezin amacını, kapsamını, yöntemini ve çalışma planını tez öneri formu ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar anabilim dalı başkanına önerir. Anabilim dalı başkanı önerilen tez konusunu, özgün olmasını da gözeterek uygun görmesi halinde Enstitüye sunar ve tez konusu Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

(3) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip Üniversite öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Üniversitede, belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili anabilim dalında tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesi de tez danışmanı olarak görevlendirilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanını gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(4) Tez danışmanının ve öğrencinin gerekçeli talebi, ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşü, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(5) Tez danışmanının emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenciye yeni tez danışmanı atanabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 30- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak akademik takvim ve bu Yönetmelikte belirlenen süreler içerisinde tez danışmanına sunar. Tez danışmanı tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Tezin benzerliğinin Senato tarafından belirlenen intihal oranını geçmeyecek şekilde ve alıntılamanın usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelenmesi için Enstitü tarafından teze ilişkin benzerlik raporu alınır. Enstitü, tez ve söz konusu benzerlik raporunu jüri öncesi tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderir.

(4) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak öğrenciyi sözlü tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltilen tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. Bu savunma sınav sonunda da tezi başarısız kabul edilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Tez savunma sınavında başarılı olan ve mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlayan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(8) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(9) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Enstitü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 31- (1) Kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm dersleri bu Yönetmelik hükümlerine göre başarı ile tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2.00 olan, programın gerektirdiği asgari krediyi sağlayan ve tez sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir adet CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 32- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, proje dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Proje danışmanı atanması

MADDE 33- (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında ilgili anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için, dönem projesinin yürütülmesinde proje danışmanlığı yapmak üzere bir öğretim üyesini veya Senato tarafından belirlenen niteliklere sahip doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yılın sonuna kadar belirleyerek Enstitü Müdürlüğüne atama yapılmak üzere bildirir.

Süre

MADDE 34- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu süre sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 35- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amacı ve kapsamı

MADDE 36- (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırmaktır.

(2) Doktora programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik on dört ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Süre

MADDE 37- (1) Doktora programının süresi; bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya öngörülen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden kredili derslerini ve/veya azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tez danışmanı atanması

MADDE 38- (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını Enstitüye önerir.

(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. 2547 sayılı Kanunun ek 46 ncı maddesi kapsamında kısmi zamanlı olarak görevlendirilen en az doktora derecesine sahip araştırmacılar da tez danışmanı olarak seçilebilir. Ancak bu kişilerin danışman olarak görevlendirilebilmesi için öğrencinin talebi, ilgili araştırmacının yazılı muvafakati ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı şarttır. Tez danışmanı olarak Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan ilgili anabilim dalında tam zamanlı görev yapan öğretim üyelerinden biri tez danışmanı olarak görevlendirilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olmaları gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

(3) Öğrencinin teze başlayabilmesi için, programın kredili ve kredisiz tüm derslerini ve yeterlik sınavını başarması gerekir.

(4) Tez danışmanının Üniversiteden ayrılması durumunda, anabilim dalı başkanlığı tez danışmanı ataması ve/veya tez danışmanı değişikliği önerisinde bulunabilir.

(5) Tez danışmanının ve/veya öğrencinin gerekçeli talebi, ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşü, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(6) Tez danışmanının emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması, bir aydan uzun süreli ücretsiz izin ya da sağlık raporu alması halinde anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenciye yeni tez danışmanı atanabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 39- (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili konularda bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Yeterlik sınavlarının kesin tarihleri danışmanın görüşü ve bölüm başkanının önerisiyle Enstitü tarafından belirlenerek güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere yılda en fazla iki kez yapılır.

(3) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere tez danışmanı dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Tez danışmanının oy hakkı olup olmadığı konusunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Tez danışmanının oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda en az 70 ve üzeri puan alan öğrenciler sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notlarının hesaplanmasında uygulanacak ölçütler bu Yönetmelik hükümlerinin altında kalmamak koşulu ile anabilim dalları tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınav jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri almak ve başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci yüksek lisans programına geçebilir.

Tez izleme komitesi

MADDE 40- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 41- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir tez danışmanı ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı tez danışmanı ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, güz ve bahar yarıyıllarında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine iletilmek üzere Enstitüye yazılı bir rapor sunar. Bu raporda yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan veya tez izleme komitesi toplantılarına üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez katılmayan öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 42- (1) Doktora programında kayıtlı öğrencilerin, programdan mezun olana kadar en az bir adet makalesinin uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış olması zorunludur. Buna ek olarak doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için; tezi ile ilgili, ilk yazarının kendisinin olduğu TR dizinli en az bir makalesini, ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlaması veya yayıma kabul yazısını Enstitü Yönetim Kuruluna sunması gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında Çağ Üniversitesinin adının geçmesi şartı aranır.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(3) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak tez danışmanına sunar. Tez danışmanı tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi Enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak tez danışmanına ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. Öğrenci tüm belgeleri Enstitüye eksiksiz teslim etmesinin ardından en erken on beş gün sonra tez savunmasına girebilir.

(4) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için, en az üç kez başarılı tez izleme komitesi raporu sunması gerekir.

(5) Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere tez danışmanı dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Tez danışmanının oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Tez danışmanının oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversiteyle ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan ya da süresi sonunda savunmaya girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 43- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak, kayıtlı olduğu program çerçevesinde mezuniyet için gereken tüm dersleri başarı ile tamamlamak ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olmak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir adet CD kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde kayıtlı olunan anabilim dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İlişik kesme

MADDE 44- (1) Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile;

a) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen,

b) 2547 sayılı Kanunda belirtilen fiiller karşılığında Üniversiteden çıkarma cezası alan,

c) Sağlık raporu ile belgelenen hastalıklar nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceği anlaşılan,

ç) Özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırmış olup azami iki yarıyıl eğitim süresini tamamlamış ve/veya ilgili lisansüstü programda verilen derslerin %50’sini tamamlamış olan,

d) Ders, proje, tez, yeterlik sınavı, tez önerisi aşamalarının herhangi birinden ilgili mevzuatta tanımlanmış bulunan azami süreleri doldurmuş ancak başarılı olamamış olan,

öğrencilerin kayıtları silinir.

(2) Kayıt tarihinden itibaren ders ekleme-çıkarma tarihinin son günü mesai bitimine kadar kendi isteği ile kayıt sildirmek isteyen öğrenciler kayıt oldukları dönemin öğrenim ücretinin ilk taksitini ödemek zorundadırlar. Akademik takvimde belirtilen ders ekleme-çıkarma tarihinin son gününden sonra kayıtlarını sildirmek isteyen öğrenciler, kayıtlı oldukları programın içinde bulunulan döneme ait öğrenim ücretinin tamamını öderler.

Adres bildirme

MADDE 45- (1) Her türlü tebligat, öğrenciye imza karşılığı elden teslim veya Üniversiteye kayıt esnasında bildirdiği adresine posta aracılığı ile yapılır. Tebligata elverişli bir elektronik adresi bulunan öğrenciye elektronik yolla da tebligat yapılabilir.

(2) Adresin güncellenmesinden ve adres değişikliklerinin bildirilmesinden öğrenci sorumludur. Öğrencilerin Üniversiteye kaydolurken bildirdikleri adres değiştiği halde gerekli bildirimde bulunulmaması halinde, tebligat yapılamamasından doğan sorumluluk öğrenciye aittir.

Lisansüstü program kontenjanları ve danışmanlık azami sayısı

MADDE 46- (1) Lisansüstü program kontenjanları, tezli yüksek lisans ve doktora programları için öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı azami sayısı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenir.

ERASMUS programlarından yararlanma

MADDE 47- (1) Enstitü programlarındaki öğrenciler ERASMUS programından Üniversitenin mevzuatında yer alan esaslar kapsamında faydalanırlar.

Yaz öğretimi

MADDE 48- (1) Lisansüstü programlarda yaz öğretimi, 13/12/2010 tarihli ve 27784 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 49- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 50- (1) 26/9/1998 tarihli ve 23475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, lisansüstü programlarda eğitim-öğretime başlayanlar hakkında 50 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 51- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.